• Tartalom

54/2013. (VI. 24.) VM rendelet

a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról1

2013.07.02.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok és egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékeit az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Egy adott szennyező anyagra meghatározott környezetminőségi határérték túllépése nem minősül az e rendeletben meghatározott előírások megszegésének, ha
a) bizonyítottan országhatáron átnyúló szennyezés következménye,
b) nem állt rendelkezésre hatékony intézkedés,
c) lefolytatták a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyeztetési mechanizmusokat az érintett országgal és
d) figyelembe vették a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint a határidő meghosszabbítására, a kevésbé szigorú környezeti célkitűzésekre, illetve a kivételes vagy ésszerűen előre nem látható természetes ok következménye esetére előírt rendelkezéseket.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak alkalmazása mellett, az abban foglalt jelentéstételi követelményekkel összhangban, az Európai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a szükséges információkat, és a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv keretében a határon átnyúló szennyezéssel kapcsolatban hozott intézkedésekről szóló összefoglalót.
(4) Ha az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott környezetminőségi határérték éves átlagának, vagy a maximálisan megengedhető koncentrációjának túllépése következik be, akkor a higany és vegyületei, a hexaklór-benzol, továbbá a hexaklór-butadién szerinti szennyező anyagok esetében a vízre vonatkozó határértékek helyett az 1. melléklet 3. pontja szerinti környezetminőségi határértékeket kell alkalmazni, és ezzel összefüggésben legalább évi két mérést kell elvégezni a biótában.
(5) Az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott elsőbbségi anyagok jelenlétének hosszú távú tendencia elemzéséhez a biótában, illetve üledékben a környezetvédelmi hatóság legalább 3 évente monitoringot folytat le a bennük felhalmozódó anyagokra. A környezetminőségi határérték túllépése esetén intézkedést kell hozni annak biztosítására, hogy ezek a koncentrációk ne emelkedjenek az 1. mellékletben meghatározott határértékek fölé.”

2. § A VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A keveredési zónát a bevezetési pontokkal szomszédosan úgy kell kijelölni, hogy az a bevezetési pontok közvetlen környezetére korlátozódjon és a kiterjedése – az engedélyezetten bevezetett szennyezőanyag-koncentráció mértékének figyelembevételével – a lehető legkisebb legyen, továbbá a bevezetési pont szennyezőanyag-koncentrációjára és a szennyezőanyag-kibocsátási feltételekre tekintettel is arányos legyen.”

3. § A VM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat D:35 mezőjében a „Σ=0,003” szövegrész helyébe a „Σ=0,03” szöveg lép.

4. § A VM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A VM rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 54/2013. (VI. 24.) VM rendelethez

1.     A VM rendelet 2. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. VÍZMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK VÍZFOLYÁSOKRA

 

Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

1

Fizikai-kémiai jellemzők

Hegyvidéki és dombvidéki kisvízfolyások felső szakaszai (1, 2, 4, 8 típusok)

Hegyvidéki és dombvidéki kisvízfolyások (3, 5, 9 típusok)

Dombvidéki közepes vízfolyások és nagy folyók (6, 7, 10 típusok)

Síkvidéki kisvízfolyások (11,12,15,18 típusok)

Síkvidéki közepes és nagy folyók (13,14,19,20 típusok)

Síkvidéki, pangó vizű vízfolyások 6 (16, 17 típusok)

Síkvidéki, szerves mederanyagú vízfolyások (21, 22 típusok)

Duna hazai szakasza (23, 24, 25 típusok)

 

2

pH

Szilikátos: 6-8; Meszes: 6.5-9

6,5-9

6,5-9

6,5-9

6,5-9

6,5-9

6,5-9

6,5-8,5

 

3

Vezetőképesség (μS/cm)

Szilikátos: <500 Meszes: <900

<900

<700

<1000

<900

<1200

<1000

<700

 

4

Klorid (mg/l)

<50

<50

<50

<60

<60

<60

<60

<40

 

5

Oxigéntelítettség (%)

85- 90

80-110

70-120

60-130

70-120

50-130

60-130

70-120

 

6

Oldott oxigén (mg/l)

>8

>7

>7

>6

>7

>5

>6

>7

 

7

BOI5 (mg/l)

<3

<3,5

<4

<4

<4

<4

<4

<3

 

8

KOIcr (mg/l)

<15

<20

<25

<30

<25

<40

<40

<15

 

9

NH4-N (mg/l)

<0,1

<0,2

<0,3

<0,4

<0,4

<0,4

<0,4

<0,2

 

10

NO2-N (mg/l)

<0,04

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

<0,03

 

11

NO3-N (mg/l)

<3*

<3*

<3

<2

<2

<1

<2

<2

 

12

Összes N (mg/l)

<4*

<4*

<4

<3

<3

<3

<3

<3

 

13

PO4-P (mg/m3)

<30**
>80*

<50**
<100*

<50**
50-100

<200

<120

<100

<150

<80

 

14

Összes P (mg/m3)

<80**
>150*

<100**
<200*

<100
<200

<400

<250

<200

<300

<150

1.2. Megjegyzés az 1.1. ponthoz:
* Az érték túllépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vízfolyás alsóbb szakaszára előírt célállapot biztosításához szükséges.
** Ha a befogadó állóvíz, illetve tározás esetén (ha a tartózkodási idő a 14 napot meghaladja) a szigorúbb határértéket kell elérni.”
2.     A VM rendelet 2. melléklet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. VÍZMINŐSÉGI HATÁRÉRTÉKEK ÁLLÓVIZEKRE

 

 

Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

 

1

fizikai-kémiai jellemzők

bánya tó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

2

a-klorofill

mg/m3

<10

<30*

<30*

<30

-

-

<25*

<30

<30

<20*

<30*

<30

<25*

<40

<30

<50

<15

 

3

átlátszóság*

cm

>200

-

-

>150

-

-

>100

>100

-

-

-

>80

-

>80

>100

>80

-

 

4

pH*

 

7,8-9,2

6,0-8,5

6,0-8,5

6,0-8,5

-

-

7,5-9,5

7,5-9,5

7,5-9,5

7,5-9,5

7,2-8,8

7,2-8,8

7,2-8,8

7,2-8,8

7,2-8,8

7,2-8,8

7,8-9,2

 

5

vezetőképesség*

μS/cm

<1500

<1500

<1500

<1500

>3000

>3000

>1000

>1000

>1000

>1000

<900

<900

<900

<900

<900

<500

<800

 

6

oldott O2*

mg/l

7,5-10,5

-

-

7-11

-

-

-

7-11

7-11

7-11

-

7-11

-

7-11

7-11

7-11

7,5-10,5

 

7

oxigéntelítettség*

%

80-120

-

-

70-130

-

-

-

70-130

70-130

70-130

-

70-130

-

70-130

70-130

70-130

80-120

 

8

BOI5

mg/l

<3

<6

<6

<6

-

-

<4

<4

<3,5

<4

<4

<5

<5

<4

<5

<3

<2,5

 

9

KOICr

mg/l

<40

>40

>40

>40

-

-

>40

<80

<80

>35

>35

<40

>35

<40

<40

<25

<30

 

10

NH4-N

mg/l

<0,05

<0,3

<0,3

<0,3

-

-

<0,3

<0,3

<0,3

<0,1

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,1

<0,05

 

11

NO3-N

mg/l

<0,6

<0,3

<0,3

<0,4

-

-

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,4

<0,4

<0,5

<0,06

 

12

ÖN

mg/l

<1,5

<3

<3

<3

-

-

<2,5

<2,5

<3

<3

<3

<2,5

<3

<2,5

<2,5

<1,5

<1,4

 

13

PO4-P

mg/l

<0,01

<0,25

<0,25

<0,12

-

-

<0,08

<0,15

<0,08

<0,08

<0,12

<0,12

<0,12

<0,12

<0,12

<0,12

<0,01

 

14

ÖP

mg/l

<0,05

<0,5

<0,5

<0,3

-

-

<0,15

<0,25

<0,2

<0,2

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,25

<0,3

<0,12

1.4. Megjegyzés az 1.3. ponthoz * = nyílt vízben
A vízinövényzettel benőtt tavakban oldott oxigén és oxigéntelítettség esetében a nagy változékonyság miatt határérték nincs.
Kifejezetten szikes tavak esetében csak vezetőképességre van alsó határérték.
A felkeveredni képes nyíltvizes tavakra a változó lebegőanyag koncentráció miatt nincs az átlátszóságra határérték.”

2. melléklet az 54/2013. (VI. 24.) VM rendelethez

Egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékei:

 

A

B


1.

Egyéb specifikus szennyező anyag

90%-os tartóssági értékek alapján
(µg/l)

2.

Oldott cink

75

3.

Oldott réz

10

4.

Oldott króm

20

5.

Arzén

20

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére