• Tartalom

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

2022.10.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: NFÜ) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszünteti.

(2) Az NFÜ általános jogutódja – az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként – az e rendeletben meghatározott kivétellel a Miniszterelnökség.

(3) Az NFÜ egyes irányító hatóságainak jogutódja az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség. A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a Végrehajtás Operatív Program vonatkozásában.

(4) Az NFÜ 2013. december 31-ig vállalhat kötelezettséget.

2. § (1)1 Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, a Miniszterelnökség, illetve a 13/C. § szerinti esetben a Pénzügyminisztérium jogutódja az NFÜ-nek

a) az 1. és 2. melléklet szerinti irányító hatóságok által az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az irányító hatósági feladatok ellátásához szükséges tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések, valamint az azokhoz kapcsolódó, az NFÜ által megszerzett szerzői jogok és licencek

tekintetében.

(2)2 Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, a Miniszterelnökség, illetve a 13/C. § szerinti esetben a Pénzügyminisztérium az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.

(3)3 A Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: Irányító Hatóságok) által létrehozott, az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszonyok keretében finanszírozott, felszámolás alá került pénzügyi közvetítőnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. § (4a) bekezdése szerint nevesített eszközei tekintetében a Cstv. 38. § (8) bekezdése alapján

a) átvételre jogosultnak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság minősül, aki e feladatát megbízás keretében látja el (a továbbiakban: Megbízott Szerv),

b) a Cstv. 4. § (4a) bekezdésének b) pontja szerinti, lízingszerződésből, hitelszerződésből, pénzkölcsön nyújtásából, kockázati tőke vagy más kockázatmegosztási eszközök nyújtásából származó, támogatott harmadik személyekkel létrejött szerződésekből (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban: Szerződések) eredő valamennyi követelés – ideértve a tőkét, az ügyleti kamatokat, a késedelmi kamatokat és egyéb díjakat is – átadására bruttó könyv szerinti értéken kerül sor a Megbízott Szerv részére azzal, hogy az 1. melléklet szerinti minisztériumnak a felszámolás alá került pénzügyi közvetítővel szembeni hitelezői igénye (a továbbiakban: Hitelezői Igény) nem csökkenthető az átadással egyidejűleg.

(4)4 A Szerződések alapján létrejött követelés bruttó könyv szerinti értéke a felszámolás alá került pénzügyi közvetítőnek a támogatási jogviszonyból adódóan a harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseinek az átadáskori összege.

(5)5 A Szerződésekben a Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjában a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 20b. pontja szerinti pénzügyi közvetítő helyébe jogutódként az Irányító Hatóságok tekintetében a Pénzügyminisztérium lép.

(6)6 Az (5) bekezdés szerinti jogutódláskor az alábbi szabályok alkalmazandóak:

a) a Megbízott Szerv a Szerződésekben bennmaradó feleket, valamint a Szerződéseket biztosító megállapodások kötelezettjeit a jogutódlásról értesíti,

b) a Szerződések valamennyi biztosítéka (ideértve a biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból eredő követelést engedményező szerződést is) a jogutódlást követően is fennmaradnak,

c) az a) és b) pontokban nem szabályozott kérdésekben fennálló Szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:211. §-a szerinti jogszabályon alapuló szerződés átruházás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szerződésben maradó fél hozzájárulása a szerződés-átruházás megvalósulásához nem szükséges,

d) lejárt vagy felmondott Szerződések esetén a Ptk. 6:201. §-a szerinti engedményezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi közvetítő helytállási kötelezettsége fennmarad.

(7)7 A Szerződések tekintetében a Megbízott Szerv gyakorolja a Pénzügyminisztérium (2) bekezdés szerinti jogait, így különösen ellátja a Szerződésekkel kapcsolatos hitelgondozási, valamint a Szerződéseken alapuló követelések kezelésével és a Szerződésekhez kapcsolódó biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a Pénzügyminisztériumnak mint a követelések jogosultjának a nevében a peres és nemperes, valamint hatósági eljárások megindítását, azokban a képviseletük ellátását. A Megbízott Szerv zálogjogosulti bizományosnak minősül, és ilyen minőségben jár el a biztosítékoknak a szükséges nyilvántartásokban történő átjegyzése vagy bejegyzése, valamint a biztosítékok kezelése és érvényesítése során.

(8)8 A pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló a Szerződéseknek az (5) bekezdés szerinti átadás időpontjáig a beszedéseket és a számlaterheléseket a Megbízott Szerv utasításainak megfelelően hajtja végre, és az ennek során, valamint a Szerződések átadását követően befolyt pénzeszközöket – különösen tőke, ügyleti kamatok, késedelmi kamatok, egyéb díjak – a jóváírást követő 15 napon belül továbbítja a Megbízott Szerv által meghatározott számlaszámra. A Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjáig a (7) bekezdés szerinti feladatokat a felszámoló látja el.

(9)9 A pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló

a) a Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadáskor átadja a Megbízott Szervnek a Szerződésekhez kapcsolódó teljes, papíralapú és elektronikus iratanyagot tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében;

b) a Megbízott Szervvel együttműködve legkésőbb a Megbízott Szerv erre irányuló felszólítását követő 30 napon belül kiállítja a Szerződések biztosítékainak nyilvántartásokban történő átjegyzéséhez szükséges dokumentumokat;

c) a tőle elvárható gondossággal ellátja az átadott vagyon kezelésével, átadásával összefüggő feladatokat, és biztosítja az átadott követelések érvényesíthetőségének fenntartását, ennek megsértése vagy elmulasztása esetén kártérítési felelősséggel tartozik;

d) ellátja az átadott vagyonhoz kapcsolódó követeléseket nyilvántartó elektronikus rendszer naprakész vezetését, valamint hozzáférést biztosít a Megbízott Szerv részére az elektronikus rendszerhez.

(10)10 A Megbízott Szerv (7) bekezdésben foglalt feladatainak ellátása során felmerülő költségei megtérítéséről az 1. melléklet szerinti minisztérium külön szerződés alapján gondoskodik.

2/A. §11 A Megbízott Szerv jogosult a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-magyarországi Operatív Program forrásaiból finanszírozott szerződések esetén a kiválasztott pénzügyi közvetítővel a pénzügyi eszközök kihelyezésére vonatkozó szerződések tekintetében felmerülő követelések érvényesítésére, ennek keretében teljes jogkörrel képviseli az irányító hatóságot bármely peres, nemperes és hatósági eljárásban.

3. § (1) Az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve a Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) és az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján kell lefolytatni.

(2)12 Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő. Az átadás-átvételi eljárásba az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert be kell vonni.

(3) Az átadás-átvételi eljárást a rendelet 4. §-ában foglaltak alapján 2014. január 8-ig le kell folytatni.

(4) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-, a szerződés- és kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2013. december 31-ei állapotot kell figyelembe venni.

4. § (1) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogviszonyokkal kapcsolatban

a) az NFÜ horizontális és funkcionális feladatainak ellátásával összefüggő tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések,

b) az NFÜ által az a) pont szerinti szerződések keretében megszerzett szerzői jogok és licencek

tekintetében.

(2) A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat alapján kötött szerződések tekintetében.

(3) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként jogosult az (1) és (2) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott összegek beszedése érdekében,

b) perbe lépni a folyamatban lévő peres eljárásokban.

(4) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság az NFÜ munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.

(5) A Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az NFÜ munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok tekintetében az NFÜ részleges jogutódja.

(6)13 A (4) és (5) bekezdés szerinti szervezetek kötelesek biztosítani, hogy a részben vagy egészben európai uniós forrásból beszerzett eszközök és szolgáltatások megfeleljenek az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdése és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 80. §-a rendelkezéseinek.

(7) A Miniszterelnökség az NFÜ jogutódjaként – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – ellátja az NFÜ

1. Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs Főosztálya,

2. Kommunikációs Főosztálya,

3. Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyettessége,

4. Központi Monitoring Főosztálya,

5. Informatikai és Tájékoztatási Főosztálya,

6. Jogi és Gazdasági Elnökhelyettessége,

7. Jogi Főosztálya,

8. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya,

9. Humánerőforrás Főosztálya,

10. Fejezeti Főosztálya,

11. Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága,

12. Pénzügyi Lebonyolítási Főosztálya,

13. Közreműködő Szervezet Kontrolling Főosztálya,

14. Intézményi Gazdálkodási Főosztálya,

15. Nemzetközi Elnökhelyettessége,

16. Koordinációs Irányító Hatósága,

17. Program és Projekt Előkészítési Főosztálya

által ellátott feladatokat.

5. § A Miniszterelnökség jogutódja az NFÜ-nek a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 121/A. §-a szerinti megállapodás tekintetében.

6. § (1) A Miniszterelnökség és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(2) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

7. § Az irányító hatósági feladatok delegálására vonatkozó megállapodásokat a jogutódlásra tekintettel felül kell vizsgálni.

8. § (1)14 A 2. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében 2014. január 1-től a munkáltató az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium, illetve az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a munkáltatói jogkört az 1. és 2. melléklet szerinti minisztérium hivatali szervezetének vezetője, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gyakorolja.

(2)15 A 4. § szerinti jogutódlással érintett kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, munkavállalók esetében a munkáltató az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a munkáltatói jogkört az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gyakorolja.

(3) A 2013. december havi, 2014. januárban esedékes nettó illetményt, munkabért és egyéb járandóságot 2013. december 31-ig meg kell fizetni, mely kiadás az NFÜ 2013. évi költségvetését terheli.

(4) A (3) bekezdés szerinti nettó illetmény, munkabér és egyéb járandóság közterheinek megfizetése – az NFÜ által elkészített nettó finanszírozási állomány alapján – a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetését terheli.

(5) A Miniszterelnökség, mint általános jogutód 2014. január 20-ig köteles a (4) bekezdés szerinti közterheket megfizetni.

(6) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a (3) és (4) bekezdés szerinti személyi jellegű kifizetéseket az NFÜ adószámának megjelölésével teljesíti.

9. § (1) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ fizetési számláit meg kell szüntetni. A megszűnés napján az NFÜ fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NFÜ javára szóló fizetési megbízás alapján az NFÜ fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NFÜ e napon fennálló készpénzállománya a Miniszterelnökséget illetik meg.

(2) Az NFÜ számláit vezető szerv 2013. december 31-én az NFÜ rendelkezése alapján átutalja az NFÜ fizetési számláin lévő pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira.

(3) A központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet számlái felett – azok megszüntetése nélkül – a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2014. január 1-től a Miniszterelnökség gyakorolja.

10. § Az NFÜ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a kincstár és egyéb szervek felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét a megszűnésre vonatkozó általános szabályok szerint teljesíti.

11. § (1)16 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) jogutódja az NFÜ-nek a budapesti 4-es – Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítése projekt tekintetében az állam nevében kötött finanszírozási szerződés, valamint az állam projektbeli feladatai tekintetében.

(2) Az NFM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

12. § (1) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) jogutódja az NFÜ-nek a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel összefüggő jogviszonyok tekintetében.

(2) Az NGM és az NFÜ közötti átadás-átvételi eljárást a törvény és a rendelet alapján kell lefolytatni.

(3) Az átadás-átvételi eljárás során a 3. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

13. § (1) Az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: NEP IH) által ellátott feladatok vonatkozásában a NEP IH jogutódja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI).

(2) Az NFÜ megszűnésének napján az NFÜ intézményi célelszámolási és devizaszámláin lévő, a NEP IH által kezelt pénzeszközöket a Miniszterelnökség fizetési számláira át kell vezetni.

(3) A NEP IH-nál fennálló

a) határozatlan idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozatlan idejű munkaviszonnyá,

b) határozott idejű közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony az SZPI-nél fennálló határozott idejű munkaviszonnyá

alakul át 2014. január 1-jén.

(4) A jogviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős munkaviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át. A 2013. december 31-én az NFÜ-nél fennálló közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

13/A. §17 (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, 3. melléklet szerinti programokkal összefüggő feladatok vonatkozásában 2014. február 10. napjától az SZPI jogutódja a Miniszterelnökség. Az SZPI átadja a 3. melléklet szerinti programokkal összefüggő dokumentumokat, információkat a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.

(2) Az SZPI átadja a 2014–2020-as programozási időszak területi együttműködési programokkal összefüggő területi alapú tervezéssel, az intézményrendszer kialakításával, a tárgyalási mandátum képviseletével kapcsolatos feladatokat és az ahhoz tartozó dokumentációt a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére.

(3) Az SZPI és a Miniszterelnökség közötti átadás-átvételi eljárásra a törvényt és a rendeletet megfelelően alkalmazni kell.

(4)18 Az átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. február 18-ig le kell folytatni.

(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2014. február 9-i állapotot kell figyelembe venni.

13/B. §19 (1) Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

(2) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak

a) határozatlan idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyá,

b) határozott idejű munkaviszonya az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál fennálló határozott idejű közszolgálati jogviszonnyá

alakul át 2014. augusztus 15-én.

(3) Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak munkaviszonya teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén teljes munkaidős közszolgálati jogviszonnyá, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén részmunkaidős közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az SZPI (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó munkatársainak 2014. augusztus 14-én fennálló munkaviszonyában kikötött próbaidő mértéke a jogviszonyváltást követően változatlan marad.

(4) Az SZPI és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közötti átadás-átvételi eljárás levezetője az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

(5) Az átadás-átvételi eljárást 2014. augusztus 31-éig le kell folytatni.

(6) Az átadás-átvételi megállapodás megkötése során az egyes kérdések – így különösen a létszám, a vagyon-, a dokumentum-, a szerződés- és a kötelezettség-állomány – vonatkozásában a 2014. augusztus 14-i állapotot kell figyelembe venni.

13/C. §20 (1) Az Irányító Hatóságok által létrehozott, a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, pénzügyi közvetítők útján finanszírozott, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint forráskezelő szervezet közreműködésével létrejött támogatási jogviszonyokból – ideértve a Cstv. 4. § (4a) bekezdése szerinti eszközök átvételét is – eredő irányító hatósági jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumot illetik meg, illetve terhelik.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott felszámolás alá került pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatban 2022. május 25. napjától az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépését megelőzően tett jognyilatkozatok a Mód. rendelet hatálybalépését követően is hatályukban maradnak, az ezekből eredő jogok és kötelezettségek a Pénzügyminisztériumra szállnak át.

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

15. §21 E rendeletnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3)–(10) bekezdése és 2/A. §-a rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor22 folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez23

Nemzeti Stratégia Referencia Keret

A

B

1.

Operatív Program Irányító Hatósága

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Pénzügyminisztérium

4.

Környezet és Energia Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Pénzügyminisztérium

7.

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

8.

Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

2. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A 2004–2006. programozási időszak

A

B

C

1.

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

3.

Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

4.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Programok Irányító Hatósága
Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

5.

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Nemzetgazdasági Minisztérium

6.

EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Emberi Erőforrások Minisztériuma

7.

Kohéziós Alap projektek

Környezet és Energia Operatív Programok Irányító Hatósága

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

3. melléklet a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez24

1. A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból, az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből finanszírozott együttműködések

(irányító hatóság)

A

B

C

1.

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4.

Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

5.

Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

7.

Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

2. A 2007–2013 programozási időszakban az európai területi együttműködési programból, az előcsatlakozási támogatási eszközből és az európai szomszédsági és partnerségi eszközből finanszírozott együttműködések

(nemzeti hatóság)

A

B

C

1.

Program megnevezése

Nemzeti hatóság

Nemzeti hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4.

Közép Európa Transznacionális Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

5.

INTERREG IVC Interregionális Együttműködési Program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

INTERACT

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3. A 2004–2006 programozási időszak INTERREG Közösségi Kezdeményezés

A

B

C

1.

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4. Egyéb lezárult programok

A

B

C

1.

Program megnevezése

Irányító hatóság

Irányító hatóság működtetéséért felelős szerv

2.

Phare program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

3.

Átmeneti Támogatás program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

4.

Schengen Alap

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

5.

Igazgatási Partnerség program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

6.

Europe Direct program

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

Miniszterelnökség

1

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (4) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (5) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (6) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (7) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (8) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2. § (9) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § (10) bekezdését a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (2) bekezdése a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (6) bekezdése a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (1) bekezdése a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdése a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 11. § (1) bekezdése a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 13/A. §-t a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

18

A 13/A. § (4) bekezdése a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 13/B. §-t a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

20

A 13/C. §-t a 378/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

21

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja 2021. augusztus 14.

23

Az 1. melléklet a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

24

3. mellékletet a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére