• Tartalom

53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.26.

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásainak megtérítésére, valamint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelező jogerős határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot jelöli ki. A nyugdíjbiztosítási igazgatóság az e bekezdés szerinti feladat ellátása során a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.”

2. § Az Mmr. 2. alcíme a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott ügyekben a kötelezett lakcíme szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el első fokon. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező kötelezett esetén, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága jár el.”

3. § Az Mmr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Hivatal és az ONYF az együttműködés, valamint az adatok kölcsönös átadásának a rendjét megállapodásban határozza meg.”

4. § Az Mmr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy Mmtv. 7. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége, továbbá az Mmtv. 7. § (3) bekezdése szerinti keresőképtelensége, táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a szüneteltetésről szóló döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. § (4a) bekezdése szerinti levonásról is.”

5. § Az Mmr. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rehabilitációs ellátásban részesülő személy az Mmtv. 17. § (3) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségét a rehabilitációs szakigazgatási szerv felé teljesíti. A keresőtevékenységről szóló értesítéssel egyidejűleg a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a munkaszerződés bemutatásával igazolja a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, valamint a munkaszerződés szerinti heti munkaidejét.”

6. § Az Mmr. a következő 24/B. §-sal egészül ki:

24/B. § (1) Az 1. § (2a) bekezdését és a 3. §-t a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az 5. § (3) bekezdése szerinti megállapodást a Hivatal és az ONYF a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül köti meg.”

7. § Az Mmr.

a) 1. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdésben” szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon belül felkeresi” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül megkeresi” szöveg,

c) 16. § (3) bekezdésében a „3 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül” szöveg

lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére