• Tartalom

58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az egyes eseményekkel kapcsolatos jelentési kötelezettség meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre;
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra;
e)2
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra;
g) a Nemzetközi Oktatási Központra;
h)3 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra
[a b)–h) alpontok a továbbiakban együtt: területi szerv];
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szerv).

2. Az utasítás hatálya kiterjed a kétoldalú nemzetközi szerződés vagy uniós jog alapján hazánkban szolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv dolgozójával (a továbbiakban: külföldi rendvédelmi szerv tagja) kapcsolatos esemény kivizsgálására is.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az összefoglaló jelentés elkészítésének és felterjesztésének rendje

3.4 Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó szerv egységes működéséről szóló ORFK utasítás (a továbbiakban: ORFK utasítás) 1. melléklete 31., 65., 67., 68., 69., 70., 92. D. és a 92. K. pontjaiban meghatározott eseményekről, valamint a 32. pontjában meghatározott, menekültügyi őrzött befogadó központban bekövetkezett rendkívüli eseményekről 5 munkanapon belül, a 87. és 89. pontjaiban meghatározott eseményekről 2 munkanapon belül az eseménnyel közvetlenül érintett rendőr vagy a szerződéses határvadász (a továbbiakban együtt: rendőr) legalább osztályvezető besorolású szolgálati elöljárója köteles összefoglaló jelentést készíteni.

4. Az összefoglaló jelentést a szolgálati út betartásával állásfoglalás céljából
a)5 a helyi szerv a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság rendészeti szakterülete vezetőjének;
b) a területi szervnél történt esemény esetén az összefoglaló jelentést készítő szolgálati elöljáró a területi szerv szakmailag érintett vezetőjének
megküldi.

5. Az ORFK utasítás 1. melléklete 31., 65., 67., 68., 69., 70., 87. és a 89. pontjaiban meghatározott valamennyi eseménnyel kapcsolatban készült összefoglaló jelentést és az állásfoglalást az összefoglaló jelentés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztálya vezetőjének meg kell küldeni.

6. Az összefoglaló jelentést és az állásfoglalást az összefoglaló jelentés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül meg kell küldeni az alábbi vezetőknek is:
a) az ORFK utasítás 1. melléklete 31. pontjában meghatározott, őrzött szálláson bekövetkezett, valamint a 32. pontjában meghatározott, menekültügyi őrzött befogadó központban bekövetkezett rendkívüli eseményekkel, továbbá a 92. K. pontban meghatározott eseménnyel kapcsolatban az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya vezetőjének;
b) az ORFK utasítás 1. melléklete 65. pontjában meghatározott eseménnyel kapcsolatban az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztálya vezetőjének.

7. Az 5–6. pontban szereplő vezetők az állásfoglalással kiegészített összefoglaló jelentést szakmai felülvizsgálat keretében megvizsgálják, értékelik, és szükség esetén intézkedést kezdeményeznek.

8. A külföldi rendvédelmi szerv Magyarországon határrendészeti szolgálati feladatot ellátó tagjával kapcsolatos esemény vizsgálata során biztosítani kell, hogy a külföldi rendvédelmi szerv, illetve az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Ügynökség (a továbbiakban: Frontex) a kivizsgálásban részt vehessen, vagy annak megállapításait véleményezhesse. A Frontex-szel, illetve a külföldi rendvédelmi szervvel történő kapcsolattartás az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Határképviseleti Osztály Nemzeti Frontex Kapcsolattartási Pontjának feladata.

9. A külföldi rendvédelmi szerv Magyarországon határrendészeti szolgálati feladatot ellátó tagjával kapcsolatosan készült, állásfoglalással kiegészített összefoglaló jelentést az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője a szakmai felülvizsgálatot követően tájékoztatásul megküldi ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztálya vezetőjének.

2. Az összefoglaló jelentés alapjául szolgáló vizsgálat és a tartalmi követelmények

10. Az összefoglaló jelentés alapjául szolgáló vizsgálatot az alábbiaknak megfelelően kell elvégezni:
a) a vizsgált eseménnyel érintett valamennyi rendőrnek – lehetőség szerint külön-külön – jelentést kell készíteni, amennyiben a jelentések között eltérés van, úgy arra az összefoglaló jelentésben ki kell térni;
b) meg kell állapítani, hogy az intézkedésben részt vevő több rendőr esetén az érintett rendőrök között ki volt az elöljáró;
c) az elöljáró jelentésének tartalmaznia kell, hogy az eseménnyel kapcsolatban milyen feladatokat határozott meg;
d) a kivizsgálásban nem vehet részt az, aki az esemény vonatkozásában, illetve a vizsgálatban érintett;
e) meg kell vizsgálni minden olyan szolgálati okmányt, nyilvántartást, számítógépes alkalmazást, amely az eseménnyel összefüggésben bejegyzést tartalmaz(hat), és a releváns adatokat a jelentésben szerepeltetni kell;
f)6 a rendőr vagy a szerződéses határvadász intézkedéséről (a továbbiakban együtt: rendőri intézkedés) esetlegesen készült – pl. mobiltelefonnal, térfigyelő kamera vagy a média munkatársa által készített – kép-, hang- vagy kép- és hangfelvétel(eke)t be kell szerezni, amelyek értékelése alapján megállapított tényeket rögzíteni kell.

11. Az összefoglaló jelentés mellékleteként csatolni kell az eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratok másolatát.

12. Az összefoglaló jelentés részletes tartalmi követelményeit a melléklet tartalmazza.

13. Amennyiben az eseménnyel kapcsolatban az ügyész számára készített értesítés, illetve az eljáró hatóság vezetőjéhez előterjesztett tájékoztató jelentés a mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelel, a jelentési kötelezettség ezen iratok másolatának felhasználásával is teljesíthető.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

14. Ez az utasítás 2014. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet az 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasításhoz


Az összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

I. Az ORFK utasítás 1. melléklete 31. és a 32. pontjaiban meghatározott eseményekről készült összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

1. Általános tartalmi követelménynek

A rendőrségi fogdában, őrzött szálláson, előállító helyiségben, rendőrségi előállító egységben, valamint ezekkel egy tekintet alá eső helyiségekben, illetőleg az ezeken kívüli kísérés, valamint a rendőri intézkedés során bekövetkezett, a fogvatartással összefüggő, illetve a fogvatartott által elkövetett rendkívüli események bekövetkezése esetén:
1. Az eseményben érintett rendőri szerv.
2. A rendőri intézkedést foganatosító, az őrzést, kísérést végző rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. A rendkívüli esemény megnevezése, bekövetkezésének ideje, helye.
4. A rendkívüli eseménnyel érintett személy(ek) neve, adatai.
5. A rendkívüli esemény részletes leírása, kiemelten:
a) az esemény helyszíne;
b) a cselekmény elkövetésének módja és lefolyása;
c) az elkövetésre használt eszköz;
d) a keletkezett sérülések mértéke;
e) személyi sérülés esetén a megállapítható gyógytartam;
f) az okozott kár jellege és mértéke;
g) a rendkívüli eseményt elősegítő, kiváltó okok, például: vallási, etnikai ellentétek, verbális, nonverbális kommunikációs problémák, az intézkedés alá vont személyhez kapcsolódó információ hiánya.
6. A rendkívüli esemény bekövetkezésével összefüggésben történt kényszerítő eszköz alkalmazásának, használatának jog- és szakszerűsége, arányossága.
7. A rendkívüli eseménnyel összefüggésben tett intézkedésekre, azok jog- és szakszerűségére, valamint a személyi felelősségre vonatkozó parancsnoki megállapítások.
8. Az illetékes büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyész értesítésével kapcsolatban tett intézkedések, az ügyész rendelkezései.
9. Helyszíni szemle megállapításai.
10. Keletkezett iratok felterjesztésére, megküldésére vonatkozó információk.

2. Különös tartalmi követelmények

Előállítóban történő elhelyezés esetén:
1. A rendkívüli esemény részletes leírása, kiemelten:
a) az előállított ruházatát átvizsgálták-e az előállítóban történő elhelyezését megelőzően;
b) sérüléséről, esetleges panaszáról nyilatkoztatták-e;
c) sérülés vagy egészségügyi panasz esetén orvosi ellátásáról gondoskodtak-e;
d) az előállított személy állandó őrzése megtörtént-e (őr vagy kamera);
e) az előállított tájékoztatása megtörtént-e írásban az előállítás okáról, igazolást kapott-e róla;
f) az előállítás a szükséges ideig tartott-e.

A fogvatartás körülményeinek vizsgálata:
1. A fogvatartás elrendelése, a fogvatartott befogadása, orvosi vizsgálata, jogairól és kötelességeiről szóló tájékoztatása, letétjének kezelése, a kapcsoló dokumentáció elkészítése a normákban foglaltaknak megfelelően történt-e.
2. A fogvatartott hozzátartozójának értesítése megtörtént-e (ha az intézkedés célját nem veszélyeztette).
3. Fiatalkorú esetében törvényes képviselő vagy gondnok értesítése megtörtént-e.
4. Sérült, beteg, orvosi ellátásra szoruló fogvatartott orvosi ellátásáról gondoskodtak-e.
5. Fogdába, előállítóba történő befogadáskor a szükséges biztonsági intézkedések megtörténtek-e a vonatkozó normáknak megfelelően (figyelmeztetést követően ruházat átvizsgálás, azonos nemű személy jelenlétében testfelület vagy orvos által testüreg átvizsgálása).

A fogvatartott kísérése során történt szökés esetén:
1. A kísérést végrehajtó rendőr mikor, milyen szintű oktatáson, vizsgán vett részt.
2. A kísérést végrehajtó rendőr mikor, milyen eligazítást, feladat meghatározást kapott.
3. A kísérés előtt a fogvatartott ruházatát átvizsgálták-e.
4. Meghatározták-e a kísérés módját (rendes vagy megerősített), eszközét (gépkocsival, rabszállító járművel stb.), útvonalát, a bilincselés módját (előre, hátra bilincselés, vezetőszíj).
5. A kísérő rendőr rendelkezett-e a kíséréshez szükséges, illetve parancsnok által meghatározott eszközökkel, azt a szolgálati elöljáró (vagy az utasítást adó parancsnok) ellenőrizte-e.
6. A kísért személy figyelmét felhívták-e a kísérés alatt tanúsítandó magatartásra.
7. A kísérő rendőrök a kísérés során állandó rádiókapcsolattal (tevékenység-irányítási központ, ügyelet, szolgálati elöljáró felé) rendelkeztek-e.
8. A kísérés befejezésekor az átadás dokumentált módon történt-e.
9. Amennyiben a rendőrök a feladat végrehajtását akadályozó, megnehezítő vagy módosító körülményt észleltek, jelentették-e szolgálati elöljárójuknak, illetve a probléma milyen módon került megoldásra.
10. A szökés esetén milyen haladéktalan intézkedések történtek (üldözés, elfogás, saját ügyeletnek történő jelentés).
11. Ha más rendőri szerv területén történt a szökés, az érintett rendőri szerv értesítése megtörtént-e.
12. A fogvatartásért felelős rendőri szerv vezetőjét értesítették-e.

A fogvatartott öngyilkossága, öngyilkossági kísérlete, szándékos egészségkárosítása esetén:
1. A fogdába történő befogadást megelőző orvosi vizsgálat során a fogvatartott hogyan töltötte ki a befogadásakor a részére átadott nyilatkozat vonatkozó pontját.
2. A fogvatartott rendszeres gyógyszerszedésre nyilatkozott-e, a befogadást megelőző orvosi vizsgálat során jelzett-e valamilyen gyógyszerigényt.
3. Elkülönített orvosi megfigyelés szükségessé vált-e.
4. A fogvatartott saját kérésére vagy az orvosi vizsgálat megállapításai alapján kapott-e az orvostól valamilyen gyógyszert, ha igen, milyen fajtát, milyen adagolásban.
5. A gyógyszerek tárolása megfelelt-e az előírásoknak.
6. A fogvatartott az öngyilkossági kísérletét feltételezhetően csempészett vagy az orvosi szolgálat által felírt gyógyszerrel követte-e el.
7. Az orvos által felírt gyógyszer kiosztását végző fogdaőr (felcser) megfelelően hajtotta-e végre a kiosztást, illetve ellenőrizte-e a felhasználást (a gyógyszer bevételét).
8. A gyógyszerek adagolása kapcsán vezetendő nyilvántartásokat („A fogdaőrök által a fogvatartottak részére kiadott eseti gyógyszerek nyilvántartása” és a „Nyilvántartás gyógyszerek adagolásáról”) megfelelően vezették-e.
9. A fogvatartott öngyilkosságát (kísérletét) követően a hozzátartozó értesítéséről gondoskodtak-e.

II. Az ORFK utasítás 1. melléklete 65. pontjában meghatározott eseményről készült összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

A veszélyes anyagot szállító járművek közlekedési balesete esetén, amennyiben veszélyhelyzet állt fenn, vagy annak kialakulása volt várható:
1. A baleset (esemény) helye, ideje.
2. A balesetben (eseményben) részes személyek azonosító adatai (külföldi esetén állampolgársága, úti okmányának száma).
3. A balesetben (eseményben) érintett járművek (közúti, vízi, légi, vasúti) azonosító adatai (forgalmi rendszám, lajstromjel, nyilvántartási szám stb.).
4. A sérült(ek) neve, sérülés foka, feltalálási hely(ük).
5. A baleset (esemény) rövid leírása.
6. A baleset (esemény) oka.
7. Közművekben, egyéb tárgyakban, objektumokban keletkezett-e kár.
8. A veszélyes anyag megjelölése, mennyisége.
9. A veszélyhelyzettel érintett terület megjelölése, kiterjedése.
10. A veszélyeztetett személyek száma.
11. Tett intézkedések:
a) a katasztrófavédelmi szervezet értesítésére vonatkozó adatok (mely szerve, mikor került kiértesítésre);
b) a veszélyhelyzettel érintett terület lezárására, kiürítésére vonatkozó adatok (kezdetének és befejezésének időpontja, elhelyezett személyek száma, elhelyezés helye);
c) közút lezárása esetén terelőút kijelölésére és a terelőút forgalmának fenntartására vonatkozó adatok.

III. Az ORFK utasítás 1. melléklete 67–69. pontjaiban meghatározott eseményekről készült összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

Lőfegyverhasználat esetén:
1. Az esemény ideje, helye.
2. A rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. Az intézkedés alá vont személy(ek) neve, személyi adatai.
4. A használt fegyver(ek) típusa, száma.
5. Az esemény leírása, kiemelten:
a) a rendőr lőfegyverhasználatát milyen események előzték meg, mi alapján döntött a rendőr a lőfegyver használatáról;
b) a rendőr lőfegyverhasználatát megelőzte-e felszólítás, más kényszerítő eszköz alkalmazása, lőfegyver használatát kilátásba helyező figyelmeztetés, illetve figyelmeztető lövés, ha nem történt ilyen, ennek mi volt az oka;
c) a lőfegyver használatára saját elhatározásból vagy utasításra került-e sor;
d) a rendőr saját szolgálati lőfegyverét használta-e vagy más – azzal egy tekintet alá eső – eszközt;
e) a lőfegyverhasználat során a rendőr kerülte-e az emberi élet kioltását (hová célzott, hányat lőtt, a célszemélyt hol találta el, illetve ezekből a rendőr mit észlelt a fegyverhasználat idején);
f) a lőfegyverhasználat oka mikor szűnt meg, a rendőr mikor szüntette meg a lőfegyverhasználatot, a lőfegyver használata elérte-e a célját;
g) a lőfegyverhasználat a célszemélyen milyen sérülést okozott, más személyen okozott-e, és ha igen, milyen sérülést;
h) a rendőr intézkedett-e – az egyéb intézkedések mellett – segítség nyújtásáról, azonnali orvosi ellátásról;
i) a h) alpontban foglaltakat követően a rendőr jelentette-e szolgálati elöljárójának az eseményt;
j) történt-e intézkedés a helyszín biztosítására, a sérült közvetlen hozzátartozójának értesítésére;
k) az elöljáró gondoskodott-e helyszíni szemle megtartásáról, az esemény továbbjelentéséről a szolgálati út betartásával;
l) fogvatartottal szemben foganatosított lőfegyver használat esetén a fogvatartásért felelős személyt értesítették-e;
m)7 a fogvatartásért felelős személy gondoskodott-e haladéktalanul a rendőri szerv székhelye szerint illetékes vármegyei (fővárosi) főügyészség büntetés-végrehajtási felügyeleti ügyészének értesítésére;
n) a kivizsgálás eredménye alapján milyen további intézkedés, eljárás vált szükségessé.
6. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre, valamint az arányosságra vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.

Figyelmeztető lövés (lőfegyverhasználatnak nem minősülő) esetén:
1. Az esemény ideje, helye.
2. A rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. Az intézkedés alá vont személy(ek) neve, személyi adatai.
4. A használt fegyver(ek) típusa, száma.
5. Az esemény rövid leírása, kiemelten:
a) a rendőr helyesen döntött-e a figyelmeztető lövés alkalmazásáról (szükséges volt-e, a kívánt cél elérésére alkalmas volt-e);
b) a rendőr a figyelmeztető lövés irányát kellő gondossággal választotta-e ki;
c) a figyelmeztető lövés okozott-e anyagi kárt vagy sérülést, és ha igen, milyen sérülést vagy kárt okozott;
d) a rendőr intézkedett-e – az egyéb intézkedések mellett – segítség nyújtásáról, azonnali orvosi ellátásról;
e) a d) alpontban foglaltakat követően a rendőr jelentette-e szolgálati elöljárójának az eseményt;
f) történt-e intézkedés a helyszín biztosítására, a sérült közvetlen hozzátartozójának értesítésére;
g) az elöljáró gondoskodott-e helyszíni szemle megtartásáról, az esemény továbbjelentéséről a szolgálati út betartásával.
6. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.

Állatra, tárgyra leadott lövés (lőfegyverhasználatnak nem minősülő) esetén:
1. Az esemény ideje, helye.
2. A rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. A használt fegyver(ek) típusa, száma.
4. Az esemény rövid leírása, kiemelten:
a) a rendőr helyesen döntött-e arról, hogy az állatra vagy tárgyra leadott lövés szükséges volt-e, a kívánt cél elérésére alkalmas volt-e;
b) a rendőr a lövés célpontját megfelelően választotta-e ki (pl. gépkocsinak a kereke, uszított vagy megvadult támadó kutya stb.);
c) a leadott lövés veszélyeztette-e más személy testi épségét, okozott-e sérülést vagy kárt, és ha igen, milyen sérülést vagy kárt okozott;
d) a rendőr intézkedett-e – az egyéb intézkedések mellett – segítség nyújtásáról, azonnali orvosi ellátásról;
e) a d) alpontban foglaltakat követően a rendőr jelentette-e szolgálati elöljárójának az eseményt;
f) történt-e intézkedés a helyszín biztosítására, a sérült közvetlen hozzátartozójának értesítésére;
g) az elöljáró gondoskodott-e helyszíni szemle megtartásáról, az esemény továbbjelentéséről a szolgálati út betartásával.
5. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.

Vétlen – nem szándékosan kiváltott – lövés (lőfegyverhasználatnak nem minősülő) esetén:
1. Az esemény ideje, helye.
2. A rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. A használt fegyver(ek) típusa, száma.
4. Az esemény rövid leírása, kiemelten:
a) a lövés kiváltása a rendőr aktív magatartása miatt következett-e be, milyen tevékenység során történt a lövés;
b) a lövés a rendőrnek felróható okból következett-e be (figyelmetlenség, gondatlanság, felelőtlen viselkedés stb.);
c) a rendőr hivatkozott-e technikai problémára;
d) a vétlen lövés okozott-e sérülést vagy kárt, és ha igen, milyen sérülést vagy kárt okozott;
e) a rendőr intézkedett-e – az egyéb intézkedések mellett – segítség nyújtásáról, azonnali orvosi ellátásról;
f) az e) alpontban foglaltakat követően a rendőr jelentette-e szolgálati elöljárójának az eseményt;
g) történt-e intézkedés a helyszín biztosítására, a sérült közvetlen hozzátartozójának értesítésére;
h) az elöljáró gondoskodott-e helyszíni szemle megtartásáról, az esemény továbbjelentéséről a szolgálati út betartásával;
i) a vétlen lövés kiváltásakor a rendőr az egyéb biztonsági rendszabályokat betartotta-e (a fegyvert milyen irányban tartotta);
j) a nem szándékosan leadott lövést megelőzően a rendőr mikor hajtott végre utoljára töltetlenség ellenőrzést, illetve mulasztott-e ezzel kapcsolatban;
k) a rendőr mikor vett részt lőkiképzésen.
5. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.

Kényszerítő eszköz használata esetén, amennyiben nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott:
1. Az esemény ideje, helye.
2. A rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
3. Az esemény leírása, kiemelten:
a) az intézkedés alá vont személy milyen magatartást tanúsított vagy milyen eszközt birtokolt, amely a kényszerítő eszköz alkalmazását indokolta;
b) a kényszerítő eszköz alkalmazását megelőzte-e a jogellenes cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás;
c) a kényszerítő eszköz alkalmazását kilátásba helyező figyelmeztetés elhangzott-e;
d) ha a felszólítás, illetve a figyelmeztetés elmaradt, mi volt ennek az oka;
e) a kényszerítő eszköz alkalmazásának törvényi feltételei fennálltak-e, azaz szükséges volt-e, jogszerűen került-e alkalmazásra, használata arányos volt-e, rendszeresített eszköz került-e használatra, alkalmazása a szükséges ideig tartott-e;
f) amennyiben a kényszerítő eszköz alkalmazása sérülést okozott, ki és milyen sérülést szenvedett;
g) a rendőr törekedett-e a lehető legkisebb sérülés okozására;
h) a rendőr intézkedett-e orvosi ellátásra;
i) ha a sérült személy kórházba került, mikor és hogyan került oda beszállításra, hozzátartozója értesítésre került-e;
j) keletkezett-e dologban anyagi kár a kényszerítő eszköz alkalmazása során;
k) a rendőr a kényszerítő eszköz használatát jelentette-e elöljárójának;
l) a rendőr elöljárója megfelelő módon vizsgálta-e ki a kényszerítő eszköz alkalmazását;
m) a rendőr kellően részletes jelentést írt-e;
n) az elöljáró meghallgatta-e a részes személyeket, tanúkat;
o) az esetleges ellentmondások tisztázásra kerültek-e;
p) az elöljáró részletes jelentést készített-e a kivizsgálásról;
q) amennyiben további eljárás megindítása vált szükségessé, megtették-e a szükséges intézkedést.
4. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.

IV. Az ORFK utasítás 1. melléklete 70. pontjában meghatározott eseményről készült
összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

A rendőr, valamint külföldi rendvédelmi szerv Magyarországon szolgálatot teljesítő tagjának sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak esetén:
1. A büntetőeljárást kezdeményező rendőri szerv.
2. Az elkövető(k) neve, személyi adatai.
3. Az esemény ideje, helye.
4. A sértett rendőr(ök) neve, rendfokozata, beosztási helye.
5. A rendőri alapintézkedés.
6. Az esemény rövid leírása, az elkövetés eszköze.
7. Az alkalmazott kényszerítő eszközök, alkalmazás jogszabályi alapja, illetve az alkalmazás időtartama.
8. Személyi szabadságot korlátozó intézkedés tartama, személyi szabadságában korlátozott személy panaszjoga biztosítva volt-e, az értesítési kötelezettséget teljesítették-e (kiemelten gyermek-, fiatalkorú személy esetén).
9. Ruházatátvizsgálás ténye, eredménye.
10. A keletkezett sérülések, azok gyógytartama.
11. A keletkezett kár jellege, mértéke.
12. Az elkövető, illetve a sértett alkoholos befolyásoltsága (későbbi megállapítás esetén utólagos felterjesztéssel), az alkalmazott vizsgálati módszer leírása, időpontja, a vizsgálatot végrehajtó rendőr neve, rendfokozata, beosztása, illetve az egészségügyi dolgozó neve, munkaköre.
13. A helyszíni szemle további megállapításai.
14. Az értesített ügyész rendelkezései.
15. Az elkövetővel szembeni további intézkedések.
16. A parancsnoki kivizsgálás helyzete, a jog- és szakszerűségre vonatkozó megállapítások pontos jogszabályi hivatkozással, a felelősségre vonás kezdeményezése, a tett parancsnoki intézkedések.
17. Keletkezett iratok kinek, mikor kerültek megküldésre.

V. Az ORFK utasítás 1. melléklete 87. pontjában meghatározott eseményről készült
összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények esetén:
1. A bejelentett rendezvény megnevezése, ki vagy kik, mikor és hol tettek bejelentést.
2. A bejelentést követően a szervezővel egyeztető tárgyalás megtartására került-e sor, ha igen, az elkészült jegyzőkönyv másolata.
3. A rendezvény megtartásával kapcsolatban született-e tiltó határozat, ha igen, annak másolata, továbbá a tiltó határozat ellen a szervezők éltek-e kifogással.
4. A rendezvényen résztvevők, valamint a rendezők létszáma.
5. A szervezők kértek-e rendőri biztosítást.
6. Ha rendőri biztosításra került sor, a biztosításban részt vevő erők és eszközök létszáma.
7. A rendezvényen történt-e törvénysértés.
8. Milyen rendőri intézkedésre került sor.
9. Alkalmaztak-e kényszerítő eszközöket, személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedéseket, ha igen, azok jog- és szakszerűek, illetve arányosak voltak-e.

Rendőri csapaterő alkalmazása esetén, ha szervezett csapatszolgálati törzset, rendőri alegységet, a Készenléti Rendőrséget vették igénybe:
1. Hol, mikor, milyen csapaterőt igénylő esemény történt.
2. Milyen célból vonták össze a rendőri csapaterőt irányító törzset, a csapatszolgálati tevékenységet végrehajtó rendőri alegységet, kérték a Készenléti Rendőrség igénybe vételét.
3. Milyen jogszabálysértésre került sor.
4. Milyen rendőri intézkedéseket foganatosítottak és azok eredménye.
5. Személyi szabadság korlátozására, illetve kényszerítő eszközök alkalmazására sor került-e.
6. A kényszerítő eszközök alkalmazásának jog- és szakszerűségére, arányosságára vonatkozó megállapítások.

VI. Az ORFK utasítás 1. melléklete 89. pontjában meghatározott eseményről készült összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

A sztrájkról szóló törvény hatálya alá tartozó esemény esetén, ha ezzel összefüggésben rendőri intézkedésre került sor:
1. Mikor, hol, kik, milyen célból sztrájkoltak.
2. A bíróság a sztrájkot jogszerűnek, vagy jogellenesnek minősítette-e.
3. A sztrájk a közbiztonságra milyen veszélyt jelentett.
4. Személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedésre sor került-e, az milyen cselekmény miatt történt.
5. Az intézkedés során alkalmaztak-e kényszerítő eszközt, és az jog- és szakszerű, illetve arányos volt-e.

Olyan tömegrendezvényről (sport, kulturális és egyéb), amely során személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedésre került sor:
1. Mikor, hol, milyen rendezvény megtartására került sor.
2. A rendezvényen résztvevők és a rendezők létszáma.
3. A szervezők kértek-e rendőri biztosítást.
4. Milyen törvénysértésekre került sor.
5. Alkalmaztak-e kényszerítő eszközt, és az jog- és szakszerű, illetve arányos volt-e.
6. Miért került sor a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésre.

VII. Az ORFK utasítás 1. melléklete 92. D. és 92. K. pontjaiban meghatározott eseményekről készült összefoglaló jelentések tartalmi követelményei

A határrendsértés, határrendi eset esetén:
1. Ha az elkövető személye is ismert, a személy(ek) neve (családi és utónév), születési ideje és helye, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye.
2. Ismeretlen személy(ek) esetén a személyek becsült száma.
3. A határrendi esemény minősítése, viszonylata, helye, időpontja, iránya.
4. A határrendi esemény rövid leírása, indítéka, bekövetkezésének oka, elkövetésének módja, az elkövetés jellege.
5. Súlyos (szándékosan elkövetett, személyi sérülést, dologi kárt okozó) határrendsértés esetén az esetlegesen bekövetkezett személyi sérülés mértéke, anyagi kár nagysága.
6. Ha van sértett vagy tanú(k), ezek adatai (neve, születési ideje és helye, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye).
7. A határrendi eseményre tett intézkedés(ek).
8. A határrendi esemény rendezésének módja.
1

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 74. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 38. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 96. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. pont a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 17. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 96. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. pont f) alpontja a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 17. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A Melléklet III. fejezet 5. pont m) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 96. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére