• Tartalom

528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről1

2014.05.02.

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)–i) pontjában,

a 15. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–e) pontjában,

a 16. § tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)–e), g)–j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 4. §-ában meghatározott Nemzeti Nyilvántartási Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) működtetéséhez szükséges adatokkal rendelkező állami szervekre, és

b) az évi 100 tonna széndioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó mennyiségű üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetekre.

2. A Rendszer működtetése

2. § (1) A Rendszert a környezetvédelemért felelős miniszter az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter közreműködésével az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként működteti.

(2) A Keretegyezmény 4. Cikkelye és 12. Cikkely 1. bekezdés a) és c) pontja szerinti, valamint a Jegyzőkönyv 7. cikk (1) bekezdésében, továbbá a nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott Nemzeti Kibocsátási Leltár és a kapcsolódó leltárjelentés elkészítéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) készít javaslatot a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter és az erdőgazdálkodásért felelős miniszter részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslatnak

a) az erdészeti ágazatra vonatkozó részének tartalmára, ideértve a Jegyzőkönyv 3. cikk (3) és (4) bekezdése, valamint 6. cikke szerinti jelentési kötelezettséget, az Erdészeti Tudományos Intézet közreműködésével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére,

b) a forgalmi jegyzékre vonatkozó részének tartalmára az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCXVII. törvény) szerinti forgalmi jegyzék kezelője tesz javaslatot a Szolgálat részére.

(4) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a kapcsolódó leltárjelentést a környezetvédelemért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter és a miniszter jóváhagyásával a Szolgálat nyújtja be minden év április 15. napjáig a Keretegyezmény Titkárságának.

(5) A miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a (2) bekezdés szerinti jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

3. § (1) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti jelentést a Szolgálat által elkészített javaslat alapján a miniszter nyújtja be az Európai Bizottság részére.

(2) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés g), h), k) és o) pontja szerinti forgalmi jegyzék és annak műveleteire vonatkozó információkat a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője küldi meg a Szolgálat részére minden év január 5-ig. A Jegyzőkönyv 6., 12. és 17. cikke szerinti együttes végrehajtás, tiszta fejlesztési mechanizmus és nemzetközi kibocsátáskereskedelem alkalmazására vonatkozó információkat a miniszter az adatszolgáltatás során feltünteti a jelentésben. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt, a kibocsátási jogosultságok átruházására vonatkozó szándékáról a miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot a 2015. évben.

(3) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó hozzávetőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést a Szolgálat által elkészített és legkésőbb minden év július 25-ig megküldött javaslata alapján a miniszter nyújtja be minden év július 31-ig az Európai Bizottság részére. A megközelítőleges kibocsátási adatokat tartalmazó leltárjelentést először 2014-ben kell teljesíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jelentés erdészeti ágazatra vonatkozó részének a tartalmára az Erdészeti Tudományos Intézet közreműködésével a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal javaslatot tesz a Szolgálat részére. A miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik 2015-től kezdődően a jelentés földhasználati, földhasználat-változtatási ágazata nem erdészeti részének összeállításáról.

4. § (1) Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerinti, a kötelezettségek teljesítésére megállapított kiegészítő időszak leteltével készítendő jelentést a 2012. évi CCXVII. törvény szerinti forgalmi jegyzék kezelője által tett javaslat alapján a miniszter nyújtja be a Keretegyezmény Titkárságának.

(2) A Szolgálat, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Erdészeti Tudományos Intézet és a miniszter gondoskodik az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. és 23. cikke szerint a Keretegyezmény Titkársága, illetve az Európai Bizottság által végzett felülvizsgálati folyamat eredményeként szükségessé vált módosítások és változtatások elvégzéséről. A Szolgálat koordinálja a hazai állami szervek felülvizsgálati folyamatban történő részvételét.

3. A jelentések készítéséhez szükséges információk

5. § A Rendszer működtetéséhez és a nemzeti jelentések, valamint a nemzeti szintű előrejelzés elkészítéséhez szükséges információk gyűjtésére a miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, a földügyért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Szolgálat jogosult.

6. § (1) A Szolgálat részére

a) az 1. § a) pontjában meghatározott állami szervek az 1. mellékletben,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények a 2. mellékletben

felsorolt információkat küldik meg.

(2) Ha az 1. § b) pontjában meghatározott létesítmények által szolgáltatandó adatok más jogszabályi előírások alapján a hatóság rendelkezésére állnak, azokat nem kell ismételten benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ingyenesen történik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előzetes információkat a tárgyévet követő év június 15. napjáig, a végleges információkat a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig kell megküldeni, ha az 1. melléklet másképp nem rendelkezik.

(5) A Szolgálat a leltárjelentés megfelelő elkészítése céljából elektronikus hozzáféréssel rendelkezik

a) a 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó létesítmények tevékenységéből származó üvegházhatású gáz kibocsátásoknak a Főfelügyelőség rendelkezésére álló adatbázisához,

b) az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti testület rendelkezésére álló, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázok adatbázisához,

c) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti PRTR adatbázishoz,

d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezésére álló, az energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatbázishoz,

e) a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete talajinformációs rendszerének adataihoz,

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 49. §-a szerinti Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) általános lekérdező és térinformatikai rendszeréhez (KAR-tér).

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson túlmenően a Szolgálat és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogosult az adatok kiegészítésének, pontosításának és a felülvizsgálat során szükségessé vált kijavítások elvégzésének érdekében adatot kérni az 1. § a) és b) pontjában meghatározott adatszolgáltatótól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határidejét a Szolgálat, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal határozza meg, az azonban legalább 30 nap.

8. § (1) A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatszolgáltatás az adatállomány postai úton, telefaxon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus levélben való megküldésével teljesíthető.

(2) Az állami szervek között az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton történik, kivéve, ha az adatok csak papír alapon állnak rendelkezésre. Az adatokat elektronikus továbbítás esetén további feldolgozásra alkalmas, szerkeszthető formátumban kell átadni.

(3) Az adatszolgáltatók kötelesek térképi alapú adatbázisok esetében az adatszolgáltatónál rendelkezésre álló legnagyobb megbízhatóságú digitális állományt hozzáférhetővé tenni.

4. Bírság

9. § Az Éhvt. 4. § (4) bekezdésében meghatározott bírság mértéke ötvenezertől ötszázezer forintig terjedhet.

5. A Nemzeti Kibocsátási Leltárról szóló jelentés nyilvánossága

10. § (1) A Nemzeti Kibocsátási Leltárt és az arról készült jelentést a jelentéstételi kötelezettség teljesítését követően a környezetvédelemért felelős miniszter és a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) A Nemzeti Kibocsátási Leltár adatai a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra átadhatók.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § és a 14. § (2) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A 2012. évre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget, a Nemzeti Kibocsátási Leltárt és a kapcsolódó leltárjelentést, valamint az előzetes és végleges éves leltárjelentést az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján szükséges teljesíteni.

(2) A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek először 2015-ben kell eleget tenni.

13. § Ez a rendelet

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5., 7. és 8. cikkének,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. § (1)2

(2)3

15. §4

16. §5

1. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Állami szervek által szolgáltatandó adatok

 

A

B

C

D

E

 

Adatszolgáltató

Adattípus

Adat megnevezése

Adatszolgáltatás

A 6. § (4) bekezdésében meghatározottak-tól eltérő adatszolgáltatási határidő

1.

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Műtrágyázás.

PÁIR adatok.

– Műtrágya- értékesítés értékesítési irányok szerint (hatóanyag- tartalom).

– Nyers tehéntej éves beltartalmának alakulása (fehérje%, zsír%).

 

2.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság

Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer adatai az összes mérőhelyre vonatkozóan.

Termőföldön felhasznált talajmeszező anyagok adatai a hatályos talajjavítási engedélyek alapján, meszező anyagonként és művelési áganként (szántó és gyep).

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés-
sel szembeni védelméről szóló kormányrendelet alapján gyűjtött nitrát adatbázis adatai.

– Talaj szervesanyag-
tartalma.
– Szén-dioxid produkció.
– Összes nitrogén tartalom; nitrát-nitrit tartalom.

– Felhasznált mennyiség (t).

– Kijuttatással érintett terület (ha).

A trágyatermelésre vonatkozó adatok állatfajonként és tartásmódonként.

 

3.

környezetvédele-
mért felelős miniszter

Légszennyező pont- és diffúz források kibocsátási és technológiai és engedélyezési adatai.

– A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint bejelentett adatok (KAR-Tér).

– Az Európai Szennyezőanyag-
kibocsátási és
-szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti jelentés elkészítéséhez a tárgyévet megelőző évekről összegyűjtött adatok

– a 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008.
(XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) szerint [különösen az R. 11. § (7) bekezdése szerinti] összegyűjtött adatok.

Az adatok rendelkezésre állásának megfelelően.

 

4.

környezetvédele-
mért felelős miniszter

Hulladékok keletkezésével, hasznosításával és ártalmatlanításá-
val kapcsolatos adatok

(HIR, LANDFILL).

Keletkezett, hasznosított és ártalmatlanított hulladék mennyisége, típusa, összetétele.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti információk.

A rendelkezésre álló adatsor.

 

5.

környezetvédele-
mért felelős miniszter

Szennyvizek és szennyvíziszapok paramétereivel, kezelésével és kibocsátásával kapcsolatos adatok.

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet szerinti adatok (VAL/VÉL).

Nyers szennyvíz minőségi paraméterei.

A rendelkezésre álló adatsor.

 

6.

Főfelügyelőség-
nél rendelkezésre álló adatok

Európai Közösség kibocsátási egységkereske-
delmi rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó kibocsátási
adatok.

A 2012. évi CCXVII. törvény szerinti (EU ETS) kibocsátási engedélyek és jelentések adatai.

Az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti adatok CRF kód szerinti összesítésben az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerinti jelentés esetében x-2 évre vonatkozóan, az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti jelentés esetében x-1 évre vonatkozóan.

2005-ig visszamenőleg.

 

7.

nemzeti fejlesztési miniszter

(Közlekedés-
tudományi Intézet)

Közlekedés-
statisztikai és kibocsátási adatok.

Közlekedési kibocsátásokra vonatkozó számítások (CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC, SO2 stb. kibocsátott mennyisége az inputadatokkal együtt modellezés/szá-
mítás alapján).

A rendelkezésre álló adatsorok és COPERT adatbázisok.

8.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál rendelkezésre álló adatok

Szénbányászat fugitív emissziójának számításához szükséges adatok.

– A bányászott nyersanyag mennyisége és fűtőértéke külön a mélybányákban és külön a külszíni fejtésekre, illetve bányánként.
– Az elfáklyázott vagy kiszellőztetett metán éves mennyisége, bányánként, vagy sújtólégveszély szerinti kategorizálásuk.
– A bányászott szén és lignit átlagos metán, kén és szén-dioxid tartalma bányánként.

1994-ig visszamenően a teljes adatsor.

9.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Kőolaj és földgáz fugitív emissziójának számításához szükséges adatok.

– Gáztermelés, (földgáz, szén-dioxid), millió m3, 1994-től.
– Földgáz szállító vezeték hossza, km.
– Gázelosztó vezeték hossza, km (földgáz, PB, egyéb gáz).
– Kőolajtermelés, ezer m3, 1994-től.

1985-ig visszamenőleg a teljes adatsor.

10.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

– A kitermelésbe bevont kutak száma, kutatófúrás, kútmélyítés (külön a meddőre), kútmunkálatok, kútszervíz (átképzés, kútjavítási, tisztítási, és rétegserkentési műveletek, kútfelszámolás), próbatermelés.

A rendelkezésre álló adatsor.

11.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

– Inertes gáz termelése; földalatti gáztárolás, millió m3.

A rendelkezésre álló adatsor.

12.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

A tőzegbányászat emissziójának számításához a tőzegbányák adatai.

– Adott évben nyitott új tőzegbányák területe, és a kibányászott tőzeg szervesanyag-tartalma (átlagérték vagy 2 kategóriában alacsony, illetve magas szerves- anyag-tartalom szerint).

 

 

13.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnál rendelkezésre álló adatok

Energia-
gazdálkodási statisztikai adatok.

Energiagazdál-kodási Statisztikai Évkönyv adatai.

-

A megjelenéssel egyidejűleg.

14.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Nemzetközi jelentéstétel adatai.

A Nemzetközi Energia Ügynökség és az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére elküldött energiamérleg- adatok.

-

Az adatok megküldésével egyidejűleg.

15.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Gázmotorokra vonatkozó adatok.

Felhasznált tüzelőanyag mennyisége.

2003-ig visszamenőleg a teljes adatsor.

16.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Villamosenergia-
statisztika.

Villamos Energia Statisztikai Évkönyv.

-

Megjelenéssel egyidejűleg.

17.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Repülőgépek és vízi járművek üzemanyag-
felhasználása.

– Magyarország területén értékesített üzemanyag mennyisége típusonként hazai és nemzetközi bontásban.

1985-ig visszamenően a teljes adatsor.

 

18.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

A 2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó ágazatok energiafelhasz-
nálási adatai (2005-től), visszamenőleg korrigált adatok jelzése.

2005-ig visszamenőleg a teljes adatsor.

19.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Tüzelőanyagok alapanyagként vagy nem- energetikai célra történő felhasználásával kapcsolatos adatok.

A tüzelőanyagok alapanyagként vagy nem-energetikai célra történő felhasználásáról szóló energiastatisztikai célra beérkezett adatlapok.

1985-ig visszamenően a rendelkezésre álló adatsor.

 

20.

Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal

Villamos energiatermelő létesítmények tüzelőberen-
dezéseiről szükséges adatok.

Villamosenergia-
termelés technológiájának típusa (például gáztüzelésű gázturbina), felhasznált energiahordozó mennyisége, első üzembe helyezés időpontja (vagy becsült kora), beépített hő és/vagy villamos teljesítmény, távozó füstgázban lévő direkt és indirekt üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó adatok (például kéntelenítő beszerelésének időpontja).
– Indirekt üvegházhatású gáz kibocsátások (NOx, SO2, CO).

1994-ig visszamenően a rendelkezésre álló adatsor.

Változás esetén eseti adatszolgáltatás.

21.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Országos gépjármű-
nyilvántartás adatai.

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendeletben szereplő kategóriákban a darabszám, az átlagos kilométeróra-állás.

1985-ig visszamenően a rendelkezésre álló adatsor.

22.

Központi Statisztikai Hivatal

Gazdaság-
statisztikai (termelési és fogyasztási) adatok.

– Termelési adatok BTO vagy ITO kód szerint.
– Gazdasági mutatók (GDP, hozzáadott érték szektoronként az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete szerint).
– Élelmezési adatok (lakosság fehérjefogyasztása).
– Közműadatok (közcsatornára kötött lakosság aránya).

Az adatok rendelkezésre állásának függvényében.

A rendelkezésre állás függvényében, lehetőség szerint a 6. § (4) bekezdésében megjelölt határidőkre.

23.

Központi Statisztikai Hivatal

Környezeti adatok.

Szennyvíz- és hulladék-statisztika.

Városi zöldterületek nagysága (ha).

Az adatok rendelkezésre állásának függvényében.

A rendelkezésre állás függvényében, lehetőség szerint a 6. § (4) bekezdésében megjelölt határidőkre.

24.

Központi Statisztikai Hivatal

Mezőgazdasági adatok.

– Szántóföldi vetésszerkezet megyénként.
– Növényi termékek terméseredményei megyénként.
– Állatállomány évközi és év végi adatai állatfajonként és megyénként.
– Állati termékek termelése.
– Rendelkezésre álló agrotechnikai adatok (szerves- és műtrágyázás, talajmeszezés, növényvédelem, öntözés) területi és mennyiségi adatai – országos összesítés.
– Az Általános Mezőgazdasági Összeírás adatai megyei bontásban

[szántó művelése; mezőgazdasági terület trágyázása; mezőgazdasági terület öntözése; legeltetés; trágyatárolás; állattartás épületei; megújulóenergia-
termelő berendezések (biometán termelés)].

Az adatok rendelkezésre állásának függvényében.

A rendelkezésre állás függvényében, lehetőség szerint a 6. § (4) bekezdésében megjelölt határidőkre.

25.

Központi Statisztikai Hivatal

Földhasználati adatok

– A földterület használata művelési ágak szerint, megyénként.

Az adatok rendelkezésre állásának függvényében.

A rendelkezésre állás függvényében, lehetőség szerint a 6. § (4) bekezdésében megjelölt határidőkre.

26.

helyi önkormányza-
tokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóságnál rendelkezésre álló adatok)

Erdőt és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket ért tűzesetek.

Az erdőt és a mezőgazdasági művelés alatt álló területeket ért tűzesetek területi adatai (országos statisztikaként, művelési áganként, ha).

1998-ig visszamenően a teljes adatsor.

 

27.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatóság

Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött üvegházhatású oltógázok.

Tűzvédelmi berendezésekbe betöltött üvegházhatású oltógázok mennyisége (lehetőleg HFC, PFC, SF6 bontásban).

 

 

28.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet -Országos Gyógyszerészeti Intézet

Üvegházhatású gázokat tartalmazó gyógyszer-termékek forgalmazása.

Belföldi fogyasztási adatok üvegházhatású gázokat tartalmazó gyógyszer-termékekről [ideértve a HFC-134a (norfluran), HFC-227ea, valamint N2O gázokat].

 

 

29.

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Felszínalatti vizek kitermelése során évente kibocsátott üvegházhatású gázok.

Felszínalatti vizek kitermelése és a kitermelt vizek metántartalma, és az elfáklyázott metán mennyisége.

1985-től a rendelkezésre álló adatsor.

 

2. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetek által szolgáltatandó adatok

Adatszolgáltató (tevékenységet végző szervezet)

Adat megnevezése

Vas- és acélgyártás.

Vas- és acélgyártás során felhasznált mészkő és dolomit mennyisége, jellemzői.

Egyéb mészkő és dolomit felhasználás.

Kéntelenítéshez használt mészkő/dolomit mennyisége és egyéb szén-dioxid-kibocsátással járó mészkő- és dolomitfelhasználás.

Cement-és mészgyártás.

-    Termelt klinker és cement mennyisége, termelési technológia,
-    termelt mész mennyisége, termelési technológia.

Vegyipar.

Ammóniagyártás: termelt ammónia és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke (kémiai bontásra és fűtőföldgáz), karbamidgyártás során felhasznált ammóniagyártásból eredő szén-dioxid mennyisége.

Hidrogéngyártás: termelt hidrogén és ehhez felhasznált földgáz mennyisége és fűtőértéke, gyártási technológia (és/vagy a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás módszere).

Salétromsavgyártás: termelt salétromsav mennyisége, füstgáztisztítási technológia (és/vagy a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és számítási módszere).
Egyéb vegyipar:
-    termelt műtrágyák (ammónium-nitrát, ammónium-szulfát, ammónium-foszfát, NPK műtrágyák, foszfát műtrágyák, karbamid) mennyisége,
-    termelt növényvédőszerek mennyisége,
-    termelt korom mennyisége és ehhez felhasznált földgáz és/vagy egyéb energiahordozó mennyisége és fűtőértéke,
-    termelt metanol, etilén, propilén, vinil-klorid, 1,2 diklór etán, etilén-oxid, sztirén, PE LD, PE HD, PP, PVC, polisztirén, akrilonitril, akrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek,formaldehid, illetve egyéb ömlesztett szerves vegyszerek mennyisége és gyártási technológiája (és/vagy a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége és a számítás módszere) és ehhez felhasznált energiahordozó típusa, mennyisége és fűtőértéke.

Alumíniumgyártás.

Kohófémtermelés, effektszám, átlag üzemelő kádszám, effektidő.

Fluortartalmú üvegházhatású gázok (HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE) forgalmazása és felhasználása, visszanyerése, újrahasználata, regenerálása és ártalmatlanítása.

Az R. körén kívül eső technológiai, termelési és forgalmazási (import/export) adatok, a gázok típusa (HFC, PFC, SF6, NF3 HFE, PFPMIE) szerinti bontásban: mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok. Ideértve:
- orvosi és egyéb aeroszolok hajtógázai;
- félvezető- és napelem gyártásban és fémek felületkezelésében és elektoronikai iparban felhasznált HFC, PFC, SF6, NF3;
- szigetelőhabok és egyéb habok gyártásához használt habosítógázok;
- orvosi, kutatási és egyéb célokra használt HFC, PFC, SF6, NF3, HFE, PFPMIE.

Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása.

Dinitrogén-oxid gyártása és forgalmazása, ideértve:
- altatógáz és egyéb célokra gyártott és forgalmazott (importált és exportált, és belföldön felhasznált) dinitrogénoxid mennyisége, felhasználási módja, technológiai adatai,
- tejszínhabpatron töltőgáz gyártása és forgalmazása: gyártott patronmennyiség (t), betöltött dinitrogén-oxid mennyiség (t), töltési veszteség (t).

Légi és vízi személyszállítás és árufuvarozás.

Felhasznált üzemanyag mennyisége és fajtája belföldi és nemzetközi bontásban.

Kőolaj és földgáz termelése, feldolgozás és értékesítése.

Magyarországon forgalmazott energetikai- és üzemanyagok, vegyipari termékek átlagos kéntartalma, átlagos fűtőértéke anyagonként (kőolaj, finomítói gáz, PB gáz, motorbenzin, repülőgép benzin, ipari finomított benzin, benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag, kerozin, egyéb petróleum, gázolaj (dízel-motorokhoz), tüzelőolaj, fűtőolaj, bitumen, kőolajkoksz, kenőanyagok, paraffinok és egyéb olajok, biodízel, bioetanol);
magyarországi finomítókban katalitikus krakkolással előállított termékek mennyisége, kilotonna;
gázfeldolgozás, édes gáz előkészítés, millió m3 input;
gázfeldolgozás, savanyú gáz előkészítés, millió m3 input; gázfeldolgozás, mélyfeldolgozás, millió m3 input; gázkondenzátum és pentán plusz transzport, ezer m3; szállított földgáz mennyisége (tranzit), millió m3;
finomított kőolaj mennyisége, PJ és kilotonna;
– kőolajszállítás csővezetéken, tankautón és vasúton, ezer m3;
– kőolajszármazékok termékvezetéken történő, valamint közúti, vasúti és vízi szállítása, tonna.

Hulladékkezelés.

Hasznosított / elfáklyázott depóniagáz mennyisége; lerakott hulladék összetétele.

Nitrogén-trifluorid termelése és forgalmazása.

NF3 termelése, forgalmazása, és felhasználása:
mennyiség, felhasználási mód, technológiai adatok.

1

A rendeletet a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2015. január 1. napjával.

2

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére