• Tartalom

52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtására

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendeletben meghatározott engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési tevékenységekkel összefüggő feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: területi szervek), valamint
c) a rendőrkapitányságokra
terjed ki.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az engedélyezési eljárás végrehajtásának és a bejelentés kezelésének szabályai

2. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: SzVMt.), valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott bejelentéshez és engedélyezéshez kötött tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladatkörébe tartozik.

3.2 A kérelmet és a bejelentést az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint iktatni, majd az iktatást követő 3 munkanapon belül a SZEVAPOL számítógépes ügyintézői és nyilvántartó rendszerben (a továbbiakban: SZEVAPOL) rögzíteni kell.

4. A kérelem, illetve a bejelentés személyes benyújtása során annak átvételéről átvételi elismervényt kell adni, amely tartalmazza az átvétel helyét, idejét, az átadott mellékletek felsorolását, az átadó és átvevő személyek nevét és jogállását.

5. A cselekvőképesség fennállását az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában, egyedi informatikai rendszer útján az eljáró rendőri szervnek kell ellenőrizni. Az ellenőrzés tényét és eredményét tartalmazó adatokat a nyilvántartó rendszer találati adatainak nyomtatásával az ügyiratban el kell helyezni.

6. A rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által a kérelemhez mellékelt, állományilletékes parancsnok engedélyével ellátott iratnak tartalmaznia kell az SzVMt. 1. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott konkrét tevékenység megjelölését. Az engedélyezett munkavégzés helyén a vállalkozás neve és székhelye, idején és időtartamán a parancsnoki engedély időbeli érvényessége (év, hó, naptól, év, hó, napig, vagy visszavonásig) értendő. A parancsnoki engedélyt az ügyiratban el kell helyezni.

7.3

8. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást úgy kell átadni a kérelmező részére, hogy azon az „szvm” megnevezés a közlemény rovatban szerepel.

9. A működési engedély kiadásával, valamint a bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg a vállalkozás számára nyilvántartó naplót kell hitelesíteni. A vállalkozás eltérő tevékenységeire önálló naplókat kell hitelesíteni. A hitelesített naplóban fel kell tüntetni az engedélyező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány számát és dátumát.

10. Az engedélyes lakó-, tartózkodási vagy szálláshelyének, illetve székhelyének vagy telephelyének – az engedélyező rendőrkapitányság illetékességi területét érintő – megváltozása esetén az adatváltozás átvezetése érdekében az engedélyes iratanyagát haladéktalanul meg kell küldeni az új lakó-, tartózkodási vagy szálláshely, illetve székhely vagy telephely szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

2. A tevékenység ellenőrzése

11. A vállalkozói tevékenységnek az SzVMt. szerinti ellenőrzése alapvetően annak a rendőrkapitányságnak a feladatkörébe tartozik, amely az engedélyt (igazolványt) kiadta, illetve amelynek illetékességébe az adott vállalkozás tartozik. A rendőrkapitányság illetékességi területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetében az igazgatásrendészeti szolgálati ág adminisztratív jellegű hatósági ellenőrzési feladatköre mellett:
a) a magánnyomozói tevékenység helyszíni ellenőrzése a bűnügyi szolgálati ág feladatkörébe;
b) a közterületen és nyilvános helyen személy- és vagyonvédelmi tevékenységet ténylegesen végzők helyszíni ellenőrzése a közrendvédelmi szolgálati ág feladatkörébe
tartozik.

12. Amennyiben a tevékenységet nem az engedélyező szerv illetékességi területén gyakorolják, a tevékenység végzésének ellenőrzését a tevékenység gyakorlása (a vállalkozás telephelye vagy fióktelepe) szerinti rendőrkapitányság közrendvédelmi vagy bűnügyi szolgálati ága önállóan hajtja végre. Az ellenőrzés elvégzéséről a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével értesítenie kell az engedélyező, illetve a nyilvántartásba vételről igazolást kiadó rendőrkapitányságot.

13. Amennyiben a vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, illetve a magánnyomozó korábban az ORFK vagy más országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóság állományában teljesített szolgálatot, tevékenységét bármely, az ellenőrzésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság ellenőrizheti.

14. Az ellenőrző szerv az ellenőrzés alapján tett intézkedéseit a 15. pont szerinti nyilvántartásban rögzíti.

3. A SZEVAPOL kezelése, valamint az igazolványokkal kapcsolatos feladatok

15. Az SzVMt.-ben meghatározott adatkezelési, nyilvántartási, ellenőrzési, engedélyezési feladatokat a rendőrkapitányság a SZEVAPOL alkalmazásával látja el.

16. A nyilvántartás alapadatainak karbantartása (felvitel, módosítás) az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata.
17.4 A nyilvántartott adat törlésére – az igazgatásrendészeti szakterület írásban történő megkeresése alapján – az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IF) intézkedik.

18. Az ellenőrzés rögzítése az ellenőrzést végrehajtó szolgálati ág, az intézkedést igénylő eljárás lezárása az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata.
19.5 Az igazolványok előállíttatása, megszemélyesítése és az igazgatásrendészeti szakterülethez történő eljuttatása az ORFK GF IF feladata.
20.6 A nyilvántartás szakirányítását engedélyügyi szempontból az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály, informatikai szempontból az ORFK GF IF végzi.

21. A helyi és a területi szervek tekintetében az adatkarbantartásra, illetve az adatkezelésre jogosultak körének meghatározására és nyilvántartására a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló ORFK utasításban foglaltak szerint kell intézkedni. A meghatározott hozzáférési jogosultság technikai biztosítása a helyi vagy területi informatikai szakterület feladata.
22.7 A rendszer informatikai működéséért, technikai karbantartásáért az ORFK GF IF felelős.

4. Az igazolványok megszemélyesítésének és átadásának adminisztratív védelme

23. Az igazolványokat csak zárt csomagterű járművel lehet szállítani. A járművet vagy az igazolványok átvételével, szállításával megbízott személyeket a segélyhívásra alkalmas hírközlő berendezéssel (rádió, telefon stb.) el kell látni. A járművet a szállítás megkezdésétől annak befejezéséig nem lehet őrizetlenül hagyni.

24. Az igazolványok tárolásához biztonsági zárral ellátott helyiséget vagy lemezszekrényt kell biztosítani.

25. Az ügyintézés elhelyezési körülményeit úgy kell kialakítani, hogy az igazolványokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

26. A szerv vezetője köteles biztosítani, hogy az ügyfélfogadó helyiségben csak az arra jogosult személyek tartózkodjanak.

27. Az igazolványok kezelése (átvétele, szállítása, nyilvántartása, tárolása, kiadása) során biztosítani kell, hogy a személyes felelősség minden esetben egyértelműen megállapítható legyen.

28. Az igazolványok eltűnéséről – annak észlelését követően – haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az eltűnt igazolványok sorszámát és darabszámát, az eltűnés körülményeit, kezdeményezni kell a felelősség megállapítását, valamint intézkedni kell az igazolványok körözésének elrendelésére.

29. Az igazolványokat felhasználó szervezeti elemek vezetői évente ellenőrzik az igazolványok kezelésének rendjét, a tárolás körülményeit.
30.8 Az igazolványokat az ORFK GF IF vezetője által, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletnek a biztonsági okmány előállítójának kiválasztására irányadó rendelkezései figyelembevételével kijelölt jogosult gyártja.
31.9 Az ORFK GF IF kijelölt munkatársa a már megszemélyesített igazolványokat minőségileg ellenőrzi.
32.10 Amennyiben minőségi kifogás merül fel, az ORFK GF IF kijelölt munkatársa gondoskodik – a számítógépes program segítségével – a hiba regisztrálásáról, a megszemélyesítéshez szükséges adatok újbóli leválogatásáról és az új igazolványok legyártásáról.

33.11 A minőségileg nem megfelelő, rontott igazolványt annak legalább 4 mm átmérőjű átlyukasztásával érvényteleníteni, és a nyilvántartáson történő átvezetését követően az Iratkezelési Szabályzat szerint évente selejtezni kell.
34.12 Az ORFK GF IF kijelölt munkatársa készíti el a megszemélyesített igazolvány alábbi kísérő iratait:
a) az igazolványok jegyzéke: amely tartalmazza a küldemény címzettjét, sorszámát, az igazolványszámot, a jegyzék készítés dátumát és az aláírást;
b) a küldemények jegyzéke: amely tartalmazza a küldemény sorszámát, címzettjét, a dátumot és az aláírást.
35.13 Az ORFK GF IF kijelölt munkatársa a megszemélyesített igazolványokat a kísérő irattal együtt, zárt borítékban, „Biztonsági okmány” felirattal az Állami Futárszolgálat útján továbbítja a területi vagy helyi szerv igazgatásrendészeti szolgálati ága részére.

36. Az igazolványokat tartalmazó csomagot (küldeményt) az igazgatásrendészeti szolgálati ág vezetője vagy az általa megbízott személy és legalább további egy személy jelenlétében lehet felbontani.

37. A csomag (küldemény) felbontásakor annak sérüléséről vagy hiányos tartalmáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a küldő szervnek haladéktalanul meg kell küldeni.

38.14 Az igazgatásrendészeti szolgálati ág ügyintézője az általa tévesen kiállított, rontott igazolványt annak legalább 4 milliméter átmérőjű átlyukasztásával érvényteleníti és a nyilvántartáson történő átvezetését követően jegyzőkönyvvel selejtezésre előkészíti, majd a jegyzőkönyvet felterjeszti a selejtezésre kijelölt szervhez az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak alapján.

5. Értékeléssel és jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek
39.15 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok évente, a tárgyévet követő év január 5. napjáig értékelik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásának tapasztalatait.

40. Az értékelő jelentést az igazgatásrendészeti szolgálati ág állítja össze a bűnügyi és a közrendvédelmi szolgálati ág ellenőrzési tapasztalatokat tartalmazó részjelentéseinek felhasználásával.

41. Az értékelő jelentést az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője részére a tárgyévet követő év január 6-ig kell felterjeszteni.

42. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az előző ellenőrzési időszakhoz képest az engedéllyel, igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése során tapasztalt jogsértések minőségi és mennyiségi változásait, azok tendenciáit, az engedélyesek jogkövetésének változását, a szabályszegések jellegét, súlyát (szabályszegés, ismételt szabályszegés, súlyos szabályszegés), az elkövetői kört, illetve annak változását;
b) a működési engedély és igazolvány helyszíni elvételének, visszavonásának okait;
c) a felügyeleti bírság mellett a szabályok ismételt vagy súlyos megszegése esetén az engedély bevonása, a jogosulatlan tevékenység miatt kiszabott felügyeleti bírságok, az igazolvánnyal rendelkező ellen indult büntetőeljárás miatti bevonások számának alakulását;
d) a végrehajtott hatósági ellenőrzések számát, illetve az ellenőrzés végrehajtását akadályozó körülményeket;
e) az alkalmazott szankciók fajtáját, számát és okait;
f) az ellenőrzések tapasztalatait, az azok nyomán tett intézkedéseket;
g) az ellenőrzések végrehajtásába bevont más hatóságok megjelölését.
43.16 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a területi szintű személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói szakmai kamarák között kötött együttműködési megállapodás végrehajtásának tapasztalatairól szóló jelentést minden év január 31-ig kell az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője részére felterjeszteni. Az értékelésnek ki kell terjednie a közrendvédelmi és bűnügyi szolgálati ág által végrehajtott helyszíni ellenőrzések során észlelt etikai vétségekkel kapcsolatos intézkedések módjára és számadatára.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

45.17
1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 38. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pontot a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 39. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 17. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 19. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 20. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 22. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 30. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 31. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 32. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 33. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 38. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

12

A 34. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 35. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 38. pont a 3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás 38. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 39. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 43. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 88. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 45. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére