• Tartalom

6/2013. (II. 5.) VM rendelet

6/2013. (II. 5.) VM rendelet

egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról1

2015.02.27.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. akció: olyan marketing-, illetve promóciós tevékenység, amelynek célja a borászati termékek iránti kereslet növelésének elősegítése vagy a borászati termékekkel kapcsolatos fogyasztói ismeretek bővítése;

2.2

3.3 eszközbeszerzés: a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 25. § (7) bekezdése, 47–48. §-a és az 51–53. §-a szerint;

4. program: legalább 10 akció olyan összefüggő együttese, amely nagyságrendjét tekintve elég jelentős ahhoz, hogy mérhető módon elősegítse az érintett termékekre vonatkozó ismeretek bővítését és e termékek fokozott értékesítését.

2. A támogatás jellege, a támogatható programok és a támogatás mértéke

2. § (1) Támogatás az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek harmadik országokban történő megismertetését és promócióját célzó, három év időtartamot meg nem haladó program megvalósításához igényelhető.

(2) Támogatásban kizárólag az 1. mellékletben meghatározott célországok valamelyikére vagy közülük több célországra irányuló programok részesülhetnek.

(3)4 A programot a borpiaci éveknek megfelelő éves időszakokban kell megvalósítani. A program megvalósítása 2013. október 16-tól a 2015/2016. borpiaci évig tarthat.

(4) A támogatási keretösszeg

a)5 a 2013/2014. borpiaci évben 730 ezer euró,

b) a 2014/2015. borpiaci évben 1 millió euró,

c) a 2015/2016. borpiaci évben 1 millió euró.

(5) A támogatás mértéke a támogatásra jogosult nettó költségek 50%-a.

(6) Az egy program megvalósításához igényelhető támogatás összege legalább 25 ezer, legfeljebb 250 ezer euró.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Programjavaslatot

a) a szőlő és borágazatban működő szakmaközi szervezet,

b) a programjavaslat benyújtásának időpontjáig termékleírást már benyújtott hegyközségi szervezet,

c) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, vagy

d) legalább 5 hegyközségi tag által létrehozott társadalmi szervezet, egyesület vagy gazdasági társaság

(a továbbiakban együtt: kérelmező) nyújthat be.

(2) A kérelmezőnek legkésőbb a programjavaslat benyújtásával egyidejűleg kérelmeznie kell nyilvántartásba vételét és be kell jelentenie fizetésiszámla-számát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

4. Programjavaslat benyújtása és elbírálása

4. § (1)6 A programjavaslatot és a (3) bekezdésben meghatározott mellékleteket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett nyomtatványon egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, valamint egy példányban elektronikus adathordozón 2013. április 2. és június 14. között kell benyújtani. A nyomtatvány adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Egy kérelmező egy programjavaslatot nyújthat be.

(3) A programjavaslathoz mellékelni kell

a) az alapító okiratot, ha a kérelmező alapító okirattal rendelkezik,

b) a program leírását, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

ba) általános háttér, piaci helyzet és kereslet a program célországában vagy célországaiban (5–50 gépelt oldal terjedelemben),

bb) számszerűsített és pontosan mérhető célkitűzés, célkitűzések,

bc) a program stratégiája,

bd) célcsoport, célcsoportok leírása,

be) a közvetítendő alapvető üzenetek,

bf) a megvalósítani kívánt akciók részletes, költségtervvel alátámasztott bemutatása,

bg)7 a program költségvetése akciók és borpiaci évek szerinti bontásban,

bh)8

c) az egyes akciók megvalósítására vonatkozó, a 3. melléklet szerinti ütemtervet, továbbá médiatervet, amennyiben a kérelem médiabeli akciókat tartalmaz,

d) a program várható eredményeinek, hatásainak összefoglalóját,

e) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 4. cikk f) pontjában meghatározott képesség igazolását,

f) a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást a program első két negyedévére vonatkozóan,

g) ha a kérelmező harmadik országokban korábban promóciós tevékenységet végzett, a tevékenység bemutatására és a végrehajtás igazolására szolgáló iratokat.

(4) Ha az akció megvalósítása több borpiaci évet is érint, az akció bemutatásánál, az ütemtervben és a program költségvetésében az akció pénzügyi adatait borpiaci évenként külön kell megadni.

5. § (1) A miniszter a programjavaslatokat értékeli, meghatározza a megvalósításra érdemes programjavaslatok körét, és a megvalósításra érdemes programjavaslatok között rangsort állít.

(2) A miniszter az értékelés során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) a bizottsági rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok és

b) a kérelmező által harmadik országokban korábban végzett promóciós tevékenység ténye és minősége.

(3) A miniszter a programjavaslatok jóváhagyásáról a támogatási keretösszeg és a rangsor alapulvételével határoz.

(4) A programjavaslatok jóváhagyásakor a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti keretösszeget túl lehet lépni, ha a túllépésre a következő borpiaci évi keretösszeg fedezetet nyújt.

(5) A miniszter döntését a kérelmezővel és jóváhagyás esetén az MVH-val is közli. A miniszter a döntés közlésével egyidejűleg a jóváhagyott programjavaslatnak az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát is megküldi az MVH részére.

5. Elszámolható költségek

6. § (1) A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak

a)9 az egyes akcióknak a kérelmezőtől különböző szervezet által végzett koordinációs költségei, amelyek összértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 15%-át;

b) az akció megvalósításában résztvevők utazási költsége, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át, és amely az alábbi költségnemeket foglalja magában:

ba) turistaosztályra szóló repülőjegy,

bb) vonatjegy,

bc) az autóval való közlekedés költségei, ideértve a program megvalósítása érdekében fizetett autópályadíjat,

bd) utasbiztosítási díjak;

c) az akció megvalósításában résztvevők szállásköltsége az 5. mellékletben meghatározottak szerint, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

d) kiállításokon vagy vásárokon való részvételért az esemény szervezőinek fizetendő díjak, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

e)10 a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan eszközbeszerzés, amelynél

ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el a bérlet költségét, vagy

eb) az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezőre aránytalan terhet róva valósítható meg;

f) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése, amelynek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

g) kiadványok, tájékoztatók tervezési, nyomdai előállítási, valamint grafikai költségei és a terjesztésükkel kapcsolatos költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 40%-át;

h) az akciók által elért eredmények különböző marketing és statisztikai módszerekkel történő mérésének költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 10%-át, és amelyek az alábbi módszerek költségeit tartalmazzák:

ha) kérdőív,

hb) interjú,

hc) eladási statisztikák változásának mérése a célországban vagy célországokban;

i) PR tevékenységek, média-megjelenés, honlap, film, reklám előállításának költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 50%-át;

j) az akció megvalósításában résztvevők napidíja legfeljebb 50 euró/nap összegben, amelynek összesített mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 5%-át;

k11) a célországban vagy célországokban megjelenő sajtótermékek szerzői számára váltott business osztályra szóló repülőjegy, a beutaztatásukhoz kapcsolódó szakértői költségek, a taxival és tömegközlekedéssel történő utazás költségei, valamint a b) pont bb)–bd) alpontja szerinti utazási költségek, szállásköltségek az 5. melléklet szerint és étkeztetési költségek, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 30%-át;

l) a program megvalósítása során felhasznált reprezentációs termékek költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 20%-át;

m)12 a számítógép-használat átalányösszegként figyelembe vett költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 2%-át.

(2) A szállítónak – kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás – fizetett előleg csak a fizikai teljesítést igazoló rész- vagy végszámla együttes benyújtásával számolható el.

(3) Ha az áru vagy a szolgáltatás ellenértékét részletekben fizetik meg, akkor csak a ténylegesen megfizetett részletek összege számolható el.

(4) Az akciók megvalósításának elszámolható költsége az akció jóváhagyott költségvetését, ha az akció több borpiaci évet érint, az akciónak az adott borpiaci évre vonatkozóan jóváhagyott költségvetését nem haladhatja meg.

(5)13 Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az értékcsökkenésnek az arra az időszakra eső értékét, amelynek során a kérelmező az eszközt a program megvalósítása érdekében használja.

6. Az akciók megvalósítása

7. § (1) A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is megkezdheti. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit a kérelmező viseli.

(2) A kérelmező a programjavaslatban jóváhagyott akció megkezdése előtt 15 nappal az MVH által közleményben rendszeresített bejelentőlap megküldésével köteles tájékoztatni az MVH-t az akció megvalósításának pontos időpontjáról és helyszínéről.

(3) A (2) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az MVH a támogatás összegét az adott akció tekintetében a késedelem minden egyes napja után a megítélhető támogatási összeg 1/5-öd részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a kérelmező a bejelentés határidőben történő benyújtása esetén lett volna jogosult.

(4) A miniszter által jóváhagyott programtól kizárólag az egyes akciók megvalósításának időpontja és helyszíne tekintetében van lehetőség eltérni, amihez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges.

(5)14 A program módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a módosítással érintett akció megvalósítását megelőzően kell a minisztériumnál benyújtani. A módosított program megvalósítására az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(6) A miniszter döntését a kérelmezővel és jóváhagyás esetén az MVH-val is közli.

(7)15 A miniszter a program módosítására vonatkozó döntését a módosítás iránti kérelem benyújtását követő 30 napon belül közli a kérelmezővel és az MVH-val, ellenkező esetben a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.

(8)16 A módosítás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása előtt az ügyfél köteles tájékoztatni az MVH-t az akció megvalósításának új időpontjáról vagy új helyszínéről.

7. Kifizetési kérelem

8. § (1) A kifizetési kérelmet az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az MVH-hoz kell egy eredeti példányban benyújtani. A nyomtatvány adattartalmát a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A kifizetési kérelem a borpiaci év egyes negyedéveire vonatkozóan, a borpiaci év adott negyedévét követő hónap folyamán nyújtható be. A borpiaci év negyedik negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határideje a negyedévet követő tizenötödik nap.

(3)17 Egy kérelmező egy negyedévre egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A 2013. október 31-ig és a 2014. január 31-ig tartó két negyedévre vonatkozóan 2014. február folyamán közös kifizetési kérelmet kell benyújtani.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a program adott negyedévi megvalósítását igazoló bizonylatok másolatát,

b) a kínai, a japán és az orosz nyelven kiállított bizonylatok hiteles magyar fordítását,

c) a számlákhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok másolatát,

d) a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát,

e) kiállításon vagy vásáron való részvétel esetében az esemény szervezőivel kötött szerződés másolatát,

f) a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó berendezések és felszerelések bérlése esetén a bérleti szerződés másolatát,

g) a kérelmező által a program megvalósítása érdekében kötött szerződések másolatát,

h) az akció eredményeképpen létrejövő promóciós anyag mintapéldányát, míg elektronikus média-megjelenés esetén a megjelenést igazoló felvételt, tárolt weboldalt vagy egyéb bizonyítékot, továbbá kiállításon vagy vásáron történő részvétel esetén a megjelenést bizonyító fényképet vagy digitális felvételt.

(4a)18 A 6. § (5) bekezdése szerinti értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylat a (4) bekezdés a) pontja alá tartozó bizonylatnak minősül.

(5)19 A számítógép-használat költségei esetében a (4) bekezdés a)–g) pontjai szerinti dokumentumokat a kifizetési kérelemhez nem kell csatolni. A kifizetési kérelemben a számítógép-használat költségeként a jóváhagyott programban annak teljes időtartamára meghatározott összeg időarányos része számolható el.

(6) Ha a kérelmező a program egészének vagy egy-egy akció egészének a megvalósítására köt szerződést, a (4) bekezdés a)–g) pontjai szerinti dokumentumokon az e szerződést a kérelmezővel megkötő másik fél részére kiállított bizonylatokat és a másik fél által kötött szerződéseket is érteni kell.

(7)20

(8) A támogatás alapjául szolgáló számlának az egyes gazdasági eseményeket és értéküket tételesen tartalmaznia kell.

(9) Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH a kérelmezőt az idegen nyelven kiállított bizonylat, szerződés hiteles magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

(10) A kifizetési kérelem mellékleteként kizárólag megvalósított akcióhoz kapcsolódó számla nyújtható be.

9. § (1) Az MVH a program költségvetését euróban tartja nyilván. A támogatási összeg megállapításakor a nem forintban kifejezett összegeket forintra, valamint a megállapított támogatás összegét euróra az Európai Központi Bank által az érintett negyedévet megelőzően utoljára megállapított árfolyamon kell átváltani.

(2) Az MVH a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. Ha a kérelmező a kérelmét módosítja, a kérelem a sorrendben a módosítás beérkezésének napja szerint szerepel. Ha az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, a kérelem beérkezési napjának a határidőben teljesített hiánypótlás beérkezésének napját, ennek elmaradása esetén a hiánypótlási határidőt követő ötödik munkanapot kell tekinteni. Az MVH a beérkezési sorrendben azonos helyen szereplő kérelmeket a támogatási igények növekvő sorrendjében bírálja el.

(3) Az MVH az egyes borpiaci évekre vonatkozó támogatást a borpiaci évre a 2. § (4) bekezdésében megállapított keretösszeg erejéig a borpiaci év kezdetét követő év október 15-ig, az azt meghaladó részében a borpiaci év kezdetét követő év október 15. után fizeti ki.

(4)21 A koordinációs költségek alapján fizetett támogatás összege nem haladhatja meg a kifizetési kérelem alapján a koordinációs költségek nélkül megítélt támogatási összeg 20%-át.

(5) A kérelmező a program utolsó negyedévére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőben egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban köteles a program megvalósításának – a 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában megfogalmazott mérhető célkitűzés(ek), illetve a 4. § (3) bekezdés d) pontban szereplő várt eredmények szerinti – értékelését az MVH-hoz benyújtani. A kérelmező e kötelezettségét a kifizetési kérelem benyújtásának esetleges elmaradása nem érinti.

(6) Az értékelés eredeti példányát az MVH tizenöt napon belül továbbítja a minisztérium részére.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1) Amennyiben a program a jóváhagyott programjavaslat szerint megvalósított akciók számát tekintve nem éri el a program befejezéséig a 70%-ot, az addig kifizetett támogatást az MVH jogosulatlan igénybevételnek minősíti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezményt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a program megvalósításának a mértéke a kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállása esetén nem éri el a 70%-ot.

(3) A kérelmező önhibáján kívül bekövetkezett körülmény fennállását a kérelmező bejelentése és az önhiba kizárásának szükség szerinti igazolása alapján a miniszter állapítja meg.

(4) A kérelmező a támogatást jogosulatlanul veszi igénybe, ha az akció megvalósításának ellenőrzését az akció megvalósításában közreműködő személy vagy szervezet akadályozza.

9. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 103p. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikkei.

12/A. §22 A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelettel megállapított 6. § (1) bekezdés k) pontját, valamint 7. § (5), (7) és (8) bekezdését a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet hatálybalépésekor23 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. Módosító rendelkezések

13–15. §24

1. melléklet a 6/2013. (II. 5.) VM rendelethez

Célországok
1. Amerikai Egyesült Államok
2. Japán
3. Kanada
4. Kínai Népköztársaság
5. Oroszországi Föderáció

2. melléklet a 6/2013. (II. 5.) VM rendelethez

A programjavaslat adattartalma:
a) a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosító száma,
b) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a programjavaslatban meghatározott program megvalósításához nem vesz igénybe más európai uniós vagy állami támogatást,
c) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a program megvalósítása során a tájékoztató és/vagy promóciós üzenetek a borászati termék jellemző tulajdonságain alapulnak,
d) a célország vagy célországok megnevezése, a program kezdésének és befejezésének időpontja,
e) a program megvalósításához igényelni kívánt összes támogatás.

3. melléklet a 6/2013. (II. 5.) VM rendelethez

A program ütemterve

A

B

C

D

E

1

Az akció megnevezése

Időpont/Időszak*

Helyszín (város, ország)

Az akció költsége (euróban)

2

1.

1. akció megnevezése

 

 

 

3

2.

2. akció megnevezése

 

 

 

4

n.

n. akció megnevezése

 

 

 

* Pontos időpont, amennyiben az ismert, és a borpiaci év negyedéves időszaka, amennyiben az akció időpontja előre nem határozható meg.

4. melléklet a 6/2013. (II. 5.) VM rendelethez

Az MVH által rendszeresített kifizetési kérelem nyomtatványának minimális adattartalma:
a) a kérelmező neve (cégneve), kapcsolattartási információi, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9/B. § b) pontja szerinti ügyfél-azonosító száma,
b) az igényelt támogatás összege,
c) az igényelt támogatási összeg költségtípusonkénti bontásban,
d) az elszámolni kívánt számlák részletezése.

5. melléklet a 6/2013. (II. 5.) VM rendelethez

Elszámolható szállásköltségek
1. Amerikai Egyesült Államok: 250 euró/fő/éj
2. Japán: 250 euró/fő/éj
3. Kanada: 200 euró/fő/éj
4. Kínai Népköztársaság: 150 euró/fő/éj
5. Oroszországi Föderáció: 250 euró/fő/éj
6. Magyarország: 40 000 Ft/fő/éj
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 53. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 2. pontját a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (10) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § 3. pontja a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés a) pontja az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontja a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (10) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontját a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (10) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdés e) pontja a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdés k) pontja a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 12. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés m) pontját a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be.

13

A 6. § (5) bekezdését a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be.

14

A 7. § (5) bekezdése a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (7) bekezdése a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. § (8) bekezdését a 4/2015. (II. 19.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 8. § (3) bekezdése a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. § (4a) bekezdését a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése iktatta be.

19

A 8. § (5) bekezdése a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 8. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 9. § (4) bekezdése a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A hatálybalépés napja: 2015. február 27.

24

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére