• Tartalom

533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

2017.01.01.

A Kormány
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az engedélyezett bérleti rendszer keretében használt újrahasználható csomagolószerekre,

b) a bérleti rendszert működtető engedélyesre, illetve a bérleti rendszer részét képező csomagolószereket használókra,

c) a bérleti rendszer nyilvántartás-vezetési szabályaira, és

d) a bérleti rendszerben felhasznált csomagolószerekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.1 bérletes csomagolószer: az a csomagolás létrehozására többször felhasználható csomagolószer, amelyet a bérbeadó kérelmére az országos környezetvédelmi hatóság felvett az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába;

2. bérletes csomagolószert használó:

a) az a gazdasági tevékenységet végző személy, aki a bérleti rendszert üzemeltető személlyel – e rendelet alapján – a bérletes csomagolószerek csomagolási célú használatára vonatkozóan szerződést kötött, vagy

b) aki olyan áruszállítmányt fogad, amely csomagolásának részét képezi a bérletes csomagolószer;

3. engedélyes: az a gazdasági tevékenység keretében bérleti rendszert működtető személy, aki

a) megfelel a 3. §-ban meghatározott feltételeknek,

b) tulajdonosként vagy bérlőként jogosult a bérletes csomagolószereket az engedélyezett bérleti rendszer más szereplői számára csomagolási célú használat céljából ideiglenesen, bérleti díj ellenében átadni, és

c)2 a bérleti rendszer működtetésére az országos környezetvédelmi hatóság hatályos engedélyével rendelkezik.

3. Az engedélyezés szabályai

3. §3 A bérleti rendszer üzemeltetését az országos környezetvédelmi hatóság annak a belföldön vagy külföldön nyilvántartásba vett, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet kérelemére engedélyezi:

a)4 amelynek jegyzett tőkéje legalább 25 millió forint vagy annak megfelelő összegű deviza, amely esetében a jegyzett tőke forintra történő átszámításához a kérelemnek az országos környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza-középárfolyamot kell figyelembe venni;

b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a bérletes csomagolószerek mennyiségi számbavétele, az azokat fizikailag birtokló személyek neve, címe, adószáma az egyes bérletes csomagolószer-fajták tekintetében külön-külön, folyamatosan, naprakészen ellenőrizhető;

c) amelynek az állami adó- és vámhatóság felé nincs vám- vagy adótartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek, továbbá amely nyilatkozik arról, hogy egyéb köztartozása sem áll fenn;

d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt;

e) amely a bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) beszámolóval rendelkezik;

f) amely a bérleti rendszerhez történő csatlakozást mindazok számára biztosítja, akik az általános szerződési feltételekben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

4. § (1) A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát, ügyintézőjének nevét és telefonszámát;

b) képviselet esetén a képviselő vagy pénzügyi képviselő nevét, székhelyét, levelezési címét, adószámát;

c)5 a csomagolószereknek az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába történő felvételére vonatkozó, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott kérelmet, vagy az országos környezetvédelmi hatóság által kiadott nyilvántartási számot, ha a csomagolószer a bérleti rendszer engedélyezését megelőzően az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába már felvételre került; valamint

d) a csomagolószer megnevezését, típusazonosító jelét.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott jegyzett tőke rendelkezésre állását bizonyító okiratot,

b) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fennálló vám- vagy adótartozásról, egyéb köztartozásról,

c) a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely szerint vállalja, hogy a regisztrált bérleti rendszer üzemeltetésének nyilvántartásba vételét követő évtől a beszámolóját független könyvvizsgáló által hitelesíttetni (auditáltatni) fogja, és

d) a regisztrált bérleti rendszer működési üzletszabályzatának tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is (ha az nem magyar nyelven íródott, úgy azok hiteles magyar nyelvű fordítását).

5. §6 Az engedélyesnek a kérelemben megadott adatokban bekövetkezett változást 30 napon belül az országos környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie.

6. §7 Az országos környezetvédelmi hatóság az engedélyt visszavonja, ha

a) annak visszavonását az engedélyes kéri,

b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

c)8 az engedélyes az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit az országos környezetvédelmi hatóság írásbeli felszólításában meghatározott határidőig nem teljesíti.

7. § (1)9 Az engedély kiadását, annak módosítását vagy visszavonását az országos környezetvédelmi hatóság a határozata egy példányának megküldésével közli az állami adó- és vámhatósággal.

(2)10 Az országos környezetvédelmi hatóság nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi a honlapján az engedélyesek nevét, címét, adószámát, az engedély számát és az engedélyes által a bérleti rendszerben használható csomagolószerek azonosító adatait.

4. Az engedélyes kötelezettségei

8. § A regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személy köteles:

a) a bérletes csomagolószeren olyan jelzést elhelyezni (a továbbiakban: típusazonosító jel), amely egyértelműen azonosítja a regisztrált bérleti rendszert üzemeltető személyt vagy annak kapcsolt vállalkozását, de annak nem kell egyedileg azonosítania az azonos típusú bérletes csomagolószerek különböző darabjait,

b) a bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben (saját maga vagy alvállalkozója, vagy – ha a bérletes csomagolószer külföldre került kiszállításra – kapcsolt vállalkozása vagy annak alvállalkozója útján) visszafogadni és azt saját költségén – figyelembe véve az ésszerűségi, gazdaságossági követelményeket is – újbóli felhasználásra előkészíteni vagy előkészíttetni,

c) a csomagolás létrehozására alkalmatlanná vált bérletes csomagolószert a bérletes csomagolószert használó személytől vagy ez utóbbi üzleti partnereitől teljes mennyiségben visszafogadni,

d) a bérletes csomagolószerek újbóli felhasználhatóságát – figyelembe véve az ésszerűségi-gazdaságossági követelményeket is – saját költségén folyamatosan biztosítani saját tevékenysége keretében vagy alvállalkozó igénybevételével, és

e) a bérleti rendszer többi szereplője részére csomagolási célú használatra átadott bérletes csomagolószerek mennyiségéről folyamatos, naprakész nyilvántartást vezetni csomagolószer-fajtánként és bérletes csomagolószer-használónkénti megbontásban.

9. § Az engedélyesnek a bérletes csomagolószereket csomagolási célra használó személlyel kötött szerződése legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szerződő felek neve, székhelye, adószáma,

b) a szerződés hatályosságának kezdő időpontja és – amennyiben határozott időre szól –, annak időtartama, továbbá

c) a csomagolószerek vámtarifaszáma, megnevezése, leírása, típusazonosító jele.

5. Eljáró hatóságok

10. § (1)11 A bérleti rendszer engedélyesét az országos környezetvédelmi hatóság ellenőrzi, és eljár az engedélyben foglaltak megsértése esetén.

(2) A csomagolószert bérbevevőknél a környezetvédelmi termékdíjra, továbbá a bérleti rendszerre vonatkozó szabályok betartását az állami adó- és vámhatóság is ellenőrizheti.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–10. és 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. § 2014. március 15-én lép hatályba.

12. § E rendelet tervezetének

a) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése, és

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti bejelentése megtörtént.

13. §12

14. §13

1

A 2. § 1. pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § 3. pont c) alpontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § nyitó szövegrésze a 13. §, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 261. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére