• Tartalom

6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1–2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1–4. §2

2. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

5. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Br.) 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelettel megállapított
foglaltakat a 2014. január 1-jét követően beszerzett betegszállító gépjárművek esetén kell első ízben alkalmazni.”

6. § (1) A Br. 6. § (2) bekezdés a) pontjában az „életkorát” szövegrész helyébe az „életkorát, TAJ-számát” szöveg lép.

(2) A Br.

a) 1. számú melléklet II/B. 1. pont b) alpontjában az „5” szövegrész helyébe a „6” szöveg,

b) 1. számú melléklet II/B. 1. pont c) alpontjában az „1420” szövegrész helyébe az „1600” szöveg,

c) 1. számú melléklet II/B. 2. pontjában a „hordágytartóval, hordággyal” szövegrész helyébe a „hordszékkel, hordszékrögzítővel, hordágytartóval, hordággyal” szöveg,

d) 1. számú melléklet II/B. 2. pont a) alpontjában az „1950” szövegrész helyébe az „1900” szöveg

lép.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre,
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

7–13. §3

4. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

14–16. §4

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 19-én lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 6. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

18. § (1) Az 1–4. § a vezetői engedélyekről szóló 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének való megfelelést szolgálja.

(2) A 7–12. §

a) az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006. október 24-i 2006/86/EK bizottsági irányelvnek és

c) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról szóló 2006. február 8-i 2006/17/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére