• Tartalom

563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2015.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesnek a Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon történő megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –

a) eljáró első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,

b) az első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első fokú eljárásban szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban

a) eljáró másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) a másodfokú eljárásban eljáró szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú eljárásban szakhatóságként jár el.

(4) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban az R.-ben kijelölt hatóságok járnak el.

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben építésügyi hatósági eljárásokban

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb 8 nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb 15 nap áll rendelkezésre.

5. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

6. § (1)3 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)–(3)4

7. § A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan természetes személy részére, akinek az 1. § (1) bekezdésében megjelölt projekttel összefüggő közigazgatási hatósági eljárás jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) „a címzett ismeretlen” vagy

b) „elköltözött”

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek
1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
2. Telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
3. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
4. Vízjogi engedélyezési eljárások
5. Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi hatósági eljárások
6. Örökségvédelmi – műemlékvédelmi és régészeti – hatósági eljárások
7. Közúti közlekedési hatósági eljárások
8. Talajvédelmi hatósági eljárások
9. Felvonók és mozgólépcsők hatósági engedélyezése
10. Hírközlési hatósági eljárások
11. Területrendezési hatósági eljárások
12. Szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
13. A 12. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
14. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
15. Fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások
16. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek
17. Az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások
1

A rendeletet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2015. december 3. napjával.

2

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 71. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

3

A 6. § (1) bekezdése az 50/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére