• Tartalom

58/2013. (VII. 11.) VM rendelet

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról1

2013.07.19.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21–24. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 5. és 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nyilvántartással együtt, de annak nem részeként kell kezelni a barlangokra vonatkozó:)

c) jogszabályon alapuló vagy hatósági engedélyben előírt bejelentések, tervek, szabályzatok, jelentések dokumentumait;”

2. § Az R. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 3. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt adatok felvételéről a barlang vagyonkezelője gondoskodik.
(5) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség), az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) és az igazgatóság az alapadatok, valamint az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletek vonatkozásában a Minisztérium részére adatszolgáltatásra köteles, ha újonnan feltáruló barlangról vagy meglévő barlang adataiban történő változásról szerez tudomást.”

3. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nyilvántartásban foglalt adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag az azok vezetésével, illetve a számítógépes nyilvántartási rendszer kezelésével – munkaköri feladatként – megbízott, a Minisztérium hivatali állományába tartozó kormánytisztviselő végezhet.”

4. § Az R. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A felügyelőség és a Főfelügyelőség a Nyilvántartásba történő bejegyzés céljából köteles megküldeni a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül a Minisztérium számára valamennyi, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre vonatkozó jogerős határozatát és a határozat kiadásának alapjául szolgáló kérelmet, valamint engedélyezési dokumentációt.”

5. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A díjat a kérelemre indult eljárás esetén a kérelmező az eljárás megindításakor köteles megfizetni, és a kérelemhez a befizetésről szóló igazolást csatolni.”

6. § Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) 3. § (4) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,
b) 5. §-ában és 6. §-ában foglaltakat a díjmentesség megállapításának tekintetében,
c) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,
d) 29. § (3) bekezdésében foglaltakat a felügyeleti intézkedés tekintetében,
e) 31. § (2) és (5)–(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
f) 32. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,
g) 82. §-ában foglaltakat a mulasztási bírság tekintetében,
h) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében
értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. állami adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.”

7. § Az R. 11. §-át megelőző a „Barlangok látogatásának, kutatásának feltételei” alcím megjelölése helyébe a „Fogalmak” alcímmegjelölés lép.

8. § Az R. 11. § (1) bekezdése a következő g) ponttal kiegészül:

(A Tvt., valamint e rendelet alkalmazása szempontjából)

g) barlangi búvármentés: víz alatti barlangból, barlangszakaszból vagy ilyen barlangszakaszon keresztül történő barlangi mentés, amelynek során a barlangi búvármerüléssel összefüggésben balesetet szenvedett vagy a merülésben, illetve a vízfelszínre jövetelben akadályozott személy biztonságos vízfelszínre juttatása vagy a vízzel telített járatokon való biztonságos átjuttatása történik; a vízfelszín elérése után a további mentés barlangi mentésnek minősül.”

9. § Az R. a 11. §-t követően és 12. §-t megelőzően a következő alcím-megjelöléssel egészül ki:

„Barlangok látogatásának, kutatásának feltételei”.

10. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatóságnak a Tvt. 51. § (5) bekezdése szerinti vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a 2. számú mellékletben felsorolt barlangok és a jogszerűen lezárt barlangok látogatásához. Nem kell az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni a felügyelőségnek, továbbá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó személynek, valamint a Minisztérium Nyilvántartás vezetéséért felelős szervezeti egysége munkatársainak.”

(2) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Barlangi mentés csak barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel rendelkező személy közvetlen vezetésével végezhető. A barlangi mentés vezetőjének és minden önállóan mozgó csoportja vezetőjének rendelkezni kell barlangi túravezetői képesítéssel és barlangi mentési gyakorlattal. A barlangi búvármentésben résztvevőknek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel nem kell rendelkezniük.”

11. § Az R. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A barlangi túravezető a barlangba történő leszállás előtt jogosult a barlangi túrán részt venni kívánó személyt – ha a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel meg – a barlangtúrán való részvételből kizárni, a barlangtúra során pedig a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott előírások megsértése miatt a barlangtúrát a legrövidebben befejezni.”

12. § Az R. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), a látogatás időpontját, a látogatáson részt venni kívánó személyek számát, a látogatás célját és útvonalát, a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát.
(2) A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.”

13. § (1) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felügyelőség a barlang és a kutatás jellegére, továbbá a kutatásért felelős személy egyéni felkészültségére, tapasztalatára és szakképzettségére tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel alól eseti felmentést adhat, ha a kutatásért felelős személy vagy a kutatásban résztvevők közül legalább egy személy rendelkezik barlangi túravezető képzettséggel, és a felmentés élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár. Feltáró kutatás esetében a kutatásvezető számára az (1) bekezdésben meghatározott képzettségi feltétel alól felmentés nem adható.”

(2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Víz alatti, búvármerüléssel megvalósuló kutatás esetén barlangi túravezető jelenléte a víz alatti szakaszokon nem szükséges. Ha a merülés helyszínének megközelítése a száraz barlangszakaszban élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, a felügyelőség a túravezetői képzettség vagy a túravezetői képzettséggel rendelkező személy jelenlétének kötelezettsége alól felmentést adhat.”

(3) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kutatásvezető kötelezettségeire és jogaira – a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – a barlangi túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a kutatásvezető köteles az engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységek megkezdése előtt az engedély módosítását kérni.”

14. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) Feltáró kutatás iránti kérelemben kutatásvezető-helyettes jelölhető meg, akinek az e rendelet szerinti barlangi kutatásvezetői képzettséggel kell rendelkeznie.
(2) Feltáró kutatásra vonatkozó engedély csak meghatározott barlangra adható ki.
(3) A barlangi kutatási engedély jogosultja a kutatás előrehaladásáról köteles a kutatási engedélyben meghatározott időszakonként és szempontok szerint tájékoztatni a felügyelőséget és az igazgatóságot (kutatási jelentés). Ha a kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási jelentést évenként, a tárgyévet követő év február 15-éig kell benyújtani, amelyet az igazgatóság 30 napon belül továbbít a Nyilvántartást vezető Minisztérium számára. A jelentési kötelezettség írásban vagy elektronikus formában teljesíthető.
(4) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó bejelentést az igazgatóság 5 napon belül köteles továbbítani a Nyilvántartást vezető Minisztériumnak.
(5) Az engedélyes adataiban, valamint a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes személyében bekövetkezett változásról az engedély jogosultja köteles – a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a felügyelőséget és az igazgatóságot tájékoztatni.”

15. § Az R. a 16. §-t követően és a 17. §-t megelőzően a következő alcím-megjelöléssel egészül ki:

„Barlangi túravezető, barlangi kutatásvezető képzettség megszerzése”

16. § (1) Az R. 17/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Barlangi búvármerülésre az a természetes vagy jogi személy kaphat engedélyt, aki vagy amelynek a merülésért felelős személye (a továbbiakban együtt: merülésvezető) rendelkezik a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettséggel vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi minősítésnek megfelelő búvárképesítéssel, és a tervezett merülést is ő vezeti.
(2) A barlangi búvármerülésben kizárólag a búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolással és barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosítással, továbbá – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott barlangi zónára vonatkozó barlangi búvár képzettséggel rendelkező személyek vehetnek részt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, képesítéssel nem rendelkező személy barlangi búvármerülésben kizárólag e képzettség megszerzése céljából (oktató merülés), a 17/D. §-ban meghatározott előírások szerint vehet részt.
(4) A merülésben mindenki saját felelősségére vesz részt, de a merülésvezető felelős a jogszabályokban, a merülési engedélyben és a merülési tervben foglaltak, valamint a barlangi búvármerülésre vonatkozó szakmai szabályok betartásáért.”

(2) Az R. 17/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A merülésvezető kötelezettségeire és jogaira a barlangi túravezető kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni, továbbá a merülésvezető köteles)

a) a merülés előtt meggyőződni arról, hogy a merülésben részt venni kívánó személy a (2) bekezdésben – illetve oktató merülés esetében a 17/D. § (2) bekezdésében – foglalt feltételeknek megfelel-e,”

(3) Az R. 17/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A barlangi búvármerülésben – a merülésvezetőt is beszámítva – legalább két búvárnak kell részt vennie. A merülés során a felszínen egy olyan személynek kell tartózkodnia, aki rendelkezik kommunikációs, alapvető elsősegély és oxigénnel történő elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel, továbbá a merülő csoport – beleértve a felszíni biztosító személyt is – legalább egy tagjának képesnek kell lennie ezen felszerelések kezelésére.”

17. § Az R. 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásával látogatható barlangban, barlangszakaszban végzendő, látogatási célú merülés esetén – ha a merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges – a merülésvezetőnek barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy a résztvevőket a merülés helyszínéig ilyen képzettséggel rendelkező személynek kell kísérnie. Ha a barlangban a merülő hely megközelítése élet- és balesetvédelmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezőtlen következménnyel előreláthatóan nem jár, az igazgatóság ezen követelmény alól felmentést adhat.”

18. § Az R. 17/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az oktató merülés vezetőjének szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítéssel és érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.”

19. § Az R. 18. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Maradandó járatbiztosításnak minősül a barlang, barlangszakasz megerősítését, épségének megőrzését szolgáló olyan végleges beavatkozás, amelynek célja a barlang, barlangszakasz beomlásának, megsemmisülésének megelőzése, a biztonságos bejárhatóság feltételeinek megteremtése. Maradandó járatbiztosítás faanyagú ácsolatból nem létesíthető.
(4) Barlangkiépítésnek minősül az (1) bekezdésben felsorolt műszaki létesítmények, berendezések eltávolítása, megszüntetése is.
(5) A Tvt. 50. § (6) bekezdése szerinti biztosítási munkák fedezetének átadása az igazgatóság előirányzat-felhasználási számlájára átutalással teljesíthető.
(6) A barlangkiépítést vagy az egyéb műszaki beavatkozást követően elkészítendő, 18/C. § (5) bekezdés szerinti megvalósulási dokumentáció tartalmazza:
a) az engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítés vagy műszaki beavatkozás a tervek szerint valósult-e meg, valamint
b) az engedélytől eltérően megvalósult beavatkozások részletes leírását és az eltérés indokait.”

20. § Az R. az „Átmeneti és záró rendelkezések” alcímet megelőzően a következő alcímekkel és 18/A–18/E. §-sal egészül ki:

„A barlangok hasznosítása
18/A. § (1) Az igazgatóság a vagyonkezelésében lévő barlangot turisztikai célból kizárólag maga hasznosíthatja, de a barlang használatát és a hasznok szedését harmadik fél részére külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel átengedheti.
(2) A barlang hasznosítására vonatkozó, 18/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti üzemeltetési szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a barlang általános leírása,
b) a hasznosítási tevékenység célja, módja,
c) a túrákkal kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint
d) a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.
Eljárási rendelkezések
18/B. § (1) Valamennyi barlangra vonatkozó természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét); valamint
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett hasznosítási tevékenység leírását;
b) idegenforgalmi hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzatot;
c) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát; valamint
d) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, az (5) bekezdés a)–f) pontjaiban foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a búvármerülésben részt vevő személyek névsora helyett a résztvevők számát kell feltüntetni.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kiépítésre vonatkozó engedélyezési tervek három példányát;
b) elektromos berendezések létesítése [18. § (1) bekezdés b) pont], belterületen, felszín alatt 10 méteren belüli maradandó járatbiztosítás létesítése, továbbá idegenforgalmi célú kiépítések esetében a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását; valamint
c) ha a tervezett kiépítés közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő – hozzájárulását.
(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kutatásvezető nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát, továbbá ha kutatásvezető-helyettes kerül megjelölésre, a kutatásvezető helyettesének nevét, címét, kutatásvezetői igazolványának számát és nyilatkozatát a megbízatás elfogadásáról; valamint
b) a kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási tervet, a kísérlet, gyűjtés részletes leírását 2 példányban.
(5) A Tvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;
b) a búvármerülésben részt vevő személyek névsorát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
c) merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
d) búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
e) a 17/C. § (2) bekezdése esetén a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát; valamint
f) a 17/A–17/D. §-ban foglalt egyéb kötelező feltételek igazolását.
(6) A Tvt. 51. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell a műszaki beavatkozásra vonatkozó dokumentáció három példányát.
(7) A Tvt. 51. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez mellékelni kell:
a) a barlangban tervezett tevékenységek pontos leírását; valamint
b) a filmforgatásért felelős vezető nevét és címét.
18/C. § (1) A barlangban végzett, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése során a természetvédelmi hatóság beszerzi az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását, kivéve, ha az igazgatóság maga kívánja végezni a tevékenységet.
(2) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedély határozott időtartamra, de legfeljebb 10 évre adható.
(3) A Tvt. 51. § (1) bekezdésében és 51. § (3) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedély hatálya legfeljebb 10 évvel meghosszabbítható, ha a jogosult a meghosszabbítás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejárta előtt – benyújtja, és a meghosszabbítás természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.
(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységre vonatkozó engedély legfeljebb 5 évre adható, amely legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható a (3) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával.
(5) A Tvt. 51. § (1) bekezdés b) pontjában és 51. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséről az engedélyes köteles az engedélyező természetvédelmi hatóság részére 30 napon belül, legalább 3 példányban megvalósulási dokumentációt benyújtani, amelynek 1-1 példányát a természetvédelmi hatóság továbbít a Minisztérium és az igazgatóság részére. Ha az engedélyes az igazgatóság, a megvalósulási dokumentációt 2 példányban kell benyújtania a természetvédelmi hatóság részére. A megvalósulási dokumentációt egy példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
(6) A természetvédelmi hatóság a megvalósulási dokumentáció alapján indult eljárásban dönt annak elfogadásáról, vagy – ha a megvalósított tevékenység természetvédelmi szempontból nem elfogadható – az engedélyes számára további beavatkozási kötelezettséget ír elő.
18/D. § (1) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély az engedélyes kérelmére módosítható, ha:
a) az engedélyes az engedélyben meghatározott tevékenységtől el kíván térni; vagy
b) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
(2) Az engedélyes köteles a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély módosítását kérni, ha az engedélyben foglalt jogait, kötelezettségeit át kívánja ruházni más személyre. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
(3) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélynek az (1) bekezdés alapján történő módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, terveket, amelyek a hatályos engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
(4) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély módosításánál, visszavonásánál az engedély kiadására vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
(5) Ha az előzetes engedélyezésre azért nem kerül sor, mert a természeti érték fennmaradása, megőrzése csak azonnali műszaki beavatkozással vagy barlangkiépítésnek minősülő tevékenység elvégzésével volt biztosítható, vagy mert a barlangban végzett tevékenység életveszélyes, vagy súlyos balesettel fenyegető helyzet megszüntetésére irányult, az elvégzett tevékenységre a természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki, feltéve, hogy a tevékenység természetvédelmi vagy más közérdeket nem sért.
(6) A természetvédelmi hatóság fennmaradási engedélyt ad ki akkor is, ha a kutatás során beépítésre került, útvonal kijelölésére szolgáló, szilárdan rögzített, beszerelt kötél használatára kerül sor a barlang vagy barlangszakasz hasznosítása érdekében.
18/E. § (1) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélyt a természetvédelmi hatóság hivatalból módosíthatja, ha az engedély kiadását követően megváltoztak azok a környezetvédelmi, vízgazdálkodási vagy természetvédelmi feltételek illetve körülmények, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak, és ezek folytán a barlang vagy az abban tartózkodó személyek védelmének szükséges szintje a kiadott engedély alapján a továbbiakban nem biztosítható.
(2) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedély visszavonható, ha az engedélyes a jogszabályban foglalt, illetve az engedélyben előírt feltételeknek és kötelezettségeknek a természetvédelmi hatóság felhívása ellenére az abban megállapított határidő alatt nem tesz eleget, vagy az engedélyes az engedélyben foglalt jogait egy éven át önhibájából nem gyakorolta.
(3) A Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdése alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha jelentősen megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, és ezek folytán
a) a barlangban végzett tevékenység természetvédelmi szempontból károssá vált, és a káros hatás az engedély módosításával nem szüntethető meg; vagy
b) vízgazdálkodási, környezet- és természetvédelmi, közegészségügyi érdek és az ezeket érvényesítő külön jogszabályban meghatározott feltételek azt szükségessé teszik.
(4) A Tvt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott engedélyt vissza kell vonni – a (3) bekezdésben foglaltakon túl –, ha
a) a kutatás során a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes a természet védelmét szolgáló jogszabályban vagy a kutatási engedélyben foglalt előírást megsérti;
b) a kutatási engedély jogosultja a 16. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem, nem megfelelő tartalommal vagy nem határidőben teljesítik;
c) az újonnan bejelentett barlangi kutatásvezető vagy kutatásvezető-helyettes az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg; vagy
d) az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását visszavonta.”

21. § Az R. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról szóló 58/2013. (VII. 11.) VM rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított rendelkezéseit az R2. hatálybalépésekor folyamatban lévő első fokú vagy megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

22. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében az „az államtitokká, szolgálati titokká minősített” szövegrész helyébe az „a minősített”,

b) 5. § (2) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság által vezetett kincstári vagyonnyilvántartás” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az állami vagyonról vezetett nyilvántartás”,

c) 7. § (3) bekezdésében a „köztisztviselője” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselője”, 8. § (2) bekezdésében a „köztisztviselőjének” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőjének”,

d) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész helyébe a „felügyelőség”,

e) 7. § (4) bekezdésében a „földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság”,

f) 9. § (1) bekezdésében a „10032000-01468216” szövegrész helyébe a „10032000-01494549”,

g) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „barlangi túravezetés” szövegrész helyébe a „barlangtúra”,

h) 11. § (1) bekezdés e) pontjában a „barlang, barlangszakasz igénybevételével végzendő” szövegrész helyébe a „barlang, barlangszakasz használatával járó”,

i) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik” szövegrész helyébe a „barlangi kutatásvezető esetén legalább középfokú iskolai és barlangi túravezető végzettséggel rendelkezik”,

j) 17. § (3) bekezdésében az „az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)” szövegrész helyébe „a Főfelügyelőség”,

k) 18. § (1) bekezdésében a „Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik a barlang védelmét, kutatását, a barlangban történő közlekedést vagy egyéb hasznosítási célt szolgáló műtárgy, műszaki létesítmény tartós elhelyezése, illetve az ezek létesítéséhez, fenntartásához kapcsolódó tevékenységek, melyek a következők” szövegrész helyébe a „Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik:”,

l) 3. számú melléklet II. pont 2. alpontjában a „300 óra” szövegrész helyébe a „100 óra”,

m) 3. számú melléklet IV. pont 1. alpontjában a „III. 1-4. pontokban foglalt” szövegrész helyébe a „III. 1. és 4. pontokban foglalt”, a „barlangjárói gyakorlat” szövegrész helyébe a „barlangi túravezetői gyakorlat”,

n) 3. számú melléklet V. pontjában az „amennyiben az nem felel meg a kiadott követelményrendszernek” szövegrész helyébe az „amennyiben az nem felel meg a III. pont szerinti szakmai követelményeknek”,

o) 5. számú melléklet A) pont 3. alpontjában a „10 fő/nap” szövegrész helyébe „30 fő/nap”,

p) 5. számú melléklet B) pont 2. alpontjában a „10 fő/nap” szövegrész helyébe „20 fő/nap”,

q) 5. számú melléklet A) pont 4. alpontjában és B) pont 3. alpontjában a „Balatoni” szövegrész helyébe „Balaton-felvidéki”

szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az R. 5. § (3) bekezdése, 9. § (4) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, 12. § (2) bekezdése, a 13. § (4) bekezdésében az „a hozzájárulás egy példányának megküldésével” szövegrész, 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. § (3) bekezdése, 17/D. § (2) és (4) bekezdése, valamint 3. számú melléklet V. pont első mondata.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 58/2013. (VII. 11.) VM rendelethez

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható barlangok köre
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Almási-zsomboly
Baradla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Baradla Hosszú-Alsó-barlang
Baradla Rövid-Alsó-barlang
Baradla-tetői-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja
Béke-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Csapás-tetői-barlang
Csörgő-forrásbarlang
Danca-barlang
Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege
Esztramosi Földvári Aladár-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetői-barlang
Imolai-ördöglyuk
Kopaszgally-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetői-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
Teresztenyei-forrásbarlang
Vass Imre-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Vecsem-bükki-zsomboly
2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bükk hegység
Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Balekina-barlang
Bányász-barlang
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang
Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang
Bronzika-barlang
Diabáz-barlang
Diósgyőr-tapolcai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Esztáz-kői-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Fecske-lyuk
Fekete-barlang
Garadna-forrásbarlang
Gyurkó-lápai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Hajnóczy-barlang
Három-kúti-barlang
Herman Ottó-barlang
Hillebrand Jenő-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
István-lápai-barlang
Jáspis-barlang
Kis-kőháti-zsomboly
Kő-lyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Lilla-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Létrási-vizesbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang
Nagykőmázsa-oldali-zsomboly
Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Spejzi-barlang
Szalajka-forrásbarlang
Szamentu-barlang
Szeleta-zsomboly
Szent István-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szepesi-Láner-barlangrendszer
Szirén-barlang
Szivárvány-Sebes-barlangrendszer
Tatár-árki-barlang
Vár-tetői-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vénusz-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Viktória-barlang
Cserhát hegység
Felsőpetényi Nagy-kaverna
Macskás-barlang
Csillagköd-barlang
Nézsai-víznyelőbarlang
Mátra hegység
Csörgő-lyuk
3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Alba Regia-barlang
Budai-hegység
Barit-barlang
Bátori-barlang
Bekey-barlang
Budai Vár-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Citadella-kristálybarlang
Ferenc-hegyi-barlang
Gellért-hegyi-aragonit-barlang
József-hegyi-barlang
József-hegyi 2–3. sz. barlang
Királylaki-táró-barlangja
Látó-hegyi-barlang
Molnár János-barlang
Ördögárok utcai-barlang
Pál-völgyi-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Rácskai-barlang
Solymári-ördöglyuk (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Szemlő-hegyi-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tábor-hegyi-barlang
Gerecse hegység
Angyal-forrási-barlang
Babál-barlang
Bajóti Büdös-lyuk
Bartha-kútbarlang
Dorogi 9. és 10. sz. kaverna
Gorba-tetői-barlang
Jura-zsomboly
Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang
Keselő-hegyi-barlang
Keselő-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok
Kullancsos-barlang
Lábatlani Sárkány-lyuk
Legyes-barlang
Lengyel-barlang
Megalodus-barlang
Öreg-kői 1. sz. zsomboly
Pisznice-barlang
Pisznicei Határ-barlang
Pisznicei-zsomboly
Tokodi vízakna hasadékbarlangja
Tükör-forrási-barlang
Tűzköves-barlang
Veres-hegyi-barlang
Vértes László-barlang
Naszályi-rög
Naszályi-víznyelőbarlang
Násznép-barlang (lezárt szakaszok)
Nincskegyelem-aknabarlang
Pilis hegység
Ajándék-barlang
Amazonok-barlangja
Amfiteátrum-barlang
Arany-lyuk
Ariadne-barlangrendszer
Csókavári-barlang
Kis-Strázsa-hegyi-hasadékbarlang
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
Papp Ferenc-barlang
Pilis-barlang
Pomázi Felső-barlang
Róka-hegyi-barlang
Sátorkőpusztai-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)
Szabó József-barlang
Szent Özséb-barlang
Szopláki-ördöglyuk
Szurdok-völgyi 2. sz. víznyelő
Ürömi-víznyelőbarlang
Vértes hegység
Gánti-barlang
Vértessomlói-barlang
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bakony hegység
Bükkös-árki-barlang
Bongó-zsomboly
Csengő-zsomboly
Csipkés-zsomboly
Hajszabarnai Pénz-lik
Háromkürtő-zsomboly
Jubileum-zsomboly
Károlyházi-nyelő barlangja
Kőris-hegyi-ördöglik
Őskarszt-akna
Pipa-zsomboly
Szelelő-lyuk
Szentgáli-kőlik
Tábla-völgyi-barlang
Tűzköves-hegyi-barlang
Keszthelyi-hegység
Acheron-kútbarlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
Csodabogyós-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Döme-barlang
Jakucs László-barlang
Kessler Hubert-barlang
Szél-lik
Tapolcai-medence
Tapolcai-barlangrendszer (idegenforgalom számára nem megnyitott és gyógyászati célra nem hasznosított szakaszok)
5. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Mecsek hegység
Abaligeti-barlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Büdöskúti-zsomboly
Duó-zsomboly
Jószerencsét-aknabarlang
Korall-zsomboly
Madárka-zsomboly
Mánfai-kőlyuk
Mészégető-források barlangja (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Orfűi Vízfő-barlang
Remény-zsomboly
Spirál-víznyelő
Szuadó-völgyi-víznyelőbarlang (idegenforgalom számára nem megnyitott szakaszok)
Tettyei-forrásbarlang
Trió-barlang
Vásáros úti-zsomboly
Villányi-hegység
Beremendi-kristálybarlang
Nagyharsányi-kristálybarlang
6. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Soproni Zsivány-barlang”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére