• Tartalom

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

2021.01.04.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §1

5. §2 A pénztárgép forgalmazását a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) – a Rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeken túl – abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az adózás rendjéről szóló törvény 77. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

6. § A Rendelet 24. § (4)–(6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a pénztárgép program frissítésére is abban az esetben, amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre.

7. § (1) A Rendelet 37–38. §-át az e §-ban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre, műszerész a pénztárgép programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

(4)3 A (3) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 3. §-a szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

8. § E rendelet alkalmazásában pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az adóügyi ellenőrző egység kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban részt vesz.

9. §4 A Rendelet 3. mellékletének FD) 16. pontjától eltérően a forgalmazási engedély véglegessé válását követő 90 napon belül az Adóügyi Ellenőrző Egység meghibásodása esetén a NAV engedélyével, a NAV által ellenőrzött körülmények között az Adóügyi Ellenőrző Egység burkolata javítási céllal megbontható.

9/A. §5

9/B. §6

9/C. §7

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett engedélyezési eljárás alapján forgalmazási engedélyt kapott pénztárgépek vonatkozásában, amennyiben azok nem felelnek meg az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek, legkésőbb 2013. november 30-ig forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a feltételeknek való megfeleléshez szükséges változtatások végrehajtása érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti forgalmazási engedély módosításáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja.

11. §8

12. §9

13. §10

1

Az 1–4. §-t a 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 5. § a 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított, a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. § (4) bekezdése a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 9. § a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9/A. §-t a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 5. §-a.

6

A 9/B. §-t a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 5. §-a.

7

A 9/C. §-t a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 4. §-a.

8

A 11. §-t a 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 5. §-a.

9

A 12. §-t a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 5. §-a.

10

A 13. §-t a 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 4. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére