• Tartalom

2013. évi LV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról1

2014.01.01.

1. §2

2. § Az Nkt. 14. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi felvételét a Híd II. programba. E határidő egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt vagy tanulmányait külföldön folytatta. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készít fel. A Híd II. program záróvizsgával, ennek részeként komplex szakmai vizsgával zárul. A Híd II. program elvégzéséről a szervező iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai vizsgáról pedig részszakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére.”

3–4. §3

5. § Az Nkt. 25. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”

6–7. §4

8. §5

9–13. §6

14. § (1) Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést)

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével”

(kapcsolatban.)

(2)–(3)7

15–21. §8

22. § Az Nkt.

a) 14. § (7) bekezdésében az „általános és középfokú iskolában” szövegrész helyett a „szakiskolában” szöveggel,

b) 89. § (1) bekezdésében „a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyett „óvoda esetében a települési önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ” szöveggel, a „gondoskodik arról, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola” helyett „gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról” szöveggel

lép hatályba.

23. § Hatályát veszti az Nkt. 84. § (8) bekezdése.

24. § (1) E törvény – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)9

(3) A 14. § (1) bekezdése és a 23. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(4)10 Ez a törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.

25. § Nem lép hatályba az Nkt. 17. § (2) bekezdés második mondata.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. május 9. A törvény a 24. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. §-t a 2013: CXXXIII. törvény 161. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 24. § (2) bekezdését a 2013: CXXXIII. törvény 161. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 24. § (4) bekezdését a 2013: CXXXIII. törvény 160. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére