• Tartalom

553/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

553/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában,

a 2. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (1) bekezdés 29. pontjában,

az 5. § tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szolgálatok a Kincstárnál vezetett fizetési számlát érintő kiadások és bevételek teljesítése során a fejezeti elosztási számlára és a fejezeti maradvány-elszámolási számlára történő utalásra, a lakástámogatásra és a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla, az európai uniós forrásokra az „Azonosítás alatt álló kiadások”-ra és az „Azonosítás alatt álló bevételek”-re vonatkozó Egységes Rovat Azonosító Kódokat használhatják.”

2. § A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Szolgálatok az állami vagyonról az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. mellékletének adataiból az „Eszköz” fő sorainak megfelelő adattartalommal küldenek adatot az MNV Zrt.-nek.”

3. § A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A Szolgálatok költségvetését a központi költségvetési tervezésnél Szolgálatonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.
(2) A Szolgálatok a jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatásokat a fejezetet irányító szerv részére küldik meg.
(3) A fejezetet irányító szerv a Szolgálatokra vonatkozó éves költségvetés javaslatát, az elemi költségvetést és az éves beszámolót az államháztartásért felelős miniszternek és az Országgyűlés nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságának küldi meg. Az elemi költségvetést és az éves költségvetési beszámolót a Kincstárhoz a (8) bekezdésben meghatározott adattartalommal kell benyújtani. Az éves költségvetési beszámolóhoz a Szolgálatok szöveges indokolást készítenek, és azt a fejezetet irányító szerv részére megküldik.
(4) A fejezetet irányító szerv a Szolgálatokra vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatásokat a (8) bekezdésben meghatározott összevont adattartalommal a Kincstárnak és az államháztartásért felelős miniszternek küldi meg.
(5) A kincstári költségvetési jelentéshez a Szolgálatok az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerint a költségvetési számvitelben elszámolt adataikról a (8) bekezdés szerinti tartalommal szolgáltatnak adatot a Kincstárnak a tárgyhónapot követő hónap tízedik napjáig.
(6) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (1) bekezdése szerinti időközi költségvetési jelentést a Szolgálatok az (5) bekezdésében meghatározott adattartalommal készítik el.
(7) A Szolgálatok időközi mérlegjelentéseit a fejezetet irányító szerv a Kincstárnak nem továbbítja.
(8) Az adatszolgáltatásokról készített összesítésekben a Szolgálatok által megadott
1. személyi juttatások kiemelt előirányzatot a „K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovaton,
2. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatot a „K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” rovaton,
3. a dologi kiadások kiemelt előirányzatot a „K355. Egyéb dologi kiadások” rovaton,
4. az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a „K48. Egyéb nem intézményi ellátások” rovaton,
5. az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatot „K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre”, és „K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton,
6. a beruházások kiemelt előirányzatot a „K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” rovaton,
7. a felújítások kiemelt előirányzatot a „K71. Ingatlanok felújítása” rovaton,
8. az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatot a „K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és „K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton,
9. a működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a „B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” rovaton,
10. a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatot a „B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” rovaton,
11. működési bevételek kiemelt előirányzatot a „B410 Egyéb működési bevételek” rovaton,
12. a felhalmozási bevételek előirányzatot a „B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése” rovaton,
13. a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a „B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” rovaton,
14. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatot a „B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök” rovaton,
15. a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot a maradvány igénybevétele kivételével a „B816. Központi, irányító szervi támogatás” rovaton,
16. a maradvány igénybevételt a „B813 Maradvány igénybevétele” rovaton
kell megjeleníteni.”

4. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése szerinti törzskönyvi nyilvántartás a Szolgálatokról a Szolgálat
1. törzskönyvi azonosító számát,
2. egyedi megnevezését,
3. székhelyét,
4. alaptevékenységét az alapító okirat szerint,
5. adószámát, KSH statisztikai számjelét és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozását,
6. felett alapítói jogok gyakorlására jogosult megnevezését,
7. alapító okiratának és megszüntető okiratának keltét, alapításának és megszüntetésének időpontját,
8. által létesíthető, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok megnevezését,
9. irányító szervének megnevezését,
10. vezetőjének nevét, kinevezésének időpontját,
11. nettó finanszírozási körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját,
12. központosított illetmény-számfejtési körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, és
13. megszüntetése esetén az ezzel kapcsolatos adatokat
tartalmazza.”

5. § A Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Ha a Szolgálatok alaptevékenységük ellátása érdekében saját felhasználás céljából eszközöket, illetve termékeket állítanak elő, ezen eszközök, illetve termékek vonatkozásában nem kell az Áhsz. 50. § (3) bekezdésében meghatározott önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályokat alkalmazni.”

6. § A Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A Szolgálatok előirányzataik terhére elszámolhatják a feladataik végrehajtása során felmerülő kiadásaikat a feladat végrehajtásában érintett személyi állomány tagja nevére, címére kiállított számla alapján is az Ávr. 59. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítés igazolás megléte esetén.”

7. § (1) A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szolgálatok költségvetésében az alaptevékenységgel összefüggő speciális működési kiadások fedezetére elkülönített előirányzatot a dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül egy összegben a „K355. Egyéb dologi kiadások” rovaton kell tervezni és elszámolni, tekintet nélkül arra, hogy az személyi jellegű, felhalmozási, felújítási célú vagy dologi kiadás. Ilyen kiadás esetén az elszámolás alapokmányául számla, személyi állomány tagja nevére, címére, illetve fedőnévre kiállított számla vagy egyéb számviteli bizonylat – ideértve a számlát helyettesítő belső bizonylatot vagy a számlával egy tekintet alá eső okiratot is – elfogadható az Ávr. 59. §-ában meghatározott teljesítés igazolás megléte esetén.”

(2) A Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Szolgálatok költségvetésében az alaptevékenységgel összefüggő speciális bevételeiket a működési bevételek kiemelt előirányzaton belül egy összegben a „B410. Egyéb működési bevételek” rovaton tervezik és számolják el. Az ilyen bevételekről elkülönített nyilvántartást kell vezetni és azok éves összegéről az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolásában kell – a műveleti szempontokat figyelembe véve – tájékoztatást adni a fejezetet irányító szerv vezetője részére. A Szolgálatok az ilyen bevételek teljes összegét felhasználhatják kiadásaik fedezésére.”

8. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 6. alcíme.

9. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére