• Tartalom

57/2013. (X. 4.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról1

2014.07.29.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés j) pont ja) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével –,

továbbá a 9. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere egyetértésével –

a következőket rendelem el:

1. § (1) A 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.

(2) A támogatás mértéke

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet Melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 13 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei m3+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 12 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.

(3) A (2) bekezdés a) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 700 Ft/erdei m3+áfa mértékű, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 2000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása.

(4) Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Csongrád valamint Hajdú-Bihar megyében lévő települési önkormányzat jogosult. Ha a települési önkormányzat lágy lombos tűzifa támogatásra nyújt be igényt, akkor kemény lombos tűzifa igénylésére nincsen lehetősége.

(5) A 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési önkormányzat. A (4) bekezdés hatálya alá tartozó települési önkormányzat – lágy lombos tűzifa igénylése esetén – a 2013. január–március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet.

(6) A települési önkormányzat az 1. melléklet szerinti adatlapot legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 10. napon, ha ez munkaszüneti nap, akkor legkésőbb az azt követő napon rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs rendszerben, továbbá a dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag papír alapon benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2. § (1) A támogatási igénynek tartalmaznia kell

a) az 1. melléklet szerinti adatlapot,

b) a települési önkormányzatnak – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti – a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolását.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált támogatási igények eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtást követő 10 napon belül postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(3) A miniszter a benyújtott támogatási igényekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt.

(4) A miniszter az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult. Az igényekből elsődlegesen a 20 m3 alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani, az e fölötti mennyiségek esetében csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított arányát differenciált mértékben figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

3. § (1) A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben

a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.

(3) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

4. § (1) A támogatást a települési önkormányzat ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

(2) A települési önkormányzat a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha az (1) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tűzifát az 1. § (2) bekezdésében meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

5. § (1) A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

(2) A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

6. § A támogatást a miniszter utalványozása alapján a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja.

7. § (1) A települési önkormányzat a támogatást 2014. február 15-éig használhatja fel, a támogatás felhasználásáról 2014. március 31-éig a területileg illetékes Igazgatóság felé a 2. melléklet szerinti adatlapon számol el a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papír alapon. Az Igazgatóság 2014. április 25-éig felülvizsgálja az elszámolásokat és a felülvizsgálat eredményét a kincstár elektronikus rendszerén keresztül 2014. április 30-áig továbbítja a kincstár részére, melyről a kincstár 2014. május 2-áig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(2) A települési önkormányzat a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A tűzifavásárláshoz szükséges központi költségvetési források biztosításával kapcsolatos kormányzati döntésről a kormányhivatal vezetője a miniszter döntését követő tizenöt napon belül az érintett település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztatja.

9. §2 (1) A támogatás felhasználására a 7. § (1) bekezdésében meghatározott határidőt megtartottnak kell tekinteni akkor is, ha a települési önkormányzat e rendelet előírásainak megfelelően a tűzifát az erdőgazdálkodótól 2014. február 15-ig megrendelte, és a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2014. március 30-ig megtörtént.

(2) A miniszter a kincstár tájékoztatása alapján megvizsgálja, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek-e, és ennek alapján a 7. § (1) bekezdése szerinti elszámolás elfogadásáról vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről 2014. augusztus 15-ig értesíti a települési önkormányzatot a kincstár egyidejű tájékoztatása mellett.

10. §3 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2014. (VII. 28.) BM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 9. §-t az R. hatálybalépését4 megelőzően benyújtott, és a 2014. február 15-i felhasználási határidő elmulasztásával érintett elszámolások tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet az 57/2013. (X. 4.) BM rendelethez

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylési adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választott tűzifa fajtája:

- keménylombos - lágylombos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximálisan igényelhető
mennyiség (m3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igényelt mennyiség (m3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalt önerő összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

___________________

 

___________________

 

 

 

 

 

Polgármester

P. H.

Jegyző

 

 

 

2. melléklet az 57/2013. (X. 4.) BM rendelethez

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának elszámoló adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választott tűzifa fajtája:

- keménylombos - lágylombos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mennyiség(m3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége és támogatási összeg részletezése

 

 

No.

Támogatott helyi önkormányzat neve

A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége (m3)

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)

Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett támogatás (Ft)

Önkormányzati önerő (Ft)

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt):

Kedvezményes tűzifában részesített háztartások száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármester

P. H.

Jegyző

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 93. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 39/2014. (VII. 28.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 10. §-t a 39/2014. (VII. 28.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. július 29.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére