• Tartalom

506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (6) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,
a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Karcag közigazgatási területén lévő, 247 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám alatt található ingatlannak a Karcagi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1)3

(2)4

(3)5 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban, amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

(4)6

(5)7

(6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §8 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését10 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §11 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését13 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez14

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

 

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

 

2.

A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlan-beruházás

A Karcag közigazgatási területén lévő, 247 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám alatt található ingatlannak a Karcagi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakítása, felújítása.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

5.

fakivágási engedélyezési eljárások

Karcag Város Önkormányzatának jegyzője

 

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

8.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

 

9.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

10.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

11.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai, tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

12.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

 

13.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

14.

területrendezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

2. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez15

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 221. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 3. § (3) bekezdése a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (5) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 168. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

11

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

13

A hatálybalépés napja 2016. szeptember 9.

14

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 115. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére