• Tartalom

542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.12.31.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolásra meghatározott határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidő 24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, ha a határidő betartását időjárási körülmény, a helyi önkormányzaton kívül álló szervezet tevékenysége, egyéb pályázati forrásból megvalósuló kapcsolódó beruházás vagy közbeszerzési eljárás elhúzódása akadályozza. A kérelmet az elszámolási határidő lejártáig lehet benyújtani a kincstárnak.”

2. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. E rendeletnek az 542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított 8. § (3) bekezdését a Módosító Rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére