• Tartalom

50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól1

2013.10.03.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a települési önkormányzatoknak a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat cím előirányzatának terhére a 2013. szeptember 28–29-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozatban való részvételhez.

(2) Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely vállalja, hogy

a) csatlakozik a 2013. szeptember 28–29-én az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez és csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz,

b) egy programelemet egy országosan meghatározott időpontban kezd meg,

c) a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.

2. § (1) A települési önkormányzat az 1. § (2) bekezdése szerinti rendezvények megszervezéséhez és az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz történő csatlakozáshoz

a) 1001 fő alatti lakosságszámú település esetén legfeljebb 150 000 forint,

b) 1001–5000 fő lakosságszám közötti település esetén legfeljebb 250 000 forint,

c) 5001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén legfeljebb 400 000 forint,

d) 10 001–20 000 fő lakosságszám közötti település esetén legfeljebb 650 000 forint,

e) 20 001–50 000 fő lakosságszám közötti település esetén legfeljebb 750 000 forint,

f) 50 000 fő feletti lakosságszámú település esetén legfeljebb 1 500 000 forint

összegű támogatást igényelhet.

(1a)2 Az (1) bekezdéstől eltérően Ópusztaszer Község Önkormányzata, mint a programsorozat kiemelt helyszíne legfeljebb 5 000 000 forint összegű támogatásban részesülhet.

(2) A települési önkormányzatok lakosságszámát a 2013. január 1-jei állapotnak megfelelően, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kell figyelembe venni.

2. A támogatás igénylése, döntési rendszere, folyósítása

3. § (1) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapon jelzett támogatási kérelmét 2013. szeptember 5-éig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben, továbbá a lezárt és kinyomtatott adatlapot két eredeti és egy hitelesített másolati példányban, a kincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. A papír alapú dokumentáció benyújtásának a határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 110. §-a szerint felülvizsgált adatlap egy-egy eredeti példányát az Igazgatóság 2013. szeptember 12-éig továbbítja a miniszter részére.

(3) Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást vagy dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázó – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

4. § (1) A támogatásról a benyújtott igények alapján a miniszter – a miniszterelnök által felkért munkacsoport vezetőjével konzultálva – dönt.

(2) A támogatást elnyert települési önkormányzatok (a továbbiakban: kedvezményezett) a miniszter döntéséről támogatói okiratban értesülnek.

(3)3 A miniszterelnök által felkért munkacsoport vezetőjének javaslata alapján – a kiemelkedő, változatos programelemet tartalmazó programtervekre tekintettel – a miniszter az igényelt támogatáson túl kiegészítő támogatásról (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) dönthet a rendelkezésre álló előirányzat-maradvány terhére. Amennyiben a települési önkormányzat a kiegészítő támogatásra nem tart igényt, azt írásbeli – vissza nem vonható – lemondó nyilatkozatával jelzi a miniszter felé. A kiegészítő támogatásra vonatkozó döntésről való értesítésre, valamint a kiegészítő támogatás felhasználására és elszámolására a támogatás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kiegészítő támogatást elnyert önkormányzat által el nem fogadott kiegészítő támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

5. §4 A miniszter utalványozása alapján a kincstár

a) a támogatást a 4. § (1) bekezdés,

b) a kiegészítő támogatást a 4. § (3) bekezdés

szerinti döntést követően folyósítja.

3. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai

6. § (1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, melyet 2015. december 31-éig köteles teljes körűen megőrizni.

(3) A kedvezményezett a támogatást kizárólag az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat keretében megvalósított rendezvénnyel összefüggő kiadásokra használhatja fel.

(4)5 Ha a kedvezményezett által tervezett rendezvény rendkívüli, a résztvevők életét, egészségét veszélyeztető esemény miatt meghiúsult, azonban a kedvezményezett az elmaradt programokat legkésőbb 30 napon belül megtartja, a támogatás felhasználása szabályszerűnek minősül.

7. § (1) A kedvezményezett a támogatást 2013. november 29-éig használhatja fel, az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(2) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett 2013. december 4-éig a 2. melléklet szerinti számlaösszesítő adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, továbbá a kinyomtatott adatlapot két eredeti példányban 2013. december 4-éig megküldi az Igazgatóság felé, amihez csatolja a támogatás felhasználásáról kiállított számlák, továbbá a fel nem használt támogatásrész központi költségvetésbe történő visszafizetése teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolás hitelesített másolatát két példányban.

(3) Az Igazgatóság 2013. december 13-áig felülvizsgálja az elszámolásokat és a felülvizsgálat eredményét, valamint az elszámolási dokumentáció egy példányát továbbítja a miniszter részére.

(4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Adatlap
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat

Önkormányzat neve:

 

KSH azonosító:

 

Önkormányzat lakosságszáma:

 

Kapcsolattartó neve:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

I.    A program megvalósításának forrásigénye

 

 

 

adatok forintban

 

No.

Megnevezés

Összeg

 

1.

A település lakosságszáma alapján maximálisan igényelhető támogatás

 

 

2.

Önkormányzat által igényelt támogatás:

 

II.    A tervezett programok bemutatása (röviden)

 

 

Kelt:
P. H.

    …………………    …………………
    polgármester    jegyző

2. melléklet az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelethez

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat
elszámoló adatlapja

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatásból megvalósított rendezvény költségeinek részletezése

No.

A támogatásból megvalósított program megnevezése

Számla
sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma
(éééé.hh.nn.)

Pénzügyi teljesítés időpontja
(éééé.hh.nn)

Számla szerinti tétel bruttó értéke
(Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett
támogatás (Ft)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen, vagy nem a jogszabályban
meghatározott célnak megfelelően használták fel a kapott támogatást)

 

Kelt:
P. H.

    …………………    …………………
    polgármester    jegyző

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 92. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1a) bekezdését az 51/2013. (IX. 10.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 4. § (3) bekezdését az 51/2013. (IX. 10.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § az 51/2013. (IX. 10.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (4) bekezdését az 56/2013. (X. 2.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére