• Tartalom

525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

2022.01.30.

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

1/A. §2 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) jelöli ki.

1/B. §3 A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/A. § (1) és (5) bekezdése tekintetében a Kormány országos jégkármegelőző rendszert működtető szervként a NAK-ot jelöli ki.

2. §4 A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 10. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági szakigazgatási szervként a NAK-ot jelöli ki.

3. § (1) A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a)5 nyilvántartásba veszi a mezőgazdasági őstermelőket,

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben, és az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a mezőgazdasági káreseményt, és jogszabályokban valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal jegyzőkönyvet állít ki,

c) közreműködik a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokban,

d)6 a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően vezeti a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását, amelyről információt szolgáltat az állami adó- és vámhatóság és a földművelésügyi hatóság számára,

e) ellátja a jogszabályban, illetve az egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban meghatározottak szerinti feladatokat.

(2) A NAK egyéb agrárigazgatási feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,

b) technikai közreműködőként segítséget nyújt az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat,

c) információ adásával, a szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,

d) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat,

f)7 kérelemre igazolást ad ki a földművesekről és a mezőgazdasági termelőszervezetekről vezetett nyilvántartásba való bejegyezéshez szükséges, jogszabályban meghatározott feltétel fennállásáról.

(3)8 Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásának biztosítására – a jogszabályban nem rendezett kérdések tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter és a NAK megállapodást kötnek.

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. §-t a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1/A. §-t a 6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1/B. §-t a 374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § a 374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 23/2022. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 127. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

7

A 3. § (2) bekezdés f) pontját a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

8

A 3. § (3) bekezdése a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 15. §-a, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 794. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére