• Tartalom
Oldalmenü

557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről

2017.07.01.

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti, a szárított és fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához szükséges regisztrációt a regisztrációra kötelezettnek a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A regisztrációs adatlap adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A vámhatóság a nyilvántartásba vételről a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.

(3) A Jöt. szerinti, a dohányimportáló és dohánykereskedő által teljesítendő bejelentést a vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell megtenni. A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

1/A. §2 (1) A regisztrációra kötelezett termelő a megtermelt dohányt az 1. melléklet szerinti regisztrációs adatlapon megadott helyen tárolhatja fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon.

(2) A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

(3) A termelő a (2) bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a megsemmisíteni tervezett dohány mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak.

(4) A tárolt dohány mennyiségéről a vámhatóság kérésére a termelő adatot szolgáltat.

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez3

KÉRELEM

a szárított dohány és a fermentált dohány vámhatósági regisztrációjához


I.        Személyi adatok

1. Természetes személy esetében

1.1. Neve:

1.2. Születési helye, ideje:

1.3. Anyja neve:

1.4. Állandó lakcíme (tartózkodási helye):

1.5. Adóazonosító jele:

1.6. Vámazonosító száma (a továbbiakban: VPID):

1.7. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

2. Egyéni vállalkozó esetében

2.1. Neve:

2.2. Születési helye, ideje:

2.3. Anyja neve:

2.4. Állandó lakcíme (tartózkodási helye):

2.5. Székhelye:

2.6. Adószáma:

2.7. VPID száma:

2.8. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

3. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetében

3.1. Neve (elnevezése):

3.2. Székhelye (belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetén nem kötelező):

3.3. Adószáma:

3.4. VPID száma:

3.5. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

II. A regisztrációköteles tevékenység:

1. 1. Típusa a Jöt. szerint:

2. Kezdő dátuma:

3. Befejező dátuma (tevékenység megszüntetése esetén):

4. Földterület/Telephely címe/helyrajzi száma:

5. Földterület/Telephely használati jogcíme:

III. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):

IV. A bejelentő adóazonosító jele:

V. Az 1/A. § szerinti

1. külföldi partner neve:

2. Magyarország területén kívüli teljesítési hely címe:

3. szerződés megkötésének ideje:

2. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez4


IGAZOLÁS
szárított dohánnyal, fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység regisztrálásáról

I. Vámhatóság megnevezése:

A jövedéki adóról szóló törvény szerinti regisztrációs kérelem alapján a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal kapcsolatban végzett tevékenységét az alábbi számon regisztráltam:

II. Regisztrációs szám:

III. Regisztrált személy:

1. Neve (elnevezése):

2. Székhelye/Lakcíme (ennek hiányában telephelye, tartózkodási helye):

3. Adószáma/adóazonosító jele:

IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe:

V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

VI. Külföldi partner neve:


Kelt: ………………………………

3. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez5

Bejelentés

szárított dohány, fermentált dohány szállításáról


I.        A regisztrált személy

1. Neve (elnevezése):

2. Székhelye (belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetén nem kötelező):

3. Adószáma/adóazonosító jele:

4. VPID száma:

5. Regisztrációs száma:

II. A Jöt. szerinti tevékenység típusa:

III. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):

IV. A bejelentett termék mennyisége (kg):

V. A szállításra vonatkozó adatok:

1. Indulási hely:

2. Indulás időpontja:

3. Érkezési hely címe/helyrajzi száma:

4. Érkezés várható időpontja:

5. Címzett:

6. Szállító jármű forgalmi rendszáma:

VI. A bejelentő adóazonosító jele:

5

A 3. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás