• Tartalom

51/2013. (IX. 10.) BM rendelet

51/2013. (IX. 10.) BM rendelet

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet módosításáról1

2013.09.11.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően Ópusztaszer Község Önkormányzata, mint a programsorozat kiemelt helyszíne legfeljebb 5 000 000 forint összegű támogatásban részesülhet.”
„(3) A miniszterelnök által felkért munkacsoport vezetőjének javaslata alapján – a kiemelkedő, változatos programelemet tartalmazó programtervekre tekintettel – a miniszter az igényelt támogatáson túl kiegészítő támogatásról (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) dönthet a rendelkezésre álló előirányzat-maradvány terhére. Amennyiben a települési önkormányzat a kiegészítő támogatásra nem tart igényt, azt írásbeli – vissza nem vonható – lemondó nyilatkozatával jelzi a miniszter felé. A kiegészítő támogatásra vonatkozó döntésről való értesítésre, valamint a kiegészítő támogatás felhasználására és elszámolására a támogatás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a kiegészítő támogatást elnyert önkormányzat által el nem fogadott kiegészítő támogatást vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.”

(3) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A miniszter utalványozása alapján a kincstár
a) a támogatást a 4. § (1) bekezdés,
b) a kiegészítő támogatást a 4. § (3) bekezdés
szerinti döntést követően folyósítja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére