• Tartalom

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

2019.07.01.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,

c) a terrorizmust elhárító szervre,

d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,

h)2 a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra,

i)3 az idegenrendészeti szervre [az a)–i) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és

j)4 a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira

terjed ki.

2. §5

3. § A rendeletben előírt tilalom és korlátozás nem érinti a jogszabályban meghatározott érdekből és célból elrendelt dohányzási és a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat és korlátozást.

4. § (1) Tilos a dohányzás

a)6 a rendvédelmi szervek használatában lévő zárt légterű objektumban és területen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –,

b)7 a rendvédelmi szervek által használt közúti gépjárművek utasterében, továbbá vízi és légi járműveken.

(2)8 Dohányozni – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglalt kivételektől eltekintve – csak a rendvédelmi szervek elhelyezésére szolgáló épületek, használatukban álló létesítmények nyílt légterű udvarán, az 5. § szerint kijelölt dohányzóhelyen szabad.

5. § (1)9 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szervezeti egység vezetője vagy az objektumparancsnok – az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az országos parancsnok – a dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel, a közegészségügyi-járványügyi, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik

a)10 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 7. mellékletében foglaltak figyelembevételével a dohányzási tilalomra vonatkozó – a kijelölt dohányzóhelyeket is feltüntető – tájékoztató tábláknak a rendvédelmi szerv használatában lévő objektum területén jól látható helyeken történő elhelyezéséről,

b) a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató táblával történő megjelöléséről.

(3)11 A dohányzóhely területe nagyságának megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára, figyelembe véve az objektumban tartózkodó fogvatartottakat és a rendvédelmi szerv állományába nem tartozó más személyeket is.

(4) A dohányzóhelyet az udvaron úgy kell kijelölni, hogy az az épület ablakához és bejáratához képest merőlegesen mérve legalább 5 m távolságban legyen.

6. § Új létesítmény (objektum) építése, illetve épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén a dohányzóhely kijelölésére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során figyelembe kell venni.

7. § (1)12 A rendvédelmi szervek használatában lévő objektum területén – a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kiskereskedelmi értékesítés kivételével – dohányterméket forgalmazni tilos.

(2) Büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben és büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán dohánytermék nem árusítható.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. §13

1

Az 1. § a 29/2016. (VII. 15.) BM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § h) pontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § i) pontja a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § j) pontját a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 40. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. §-t a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdése a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére