• Tartalom

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2021.03.13.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében,

az I., V., VI. Fejezet és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a)2 a központi költségvetésről szóló törvénynek az Uniós fejlesztések fejezetében (a továbbiakban: fejezet) eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,

c) a költségvetési évet megelőző évekről áthúzódó, a fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok].

1/A. §3 Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.4 alapok alapja: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom,

1a.5 alapok alapját végrehajtó szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. § szerint kijelölt szervezet,

1b.6 CEF projekt: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) társfinanszírozásával megvalósuló közlekedési tárgyú projekt,

1c.7 donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

1d.8 együttműködési megállapodás: az egyrészről az Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021 időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és Magyarország között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021 közötti időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás,

1e.9 elfogadó nyilatkozat: a szállítói teljesítés megfelelőségét igazoló, a szállító, a kedvezményezett, a közreműködő és a támogató képviselői által a támogatás kifizetésének előfeltételeként aláírandó dokumentum, mely a felülvizsgálatra illetékes szervek és személyek megjelölésével a támogatási szerződés részét képezi,

2.10 jogosulatlan forrásfelhasználás: a 2007–2013 programozási időszakban a pénzügyi eszközök esetében a kedvezményezett jogszabályban vagy a megkötött hitel-, kölcsön- vagy tőkebefektetési megállapodásban előírt kötelezettségeinek a kedvezményezett által történő megszegése, továbbá a pénzügyi közvetítő jogszabályban vagy a közvetítői szerződésben előírt kötelezettségeinek a pénzügyi közvetítő által történő megszegése, amelynek eredményeképpen az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek,

2a.11 kétoldalú kapcsolatok alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,

3.12 kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 38. pontja szerinti alap,

3a.13 kifizető ügynökség: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti szervezet,

3b.14 komplex nemzeti térségfejlesztési program: a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó, az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő hosszú távú fejlesztések integrált programja,

4. komplex program: a 2007–2013 programozási időszakra vonatkozó, az operatív programok stratégiai céljaihoz illeszkedő, azok megvalósulását szolgáló, több ágazatot érintő hosszú távú fejlesztések integrált programja,

5.15 közreműködő: a támogatott nagyprojekt-előkészítési tevékenység szakmai irányításában és ellenőrzésében részt vevő, a támogatóval együttműködő szerv, az ezen szerv által a támogató jóváhagyásával megbízott szerv, vagy jogszabály által kijelölt szerv,

6.16 közreműködő szervezet: a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti szervezet,

7.17 közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1) és (2) bekezdése szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projekt vonatkozásában az egyházi jogi személy, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 38/A. §-a szerinti szervezet,

7a.18 közvetlen irányítású uniós program: azok az Európai Bizottság által meghirdetett – e rendelet vonatkozásában a 21/J. § (1) bekezdésében felsorolt – programok, amelyek keretében valamely uniós intézmény dönt a rendelkezésre álló pénzforrások pályáztatásáról és elosztásáról,

7b.19 mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,

9.21 nemzeti kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 59. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti szervezet,

9a.22 norvég szabályzat: a donor országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021 közötti időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021 közötti időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

9b.23 országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,

9c.24 pénzügyi befejezés: a projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 74. alcíme vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja szerinti kiegyenlítése,

10.25 program előkészítési költség: a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti költség,

10a.26 program menedzsment forrás: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja szerinti forrás,

11.27 program menedzsment költség: a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 68. pontja szerinti költség,

12.28 program operátor: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 69. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja szerinti szervezet,

13.29 projekt-előkészítési támogatás: a 2007–2013 programozási időszakban a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásaiból elérhető európai uniós támogatások eredményes felhasználása érdekében nagyprojektek, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a komplex nemzeti térségfejlesztési programok előkészítésére nyújtott támogatás,

14.30 szabálytalanság: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja, a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet] 80. §-a, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 77. pontja, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 20. pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 30. pontja, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés g) pontja, a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 14. pontja, a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti fogalom,

14a.31

14b.32

15.33

16.34 támogató: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (3) bekezdése szerinti személy,

17.35 technikai segítségnyújtás: a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben, a 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben, a 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet], a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,

18. tervezési támogatás: a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret és a komplex programok tervezési feladatainak támogatása,

18a.36 végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás vagy szerv,

19.37 végrehajtó ügynökség: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014-es időszak tekintetében a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § 100. pontja szerinti szervezet, valamint az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 16. pontja szerinti szervezet,

(2)38 Nem minősül az (1) bekezdés 2. pontja szerinti jogosulatlan forrásfelhasználásnak vagy az (1) bekezdés 14. pontja szerinti szabálytalanságnak, ha a kedvezményezett a pénzügyi közvetítővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének gazdasági tevékenysége körében felmerülő üzleti kockázatból eredő fizetési nehézség révén nem képes eleget tenni, vagy ha a pénzügyi közvetítő egy adott pénzügyi eszköz hitelkockázatának révén realizált hitelezési vagy befektetési veszteséget szenved el.

3. Az előirányzatok felhasználásának közös szabályai

3. § (1) A kötelezettségvállaló gondoskodik az előirányzatok – felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelő – felhasználásáról. A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az előirányzatok terhére történő felhasználás cél- és szabályszerűségének betartásáért és betartatásáért.

(2) A kötelezettségvállalónak a kötelezettségvállalásokat és azok szakmai teljesítését figyelemmel kell kísérnie, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem kerülő maradvány összegéről írásban tájékoztatnia kell a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetőjét.

(3)39 Az előirányzat kezelő szerve – a 12/A. alcím szerinti előirányzatok esetén a kifizető ügynökség az irányító hatóság közreműködésével – az éves beszámoló, valamint a zárszámadás keretében köteles a fejezetet irányító szerv részére szöveges értékelést adni az előirányzat felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról és a nevesített feladatok végrehajtásáról.

(4)40 A követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a kötelezettségvállaló, a közreműködő szervezet, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.

(5)41 Országos kihatású projekt esetén a vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését és a kapcsolattartás módját a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program irányító hatósága és a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.

(6)42 Az előirányzat-módosítási jogköröket

a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,

b) a fejezetek intézményei közötti, az intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint

c)43 az Áht. 33. § (3)–(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás

vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

(7)44 Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 10. § szerint kell végrehajtani.

(8)45 Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja szerinti – a fejezeti likviditást biztosító – átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.

4. § Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári és banki szolgáltatások díjait – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére kell elszámolni.

5. § (1)46 A kedvezményezett által fizetendő kötbért a fizetési felszólításban megjelölt fizetési számlára kell átutalni. A közreműködő szervezet – közreműködő szervezet hiányában az irányító hatóság – a befizetett kötbért a befizetéstől számított hét napon belül arra az előirányzatra utalja át, amelyről az adott projektre megítélt európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás folyósítása történt. A kötbér az előirányzat céljának megfelelően használható fel.

(2) A támogatói okirat visszavonása, a támogatási vagy közvetítői szerződéstől való elállás vagy a támogatás egyéb okból történő visszafizetése esetén megfizetett kamat csak annak az előirányzatnak a céljával megegyezően használható fel, amelyből a támogatás nyújtására sor került.

(3)47 Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület, közalapítvány vagy végrehajtó szerv kedvezményezett esetén, ha

a) a kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni,

b) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

c)48 megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot,

a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet ügyleti kamatot felszámítani.

6. § (1) Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben lehetséges:

a)49 az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a 22. § (2) bekezdése szerinti, a megtérülő projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítése,

b)50 a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek az európai uniós forrást nyújtó szerv felé el nem számolható kiadásainak finanszírozása,

c) a 21. § (6) bekezdése szerinti esetben,

d)51

e)52 európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek szabálytalansági esetekből adódó, Magyarországot terhelő európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg nem terhelhető át a kedvezményezettekre,

f)53 részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítése,

g)54

h)55 a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontja szerinti Dél-kelet Európai Térség operatív program esetén a TA projektek hazai kedvezményezettje részére a külföldi partnerország nemzeti társfinanszírozási hányadának átmeneti finanszírozására, ha a partnerország társfinanszírozásának kezelésére szolgáló, euró pénznemben vezetett fizetési számla vagy annak alegyenlege kifizetést nem tesz lehetővé.

(1a)56 Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az (1) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében is az uniós támogatást a Területi Együttműködés előirányzatból történő – a 126/2016 (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti – megelőlegezéssel.

(1b)57 Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az (1) és (1a) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben is.

(1c)58 Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 4. alcím) felhasználása lehetséges az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának a norvég szabályzat 8.11. cikk 2. pont (i) alpontja szerinti előkészítéséhez kapcsolódóan a nemzeti kapcsolattartónál az együttműködési megállapodás aláírásáig felmerülő azon költség finanszírozására, amely a norvég szabályzat 8.11. cikk 8. pontja alapján az együttműködési megállapodás aláírása esetén a donor ország felé elszámolhatóvá válik.

(2)59 Az előirányzatoknak az (1) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti felhasználásáról a fejezetet irányító szerv vezetője dönt. Ha az előirányzat-felhasználás összege az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben projektenként eléri az 50 millió forintot, azok felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

(2a)60 Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben az előirányzat-felhasználás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges, az előirányzat-felhasználásról az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatban dönt.

(3)61 Ha az (1) bekezdés szerinti kifizetések az európai uniós támogatás terhére elszámolhatóvá válnak, a teljesített kifizetésekre jutó bevételek a központi költségvetés közvetlen bevételét képezik.

7. §62

8. §63

9. §64 Az irányító hatóság a 32. § (1) bekezdés szerinti előirányzatok terhére önerő kifizetése céljából csak olyan átutalást kezdeményezhet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amelyet még a folyósítás évében a fejezetet irányító szerv a 45. § szerinti előirányzatról az érintett operatív program javára vissza tud pótolni, illetve teljesíteni tud.

10. § (1)65 Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék terhére történő finanszírozást az adott programért felelős irányító hatóság vagy – a 21. § (1) bekezdés b) pontja esetén – a kifizető ügynökség kezdeményezi.

(2)66 A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv részére kell megküldeni.

(3)67

(4)68 A fejezetet irányító szerv a (2) bekezdés alapján beérkezett igényeket időrendi sorrendben dolgozza fel. A fejezetet irányító szerv vezetője a feldolgozott igények alapján – a 21. § (1) bekezdés k) pontja kivételével – dönt az egyes igények teljesítésének jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.

(5)69 A fejezetet irányító szerv a tartalék felhasználásra irányuló jóváhagyott kötelezettségvállalás bizonylatának egy példányát megküldi az adott programért felelős irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség részére.

10/A. §70 Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóság csak olyan átutalást teljesíthet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amely esetén a folyósítás évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett operatív program javára lehetséges.

10/B. §71 (1) Az előirányzat 6. §-ban foglaltak szerinti társfinanszírozáson felüli felhasználásának, illetve a tartalék 21. § szerinti felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a biztosított finanszírozás terhére a támogató költségvetési támogatást nyújthat

a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,

b) önálló támogatási szerződés keretében vagy

c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében,

a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza

a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,

b) a támogatás folyósításának módját, valamint

c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

(3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.

(4) A kedvezményezett a rendelkezésére bocsátott és tárgyévben fel nem használt támogatást a következő években felhasználhatja. Az előirányzat-maradványra visszafizetési kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésekor keletkezik.

(5) A támogató a támogatás szabályszerű felhasználását a szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.

II. Fejezet

AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

4. Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 előirányzat felhasználási szabályai

11. § (1)72 Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 előirányzatból (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) támogatott egyes programok vonatkozásában a pályázati felhívás meghirdetését a program operátor vezetője hagyja jóvá.

(2)73 Az előirányzatból támogatott kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja vonatkozásában a pályázati felhívás meghirdetését a nemzeti kapcsolattartó vezetője hagyja jóvá.

4/A. 74 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat felhasználási szabályai

11/A. § (1)75 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzatok) célja a CEF projektek, valamint azok koordinálásával összefüggő elszámolható és az európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a projektek lebonyolításához és a projektek fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen

a) a CEF projektek előkészítési és végrehajtási költségeinek,

b) a CEF programtámogató tevékenység végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében elszámolható működési költségek,

c) a CEF pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések,

d) a deviza utóterhelési díjak, az árfolyam-különbözet, valamint a CEF terhére el nem számolható általános forgalmi adó és egyéb, a végrehajtás során felmerülő el nem számolható költségek,

e)76 a CEF projektek végrehajtása során vagy azt követően az Európai Unió részére történő visszafizetések

finanszírozása.

(2)77 A CEF projektek támogatásáról a Kormány a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme szerinti határozattal dönt.

(3)78 Az előirányzatok terhére támogatásban részesíthető kedvezményezett:

a) a végrehajtó szerv,

b) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint tagállami kedvezményezett.

(4)79 Az előirányzatok terhére megállapított támogatás támogatási szerződéssel bocsátható a kedvezményezett rendelkezésére, a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

(5) A támogatás a beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással vagy szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy teljesítésarányosan folyósítható.

(6) A megítélt támogatás terhére támogatási előleg, illetve szállítói előleg folyósítható.

(7) A támogatási összeg 10%-át meghaladó mértékű támogatási előleg csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával folyósítható.

(8) Szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződés összege 30%-áig biztosítható a szállító részére, a szállítói előlegnek közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő folyósítással.

5. 80 Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat felhasználási szabályai

12. § (1)81 Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat célja a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, a közösségi és európai uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a programok lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen

a) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása, valamint

b) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által

ba) a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,

bb) a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz kapcsolódóan,

bc) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,

bd) az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

be) a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

bf) a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,

bg) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan, valamint

bh) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan

ellátott végrehajtó szervezeti és ügynökségi, közreműködő szervezeti, projekt megvalósítói, lebonyolítói feladatok, valamint a közös és közös horizontális, továbbá a nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett, illetve európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.

(1a)82 Az előirányzat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.

(1b)83 A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.

(2)84

(3) Nem európai uniós forrásból a kedvezményezett működéséhez nyújtott költségvetési támogatás biztosítása időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

(4) Az időarányostól eltérő felhasználást – a szerződés módosításával – a támogató abban az esetben engedélyezi, ha a kedvezményezett a pénzforgalmi terve benyújtásával igazolja, hogy a költségvetési támogatás időarányos folyósítása a folyamatos működését veszélyeztetné.

(5)85

(6)86 A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

13. § Nem uniós forrásból biztosított előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására az Ávr. figyelembevételével kerülhet sor, ha az időarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé.

6. 87 A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai

14. § (1)88 A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés alapján.

(2)89 Az előirányzat

a) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására, és

b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására

használható fel.

(3)90 Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásával a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) bízható meg.

(4)91 Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásának finanszírozására a 2005. évi LXVII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeg használható fel.

7.92

15. §

8. A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási szabályai

16. §93 A 2007 utáni EU-támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU-nagyberuházások előkészítése előirányzat célja a tervezési támogatás és a projekt-előkészítési támogatás biztosítása a 2007–2013 programozási időszakban.

17. § (1) A támogatás a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint vehető igénybe.

(2)94 A támogatást utólag, forrás- és teljesítményarányosan, számla és a kifizetést igazoló dokumentum ellenében, a támogatott kifizetési kérelmére, a támogatott, a közreműködő, valamint az érintett operatív program irányító hatóság kijelölt képviselőinek elfogadó nyilatkozata és a fejezetet irányító szerv vezetőjének rendelkezése alapján a kincstár folyósítja.

(3) A projekt-előkészítési támogatás és a tervezési támogatás esetében a támogatás kifizetését a kedvezményezett kezdeményezi. Az utalványozás az elfogadó nyilatkozat, valamint a kedvezményezett nevére kiállított szállítói számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján történik. A szállító által jelentett teljesítés elfogadásáról a kedvezményezettnek, a közreműködőnek és az érintett operatív program irányító hatóságának is nyilatkoznia kell a (2) bekezdés szerint.

18. § (1) Az igénybe vett támogatás teljes, a támogatási szerződés szerinti kamattal növelt összegének visszafizetését és az igénybe nem vett támogatás visszavonását kell kezdeményezni, ha

a) a támogatást a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzítettektől eltérő tevékenység finanszírozására fordítja,

b) a kedvezményezett a vonatkozó jogszabályokban és a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti.

(2) A visszafizetéssel érintett támogatás összegét, a kamatot és a visszafizetésre rendelkezésre álló határidőt a támogatási szerződés szerint kell meghatározni.

19. § (1)95 A támogatási szerződés keretében végzett tevékenységet – különös tekintettel a támogatás rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásra – az irányító hatóság, a fejezetet irányító szerv, a közreműködő, a kincstár, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(3)96 Ellenőrzésre különösen a szerződéskötést megelőzően, a támogatás felhasználása során a pénzügyi elszámolás, illetve a finanszírozás folyamatában, a támogatott tevékenységek pénzügyi lezárását közvetlenül megelőzően, valamint a projekt lezárását és a záró jegyzőkönyv jóváhagyását megelőzően kerülhet sor.

(4) Ha az ellenőrzött az (1)–(3) bekezdés szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza vagy az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, az odaítélt támogatás visszavonható.

20. § A támogató a kincstárt a 17. § (2) bekezdése szerinti tevékenységen túlmenően további pénzügyi lebonyolítási feladatokkal bízhatja meg. A kincstár ebbe a körbe tartozó feladatait külön szerződés alapján látja el, amely kiterjed a támogatási szerződések nyilvántartására, a támogatás szerződésszerű felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére, valamint az ezzel kapcsolatos követeléskezelési feladatokra.

8/A. 97 A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítésének előirányzat-felhasználási szabályai

20/A. § (1) A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a 2014–2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatás biztosítása

a) a „Kreatív város – fenntartható vidék – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti program,

b) a „MURA” nemzeti program és

c) az „Ős-Dráva” nemzeti program

kereteiben megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben.

(2) Az előirányzat lebonyolító szervezeteként az SZPI vehető igénybe.

(3) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a kincstárban.

(5)98 Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

20/B. § (1) A projekt-előkészítési támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A projekt-előkészítési támogatás egyedi döntéssel, kérelemre nyújtható.

(3) A projekt-előkészítési támogatásra előleg igényelhető, összegét a támogatási szerződés határozza meg.

(4) Projekt-előkészítési támogatásban

a) a költségvetési szerv,

b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) a helyi önkormányzat,

d) az önkormányzati társulás,

e) az egyesület,

f) a köztestület,

g) az egyházi jogi személy,

h) az alapítvány,

i) a közalapítvány,

j) a nonprofit gazdasági társaság,

k) a kis- és középvállalkozás, valamint

l) az európai területi társulás

részesülhet az európai uniós támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

20/C. § (1) A projekt-előkészítési támogatást igénylő szervezet a támogatást – lebonyolító szerv igénybevétele esetén – a lebonyolító szervezethez benyújtott kérelemmel igényelheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) az előkészítendő projektnek az adott nemzeti programról rendelkező kormányhatározatban foglalt azonosítóját,

c) a támogatással érintett tevékenység időtartamát és a támogatás felhasználásának határidejét,

d) a támogatás igényelt összegét,

e) a szakmai programot (projekttervet),

f) a pénzügyi tervet,

g) az igényelt előleget,

h) a támogatás igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását, valamint

i) nyilatkozatot a támogatási kérelem európai uniós támogatás igénybevételét biztosító felhívásra történő benyújtás vállalásáról.

(3) A projekt-előkészítési támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós projektterv elszámolható összköltségének 5%-át.

(4) A projekt-előkészítési támogatási intenzitás mértéke nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós támogatás támogatási intenzitásának mértékét.

(5) A projekt-előkészítési támogatás a támogatási kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult olyan tevékenységre is nyújtható, amely 2014. január 1-jét megelőzően merült fel.

(6) A támogatott tevékenységek, költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.2.1. pontjában foglalt elszámolható előkészítési költségek közül az adott, igényelni tervezett konstrukcióban elszámolható költségek lehetnek.

(7) Az előkészítő munkarészek finanszírozása során az elszámolható költségek körére és mértékére vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt elszámolhatósági szabályok alkalmazandók.

(8) A támogatás feltételei:

a) kellően átgondolt, kidolgozott projektötletek,

b) a támogatási intenzitásnak megfelelő önerő rendelkezésre állása a támogatást igénylő szervezetnél,

c) a projektötletnek megfelelő európai uniós felhívás.

20/D. § (1) A támogatási igényről a 48/A. § a) pontja szerinti személy dönt.

(2) A támogatási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A projekt-előkészítési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként, vagy részletekben történik.

(4) A projekt-előkészítési támogatás vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.

(5) Ha a projekt-előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett fejlesztési projektjének európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a támogatott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdése szerinti első elszámolásban köteles benyújtani az irányító hatósághoz, a projekt-előkészítési támogatásból fedezett költségekre jutó uniós támogatási összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. § (2) bekezdése szerint a központi költségvetésben kerül elszámolásra.

9. Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat felhasználási szabályai

21. § (1) Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen

a) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez, illetve a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása,

c) ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d)99 a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek vagy az operatív program irányító hatóságának felróható okból történt,

e)100 ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés, támogatói okirat a Kormány döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával módosításra került,

f)101 szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

g)102 a támogató számára a kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,

h)103 az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

i)104 a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat,

j)105 ha a 2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül,

k)106 ha a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekménynek nem minősülő kiadást keletkeztet, és a Kormány a finanszírozást egyedi döntésével jóváhagyja.

(2)107 Nem finanszírozható az előirányzat terhére az (1) bekezdés f) pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy – 100%-os állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kivételével – gazdasági társaság esetében.

(3)108

(4)109

(5)110 Az (1) bekezdés c) és f) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való döntéssel egyidejűleg a fejezetet irányító szerv vezetője a projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek tekintetében is döntést hoz.

(6)111 Ha az előirányzat teljes összegben felhasználásra kerül, az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetét az európai uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az érintett európai uniós előirányzat terhére kell biztosítani.

(7)112 Az (1) bekezdés c) és f) pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a finanszírozásra számot tartó tevékenység

a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettségei teljesítéséhez,

b) nemzeti stratégiában meghatározott célok eléréséhez,

c) cselekvési terv végrehajtásához,

d) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek elvégzéséhez,

e) a lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a közjó egyébként történő előmozdításához

járul hozzá.

(8)113 Az irányító hatóság a követeléskezelést az (1) bekezdés c), e) és f) pontja szerinti esetben a finanszírozási igényről történő döntés meghozataláig, az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a jogerős határozat meghozataláig felfüggesztheti.

9/A. 114 Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályai

21/A–21/C. §115

21/D. § (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként, valamint konvergencia régiónként eltérő.

(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása;

b) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése;

c) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése;

d) IV. tengely: LEADER programok;

e) Technikai segítségnyújtás.

(5)116 A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.

(6) Támogatási előleg a (4) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti támogatások esetében indokolt esetben nyújtható.

(7)117

21/E. § (1) A HOP előirányzat a rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciójához, illetve a kínálat bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek létesítéséhez és a halfeldolgozás fejlesztéséhez használható fel.

(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely);

b) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely);

c) Technikai segítségnyújtás (V. tengely).

(3)118 A támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerven keresztül valósul meg.

(4) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek, illetve természetes személyek, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(5)119

21/F. § (1)120 A Vidékfejlesztési Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás EMVA forrásból kerül biztosításra.

(2)121 Az előirányzat

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet),

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és

szerint használható fel.

(3)122

21/G. § (1)123 A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzaton a 2006-ban lezárult SAPARD Programmal kapcsolatos visszatérítések kezelése történik. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján leírt EU követelések és kamatainak rendezéséhez az előirányzat biztosít forrást.

(2)124 Az előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezettek felé történő végső kifizetést teljesítő mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett SAPARD lebonyolítási számlára.

21/H. §125 (1) A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás ETHA forrásból kerül biztosításra.

(2)126 Az előirányzat

a) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) és

szerint használható fel.

(3)127

(4)128 Az ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat célja a kifizetések finanszírozása, ha a 2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

9/B. 129 Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai

21/I. § (1) Az alapok alapja előirányzat az operatív programokból lehívott források terhére több pénzügyi eszköznek történő támogatásnyújtásra szolgál.

(2) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.

(3) Az alapok alapja előirányzatai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint használhatók fel.

(4) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az operatív programokból az alapok alapja előirányzatai számára rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag az érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.

(5)130 Az alapok alapja előirányzatain

a) bevételként az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság által jóváhagyott és átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források teljesítése történik,

b) kiadásként a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítők felé történő kifizetések teljesítése történik, valamint a többlet-kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló visszafizetett forrás átutalása a központi költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára.

(6) A felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az alapok alapját végrehajtó szervezet kizárólag az irányító hatóság előzetes írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.

9/C.131 A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat felhasználási szabályai

21/J. § (1) A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a 2021–2027 programozási időszakban támogatás biztosítása

1. – a CEF projektek kivételével – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,

2. az Invest EU,

3. a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,

4. az Erasmus+,

5. az Európai Védelmi Alap,

6. a Digitális Európa,

7. a LIFE,

8. az egységes piac és a vállalkozások versenyképessége,

9. a Kreatív Európa,

10. az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,

11. az Európai Szolidaritási Testület,

12. az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,

13. az EU4Health,

14. az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021–2025,

15. a Jogok és értékek,

16. az Igazságügyi együttműködés,

17. az Európai Űrprogram, valamint

18. a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER)

programokra pályázó, vagy azok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerőköltségeinek finanszírozására.

(2) Az előirányzat – legfeljebb 4%-ának erejéig – fedezetet biztosít továbbá lebonyolítói díj kifizetésére az arra kötött megállapodásban foglaltak szerint.

(3) A kezelő szerv feladatai ellátása érdekében lebonyolító szervet vehet igénybe.

(4) A lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a fejezetet irányító szerv és a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a kincstárban.

(6) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

21/K. § (1) A projekt önerő- és előkészítési támogatás (e § alkalmazásában: támogatás) támogatási formája vissza nem térítendő támogatás. Az előkészítési támogatás formája – ha az a közvetlen irányítású uniós program terhére elszámolható – visszatérítendő támogatás.

(2) A támogatás egyedi döntéssel, pályázati úton nyújtható.

(3) A támogatás éves ütemezésben, a megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói okirat határozza meg.

(4) A támogatásban

a) költségvetési szerv,

b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) helyi önkormányzat,

d) önkormányzati társulás,

e) egyesület,

f) köztestület,

g) egyházi jogi személy,

h) alapítvány,

i) közalapítvány és

j) gazdasági társaság

részesülhet a közvetlen irányítású uniós program támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

21/L. § (1) A 21/K. § (2) bekezdése szerinti pályázatnak tartalmaznia kell legalább

a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,

c) a támogatás felhasználásának határidejét,

d) a támogatás igényelt összegét,

e) a szakmai programot (projekttervet),

f) a pénzügyi tervet, valamint

g) a pályázó kötelezettségvállalását a közvetlen irányítású uniós programban való részvételéről.

(2) Az önerőtámogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós pályázati felhívásban előírt önerő mértékét.

(3) A támogatás intenzitásának maximális mértéke 100%. Ha a támogatás állami támogatásnak minősül, támogatás csak a támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható, az arra vonatkozó szabályok betartása mellett.

(4) A támogatás feltételeit részletesen a pályázati felhívás rögzíti.

21/M. § (1) A támogatási igényről a 40/D. § a) pontja szerinti személy dönt.

(2) A támogatói okiratot írásba kell foglalni.

(3) A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként vagy részletekben történik.

(4) A támogatás vonatkozásában biztosítékot kell nyújtani.

(5) Ha az előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a kedvezményezett közvetlen irányítású uniós program támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, úgy ezen összegeket a támogatott a támogató részére – ügyletikamat-mentesen – köteles visszafizetni.

III. Fejezet

A KÖZSZFÉRA SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK132

22. §133 (1)134

(2)135 A támogató a 2014–2020 programozási időszakban az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti.

23. §136 (1) Önerő-támogatásban a közszféra szervezetek közül

a) a központi költségvetési szerv,

b) a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,

c) a megyei önkormányzat,

d)137

e) a helyi önkormányzat és

f) az önkormányzati társulás

részesülhet az európai uniós forrásra vonatkozó támogatási döntéssel rendelkező projektje megvalósításához.

(2)138

(3)139

(4)140 A nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő akkor téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

(4a)141 A 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott szerv részére a jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.

(5)142 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 3a. pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt projektek végrehajtásához kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére megtérítendő.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti közszféra szervezet a pályázat során az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkozott, az önerő e rendelet szerinti megtérítésének előfeltétele annak igazolása, hogy a korábban igazolt önerő a közszféra szervezet kedvezményezettnek fel nem róható okból nem, vagy csak részlegesen áll rendelkezésre.

24. § (1)143 A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

(2)144

(3)145

25. §146

26. §147

27. § (1) Központi költségvetési szerv részére nem írható elő a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére önerő, ha

a) a központi költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet alaptevékenysége keretében látja el, vagy a támogatandó fejlesztést alaptevékenysége ellátásának érdekében kívánja megvalósítani, és

b) az önerő biztosítása a költségvetési szerv részére juttatott más állami támogatásból, vállalkozási tevékenységéből, vagy jövedelemtermelő projektek esetén a jövedelemtermelő, nem vállalkozási tevékenységéből nem biztosított.

(2)148 Az (1) bekezdés szerinti szabálytól eltérni kizárólag a vonatkozó éves fejlesztési keret elfogadásával vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének előzetes engedélyével lehet. Az önerő mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 15%-át.

(3)149

(4)150 Helyi önkormányzat és önkormányzati társulás számára – jogszabály vagy a vonatkozó éves fejlesztési keret eltérő rendelkezése hiányában – a projekt elszámolható költségeinek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatással fejlesztéspolitikai okokból nem finanszírozott részére előírt önerő mértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 15%-át.

(5)151 A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti járások, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések esetén – jogszabály vagy a vonatkozó éves fejlesztési keret eltérő rendelkezése hiányában – az önerő (4) bekezdés szerint megállapított mértékét legalább öt százalékponttal csökkenteni kell.

27/A. §152

IV. Fejezet153

28–31. §

V. Fejezet154

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

32. § (1)155 Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím), a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 4. alcím), a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím), valamint a 2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet 3. cím 9. alcím) vonatkozásában – a (2)–(4) bekezdésben és a 40/A. §-ban meghatározott kivétellel –

a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(1a)156 Ahol az (1) bekezdés OP IH-t említ, azon a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport) esetén az országos kihatású projektek vonatkozásában a projekt szakmai tartalmáért felelős irányító hatóságot kell érteni.

(2) A Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtás előirányzat-maradványa (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)157 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)158

(4) Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program előirányzat-maradványa (XIX. fejezet 2. cím 1. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)159 pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)160 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

33. §161 Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés program előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)162 kötelezettségvállaló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)163 pénzügyi ellenjegyző: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)164 teljesítés igazoló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)165 érvényesítő: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)166 utalványozó: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

34. § Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés előirányzat-maradványai (XIX. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: HEP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a HEP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a HEP IH vezetője vagy az általa kijelölt személy,

d)167 érvényesítő: a HEP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a HEP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

35. § (1)168 A Területi Együttműködés előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 5. alcím) vonatkozásában

a)169 kötelezettségvállaló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)170 pénzügyi ellenjegyző: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)171 teljesítés igazoló: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)172 érvényesítő: az irányító hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)173 utalványozó: az irányító hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy vagy a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2)174 Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014-2020) (XIX. fejezet 3. cím 2. alcím) vonatkozásában

a)175 kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)176 pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)177 teljesítés igazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)178 érvényesítő: az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)179 utalványozó: az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások esetén a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

10. 180 A 2004–2006. programozási időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok hatásköri szabályai

36. § A Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzatai (XIX. fejezet 2. cím 3. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: KEOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a KEOP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a közreműködő szervezet vezetője által írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a KEOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

11. 181 Egyéb európai uniós előirányzatok hatásköri szabályai

37. § Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)182 kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, technikai segítségnyújtás terhére indított projekt esetében a nemzeti kapcsolattartó,

d)183 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

38. § Az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa)184 a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a komplementer tevékenységek forrása és a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja terhére a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség által igénybe vett költség esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az egyes programok keretében projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ac)185

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca)186 a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a komplementer tevékenységek forrása és a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja terhére a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség által igénybe vett költség esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb)187

cc) az egyes programok keretében projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cd)188

d)189 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

38/A. §190 Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 4. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló:

aa) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a technikai segítségnyújtás kerete, a kétoldalú kapcsolatok alapja, a program menedzsment forrás esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az egyes programok és a kétoldalú kapcsolatok alapja keretében a projektek részére nyújtott támogatás esetén a program operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

39. § Az Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 6. alcím 5. jogcímcsoport) célja a Phare, Átmeneti Támogatás és Schengen Alap programokkal összefüggő európai bizottsági követelés kiegyenlítése. Ezen előirányzat vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)191 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40. §192 A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet 3. cím 5. alcím) vonatkozásában:

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy

cc) a technikai segítségnyújtás terhére indított projektek esetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/A. §193 A Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 1. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/B. §194 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 6. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/C. §195 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzata (XIX. fejezet 3. cím 7. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40/D. §196 A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 4. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12. 197 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

41. § Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)198 kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)199 teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az SZPI uniós feladatainak támogatásával kapcsolatban az Európai Területi Együttműködés határmenti programok keretében kötött támogatási szerződések esetén a külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)200 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

42. §201

43. §202

44. §203 A 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése előirányzat-maradvány (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 6. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)204 teljesítés igazoló: környezetvédelmi tárgyú szerződések esetében a KEOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, közlekedési tárgyú szerződések esetében a Közlekedés Operatív Program irányító hatóságának (a továbbiakban: KÖZOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

45. §205

46. §206 A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 11. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)207 kötelezettségvállaló: a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló:

ca) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása tekintetében a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb)208 az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)209 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)210 utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

47. §211

48. §212 Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)213 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

48/A. §214 A Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49. § A fejezetben év közben megállapított új előirányzatok vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)215 érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12/A. 216 Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok hatásköri szabályai

49/A–49/B. §217

49/C. §218 (1)219

(2) Az ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)220 kötelezettségvállaló: a Program irányító hatóság (a továbbiakban: Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)221 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)222 érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/D. § (1)223 Az ÚMVP (II. NVT) előirányzatok (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a)224 kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)225 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)226 teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)227 érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)228 utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2)229 Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport 5. jogcím) TS tengelye vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)230 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)231 érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)232 utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/E. § (1)233 A HOP Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 1. jogcím) és Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 2. jogcím) előirányzatok vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)234 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c)235 teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)236 érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)237 utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2)238 A HOP előirányzat TS (V. tengely) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 3. jogcímcsoport 3. jogcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)239 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)240 érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e)241 utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49/F. §242 (1)243 A Vidékfejlesztési Program (XIX. fejezet 3. cím 8. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)244 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2)245 A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (XIX. fejezet 3. cím 8. alcím 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b)246 pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d)247 érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)248

49/G. §249 A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

12/B. 250 Az alapok alapja előirányzatainak hatásköri szabályai

49/H. § (1) Az alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Az alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(3)251 Az alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában

a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

VI. Fejezet

A FEJEZET ELŐIRÁNYZATAINAK KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉSEI

50. § (1)252 Központi és fejezeti kezelésű előirányzatonként az 1. melléklet szerinti kezelő szervek kerülnek kijelölésre.

(2)253

(3)254 A kezelő szerv ellátja

a) a havi és éves szintű költségvetési tervezési,

b)255 a fejezeti likviditás biztosításához, az előirányzatok felhasználásához, a havi időközi költségvetési jelentések, a negyedéves mérlegjelentések, a költségvetési beszámoló, a zárszámadás és a maradvány-felülvizsgálat elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási

feladatokat.

(4)256 A kezelő szerv köteles a fizetési számlák forgalmáról készült elektronikus kivonatot haladéktalanul megküldeni a fejezetet irányító szerv részére.

(5)257 A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása kivételével a kezelő szervi feladatok nem terjednek ki a technikai segítségnyújtás jellegű prioritásokra, programokra.

(6)258 A fejezetet irányító szerv a (3) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában központi szabályzatot ad ki, amelyet a www.palyazat.gov.hu honlapon is megjelentet.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

52. §259 Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos, e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az 50. § (6) bekezdése szerinti szabályzatot kell alkalmazni.

53. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

54. §260 E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor261 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

55. §262 E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésekor263 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. §264 E rendeletnek a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor265 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

57. §266 E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésekor267 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

58. §268 (1) E rendeletnek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet] megállapított 21. § (8) bekezdését a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésekor269 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelettel megállapított 32. § (1) bekezdését a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését270 követően keletkezett támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

1. melléklet az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez271Kezelő szervi kijelölés

 

A

B

1.

Előirányzat

Kezelő szerv

2.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

3.

Környezet és Energia Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

4.

Közlekedés Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

5.

Dél-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6.

Dél-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

7.

Észak-Alföldi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

8.

Észak-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

9.

Közép-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

10.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

11.

Közép-Magyarországi Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

12.

Társadalmi Megújulás Operatív Program

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

13.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

14.

Végrehajtás Operatív Program

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

15.

Államreform Operatív Program

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

16.

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

17.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
2014–2021

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

18.

Svájci-Magyar Együttműködési Program

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

19.

Európai Területi Együttműködés (2014–2020)

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

20.

Területi Együttműködés

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

21.

Regionális Fejlesztés Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

22.

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

23.

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

24.

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

25.

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

26.

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter

27.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

28.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

29.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

30.

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

közlekedésért felelős miniszter

31.

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

energiapolitikáért felelős miniszter

32.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

33.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

34.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020

közlekedésért felelős miniszter

35.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027

közlekedésért felelős miniszter

36.

Svájci–Magyar Együttműködési Program II.

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

37.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

kifizető ügynökség

38.

Halászati Operatív Program

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

39.

Vidékfejlesztési Program

kifizető ügynökség

40.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

41.

SAPARD-támogatásból megvalósuló programok

agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

42.

EQUAL Közösségi kezdeményezés

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

43.

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

külgazdasági ügyekért felelős miniszter

44.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek

közlekedésért felelős miniszter

45.

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

energiapolitikáért felelős miniszter

46.

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

47.

Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

48.

Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

49.

Közvetlen uniós programok támogatása

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

1

A rendeletet a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 54. §-a hatályon kívül helyezte 2021. augusztus 14. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés 1. pontja a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 1a. pontját a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés 1b. pontját a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 1c. pontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdés 1d. pontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (1) bekezdés 1e. pontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § (1) bekezdés 2. pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 1. pontja, a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés 2a. pontját a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (1) bekezdés 3a. pontját a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A 2. § (1) bekezdés 3b. pontját a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 2. § (1) bekezdés 5. pontja a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. § (1) bekezdés 6. pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (1) bekezdés 7. pontja a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (1) bekezdés 7a. pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, újonnan a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 2. § (1) bekezdés 7b. pontját a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 2. § (1) bekezdés 8. pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. § (1) bekezdés 9. pontja a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. § (1) bekezdés 9a. pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. § (1) bekezdés 9b. pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. § (1) bekezdés 9c. pontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 2. § (1) bekezdés 10. pontja a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2. § (1) bekezdés 10a. pontját a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

27

A 2. § (1) bekezdés 11. pontja a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 2. § (1) bekezdés 12. pontja a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 2. § (1) bekezdés 13. pontja a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 2. § (1) bekezdés 14. pontja a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 2. § (1) bekezdés 14a. pontját a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja.

32

A 2. § (1) bekezdés 14b. pontját a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja.

33

A 2. § (1) bekezdés 15. pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 2. § (1) bekezdés 16. pontja a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 2. § (1) bekezdés 17. pontja a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 2. § (1) bekezdés 18a. pontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 2. § (1) bekezdés 19. pontja a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 2. § (2) bekezdése a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 3. § (3) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 3. § (4) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

41

A 3. § (5) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

42

A 3. § (6) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 3. § (6) bekezdés c) pontja a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 3. § (7) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

45

A 3. § (8) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

46

Az 5. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

47

Az 5. § (3) bekezdését a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, záró szövegrésze a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 9. pontja, a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 6. § (1) bekezdés a) pontját a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 1. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

50

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 6. § (1) bekezdés d) pontját a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 6. § (1) bekezdés (f) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 6. § (1) bekezdés g) pontját a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 6. § (1) bekezdés h) pontját a 89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

56

A 6. § (1a) bekezdését a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 6. § (1b) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 6. § (2a) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

61

A 6. § (3) bekezdése a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 7. §-t a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 8. §-t a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 9. § a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

65

A 10. § (1) bekezdése a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

66

A 10. § (2) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 10. § (3) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 10. § (4) bekezdése a 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

70

A 10/A. §-t a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

71

A 10/B. §-t a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

72

A 11. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

73

A 11. § (2) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 4/A. alcímet (11/A. §) a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 11/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 11/A. § (1) bekezdés e) pontját a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

77

A 11/A. § (2) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 11/A. § (3) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 11/A. § (4) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

80

Az 5. alcím címe a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 12. § (1) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

82

A 12. § (1a) bekezdését a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

83

A 12. § (1b) bekezdését a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

84

A 12. § (2) bekezdését a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 12. § (5) bekezdését a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 12. § (6) bekezdését a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

87

A 6. alcím címe a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

88

A 14. § (1) bekezdése a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

89

A 14. § (2) bekezdése a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

90

A 14. § (3) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

92

A 7. alcímet (15. §) a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 16. § a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 17. § (2) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

95

A 19. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 19. § (3) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

97

A 8/A. alcímet (20/A–20/D. §) a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

98

A 20/A. § (5) bekezdése a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

99

A 21. § (1) bekezdés d) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

100

A 21. § (1) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

101

A 21. § (1) bekezdés f) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

102

A 21. § (1) bekezdés g) pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 21. § (1) bekezdés h) pontját a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

104

A 21. § (1) bekezdés i) pontját a 350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 21. § (1) bekezdés j) pontját a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

106

A 21. § (1) bekezdés k) pontját a 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

107

A 21. § (2) bekezdése a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított, a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 21. § (3) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 21. § (4) bekezdését a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 21. § (5) bekezdése a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 21. § (6) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § e) pontja szerint módosított szöveg.

112

A 21. § (7) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

113

A 21. § (8) bekezdését a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

114

A 9/A. alcímet (21/A–21/G. §) a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

115

A 21/A–21/C. §-t a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

116

A 21/D. § (5) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

117

A 21/D. § (7) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

118

A 21/E. § (3) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

119

A 21/E. § (5) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

120

A 21/F. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

121

A 21/F. § (2) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

122

A 21/F. § (3) bekezdését a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 21/G. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

124

A 21/G. § (2) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

125

A 21/H. §-t a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

126

A 21/H. § (2) bekezdése a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

127

A 21/H. § (3) bekezdését a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § c) pontja.

128

A 21/H. § (4) bekezdését a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

129

A 9/B. alcímet (21/I. §) a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

130

A 21/I. § (5) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

131

A II. fejezet 9/C. alcímét (21/J–21/M. §) a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

133

A 22. § a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

134

A 22. § (1) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

136

A 23. § a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

137

A 23. § (1) bekezdés d) pontját a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

138

A 23. § (2) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 23. § (3) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 23. § (4) bekezdése a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 23. § (4a) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

142

A 23. § (5) bekezdése a 350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 24. § (1) bekezdése a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

144

A 24. § (2) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

145

A 24. § (3) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

146

A 25. §-t a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

147

A 26. §-t a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 27. § (3) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 27/A. §-t a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § i) pontja.

153

A IV. fejezetet (28–31. §) a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

154

Az V. fejezet címe a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

155

A 32. § (1) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

156

A 32. § (1a) bekezdését a 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

157

A 32. § (2) bekezdés d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

158

A 32. § (3) bekezdését a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

159

A 32. § (4) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 3. pontja, a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

160

A 32. § (4) bekezdés d) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 4. pontja, a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

161

A 33. § a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

162

A 33. § a) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

163

A 33. § b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

164

A 33. § c) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

165

A 33. § d) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

166

A 33. § e) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

167

A 34. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

168

A 35. § (1) bekezdése a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

169

A 35. § (1) bekezdés a) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

170

A 35. § (1) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

171

A 35. § (1) bekezdés c) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

172

A 35. § (1) bekezdés d) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

173

A 35. § (1) bekezdés e) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

174

A 35. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

175

A 35. § (2) bekezdés a) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

176

A 35. § (2) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

177

A 35. § (2) bekezdés c) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

179

A 35. § (2) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított, a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

180

A 10. alcím címe a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

181

A 11. alcím címe a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

182

A 37. § a) pontja a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

183

A 37. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § f) pontja szerint módosított szöveg.

185

A 38. § a) pont ac) alpontját a 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

186

A 38. § c) pont ca) alpontja a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 6. § b) pontja, a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § i) pontja szerint módosított szöveg.

187

A 38. § c) pont cb) alpontját a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

188

A 38. § c) pont cd) alpontját a 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése.

189

A 38. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § g) pontja szerint módosított szöveg.

190

A 38/A. §-t a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 126/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

191

A 39. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § h) pontja szerint módosított szöveg.

192

A 40. § a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

193

A 40/A. §-t a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

194

A 40/B. §-t a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

195

A 11. alcím 40/C. §-át a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

196

A 11. alcím 40/D. §-át a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

197

A 12. alcím címe a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

198

A 41. § a) pontja a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

199

A 41. § c) pontja a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

200

A 41. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § j) pontja szerint módosított szöveg.

201

A 42. §-t a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

202

A 43. §-t a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

203

A 44. § a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

204

A 44. § c) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

205

A 45. §-t a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

206

A 46. § nyitó szövegrésze a 72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.

207

A 46. § a) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

208

A 46. § c) pont cb) alpontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

209

A 46. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § n) pontja szerint módosított szöveg.

210

A 46. § e) pontja a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

211

A 47. §-t a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

212

A 48. § nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

213

A 48. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § p) pontja szerint módosított szöveg.

214

A 48/A. §-t a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

215

A 49. § d) pontja a 27/2014. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § q) pontja szerint módosított szöveg.

216

A 12/A. alcímet (49/A–49/G. §) a 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Az alcím címe a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 31. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

217

A 49/A–49/B. §-t a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

218

A 49/C. § a 200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

219

A 49/C. § (1) bekezdését a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § 18. pontja hatályon kívül helyezte.

220

A 49/C. § (2) bekezdés a) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

221

A 49/C. § (2) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

222

A 49/C. § (2) bekezdés d) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

223

A 49/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

224

A 49/D. § (1) bekezdés a) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 31. pontja szerint módosított szöveg.

225

A 49/D. § (1) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

226

A 49/D. § (1) bekezdés c) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 32. pontja szerint módosított szöveg.

227

A 49/D. § (1) bekezdés d) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 33. pontja szerint módosított szöveg.

228

A 49/D. § (1) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 34. pontja szerint módosított szöveg.

229

A 49/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

230

A 49/D. § (2) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

231

A 49/D. § (2) bekezdés d) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 35. pontja szerint módosított szöveg.

232

A 49/D. § (2) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 36. pontja szerint módosított szöveg.

233

A 49/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

234

A 49/E. § (1) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

235

A 49/E. § (1) bekezdés c) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 37. pontja szerint módosított szöveg.

236

A 49/E. § (1) bekezdés d) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 38. pontja szerint módosított szöveg.

237

A 49/E. § (1) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 39. pontja szerint módosított szöveg.

238

A 49/E. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

239

A 49/E. § (2) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

240

A 49/E. § (2) bekezdés d) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 40. pontja szerint módosított szöveg.

241

A 49/E. § (2) bekezdés e) pontja a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 30. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

242

A 49/F. § a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

243

A 49/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

244

A 49/F. § (1) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

245

A 49/F. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

246

A 49/F. § (2) bekezdés b) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

247

A 49/F. § (2) bekezdés d) pontja a 106/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § 29. pontja szerint módosított szöveg.

248

A 49/F. § (3) bekezdését a 15/2020. (II. 12.) Korm. rendelet 5. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

249

A 49/G. § a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

250

A 12/B. alcímet (49/H. §) a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

251

A 49/H. § (3) bekezdését a 287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

252

Az 50. § (1) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

253

Az 50. § (2) bekezdését a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

254

Az 50. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

255

Az 50. § (3) bekezdés b) pontja a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

256

Az 50. § (4) bekezdése a 287/2015. (X 6.) Korm. rendelet 31. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

257

Az 50. § (5) bekezdése a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

258

Az 50. § (6) bekezdése a 710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

259

Az 52. § a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

260

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

261

A hatálybalépés időpontja 2014. április 11.

262

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

263

A hatálybalépés napja 2015. október 7.

264

Az 56. §-t a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

265

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 6.

266

Az 57. §-t a 294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

267

A hatálybalépés időpontja 2018. december 22.

268

Az 58. §-t a 79/2019. (IV. 12.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

269

A hatálybalépés időpontja 2019. április 17.

270

A hatálybalépés időpontja 2019. április 17.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére