• Tartalom

477/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.12.18.

A Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 2. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A munkáltatónál magasabb vezető és vezető megbízással rendelkező, illetve a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottak esetében a magyar nyelv tudása alkalmazási feltétel.”

2. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A tudományos munkakörbe történő besoroláshoz legalább a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti mesterfokozat szükséges.
(2) Kutatóprofesszor elnevezésű tudományos munkakörbe kell besorolni az MTA rendes és levelező tagját.
(3) Tudományos tanácsadó elnevezésű munkakörbe
a) kell besorolni az MTA doktora tudományos címmel vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MTA doktora címmel egyenértékűnek tekintett „tudomány(ok) doktora” tudományos fokozattal rendelkező személyt,
b) lehet besorolni a habilitált személyt, valamint a nem akadémiai munkáltatónál – jogszabály vagy belső szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos tanács elbírálása alapján – azt a személyt, aki
ba) rendelkezik doktori fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal (a továbbiakban együtt: tudományos fokozat),
bb) a tudományos főmunkatársi besorolási feltételek teljesítésén túl az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki folyamatosan kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejtett ki,
bc) a kutatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának, valamint kutatási projekteknek a vezetésére, valamint
bd) idegen nyelven tart előadásokat és publikál.
(4) Tudományos főmunkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal és tudományos munkatárs vagy – felsőoktatási intézményben – azzal egyenértékű oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves kutatói gyakorlattal rendelkező személyt, ha
a) a kutatóintézet tudományos főmunkatársi minősítő eljárását
aa) akadémiai munkáltatónál az MTAtv. 18. § (2) bekezdése szerinti tudományos tanács vagy
ab) nem akadémiai munkáltatónál jogszabály vagy belső szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos tanács
elbírálása alapján sikerrel teljesítette,
b) alkalmas a tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának irányítására, valamint
c) alkalmas arra, hogy idegen nyelven előadást tartson.
(5) Tudományos munkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal rendelkező személyt, ha a munkáltató által a munkakörre előírt alkalmazási feltételnek megfelel és kutatói vagy – felsőoktatási intézményben – azzal egyenértékű oktatói munkakörben szerzett legalább hároméves kutatói gyakorlattal rendelkezik.
(6) Tudományos segédmunkatárs elnevezésű munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki a kutatómunkában irányítással vesz részt és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszonyt létesített.
(7) Tudományos kutatói munkakörben vendégkutatóként alkalmazható a külföldi állam joga szerint tudományos fokozat kiállítására jogosult intézmény által odaítélt tudományos fokozatot tanúsító oklevéllel rendelkező azon személy,
a) aki akadémiai munkáltatónál a munkáltató alaptevékenységi köréhez kapcsolódó kutatási feladat ellátására közalkalmazotti jogviszonyt létesít és
b) akinek a külföldi állam joga szerint tudományos fokozat kiállítására jogosult intézmény által odaítélt tudományos fokozatának a Magyarországon megszerezhető tudományos fokozatnak való megfelelőségét az MTA az a) pont alapján létesített jogviszony tekintetében, az akadémiai munkáltatóra vonatkozó hatállyal elismeri.
(8) A (2)–(5) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakör szerinti besorolási feltételektől nem lehet eltérni.
(9) A (2)–(5) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben a kutatói gyakorlati idő csak abban az esetben vehető figyelembe, ha a közalkalmazott kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. december 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére