• Tartalom
Oldalmenü

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

2020.09.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.

2. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2)1 A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB).

3. § A miniszter

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,

b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,

bb) az ösztöndíj program működési szabályzatát,

bc) a Központnak az ösztöndíj program végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.

4. § (1) A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek keretében

a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően honlapján közzéteszi a pályázati felhívást és az ösztöndíj program működési szabályzatát,

b) lefolytatja a pályázati eljárást,

c) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

d) szervezi a KÖB működését,

e) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező képzések és egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

f) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi-ügyviteli feladatait,

g) kapcsolatot tart a képzést folytató és az ösztöndíj programban részt vevő intézményekkel,

h) monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat területén,

i) közzé teszi azon szakok és szakpárok listáját, melyekben az adott szakos, szakpáros végzettséggel történő majdani munkavállalás esetén az ösztöndíj igénybe vehető,

j) évente beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíj program végrehajtásáról,

k)2 tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról,

l)3 gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszony felajánlásáról.

(2) Az ösztöndíjak és az ösztöndíj program működtetésének pénzügyi fedezetét a Központ költségvetésében kell tervezni.

5. § (1)4 A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsőoktatási vezetőkből és szakértőkből, a Központ által delegált szakértőkből, továbbá a Magyar Rektori Konferencia által a tanárképzés három fő területéről delegált szakértőkből álló legfeljebb tizenegy tagú testület. A KÖB állandó, a miniszter által megbízott tagja, a Központ elnöke. A KÖB elnökét a testület tagjai közül a miniszter bízza meg. Nem lehet a KÖB elnöke, aki a Központ elnöke.

(2) A KÖB

a) az ösztöndíj program működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére és mértékére vonatkozóan, melynek során figyelembe veszi a területi és szakos, szakpáros prioritásokat, továbbá felvételi és tanulmányi eredményeket,

b) gyakorolja az ösztöndíjas szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos javaslattételi jogköreit.

(3) A testület üléseinek összehívása és levezetése, valamint az ülés napirendjének meghatározása az elnök feladata. A testület a döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A testület határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) A KÖB ügyrendjét maga állapítja meg.

(5) A KÖB tagjai – az elnök kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott feladataikat a Központ vezetője által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhetik.

6. § Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja

a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,

b) a pedagógusszükséglet szakos rendszeréhez és a területi ellátottsághoz kapcsolódó ösztöndíj mértékének differenciált megállapítását,

c)5 az ösztöndíjasok tanulmányi teljesítményéhez kötött ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,

d) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,

e)6 az ösztöndíj visszafizetésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait.

7. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, az ösztöndíj aktuális mértékét, a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.

(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a)7 gyógypedagógia alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra vagy osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat,

b) vállalja, hogy

ba)8 gyógypedagógia alapképzési szakon, tanító alapképzési szakon vagy tanárképzésben a záróvizsga teljesítését követő hat hónapon belül megszerzi oklevelét,

bb)9 az oklevél megszerzését követő hat hónapon belül e rendeletben foglaltak szerint a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és tart fent a 11. § (1) bekezdésének megfelelően,

c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

(4) Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a KÖB javaslatának figyelembevételével a miniszter ítéli oda.

(5) A pályázati felhívást a Központ honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában kell közzé tenni.

8. §10

Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható, ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya nem szünetel. A tanulmányok ütemezése során az ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg.

9. § (1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas és a Központ által kötött szerződés határozza meg.

(2) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,

b)11 az ösztöndíj összegét és annak kifizetése időpontját, módját, a változtatás feltételeit,

c) az oklevél megszerzését követően az ösztöndíjas által teljesítendő munkavégzés lényeges feltételeit,

d) az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást.

10. §12

11. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a Központ által megjelölt köznevelési intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartani.

(2)13

(3)14

12. §15 (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést – a 11. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően – felmondhatja.

(2) A KÖB elnökének döntése alapján a Központ megszünteti az ösztöndíjas szerződést, ha az ösztöndíjas életkörülményeiben olyan, a hallgató által igazolt, az ösztöndíjas szerződés megkötését követően bekövetkezett változás történt, amire tekintettel önhibáján kívül pedagógus munkakörben nem alkalmazható.

(3) Megszűnik az ösztöndíjas szerződés, ha

a) a Központ a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követő hat hónapon belül nem ajánl fel az ösztöndíjas végzettségének megfelelő pedagógus állást,

b) az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a 11. § (1) bekezdése szerinti időtartam alatt megszünteti, vagy

c) az ösztöndíjas nem vállalja a pedagógus munkakörben történő alkalmazást.

12/A. §16 (1) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni

a) a 12. § (1) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződést a Központ felmondja.

(2) A 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ösztöndíjas köteles a le nem dolgozott időtartamnak megfelelő összeget visszafizetni.

(3) Az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli

a) a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben,

b) a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, vagy

c) ha a szerződés felmondásának oka a Központ szerződésszegése.

12/B. §17 A KÖB elnöke – az ösztöndíj program működési szabályzatában foglaltak szerint – az ösztöndíjas kérelmére engedélyezheti

a) az ösztöndíjas kötelezettségeinek szüneteltetését,

b) a visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítését.

12/C. §18 A Központ fizetési felszólítást küld a volt ösztöndíjasnak a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Központ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 102. § (3a) bekezdése alapján megkeresi az állami adó- és vámhatóságot a tartozás behajtása érdekében.

13. § Az ösztöndíjprogramban a miniszterrel kötött megállapodás szerint vehetnek részt a nem a Központ fenntartásában álló köznevelési intézmények, illetve ezek fenntartói.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)19

15. §20 E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt rendelkezést a 2020/2021-es tanév első félévében és azt követően ösztöndíjas szerződést kötő hallgatókra kell alkalmazni.

1

A 2. § (2) bekezdése a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdés k) pontját a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be, szövege a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdés l) pontját a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § c) pontja a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § e) pontját a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 39. §-a iktatta be.

7

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontját a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított, szövege a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 44. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (2) bekezdés b) pontját a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 53. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 10. §-t a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 45. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 11. § (2) bekezdését a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 45. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11. § (3) bekezdését a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 45. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. § a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12/A. §-t a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

17

A 12/B. §-t a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

18

A 12/C. §-t a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a iktatta be.

19

A 14. § (2)–(3) bekezdését a 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 43. §-a iktatta be.