• Tartalom

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

2024.02.23.

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,

a 33. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) befogadás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás,

b) feladatmutató: a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját jelentő, tervezett, illetve teljesített mutatószám,

c) fenntartó: a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó,

d) igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve,

e) korrekció: a tárgyévi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény alapján az egyházi fenntartót megillető vagy az egyházi fenntartó által visszafizetendő egyházi kiegészítő támogatás összege,

f) megszűnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti – engedélyesét (a továbbiakban: engedélyes) más személy vagy szervezet fenntartásába adta, amelynek valamennyi engedélyesét törölték a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásából (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), illetve amelynek a támogatásra való jogosultsága a tárgyévben más okból teljesen megszűnt,

g) szolgáltatás: az Szt. szerinti azon szociális szolgáltatás, valamint a Gyvt. szerinti azon gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, amely után a központi költségvetésről szóló törvény támogatást biztosít,

h) szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat,

i) támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást,

j) tárgyév: az a naptári év, amelyre tekintettel a támogatást megállapítják, illetve folyósítják,

k) új fenntartó: az a fenntartó, amely tárgyév január 1-jén nem részesül támogatásban,

l)1 működési támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, ide nem értve a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatást.

2. § (1)2 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az e rendelet szerinti hatósági ügyekben a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága jár el.

(2) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi támogatás megállapítását követően megváltozik,

a) a tárgyévi támogatás megállapításával, folyósításával és elszámolásával kapcsolatos ügyekben a korábbi székhely szerint illetékes igazgatóság jár el,

b) a tárgyévi támogatással kapcsolatos ellenőrzést az új székhely szerint illetékes igazgatóság rendeli el.

3. § (1)3 A fenntartó a támogatás iránti kérelmet, a kérelem módosítását, a pótigényt, a lemondást és az elszámolást az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(2) Az adatlap és az elektronikus űrlap kötelező adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3) A fenntartó olyan engedélyes, illetve szolgáltatás után igényelhet támogatást, amely

a)4 a tárgyévben véglegessé vált döntéssel be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba,

b) – a támogatott lakhatás, valamint az Szt. 58/A. § (2d) bekezdésében és a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében foglaltak kivételével – a tárgyévben befogadást nyert, és

c) megfelel a jogosultság jogszabályban meghatározott egyéb feltételeinek.

(4) Ha a tárgyévben új engedélyest vagy szolgáltatást jegyeznek be a szolgáltatói nyilvántartásba, vagy az engedélyest, illetve az általa nyújtott valamely szolgáltatást a tárgyévben törlik a szolgáltatói nyilvántartásból, ezen engedélyesek, illetve szolgáltatások után a fenntartót a támogatás időarányosan illeti meg.

4. § (1) Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről, a pótigényről, a lemondásról és az elszámolásról hatósági eljárásban dönt, a támogatásokról hatósági határozatot hoz, és a támogatásokkal kapcsolatban hatósági ellenőrzést folytat le.

(2)5 Az e rendelet szerinti eljárásokban az eljárás szünetelése nem kérhető.

(3)6

(4)7 Az igazgatóság a támogatás ügyében hozott véglegessé vált határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv másolatát elektronikus levélben megküldi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező működést engedélyező szervnek.

(5)8

(6)9

5. § (1) Ha a fenntartó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a fenntartó a tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató alapján jogosult támogatásra.

(2) A fenntartó a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás megindulását követően a tényleges feladatmutatóról készített kimutatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig megküldi az igazgatóság részére. Ha a fenntartó a kimutatást határidőben nem nyújtja be, az igazgatóság a kötelezettség teljesítéséig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását.

2. Igénylés

6. § (1) A fenntartó a támogatás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kérelem benyújtására szolgáló adatlap, illetve elektronikus űrlap elérhetővé tételét követően, a tárgyévet megelőző év november 30-áig nyújthatja be.

(2) A tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

(3) Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

7. § (1)10 A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

8. §11 (1) A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesült fenntartó esetén a támogatás megállapítása iránti eljárás során hitelt érdemlően igazolni kell

a)12 nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét,

b) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál a fenntartó nevére szóló azon fizetési számla számát, amelyre a fenntartó a támogatás folyósítását kéri,

c) azt, hogy a fenntartó valamennyi fizetési számlája vonatkozásában felhatalmazta az igazgatóságot beszedési megbízás benyújtására.

(2) Az adatváltozást – a változást követő tizenöt napon belül – be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha a bejelentés az (1) bekezdés szerinti adatokat is érinti, azokat a bejelentés során hitelt érdemlően igazolni kell.

9. §13

10. § (1)14

(2)15 A központi költségvetésről szóló törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az igazgatóság a támogatást – ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a kérelemben más nem szerepel – nem új fenntartó esetén tárgyév január 1-jétől, új fenntartó esetén a befogadás, illetve azon tény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése hatályosságának kezdetétől állapítja meg, hogy a fenntartó a támogatásra befogadás nélkül is jogosult.

(3)16 A támogatást megállapító határozat tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,

b) valamennyi támogatásban részesülő engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját, továbbá, ha a támogatásban részesülő engedélyes telephely, a szolgáltató székhelyét és annak ágazati azonosítóját,

c) a támogatás jogcímét,

d) a támogatással érintett időszakot,

e) a jogosultság alapját,

f) a fenntartónak megállapított támogatás teljes, valamint az egyes jogcímekre meghatározott összegét,

g) a folyósítás ütemét,

h) a támogatás elszámolásának határidejét és módját,

i) az igénybe vett támogatásról történő elszámolás és az ellenőrzés rendjéről, a köztartozás esetén követendő eljárásról, valamint a visszafizetésről és a kamatfizetésről szóló tájékoztatást.

3. Pótigény és lemondás

11. § (1) A fenntartó a támogatási igény évközi változását pótigény vagy lemondás benyújtásával érvényesítheti.

(2) A fenntartó pótigényt és lemondást legfeljebb tárgyév november 10-éig nyújthat be.

(3) Pótigény vagy lemondás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – naptári negyedévenként egyszer nyújtható be.

12. § (1) A pótigényben megjelölt feladatmutató akkor haladhatja meg a jogcímre az igényléskor megállapított támogatás, illetve – ha az alacsonyabb – a pótigény elbírálásakor hatályos támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 110 százalékát, ha azt a következő körülmények valamelyike megalapozza:

a) a fenntartónak új engedélyest vagy új szolgáltatást jegyeztek be a szolgáltatói nyilvántartásba, vagy az engedélyes a fenntartó fenntartásába került,

b)17 az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója, illetve a nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek támogatásra jogosító bejegyzett száma emelkedett, vagy

c) a tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató legalább 10 százalékkal magasabb a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutatónál.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

(3) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti esetben a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül nyújthat be pótigényt.

(4)18 Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a soron kívüli pótigényt a bejegyzésről illetve adatmódosításról szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása esetén a pótigény csak a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyújtható be.

13. § (1)19 A fenntartó a tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) köteles megvizsgálni, hogy a felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató eléri-e a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(2) A fenntartó köteles a többlettámogatásról a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül lemondani, ha

a) valamely engedélyesét vagy az engedélyese által nyújtott szolgáltatást törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adta,

b)20 az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója, illetve a nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek támogatásra jogosító bejegyzett száma a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató alá csökken, vagy

c) az (1) bekezdés szerint vizsgálandó feladatmutató nem éri el a jogcímre megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti lemondást legkésőbb a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, illetve az adatmódosítás végrehajthatóvá válásától számított tíz napon belül kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján lemondást benyújtani, ha a lemondási kötelezettséget megalapozó feltétel a tárgyév október 31-ét követően következik be.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondást legkésőbb a felülvizsgálati hónap tízedik napján kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés c) pontja alapján lemondást benyújtani

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

(5) Ha az igazgatóság észleli, hogy a fenntartó a (2) bekezdés szerinti lemondási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a lemondás benyújtásáig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását, és a fenntartót felszólítja a lemondási kötelezettség teljesítésére.

4. Folyósítás

14. § (1)21 Az igazgatóságok az összesített igényeket a miniszter által meghatározott módon, a tárgyhónapot megelőző hónap 23-áig, januárban 12-éig küldik meg a miniszternek. A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az igényelt támogatást minden hónap 5-éig, januárban 16-áig biztosítja az igazgatóságoknak.

(2) A támogatás megállapítására illetékes igazgatóság a támogatást a fenntartónak havi ütemezésben, a tárgyhó 10-éig, januárban 20-áig, a kérelemben megjelölt és a fenntartó nevére szóló – magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett – fizetési számlára folyósítja.

(3) Az igazgatóság a fenntartó kérelmére felfüggeszti a támogatás folyósítását. A kérelemre történt felfüggesztés alapján visszatartott támogatás akkor folyósítható újból, ha a fenntartó ezt kéri, és a folyósítás feltételei fennállnak.

14/A. §22 (1) Ha a tárgyévi központi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a központi költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek összegeit az államháztartásért felelős miniszter év közben megemeli, az igazgatóság a visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen folyósított támogatás különbözetét a megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal való folyósításával egy időben, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha arról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatásra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

15. § (1) Pótigény és lemondás esetén a módosított összeg folyósítására a kérelem benyújtását követő hónaptól akkor kerülhet sor, ha a fenntartó a pótigényt, illetve a lemondást a megelőző hónap 10-éig benyújtja.

(2) A korábban folyósított és a pótigény, illetve a lemondás alapján módosított támogatás különbségének – a módosítás alapján történő folyósítás idejét megelőző hónapokra számított – összegét egy összegben kell folyósítani, illetve levonni. Ha a visszafizetendő támogatás összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást a lemondással egyidejűleg nem kell megfizetni.

(3)23 A fenntartó a lemondással egyidejűleg a 25. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kérheti a tartozás több részletben történő levonását azzal, hogy a levonásnak a tárgyévben meg kell történnie. Ha a levonásra a tárgyévben folyósítandó támogatás nem nyújt fedezetet, a fenntartó köteles a különbözetet a lemondás ügyében hozott határozat véglegessé válását követő húsz napon belül visszafizetni. A visszafizetésről a lemondás ügyében hozott határozatban rendelkezni kell.

(4) Az elszámolás vagy az ellenőrzés során megállapított többlettámogatást a forrás – a 14. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint történő – biztosítását követő tíz napon belül kell folyósítani a fenntartónak. Ha az elszámolás vagy az ellenőrzés során megállapított többlettámogatás nem éri el az ezer forintot, azt nem kell folyósítani.

16. § (1) A fenntartó a támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni.

(2)24

5. Elszámolás

17. § (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.

(2) A megszűnt fenntartó – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el.

(3) Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles – legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül – benyújtani. Az elszámolás és az ellenőrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(4) Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani.

(5) Ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy az özvegy vagy az örökös az elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett, a (2), illetve a (3) bekezdés alapján évközi elszámolást nem kell benyújtani.

(6) Ha a fenntartó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után járó, átlagbér alapú támogatást vett igénybe, az elszámoláshoz csatolnia kell a támogatás igénybevételére jogosító személyek munkaszerződését.

18. § (1) A fenntartó a határidőben benyújtott elszámolásában többlettámogatást igényelhet, ha a támogatásra a tárgyévben jogosult volt. A fenntartó olyan jogcím vagy engedélyes után is igényelhet többlettámogatást, amely után támogatást a tárgyévben nem igényelt.

(2)25 Ha a fenntartó

a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,

b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy

c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,

és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság a támogatás folyósítását – a kötelezettség teljesítéséig, illetve az elszámolási kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak a 23. § (4) bekezdése alapján történő visszafizetésére kötelező határozat véglegessé válásáig – hivatalból felfüggeszti, és írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget.

(3)26 Megszűnt fenntartó esetén az igazgatóság huszonöt napon belül határoz az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről.

(4)27 Az igazgatóság az elszámolásokat a miniszter által meghatározott módon összesíti, és a tárgyévet követő év április 15-éig megküldi a miniszternek.

6. Ellenőrzés

19. § (1) A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét az igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének és megalapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a vizsgálatára.

(2)28

(3) Az adott évben ellenőrizendő fenntartókat és az ellenőrizendő időszakot a támogatás megállapítására illetékes igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrzést elrendelő igazgatóság) kockázatelemzéssel választja ki. Minden fenntartót kétévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság soron kívüli ellenőrzés lefolytatását is elrendelheti.

(3a)29 Az igazgatóság az ellenőrzési tervét elektronikus levélben megküldi az illetékességi területe szerinti működést engedélyező szervnek.

(4) A 17. § (2)–(4) bekezdése alapján benyújtott elszámolás esetén az ellenőrzést az elszámolás megérkezésétől, illetve – ha az igazgatóság a fenntartót hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel – a hiánypótlási, nyilatkozattételi határidő leteltétől számított harminc napon belül kell lefolytatni.

(5)30 Az ellenőrzést a fenntartó engedélyesénél, illetve szükség szerint a fenntartó székhelyén kell lefolytatni. Az engedélyesnél az ellenőrzést az engedélyes címe szerint illetékes igazgatóság folytatja le (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság).

(6)31 Az ellenőrzés a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül a korábban nem vizsgált időszakra, engedélyesre és szolgáltatásra is kiterjeszthető. A kiterjesztést az ellenőrző igazgatóság értesítése alapján az ellenőrzést elrendelő igazgatóság rendeli el, és erről értesíti az ellenőrző igazgatóságokat.

(7)32 A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának ellenőrzése során az ellenőrző igazgatóság az ellátottak személyes adatait tartalmazó iratokat csak a helyszínen vizsgálhatja meg, azokat az engedélyes címéről nem viheti el, és azokról másolatot nem készíthet.

20. § (1)33 Ha a fenntartó, a szolgáltató vagy az engedélyes az ellenőrzést akadályozza, az igazgatóság a támogatás folyósítását hivatalból felfüggeszti, és – ha az akadályoztatás tizenöt napon belül nem szűnik meg – a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Az igazgatóság az ellenőrzés akadályozása miatt a támogatás folyósítását az akadályozás megszűnéséig, illetve ha az igazgatóság az akadályoztatás miatt a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, a döntés véglegessé válásáig függeszti fel.

(2)34 Az igazgatóság a lefolytatott ellenőrzés során tett megállapításokra figyelemmel, a közérdek védelmében a támogatás folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti, ha tudomására jut, hogy a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató működésével összefüggő ügyben büntetőeljárás folyik.

(3)35 A támogatás folyósításának (2) bekezdés szerinti felfüggesztése arra az engedélyesre és szolgáltatásra terjedhet ki, amellyel kapcsolatban a büntetőeljárás folyik.

(4)36 Az igazgatóság a tárgyév november 15-én az (1) bekezdés alapján felfüggesztés alatt álló támogatások összegét tárgyév november 20-áig visszavezeti a minisztériumnak. Ha az igazgatóság a visszavezetést követően a felfüggesztést megszünteti, az erről szóló döntését a miniszterrel is közli, és egyidejűleg megigényli a szükséges támogatást. A miniszter az igényelt támogatást az igény beérkezésétől számított 25 napon belül biztosítja az igazgatóságnak. Az igazgatóság a támogatást annak hozzá történő beérkezését követő 5 napon belül folyósítja a fenntartónak.

21. §37

22. § (1) A fenntartónak az ellenőrzés során többlettámogatás is megállapítható, ha a támogatásra a tárgyévben jogosult volt, és az ellenőrzést nem akadályozta. Többlettámogatás olyan jogcím vagy engedélyes után is megállapítható, amely után a fenntartó a tárgyévben nem igényelt támogatást.

(2)38

(3)39 Ha az ellenőrző igazgatóság az engedélyes működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, azt a határozat, jegyzőkönyv másolatának megküldésével egyidejűleg elektronikus levélben jelzi az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező működést engedélyező szervnek.

7. Visszafizetés

23. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül

a) a falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás után igénybe vehető támogatás arányos része, ha az igazolt munkaórák száma nem éri el a kétezret, illetve törtévi működés esetén annak időarányos részét,

b) ha a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei az a) pontban foglalt eseteken túl nem teljesülnek, vagy azok teljesülése a jogszabályban meghatározott módon nem igazolható.

(1a)40

(2)41 A fenntartó az egyházi kiegészítő támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint használhatja fel, az egyéb támogatást a szolgáltató alapfeladatának ellátására vagy működési, fenntartási kiadásaira fordíthatja.

(3)42 A támogatás jogosulatlan igénybevétele vagy a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő felhasználása esetén a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az ott meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.

(4)43 Ha a fenntartó az elszámolást az igazgatóság erre vonatkozó, a 18. § (2) bekezdése szerinti felhívása ellenére, az abban foglalt határidőben nem nyújtja be, köteles a tárgyévi támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben visszafizetni.

(5) A kamatot az elszámolás során, illetve – ha a kamatfizetési kötelezettség az ellenőrzés során keletkezik – az ellenőrzés során kell felszámítani.

24. § (1)44 A fenntartó az elszámolás és az ellenőrzés során keletkezett visszafizetési kötelezettségének és a kamatfizetési kötelezettségének – ha az igazgatóság a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítésére a 25. §-ban foglaltak szerint halasztást vagy részletekben történő teljesítést (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) nem engedélyezett – az azt előíró határozat véglegessé válását követő húsz napon belül köteles eleget tenni.

(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni.

(3) Ha a fenntartó a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a tartozását a késedelmi kamattal együtt a fizetési határidő lejártát követően folyósítandó támogatásból le kell vonni.

(4) Ha a fenntartó tartozása a folyósítandó támogatásból nem vonható le, vagy a fenntartó a 15. § (3) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az igazgatóság felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

(5)45 A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás végrehajtásának foganatosítása érdekében az igazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot.

25. §46 (1) Az igazgatósághoz fizetési kedvezmény iránti kérelem a teljesítési határidő lejárta előtt nyújtható be.

(2) Az igazgatósághoz benyújtott fizetési kedvezmény iránti kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek valószínűsítik, hogy a fenntartón kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre történő teljesítést, a határidőre történő teljesítés a fenntartó számára aránytalan nehézséget jelentene, vagy veszélyeztetné az ellátás biztonságát.

(3) Az igazgatóság fizetési kedvezményt úgy engedélyezhet, hogy a visszafizetés és a kamatfizetés legfeljebb az eredeti határidőt követő tizenkét hónapon belül megtörténjen.

(3a)47 Megszűnt fenntartónak részletekben történő teljesítés nem engedélyezhető.

(4) Ha az igazgatóság fizetési kedvezményt engedélyezett, annak időtartamára a tartozás után késedelmi kamatot nem kell fizetni.

(5) Az igazgatóság által a fizetési kedvezményben engedélyezett havi összeg a fenntartó kérelmére a folyósítandó támogatásból is levonható.

(6) Ha a fenntartó az igazgatóság által engedélyezett fizetési kedvezményben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget, a fennmaradó tartozást – a visszafizetendő összeg után az eredeti esedékességtől felszámított késedelmi kamattal növelt összegben – a 24. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak szerint kell végrehajtani.

26. § (1) Fenntartóváltozás esetén az engedélyest átadó fenntartó által az átadott engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat megfizetésére az engedélyest átvevő fenntartót is kötelezni kell, ha az engedélyest átadó fenntartót megillető, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett végrehajtás részben vagy egészben eredménytelen volt.

(2) Az igazgatóság a fenntartóváltozást megelőzően az engedélyest átvevő fenntartó kérelmére – az engedélyest átadó fenntartó egyidejű értesítése mellett – tájékoztatást nyújt az engedélyest átadó fenntartó által az engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat összegéről.

(3) Az engedélyest átvevő fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 24. és 25. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. Az egyházi kiegészítő támogatás korrekciója

27. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a korrekcióra, illetve – ha a korrekció visszafizetéssel jár – a korrekció megfizetésére a tárgyévben egyházi kiegészítő támogatásban részesült egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

(2) Ha az engedélyes fenntartását másik egyházi fenntartó vette át, a korrekcióra, illetve a korrekció megfizetésére az engedélyest átvevő egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

(3) A korrekció nem folyósítható, de – ha a korrekció visszafizetéssel jár – a korábbi egyházi fenntartó köteles a korrekció megfizetésére, ha

a)48 az engedélyest törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és ezt követően nem az egyházi fenntartó másik engedélyese nyújtja a szolgáltatást az ellátottaknak,

b) a fenntartó már nem minősül egyházi fenntartónak, vagy

c) az engedélyes fenntartását nem egyházi fenntartó vette át.

(4) A korrekciónak az egyházi fenntartót megillető, illetve terhelő összegét az igazgatóság a tárgyévi feladatmutató alapján járó egyházi kiegészítő támogatás arányában, hivatalból állapítja meg.

(5) A korrekcióról elszámolást nem kell benyújtani, a korrekció felhasználásának jogszerűségét az igazgatóság a támogatás felhasználásának ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi.

9. Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítése

28. § (1)49 A Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását a működést engedélyező szerv az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során hivatalból állapítja meg.

(2)50 Ha az ellátottak azonossága az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során nem állapítható meg, de legalább részben azonos ellátási területen hasonló szolgáltatásokat nyújtó, helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott – gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén részben vagy egészben ugyanabban az ingatlanban működő – engedélyes tizenkét hónapnál nem régebben szűnt meg, a működést engedélyező szerv a bejegyzést követő hatvan napon belül ellenőrzést tart. Ha a Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállnak, azt a működést engedélyező szerv hivatalból határozatban állapítja meg.

(3) A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti határozatát közli az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartóval, az engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartóval, a támogatásuk ügyében illetékes igazgatóságokkal, a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

(4)51 A megtérítendő egyházi kiegészítő támogatás összegéről a fenntartó a 17. § (1) bekezdése szerinti elszámolásának elbírálásáról hozott határozatban foglaltak figyelembevételével az engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatóság a megtérítési kötelezettség fennállása alatt évente hivatalból dönt, amely az üggyel kapcsolatos döntését közli az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartóval, a működést engedélyező szervvel, az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatósággal, a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A megtérítendő összeget a 19. § szerinti ellenőrzést követően felül kell vizsgálni.

(5)52 A megtérített egyházi kiegészítő támogatást a minisztérium – egyházi kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló – előirányzata javára kell átutalni.

9/A. 53 A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja

29. §54 (1)55 2019. január–december hónapokra a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2019. évre a 2. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A bérkompenzáció fajlagos összegeit a 2. melléklet határozza meg.

(4) A bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Az igazgatóság a bérkompenzáció

a) 2019. január–június hónapokra jutó időarányos részét 2019 júliusában,

b) 2019. július–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben,

hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(6) A bérkompenzáció

a)56 felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv2. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

9/B. 57 Támogatás a 2019. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz

29/A. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 15/C. §-a szerinti, 2018. december – 2019. december hónapokra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz (a továbbiakban: egészségügyi kiegészítő pótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához támogatásra jogosult a fenntartó annak az engedélyesének a (2) bekezdés szerinti foglalkoztatottjaira tekintettel, amely után 2019. december hónapra működési támogatásra jogosult.

(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatásra azon foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjt. vhr. 15/C. §-a alapján egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult, feltéve, hogy utána a fenntartó szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére tekintettel támogatást vesz igénybe, és az egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege bruttó bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatottnál.

(3) Nem nyújtható az (1) bekezdés szerinti támogatás az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjt. vhr. 7. számú mellékletében meghatározottakon felül kifizetett összegéhez és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adóhoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a 2018. december – 2019. december havi foglalkoztatásra tekintettel a fenntartó, illetve szolgáltatói által ténylegesen kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék, továbbá az ezzel összefüggésben ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó összegével.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2020. január 31.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(7) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2019. évi működési támogatás elszámolása során, a ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék és szociális hozzájárulási adó összege után igényelheti. Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igényről a 2019. évi működési támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.

(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a működési támogatás szabályait kell alkalmazni.

9/C. 58 A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja

29/B. § (1) 2020. január–december hónapokra a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2020. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2020. évre a 3. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv3.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2020. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2020. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2020. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 3. melléklet határozza meg. A fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 3. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg. Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv. 2., illetve 8. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű, eltérő arányban meghatározott támogatást állapít meg, azt a 3. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(4) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzációt a fenntartó 2020. évi támogatását megállapító határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. július 10-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a 2020. évi bérkompenzációról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(5) A 2020. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(6) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzáció

a) 2020. január–július hónapokra jutó időarányos részét 2020 júliusában egy összegben,

b) 2020. augusztus–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben

folyósítja.

(7) A miniszter a 2020. évi bérkompenzáció július havi forrását 2020. július 8-áig biztosítja az igazgatóságok részére.

(8) A 2020. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv3. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

9/D. 59 A 2022. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

29/C. § (1) 2022. január–december hónapokra a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a 20%-os béremelés ellentételezése céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2022. évre a 4. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv4.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2022. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 4. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 4. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4) A 2022. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv4. 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt a 4. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(6) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.

(7) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzáció

a) 2022. január–február hónapokra jutó időarányos részét 2022. február 10-éig egy összegben,

b) 2022. március–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben

folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(8) A 2022. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv4. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(9) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

9/E.60 A 2022. évi rezsikompenzáció

29/D. § (1) A 2022. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek a 2022. évre a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatások után, a Kvtv4. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)–d) pont szerinti szolgáltatások után 2022. év december hónapjára működési támogatásra jogosult. A 2022. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 194 080 forint/ellátotti létszám,

b) a Kvtv4. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 118–121. és 126. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/férőhely,

c) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53–55. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/ellátotti létszám,

d) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 388 160 forint/ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2022. évi rezsikompenzációt 2022. december hónapban egy összegben hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2022. évi rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A fenntartó a 2022. évi rezsikompenzációt a Kvtv4. 43. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő arányban is átadhatja az általa fenntartott, a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak.

(5) A 2022. évi rezsikompenzáció után a Kvtv4. 43. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.

(6) A fenntartónak a 2022. évi rezsikompenzáció felhasználásáról nem kell elszámolást benyújtania, de azt a támogatási célra köteles felhasználni.

(7) A 2022. évi rezsikompenzációra az (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/F.61 A nevelési ellátmány 2023. évi kompenzációja

29/E. § (1) A 2023. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2023. évre a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2023.) 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után – a Kvtv2023. alapján – támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,

b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2023. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/G.62 A 2023. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

29/F. § (1) 2023. január–december hónapokra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából, továbbá a pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2023. évre az 5. melléklet szerinti szolgáltatás után a Kvtv2023. alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2023. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit az 5. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót az 5. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4) A 2023. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv2023. 2. és 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt az 5. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(6) Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.

(7) Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzáció

a) 2023. január–április hónapokra jutó időarányos részét 2023. április 10-ig egy összegben,

b) 2023. május–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, a Kvtv2023. alapján megállapított támogatással azonos ütemben és részletekben

folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(8) A 2023. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv2023. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(9) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

9/H.63 A 2023. évi rezsikompenzáció

29/G. § (1) A 2023. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek – a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában – a 2023. évre a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)–d) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 212 940 forint / ellátotti létszám,

b) a Kvtv2023. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 119–122. és 127. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint/férőhely,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53–55. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint / ellátotti létszám,

d) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 425 880 forint / ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi rezsikompenzációt 2023. június hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi rezsikompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(5) A 2023. évi rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, de a támogatást az egyházi fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani. A fenntartó a támogatás összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására köteles fordítani.

(6) A 2023. évi rezsikompenzációra az (1)–(5) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/I.64 A 2023. évi rezsikompenzáció a nem állami fenntartású intézmények részére

29/H. § (1) A 2023. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi nem állami rezsikompenzáció) jogosult az a nem állami fenntartó, amelynek – a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában – a 2023. évre a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi nem állami rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám, amely alapján a nem állami fenntartó az a)–c) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. és 45. sora szerinti szolgáltatások után 106 225 forint / ellátotti létszám,

b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 54–55. sora szerinti szolgáltatások után 169 960 forint / ellátotti létszám,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 212 450 forint / ellátotti létszám, ide nem értve

ca) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–3. sora esetében a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő engedélyeseket és

cb) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 16. sora esetében a 30 ezer fő feletti településen és a 30 ezer fő feletti fővárosi kerületben működő engedélyeseket, a megyei jogú városokban működő engedélyesek kivételével.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi nem állami rezsikompenzációt 2023. szeptember hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi nem állami rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a támogatást a nem állami fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatás teljes összegét a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézményeire, illetve azok szolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/J.65 A nevelési ellátmány 2024. évi kompenzációja

29/I. § (1) A 2024. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2024.) 68. § (2) bekezdés szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2024. évre a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után – a Kvtv2024. alapján – támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

a) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,

b) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,

c) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2024. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2024. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 32. § (1) bekezdése 2014. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A 2014. évet megelőző időszakra járó normatív állami hozzájárulás, illetve támogatás igénylésére – ideértve a pótigényt és a lemondást is –, megállapítására, elszámolására, ellenőrzésére és – a részletfizetés kivételével – visszafizetésére, továbbá a kamatfizetésre és a késedelem jogkövetkezményeire az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2014. január 1-jét megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fenntartó székhelyének megváltozása esetén az új székhely szerinti igazgatóság rendeli el az ellenőrzést.

(2) E rendelet szabályait a 2013. évi egyházi kiegészítő támogatás korrekciójára is alkalmazni kell.

(3) A 2014. január 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat a 2013. december 31-ét követően benyújtott, 2014. évi támogatás iránti kérelmek esetén kell alkalmazni. A 2014. november 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat először csak a 2015. évi támogatás iránti kérelmek esetén kell alkalmazni.

32. §66 Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy az adatmódosítás iránti kérelmet 2015. december 31-éig benyújtják, a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 28. és 29. §-t 2015. december 31-ét követően is alkalmazni kell.

33. §67 (1)68 Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére 2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában, májusában és júniusában a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2019. január–június hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben, a 2019. július–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.

(2) Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti előzetes folyósításról, valamint az előzetesen folyósított összeg támogatásból történő levonásáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3)69

(4)70 Ha a fenntartó 2019. december 31-ét megelőzően megszűnik, az előzetesen folyósított támogatási összegből a tényleges feladatmutatón alapuló, időarányos támogatáson felüli összeget az elszámoláskor vissza kell fizetnie. Egyebekben az előzetesen folyósított támogatási összeg elszámolására a támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5)71 A bölcsődére és a mini bölcsődére tekintettel 2019. január–június hónapokban az (1) bekezdés alapján előzetesen folyósított támogatást a 2019. július–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből nem kell levonni, arra a fenntartó kiegészítő támogatásként jogosult. A kiegészítő támogatás után a fenntartót egyházi kiegészítő támogatás nem illeti meg.

(6)72 Az (5) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás

a)73 felhasználására a Kvtv2. 2. melléklet III/6/a) pontja szerinti támogatás szabályait,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(7)74 A szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban nem részesülő bölcsőde és mini bölcsőde fenntartója az (5) bekezdés szerinti összegű kiegészítő támogatásra jogosult. Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépése75 előtt megszűnt bölcsőde, mini bölcsőde után a fenntartó nem jogosult a támogatásra. A támogatást az igazgatóság 2019. december hónapban hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a támogatásról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

33/A. §76 A fenntartó az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított Kjt. vhr. 23. § (1) bekezdése alapján 2019. évre kifizetett szociális összevont pótlék után járó többlettámogatás iránti igényét a 2019. évi működési támogatás elszámolása keretében érvényesítheti. Az igazgatóság a támogatást a 15. § (4) bekezdésében foglaltak szerint folyósítja.

34. §77 E rendeletnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését78 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

35. §79 (1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 41. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 8. melléklet IV. pontja alapján szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásra jogosult fenntartót – amennyiben a támogatás biztosításának Kvtv. szerinti egyéb feltételei 2018 decemberében is fennállnak – a 2018. december havi foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás (a továbbiakban: december havi pótléktámogatás).

(2) A december havi pótléktámogatás a 2018. december hónapban folyósítandó támogatással együtt, a Kvtv. alapján 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatással megegyező összegben kerül folyósításra. Az igazgatóság a december havi pótléktámogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter az igazgatóság által a 14. § (1) bekezdése szerint 2018. november 23-áig, a 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásként igényelt összeg 200%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2018. december 5-éig.

(4) A december havi pótléktámogatás 2018. december 1-je és 2019. január 31-e között használható fel.

(5) A december havi pótléktámogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni. A december havi pótléktámogatás elszámolása a 2018. évi támogatással együttesen történik.

36. §80 (1)81 A Kvtv2. 42. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén támogatásban részesülő fenntartót – amennyiben a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti egyéb feltételei az e § szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak – a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatásra tekintettel 1 150 000 forint kiegészítő támogatás illeti meg falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgálatonként (a továbbiakban: falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás). Amennyiben a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat nem egész évben működik, a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

(2) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás 2019 júniusában egy összegben, hivatalból kerül folyósításra. Az igazgatóság a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás forrását – az igazgatóság által a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás összegéről megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerint 2019 májusában teljesített adatszolgáltatás alapján – 2019. június 5-éig biztosítja az igazgatóságok részére azzal, hogy a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2019. május hónapban esedékes adatszolgáltatást 2019. május 28-áig kell teljesíteni.

(4) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv2. 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja szerinti falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.

(5) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás elszámolása a 2019. évi támogatással együtt történik, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás után a Kvtv2. 42. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

37. §82 (1) A 36. § alapján járó kiegészítő támogatás 2019. évi időarányos része azt a fenntartót is megilleti, amely a Kvtv2. 42. § (1) bekezdés a) pontja és 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén még nem részesült támogatásban, ha a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti feltételei az e § szerinti kiegészítő támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak.

(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a 2019. évi működési támogatás elszámolása során igényelheti. Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás iránti igényről a 2019. évi működési támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás a 2020. január 31-éig felmerülő kiadásokra használható fel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a 6. és 7. alcímben foglaltakat, felhasználására a 36. § (4) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

38. §83 (1)84 A Kvtv3. 41. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 2020. április 1-jén vagy azt követően támogatásban részesülő fenntartót – ha a támogatás biztosításának Kvtv3. szerinti egyéb feltételei az e szakasz szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak – a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen finanszírozott létszámként figyelembe vett

a) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,

b) a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év

kiegészítő támogatás (a továbbiakban együtt: bölcsődei kiegészítő támogatás) illeti meg. Ha a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nem egész évben nyújtják, a támogatás a működés megkezdését követő hónap első napjától, illetve a megszűnés hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

(2) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatást a fenntartó a 2020. évi működési támogatását megállapító határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. május 15-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a bölcsődei kiegészítő támogatásról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(3) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatás

a) 2020. január – 2020. június hónapokra járó összegét 2020 júniusában egy összegben,

b) 2020. július – 2020. december hónapokra havonta járó összegét havonta,

a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

(4) A minisztérium a bölcsődei kiegészítő támogatás forrását a 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja az igazgatóságok részére.

(5) A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv3. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.

(6) A bölcsődei kiegészítő támogatást a 2020. évi támogatással együtt kell elszámolni, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A bölcsődei kiegészítő támogatás után a Kvtv3. 41. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

39. §85 (1) A 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást az igazgatóság 2020. július 10-éig hivatalból, határozatban állapítja meg.

(2) Az igazgatóság a 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatás

a) 2020. január–július hónapokra járó összegét 2020 júliusában egy összegben,

b) 2020. augusztus–december hónapokra havonta járó összegét havonta,

a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

(3) A minisztérium az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatás forrását 2020. július 8-áig biztosítja az igazgatóságok részére.

40. §86 (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, 5. melléklet alapján – a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében – módosuló támogatási összegről az igazgatóság hivatalból határoz.

(2) Az igazgatóság a Módr.-rel megállapított, 5. melléklet alapján megemelt 2023. évi bérkompenzáció 2023. január–október hónapokra jutó időarányos részének és az e hónapokra a fenntartónak folyósított 2023. évi bérkompenzációnak a különbözetét 2023. november hónapban egy összegben folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

1. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A támogatás iránti kérelem, a kérelem módosítása, a pótigény, a lemondás és az elszámolás benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus formanyomtatványok kötelező adattartalma

1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:

1.1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége,

1.2. a fenntartó képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége,

1.3. a fenntartó és – ha a szolgáltató saját fizetési számlával rendelkezik – a szolgáltató magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláinak száma és a pénzforgalmi szolgáltatók neve,

1.4. az engedélyes neve, címe és ágazati azonosítója, továbbá ha az engedélyes telephely, a szolgáltató székhelye és annak ágazati azonosítója,

1.5. ha a szolgáltató a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik, a szolgáltató adószáma,

1.6. a szolgáltató vezetőjének neve és elérhetősége,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntartó megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

2. A támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. igénylés esetén a jogcímekre és az igényelt támogatásokra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra vonatkozó adatok, valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok,

2.2. a kérelem módosítása, pótigény és lemondás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl a változások,

2.3. elszámolás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl azokra a támogatási összegekre vonatkozó adatok, amelyekre a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendő, illetve maradványösszeg, a teljesített feladatmutatókra, falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az igazolt munkaórák számára vonatkozó adatok, továbbá az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

3. Tájékoztató adatok a szakmai dolgozók létszámáról és átlagbéréről.

2. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez87

A bérkompenzáció fajlagos összegei

A

B

C

1.

Típus

Szolgáltatások

Kiegészítő támogatás összege/év

2.

I. Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások

3.

szociális alapszolgáltatások

szociális étkeztetés, szociális konyha

10 000 Ft/fő

4.

házi segítségnyújtás, személyi gondozás

120 000 Ft/fő

5.

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

600 000 Ft/szolgálat

6.

időskorúak nappali intézményi ellátása (demens ellátottak kivételével)

81 000 Ft/fő

7.

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (beleértve a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)

189 000 Ft/fő

8.

demens személyek nappali intézményi ellátása (beleértve a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)

189 000 Ft/fő

9.

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (beleértve a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)

49 000 Ft/fő

10.

szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (beleértve a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)

49 000 Ft/fő

11.

hajléktalanok nappali intézményi ellátása

33 000 Ft/számított férőhely

12.

támogató szolgáltatás feladategység

700 Ft/feladategység

13.

pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás feladategység

46 000 Ft/feladategység

14.

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás feladategység

46 000 Ft/feladategység

15.

ápolást, gondozást igénylő ellátás

idősek otthona (átlagos ellátás)

313 000 Ft/ellátotti létszám

16.

idősek otthona (demensellátás)

372 470 Ft/ellátotti létszám

17.

idősek otthona (emelt szintű ellátás)

59 470 Ft/ellátotti létszám

18.

pszichiátriai betegek otthona

271 000 Ft/ellátotti létszám

19.

szenvedélybetegek otthona

212 000 Ft/ellátotti létszám

20.

fogyatékos személyek otthona

371 000 Ft/ellátotti létszám

21.

hajléktalanok otthona

214 000 Ft/ellátotti létszám

22.

rehabilitációs intézmény

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye

300 000 Ft/ellátotti létszám

23.

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

300 000 Ft/ellátotti létszám

24.

fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

376 000 Ft/ellátotti létszám

25.

hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye

117 000 Ft/ellátotti létszám

26.

lakóotthonok

fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona

180 000 Ft/ellátotti létszám

27.

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (autista személyek ellátása kivételével)

357 000 Ft/ellátotti létszám

28.

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (autista személyek ellátása)

469 500 Ft/ellátotti létszám

29.

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

105 000 Ft/ellátotti létszám

30.

szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona

105 000 Ft/ellátotti létszám

31.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

időskorúak gondozóháza

240 000 Ft/ellátotti létszám

32.

fogyatékos személyek gondozóháza

201 000 Ft/ellátotti létszám

33.

pszichiátriai betegek átmeneti otthona

231 000 Ft/ellátotti létszám

34.

szenvedélybetegek átmeneti otthona

231 000 Ft/ellátotti létszám

35.

éjjeli menedékhely (beleértve az időszakos férőhelyeket is)

101 000 Ft/férőhely

36.

hajléktalan személyek átmeneti szállása (beleértve az időszakos férőhelyeket, valamint a kizárólag lakhatási szolgáltatást biztosító ellátást is)

101 000 Ft/férőhely

37.

támogatott lakhatás

támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

260 000 Ft/ellátotti létszám

38.

támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

108 000 Ft/ellátotti létszám

39.

támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

85 000 Ft/ellátotti létszám

40.

gyermekjóléti alapszolgáltatás

családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde

170 000 Ft/fő

41.

gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(3) bekezdés
a) és b) pontja] otthont nyújtó ellátás

nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás

15 000 Ft/ellátotti létszám

42.

nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás

15 000 Ft/ellátotti létszám

43.

nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás

15 000 Ft/ellátotti létszám

44.

nevelőszülőnél együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

15 000 Ft/ellátotti létszám

45.

gyermekotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás

516 000 Ft/ellátotti létszám

46.

lakásotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás

516 000 Ft/ellátotti létszám

47.

különleges gyermekotthonban, gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

48.

különleges lakásotthonban, lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

49.

az Szt. hatálya alá tartozó intézményben biztosított különleges gyermekvédelmi ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

50.

speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

51.

gyermekotthonban, lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

52.

az Szt. hatálya alá tartozó intézményben biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

53.

gyermekotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

54.

lakásotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

55.

különleges gyermekotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

56.

különleges lakásotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

57.

speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, gyermekotthon speciális csoportjában együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

58.

gyermekotthonban, lakásotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

59.

az Szt. hatálya alá tartózó intézményben együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

1 066 000 Ft/ellátotti létszám

60.

gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(3) bekezdés
a) és b) pontja] utógondozói ellátás

a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás

15 000 Ft/ellátotti létszám

61.

a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján biztosított utógondozói ellátás (a nevelőszülőnél biztosított ellátás kivételével)

516 000 Ft/ellátotti létszám

62.

a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás

516 000 Ft/ellátotti létszám

63.

a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított utógondozói ellátás (a nevelőszülőnél biztosított kivételével)

516 000 Ft/ellátotti létszám

64.

gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(2) bekezdés c) pontja] gyermekek átmeneti gondozása

a Gyvt. 45. § (6) bekezdése alapján az utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesülő gyermekek ellátása

516 000 Ft/ellátotti létszám

65.

helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás

117 000 Ft/ellátotti létszám

66.

gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás

247 000 Ft/ellátotti létszám

67.

családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás (beleértve a külső férőhelyen biztosított ellátást is)

143 000 Ft/ellátotti létszám

3. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez88

A 2020. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

A

B

1.

Kvtv3. 2. és 8. melléklete szerinti jogcímek

Kiegészítő támogatás összege/év

2.

2. melléklet II.4. (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

17 000 forint/fő/év

3.

2. melléklet II.4. (2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus,
kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

38 000 forint/fő/év

4.

2. melléklet II.4. (3) mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

76 000 forint/fő/év

5.

2. melléklet II.4. (4) mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

103 000 forint/fő/év

6.

2. melléklet III.2.c) szociális étkeztetés

1000 forint/fő

7.

2. melléklet III.2.db) házi segítségnyújtás – személyi gondozás

33 000 forint/fő

8.

2. melléklet III.2.e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

229 000 forint/szolgálat

9.

2. melléklet III.2.f) időskorúak nappali intézményi ellátása

27 000 forint/fő

10.

2. melléklet III.2.g) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

43 000 forint/fő

11.

2. melléklet III.2.h) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

16 000 forint/fő

12.

2. melléklet III.2.i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása
(a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmények esetében
a fenntartó engedélyesenként további 10 065 900 forint/év támogatásra jogosult, amennyiben az engedélyes egész évben működik; egyéb esetben
a támogatás időarányos összege illeti meg)

12 000 Ft/számított férőhely

13.

Munkahelyi bölcsőde és a 2. melléklet III.2.j) családi bölcsőde

58 000 forint/fő

14.

2. melléklet III.2.k) hajléktalanok átmeneti intézményei

32 000 forint/férőhely

15.

2. melléklet III.2.l) támogató szolgáltatás – teljesítménytámogatás

300 Ft/feladategység

16.

2. melléklet III.2.m) közösségi alapellátások – teljesítménytámogatás

15 000 Ft/feladategység

17.

2. melléklet III.3.a) (1) bölcsőde, mini bölcsőde – felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

206 500 forint/finanszírozott létszám/év

18.

2. melléklet III.3.a) (2) bölcsőde, mini bölcsőde – bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

115 000 forint/finanszírozott létszám/év

19.

8. melléklet I. fejezetében foglalt – az abban meghatározott korrekciós szorzókkal számított – az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményben a szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás

376 000 Ft/év/foglalkoztatott

20.

8. melléklet II. fejezet A) pontjában foglalt – az abban meghatározott a korrekciós szorzókkal számított – gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak átlagbérének elismert kiegészítő támogatása

76 557 forint/év/foglalkoztatott

21.

8. melléklet II. fejezetében meghatározott középfokú vagy alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

17 000 forint/fő/év

22.

8. melléklet II. fejezetében meghatározott mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

38 000 forint/fő/év

23.

8. melléklet II. fejezetében meghatározott középfokú vagy alapfokozatú végzettségű pedagógus mesterpedagógus vagy kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

76 000 forint/fő/év

24.

8. melléklet II. fejezetében meghatározott mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus vagy kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

103 000 forint/fő/év

4. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez89

A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

A

B

1.

Kvtv4. 2. és 9. melléklete szerinti jogcímek

Kiegészítő támogatás összege/év

2.

2. melléklet 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás

6 000 forint/fő

3.

2. melléklet 1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás

82 000 forint/fő

4.

2. melléklet 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás

551 700 forint/szolgálat

5.

2. melléklet 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás

551 700 forint/szolgálat

6.

2. melléklet 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

57 000 forint/fő

7.

2. melléklet 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak – önálló feladatellátás

34 200 forint/fő

8.

2. melléklet 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

115 000 forint/fő

9.

2. melléklet 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás

69 000 forint/fő

10.

2. melléklet 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

80 000 forint/fő

11.

2. melléklet 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás

48 000 forint/fő

12.

2. melléklet 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

38 000 forint/fő

13.

2. melléklet 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás

22 800 forint/fő

14.

2. melléklet 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

43 000 forint/fő

15.

2. melléklet 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás

25 800 forint/fő

16.

2. melléklet 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
– önálló feladatellátás

34 000 forint/fő

17.

2. melléklet 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
– a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

980 000 forint/engedélyes

18.

2. melléklet 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde – önálló feladatellátás, valamint a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde

511 300 forint/fő

19.

2. melléklet 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

220 200 forint/fő

20.

2. melléklet 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása – önálló feladatellátás

82 000 forint/férőhely

21.

2. melléklet 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – önálló feladatellátás

82 000 forint/férőhely

22.

2. melléklet 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás

82 000 forint/férőhely

23.

2. melléklet 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás

82 000 forint/férőhely

24.

2. melléklet 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás

41 000 forint/férőhely

25.

2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

26.

2. melléklet 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás

500 forint/feladategység

27.

2. melléklet 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

28.

2. melléklet 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás

24 000 forint/feladategység

29.

2. melléklet 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

30.

2. melléklet 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás

24 000 forint/feladategység

31.

2. melléklet 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

32.

2. melléklet 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1 890 700 forint/számított létszám

33.

2. melléklet 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1 193 000 forint/számított létszám

34.

2. melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás

258 300 forint/számított létszám

35.

9. melléklet 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás

939 900 forint/foglalkoztatott

36.

9. melléklet 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása

560 000 forint/foglalkoztatott

37.

9. melléklet 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés

38.

9. melléklet 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű

35 690 forint/foglalkoztatott

39.

9. melléklet 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

42 950 forint/foglalkoztatott

40.

9. melléklet 1.3.2. Mesterpedagógus végzettségű

41.

9. melléklet 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű

132 970 forint/foglalkoztatott

42.

9. melléklet 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

150 180 forint/foglalkoztatott

43.

9. melléklet 4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

1 083 000 forint/szolgálat

44.

9. melléklet 4.2. Utcai szociális munka

1 083 000 forint/szolgálat

45.

9. melléklet 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás

1 083 000 forint/Gyerekház

5. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez90

A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

A

B

Kvtv2023. 2. és 9. melléklete szerinti jogcímek

Kiegészítő támogatás összege/év

2.

2. melléklet 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés – önálló feladatellátás

5 800 forint/fő

3.

2. melléklet 1.3.2.4.2. Személyi gondozás – önálló feladatellátás

73 870 forint/fő

4.

2. melléklet 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás

469 900 forint/szolgálat

5.

2. melléklet 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás

469 900 forint/szolgálat

6.

2. melléklet 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

36 000 forint/fő

7.

2. melléklet 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak – önálló feladatellátás

21 600 forint/fő

8.

2. melléklet 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

123 400 forint/fő

9.

2. melléklet 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás

74 040 forint/fő

10.

2. melléklet 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása –
önálló feladatellátás

75 940 forint/fő

11.

2. melléklet 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak – önálló feladatellátás

45 600 forint/fő

12.

2. melléklet 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

34 200 forint/fő

13.

2. melléklet 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás

20 520 forint/fő

14.

2. melléklet 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása –
önálló feladatellátás

23 800 forint/fő

15.

2. melléklet 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás

14 280 forint/fő

16.

2. melléklet 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás

32 000 forint/fő

17.

2. melléklet 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása –
a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

1 234 000 forint/engedélyes

18.

2. melléklet 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde – önálló feladatellátás, valamint
a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde

177 200 forint/fő

19.

2. melléklet 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

76 200 forint/fő

20.

2. melléklet 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása – önálló feladatellátás

78 000 forint/férőhely

21.

2. melléklet 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely –
önálló feladatellátás

78 000 forint/férőhely

22.

2. melléklet 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás

78 000 forint/férőhely

23.

2. melléklet 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely –
önálló feladatellátás

78 000 forint/férőhely

24.

2. melléklet 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás

39 000 forint/férőhely

25.

2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

26.

2. melléklet 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás

410 forint/feladategység

27.

2. melléklet 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

28.

2. melléklet 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás

32 320 forint/feladategység

29.

2. melléklet 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

30.

2. melléklet 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás

23 690 forint/feladategység

31.

2. melléklet 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

32.

2. melléklet 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

796 930 forint/
számított létszám91

33.

2. melléklet 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

823 200 forint/
számított létszám

34.

2. melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás

260 700 forint/
számított létszám

35.

9. melléklet 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás

960 000 forint/foglalkoztatott

36.

9. melléklet 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben foglalkoztatottak kiegészítő támogatása

1 010 220 forint/foglalkoztatott92

37.

9. melléklet 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés

38.

9. melléklet 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű

66 178 forint/foglalkoztatott93

39.

9. melléklet 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű

79 658 forint/foglalkoztatott94

40.

9. melléklet 1.3.2. Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba lépés

41.

9. melléklet 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű

246 772 forint/foglalkoztatott95

42.

9. melléklet 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű

278 780 forint/foglalkoztatott96

43.

9. melléklet 4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

1 062 000 forint/szolgálat

44.

9. melléklet 4.2. Utcai szociális munka

1 062 000 forint/szolgálat

45.

9. melléklet 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás

1 062 000 forint/Gyerekház

1

Az 1. § l) pontját a 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § a) pontja, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 173. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 4. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 4. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

7

A 4. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 254. § (2) bekezdése, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

8

A 4. § (5) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

A 4. § (6) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 78. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § a) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 7. § (1) bekezdése a 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 9. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

14

A 10. § (1) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 10. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

16

A 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

17

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 12. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

19

A 13. § (1) bekezdése a 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 14/A. §-t a 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

23

A 15. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

24

A 16. § (2) bekezdését a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 18. § (2) bekezdés záró szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

26

A 18. § (3) bekezdése a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

27

A 18. § (4) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 788. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 19. § (2) bekezdést a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

29

A 19. § (3a) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 254. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 19. § (5) bekezdése a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

31

A 19. § (6) bekezdése a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

32

A 19. § (7) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 20. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § f) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

34

A 20. § (2) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 20. § (3) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 20. § (4) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 21. §-t a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 22. § (2) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § d) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 22. § (3) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 44. §-ával megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 254. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 23. § (1a) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § f) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

41

A 23. § (2) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 23. § (3) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. §-a szerint módosított szöveg.

43

A 23. § (4) bekezdése a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 24. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § h) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

45

A 24. § (5) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

46

A 25. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

47

A 25. § (3a) bekezdését a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

48

A 27. § (3) bekezdés a) pontja a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

49

A 28. § (1) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 48. § a) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 28. § (2) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 48. § b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 28. § (4) bekezdése a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

52

A 28. § (5) bekezdése a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § d) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 9/A. alcímet a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

54

A 29. §-t a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 48. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

55

A 29. § (1) bekezdése a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 29. § (6) bekezdés a) pontja a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 9/B. alcímet (29/A. §) a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

58

A 9/C. alcímet (29/B. §) a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

59

A 9/D. alcímet (29/C. §) a 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

60

A 9/E. alcímet (29/D. §-t) az 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

61

A 9/F. alcímet (29/E. §-t) az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

62

A 9/G. alcímet (29/F. §-t) a 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

63

A 9/H. alcímet (29/G. §-t) a 173/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

64

A 9/I. alcímet (29/H. §-t) a 358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

65

A 9/J. alcímet (29/I. §-t) az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

66

A 32. §-t újonnan a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 46. §-a iktatta be.

67

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

68

A 33. § (1) bekezdése a 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

69

A 33. § (3) bekezdését a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

71

A 33. § (5) bekezdését a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

72

A 33. § (6) bekezdését a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

73

A 33. § (6) bekezdés a) pontja a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 33. § (7) bekezdését a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

75

A hatálybalépés időpontja 2019. november 22.

76

A 33/A. §-t a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

77

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

78

A hatálybalépés napja 2017. december 31.

81

A 36. § (1) bekezdése a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 38. §-t az 55/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

84

A 38. § (1) bekezdése a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

86

A 40. §-t a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

87

A 2. mellékletet a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

88

A 3. mellékletet a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § b) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 4. mellékletet a 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § c) pontja szerint módosított szöveg.

90

Az 5. mellékletet a 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

91

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

92

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:36 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

93

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:38 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

94

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:39 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

95

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:41 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

96

Az 5. mellékletben foglalt táblázat B:42 mezője a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére