• Tartalom

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.07.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. gép tárolási helye: az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt hely, ahol a támogatott gép üzemszerű használata vagy használaton kívüli tárolása megvalósul,

2. kertészeti tevékenység: az 1. mellékletben meghatározott tevékenység,

3. kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft,

4. nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft.

(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos), az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által legkésőbb jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg IH közleményben közzétett, a jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

(2)3

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél),

a) aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és

b) akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

(2) Támogatás igénybevételére az (1) bekezdésben foglaltak mellett az az ügyfél jogosult,

a) akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják, vagy

b) aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja, vagy

c) akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

(3) Induló vállalkozás az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni.

(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy az 1. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évben eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet ettől az időponttól kezdve az üzemeltetési kötelezettség végéig köteles legalább fenntartani. A művelet megvalósítását követő első naptári évben számított kertészeti üzemméret az adott évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.

(6) A 4. § (1) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén 2014. december 31-ig az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a támogatás egészéről lemond.

(7)4 A műveletet 2015. augusztus 31-ig kell megvalósítani.

4. § (1)–(2)5

(3)–(4)6

(5) Az ügyfél köteles:

a) a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén a 3. § (5) bekezdésében foglalt időponttól kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

(7) Az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek – a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés mellett – a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 21 pontot eléri.

(8) A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

4. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.

(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.

(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(5) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

(6) A támogatási kérelemhez elektronikusan csatolni kell:

a) az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 2. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet jogszabály a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír,

b) az 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti kisértékű gépbeszerzés esetén is – az induló vállalkozások kivételével – a 2. melléklet C része szerinti szempontok alapján készített pénzügyi tervet,

c) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet az 1. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja,

d) az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. és 4. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,

e) a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges kormányhivatali igazolást,

f) az érvényes őstermelői igazolvány másolatát, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.

(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és a gép tárolásának helyét.

6. § (1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak az 5. § (2) bekezdése, valamint a 9. § szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles bejelenteni.

(6) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés semmis.

(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.

(8) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(9) A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy meghatalmazott közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie az MVH megyei kirendeltségére vagy a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, és ezt követően az ügyfélnek – aláírásával hitelesítve – postai úton kell megküldenie a benyújtást követő öt napon belül az MVH megyei kirendeltségére. A papír alapú bejelentés hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.

(10) Amennyiben a meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott önállóan jelenti be, a bejelentéshez csatolnia kell annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette a meghatalmazást adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen. A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben a (9) bekezdésben foglaltak az irányadók.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

7. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt 82 107 424 eurónak megfelelő keretösszeg, amely az Európai Központi Bank 2013. január 1. napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva 24 milliárd forint azzal, hogy a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 33%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó.

(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

(3) A gépkatalógusban közzétett referenciaárat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.

(4) Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. Az 1. § (1) bekezdés 3. és 4. pontja szerinti beszerzések támogatási kérelmeire vonatkozó döntést a kisértékű és a nagyértékű beszerzésekre vonatkozó külön – a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

9. § (1)7 Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során az 5. § (2) és (5) bekezdéseinek és a 6. § (2)–(10) bekezdésének, valamint a Vhr. 29. § (8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(2) Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket. Az egyes kérelmekben – az utolsó kifizetési kérelem kivételével – legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni.

(3)8

(4)9 Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. augusztus 31-ig be kell nyújtani.

(5)10 Amennyiben a 4. § (1) bekezdés szerinti 6 hónapos határidő olyan időpontban jár le, amikor nincs kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor az azt követően elsőként megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak megnyílásától számított 30 napon belül a támogatásra jogosult jogkövetkezmény nélkül benyújthatja a kifizetési kérelmét.

(6)11 A Vhr. 29. § (11) bekezdése szerinti módosítás során, amennyiben a kifizetési kérelem alapját képező gép azonosítható az e jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban kódokkal ellátott gépcsoportokhoz tartozó gépek valamelyike szerint, de nem szerepel a gépkatalógusban, úgy az ügyfél a kifizetési kérelem mellékleteként köteles benyújtani kettő, az 5. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól független forgalmazótól származó, azonos típusú, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. Az árajánlatok közül az alacsonyabb árajánlattal rendelkező gép kerül elfogadásra.

(7)12 A (6) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a kifizetési kérelemhez mellékelnie kell továbbá a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlatban szereplő gép

a) a gépkatalógus szerinti gépcsoportok melyikébe sorolható be, valamint műszaki paramétereit, felszereltségét, és árát tekintve a gépkatalógusban szereplő gépek közül melyiknek feleltethető meg, és

b) az 1. melléklet szerint melyik tevékenység végzésére alkalmas, valamint melyik célból került értékesítésre.

(8)13 Amennyiben a kötelezően benyújtandó kettő árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, az más forgalmazótól nem szerezhető be.

8. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

10. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy – amennyiben annak feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

(5) Az MVH az adott eljárási cselekményekről az ügyfél értesítési tárhelyére értesítést küld, továbbá az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumot, valamint az eljárás során hozott döntést (a továbbiakban: dokumentum) az ügyfél értesítési tárhelyére elhelyezi, melyről a KR az ügyfél által megadott elektronikus levélcímre értesítést küld.

(6) Az ügyfél a dokumentumot az arra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás megnyitásával a KR dokumentum olvashatóvá válik, az olvasottság automatikusan megküldésre kerül az MVH részére, amely igazolja, hogy a dokumentumot átvették.

(7) Ha az ügyfél az MVH által megküldött dokumentumot annak az ügyfél értesítési tárhelyén történő elhelyezését követő ötödik napon sem veszi át, az MVH az ügyfél részére papír alapon kézbesíti a dokumentum másolatát.

9. Jogkövetkezmények

11. § (1)14 Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, abban az esetben az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)15

(3) Amennyiben a 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás egészét jogosulatlanul igénybe vett támogatásként az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(4) Amennyiben az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén a 2. mellékletben szereplő értékelési táblázatban nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás egészét jogosulatlan igénybe vett támogatásként az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(5) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(6) Amennyiben az ügyfél a 3. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(7) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél a 4. § (8) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

(9)16 Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.

(10)17 Amennyiben az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatott gépet illóolaj-, gyógy- és fűszernövény ágazatban fogja használni és ezen kötelezettségének nem tesz eleget, de a gépet kertészeti tevékenységén belül használja, a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2013. július 25-én lép hatályba.

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §18 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (7) bekezdést és 9. § (3), (4) és (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor19 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 4. § (3) és (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor20 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

15. §21 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] hatálybalépését22 követően a 2. § (1) bekezdés szerinti gépkatalógus nem módosítható.

16. §23 (1) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel megállapított 9. § (1) és (4) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § (2) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

17. §26 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 3. § (7) bekezdést, 11. § (9) és (10) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor27 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

18. §28 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezéseket 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor29 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

19. §30 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet] megállapított

a) 3. § (7) bekezdést és 9. § (4) bekezdést a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor31 folyamatban lévő ügyekben,

b) 9. § (6)–(8) bekezdést és az 5. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet hatálybalépésekor32 folyamatban lévő eljárásokban

is alkalmazni kell.

1. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok

 

A

B

C

 

SFH Kód

Megnevezés

TERA kód

1.

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05; ZOL06; ZOL07; ZOL08; ZOL09; ZOL10; ZOL11; ZOL12; ZOL13; ZOL14; ZOL15; ZOL16; ZOL17; ZOL18; ZOL19; ZOL20; ZOL21; ZOL22; ZOL23; ZOL24; ZOL25; ZOL26; ZOL27; ZOL28; ZOL29; ZOL30; ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35; ZOL36; ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41; ZOL42; ZOL43; ZOL44; ZOL45; ZOL46; ZOL47; GYU01; GYU02; GYU03;

2.

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

 

3.

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

FOL01;

4.

D16

Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

VIR01;

5.

D17

Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

 

6.

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05; AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10; AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15; AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21; AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26; AGF27; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31; AGF32;

7.

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08; GYU09; GYU10; GYU11; GYU12; GYU13; GYU14; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06; HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17; HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT06; ULT07; ULT12; ULT14; ULT15; ULT16; ULT17; ULT18; ULT21;

8.

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

 

9.

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08; ULT09; ULT10; ULT11;

10.

G02

Citrus-ültetvények

 

11.

G03A

Olajfa ültetvények – étkezési olíva

 

12.

G03B

Olajfa ültetvények – olajtermelésre

 

13.

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

ULT19;

14.

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

 

15.

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

ULT20;

16.

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

 

17.

G05

Faiskolák

FAT01; FAT02; FAT03;

18.

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

 

19.

I02

Gomba

 

20.

D10

Burgonya

BUR01; EBU01;

21

D23

Dohány

DV102; DBU01

2. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Nagyértékű gépbeszerzések értékelése

 

A

B

C

D

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/Ellenőrzés módja

Pontszám

2.

A RÉSZ
Szakmai szempontok

3.

Természetes személy ügyfél vagy alkalmazottja; nem természetes személy ügyfél esetén vezető tisztségviselője, tagja vagy alkalmazottja; családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetőjének vagy tagjának végzettsége

4. melléklet szerinti végzettség

végzettséget igazoló okirat
és
nem természetes személy ügyfél esetén munkaszerződés (vagy az alkalmazást igazoló egyéb dokumentum) vagy családi gazdaság esetén a családi gazdasági vezetőséget/tagságot igazoló okirat

5

3. melléklet szerinti végzettség

3

4.

Természetes személy ügyfél, vagy nem természetes személy ügyfél esetén a gazdaság vezető tisztségviselője, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője

5 évnél kevesebb mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i), egyéni vállalkozói igazolvány, vagy ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának igazolása. Nem természetes személy ügyfél gazdaság vezető tisztségviselője esetén ezen túlmenően a megbízási szerződése(i) / munkaszerződése(i).

4

5 vagy annál több éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapja(i), egyéni vállalkozói igazolvány, vagy falugazdász igazolása ezek hiányában a területileg illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának igazolása. Nem természetes személy ügyfél gazdaság vezető tisztségviselője esetén ezen túlmenően a megbízási szerződése(i)/ munkaszerződése(i).

6

5.

Az ügyfél elismert
zöldség-gyümölcs termelői
csoportnak, termelői
szervezetnek vagy hegyközségi tanácsnak a tagja illetve a támogatható kertészeti tevékenység termékének megfelelő termelői csoport tagja

 

A termelői csoport, termelői szervezet,
vagy hegybíró igazolása arról,
hogy az ügyfél a csoport/szervezet/tanács
tagja.

3

6.

Az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet az Illóolaj-, gyógy- és fűszernövény ágazatban fogja használni

 

Nyilatkozat

3

7.

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel rendelkezik

 

VM valamint MVH adatbázis

3

8.

Összesen:

Max:20

9.

B RÉSZ
Horizontális szempontok

10.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

legalább 1 új munkahely

Nyilatkozat

2

11.

Az ügyfél lakóhelye/székhelye

A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű településen van.

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet és 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet alapján

4

12.

A nem természetes személy ügyfél esetében

A foglalkoztatott nők száma 1 fő.

Munkaszerződés

1

A foglalkoztatott nők száma legalább 2 fő.

Munkaszerződés

2

Csökkent munkaképességű személy foglalkoztatása

Nyilatkozat

2

13.

Természetes személy ügyfél esetében

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

2

Az ügyfél csökkent munka-
képességű

Nyilatkozat

2

14.

Összesen:

max: 10

15.

C RÉSZ
Pénzügyi terv

16.

A nem természetes személy ügyfél esetében

17.

2012. évi adósságállomány aránya
(hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)/(saját tőke+ hosszú lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek)

Amennyiben az érték 50 % alatti akkor

Meghatározása a 2012. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.

5

Amennyiben az érték 50-60% közötti

3

Amennyiben az érték több mint 60%

0

18.

2012. évi likviditási ráta (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

Amennyiben az érték 2 vagy a feletti

Meghatározása a 2012. évi beszámolóban, üzleti évet záró főkönyvi kivonat alapján történik.

5

Amennyiben az érték 1- 2 közötti

3

Amennyiben az érték 1 alatti

0

19.

Természetes személy ügyfél esetében

20.

A személyi jövedelemadó alap 2012. évi értékének a 2011. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke

Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható

Meghatározása a 2011.valamint 2012. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik.

5

10%- vagy annál kisebb a csökkenés mértéke

3

10 %-nál nagyobb csökkenés mértéke

0

21.

A bevétel 2012. évi értékének a 2011. évihez viszonyított arányának %-ban meghatározott értéke

Nem történt változás valamint növekedés tapasztalható

Meghatározása a 2011.valamint 2012. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján történik.

5

25%- vagy annál kisebb a csökkenés mértéke

3

25 %-nál nagyobb csökkenés mértéke

0

22.

Összesen:

max: 10

23.

Mindösszesen:

40

3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések
1.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

3.

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

4.

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

6.

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

7.

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

8.

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

9.

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

10.

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

11.

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

12.

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

13.

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

14.

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

15.

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

16.

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

17.

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

18.

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

19.

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

20.

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

21.

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

22.

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

23.

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

24.

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

25.

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

26.

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

27.

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

28.

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

29.

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

30.

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31.

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

32.

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

33.

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

34.

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

35.

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

36.

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

37.

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

38.

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

39.

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

40.

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

41.

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

42.

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

43.

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

44.

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

46.

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

47.

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

48.

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

49.

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

50.

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

53.

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

54.

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

55.

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

56.

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

57.

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

58.

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

59.

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

60.

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

62.

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

63.

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

64.

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

65.

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

66.

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

67.

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

68.

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

2.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megjelölésével)

Szaktechnikus

3.

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

4.

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

3.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

3.

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

4.

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

5.

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

6.

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

7.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

8.

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

9.

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

10.

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

11.

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

12.

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

13.

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

14.

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

15.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

16.

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

17.

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

18.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

19.

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

20.

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

21.

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

22.

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

23.

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

4.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

3.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

4.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

5.

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

5.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

4.

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

6.

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

7.

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

8.

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

9.

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

10.

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

11.

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

12.

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

13.

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

14.

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

15.

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

16.

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

17.

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

18.

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

19.

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

20.

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

21.

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

22.

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

23.

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

24.

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

25.

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

26.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

27.

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

28.

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

29.

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

30.

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

31.

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

32.

52 5470 04

Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány)

Technikus

33.

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

34.

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

35.

51 7872 02

Lovastúra-vezető

Technikus

36.

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

37.

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

38.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

39.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

40.

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

41.

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

42.

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

44.

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

46.

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

47.

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

48.

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

49.

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

50.

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

53.

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

54.

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

55.

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

56.

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

57.

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

58.

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

59.

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

Szakmunkás

60.

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

62.

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

63.

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

64.

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

65.

51 6207 02

Vincellér

Technikus

66.

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

6.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

34 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

3.

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

4.

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

5.

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

6.

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

7.

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

8.

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

7.    Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

 

A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

4.

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

6.

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

7.

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

8.

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás

9.

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

Szakmunkás

10.

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

11.

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

12.

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

13.

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

14.

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

15.

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

Szakmunkás

16.

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

17.

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

18.

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

19.

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

20.

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

21.

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú szakképesítés

22.

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

23.

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

24.

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

25.

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

26.

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

27.

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú szakképesítés

28.

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

29.

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

30.

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

31.

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó

Felsőfokú szakképesítés

32.

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

33.

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

34.

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

35.

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gépkezelő

Szakmunkás

36.

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

37.

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

38.

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

39.

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

40.

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

Technikus

41.

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

42.

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

43.

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

44.

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú szakképesítés

45.

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

46.

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

47.

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

48.

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

49.

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

50.

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

51.

31 521 19 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

Szakmunkás

52.

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

53.

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

54.

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

55.

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

56.

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

57.

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

58.

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

59.

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú szakképesítés

60.

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

61.

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

62.

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

63.

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú szakképesítés

64.

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

65.

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

66.

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

67.

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

68.

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

69.

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

70.

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

71.

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás

72.

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

73.

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

74.

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás

75.

31 622 01 0100 21 03

Gyógynövénytermesztő

Szakmunkás

8.    Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

1801-1

Juhtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1801-2

Lótenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1801-3

Sertéstenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

6.

1804

Méhész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

7.

1805

Vadász-vadtenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

8.

1806

Baromfitenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

9.

1807

Állategészségőr

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

10.

1809

Általános állattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

11.

1810

Kisállattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

12.

1701

Dísznövénykertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

13.

1705

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

14.

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

15.

1705-2

Zöldségtermesztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

16.

1707

Általános kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

17.

1706

Mezőgazdasági gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

18.

1706-1

Állattartótelepi gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

19.

1706-2

Kertészeti gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

20.

1706-3

Növénytermesztő gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

21.

1913-1

Borász

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

22.

313

Gépszerelő
és -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

23.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

24.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

25.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

26.

32-101

Erdészeti (technikus)

Technikus

9.    Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

1703

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1704

Növénytermesztő gépész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1803

Kisállattenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1901

Borász

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

10.    Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

313-4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1809

Általános tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1913-1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

6.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

Technikus

7.

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

Technikus

8.

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

9.

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

10.

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

Technikus

11.

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

Technikus

12.

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

Technikus

11.    Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján

 

A

B

C

D

1.

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3.

1801-1

Sertéstenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4.

1801-2

Szarvasmarha-tenyésztő

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5.

1702

Dísznövénykertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhető képzések

 

A

B

1.

Végzettségi szint

Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2.

alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

állattenyésztő mérnöki alapképzési szak

3.

élelmiszermérnöki alapképzési szak

4.

erdőmérnöki alapképzési szak

5.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

6.

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak

7.

kertészmérnöki alapképzési szak

8.

környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak

9.

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

10.

mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak

11.

mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak

12.

növénytermesztő mérnöki alapképzési szak

13.

szőlész-borász mérnöki alapképzési szak

14.

természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

15.

vadgazda mérnöki alapképzési szak

16.

mesterfokozat
(magister, master; rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak

17.

állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés

18.

állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak

19.

birtokrendező mérnöki mesterképzési szak

20.

díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak

21.

erdőmérnöki mesterképzési szak

22.

erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés

23.

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak

24.

élelmiszermérnöki mesterképzési szak

25.

gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak

26.

kertészmérnöki mesterképzési szak

27.

környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

28.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak

29.

növényorvosi mesterképzési szak

30.

növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

31.

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

32.

természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

33.

vadgazda mérnöki mesterképzési szak

34.

vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

35.

Főiskolai

agrármérnök

36.

agrármenedzser főiskolai szintű szak

37.

agrár-szakoktató főiskolai szintű szak

38.

állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztő főiskolai szintű szak

39.

élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

40.

élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszer-technológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak

41.

gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak

42.

kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

43.

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki főiskolai szintű szak

44.

meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak

45.

mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

46.

mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak

47.

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak

48.

növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak

49.

szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak

50.

szőlész-borász főiskolai szintű szak

51.

tájgazdálkodási főiskolai szintű szak

52.

természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak

53.

vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak

54.

vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak

55.

vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak

56.

Egyetemi

agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak

57.

agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

58.

alkalmazott zoológus szak

59.

állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak

60.

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak

61.

élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak

62.

erdőmérnöki egyetemi szintű szak

63.

gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

64.

informatikus agrármérnök

65.

kertészmérnöki egyetemi szintű szak

66.

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak

67.

mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak

68.

növényorvosi egyetemi szintű szak

69.

vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak

70.

Szakirányú továbbképzési szak

agrárközgazdasági

71.

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

72.

agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

73.

agrármenedzsment

74.

alapszintű nemzetközi mezőgazdasági

75.

baromfi-egészségügy

76.

élelmiszerbiztonsági

77.

élelmiszerbiztonsági szakember

78.

élelmiszeripari minőségügyi

79.

élelmiszerlánc minőségirányítás

80.

élelmiszerlánc minőségügy

81.

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai

82.

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

83.

élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki

84.

európai uniós agrárszakértő

85.

gombatermesztési szakmérnök

86.

gombatermesztési szaktanácsadó

87.

gyógynövénytermesztő

88.

gyógynövénytermesztő szakember

89.

gyümölcstermesztési (integrált termesztési)

90.

gyümölcstermesztő

91.

gyümölcstermesztő szakmérnök

92.

integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

93.

integrált növénytermesztő

94.

integrált növénytermesztő szakember

95.

juh- és kecskeágazati szakmérnök

96.

kertészeti marketing és logisztikai

97.

környezet- és tájgazdálkodási

98.

környezet- és tájgazdálkodási szakember

99.

környezetgazdálkodási

100.

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi

101.

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

102.

lótenyésztő

103.

mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági

104.

mezőgazdasági környezetgazdálkodási

105.

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

106.

mezőgazdasági szaktanácsadó

107.

mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

108.

mezőgazdasági vízgazdálkodási

109.

mezőgazdasági vízgazdálkodási

110.

nemzetközi agrárágazati

111.

növénygenetika és növénynemesítés

112.

növénygenetikai és növénynemesítési

113.

növényvédelmi szakmérnök

114.

növényvédelmi szakmérnök

115.

ökológiai gazdálkodó

116.

ökológiai gazdálkodó szakmérnök

117.

ökológiai növénytermesztő

118.

ökológiai növénytermesztő szakember

119.

sertés-egészségügyi

120.

sertéstenyésztő szakmérnök

121.

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

122.

szarvasmarhatenyésztő szakmérnök

123.

szőlész-borász

124.

szőlő- és borgazdasági szakmérnök

125.

szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

126.

szőlőtermesztő és borász menedzser

127.

szőlőtermesztő és borász szakmérnök

128.

takarmánykeverék-gyártási

129.

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

130.

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

131.

talajerőgazdálkodás

132.

talajerőgazdálkodás szakmérnök

133.

talajtani

134.

talajtani szakmérnöki

135.

tápanyag-gazdálkodási

136.

vadászati és vadgazdálkodási

137.

vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó

138.

vadgazdálkodási

139.

vadgazdálkodási szakember

140.

vetőmag-gazdálkodási

141.

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

142.

vidékfejlesztési

143.

vidékfejlesztési menedzsment és marketing

144.

vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

145.

vidékfejlesztő menedzser

146.

vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

147.

zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási

148.

zöldséghajtatási

149.

zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök

5. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez33

A 9. § (6) bekezdés szerinti árajánlat minimális tartalmi elemei:
I. Árajánlat kérő:
1. neve
2. lakhelye vagy székhelye
3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. MVH ügyfél-azonosító száma
II. Árajánlat tevő:
1. megnevezése
2. lakhelye vagy székhelye
3. adószáma vagy adóazonosító jele
4. kiadási tétel műszaki adatai
5. kiadási tétel mennyisége
6. kiadási tétel mértékegysége
7. kiadási tétel nettó összege, felszámított általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) és a kiadási tétel bruttó összege, vagy
8. ha az árajánlatból megállapítható az áfa, akkor áfa tartalom vagy áfa kulcsa
9. a kiadási tétel pénzneme, amennyiben az forinttól eltérő
10. korszerűségi mutató
11. ha releváns, a forgalmazó 9. § (8) bekezdés szerinti nyilatkozata
12. árajánlat érvényességi ideje
III. Az árajánlattevő aláírása
IV. Az árajánlat kiállításának dátuma
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 63. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 79. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (7) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 72. § (1) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1)–(2) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 79. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (3)–(4) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 9. § (1) bekezdése a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (3) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 79. § c) pontja.

9

A 9. § (4) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 9. § (5) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 30. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 9. § (6) bekezdését a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 9. § (7) bekezdését a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 9. § (8) bekezdését a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 11. § (1) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 79. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 79. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 11. § (9) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 72. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (10) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 72. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

20

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

22

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

24

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

25

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

27

A hatálybalépés napja: 2015. február 17.

28

A 18. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 78. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

31

A hatálybalépés időpontja 2015. július 14.

32

A hatálybalépés időpontja 2015. július 14.

33

Az 5. mellékletet a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére