• Tartalom

63/2013. (X. 29.) NFM rendelet

63/2013. (X. 29.) NFM rendelet

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról1

2016.03.31.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. átadási profil: a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező teljesítmény-idősor, amelyet a Befogadó alkalmaz a közötte és az átvételre kötelezett mérlegkör felelősök közötti szállítások meghatározása során;

2. átvételre kötelezett mérlegkör felelős: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 13. §-ával összhangban olyan mérlegkör felelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet;

3. havi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott, az Értékesítőnek a hónap minden napjára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend;

4. KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele a VET, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján létrehozott eljárásrend szerint;

5. KÁT átadási menetrend: a Befogadó által az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére meghatározott, a kötelezően átveendő villamos energia mennyiségét tartalmazó kereskedelmi menetrend;

6. KÁT egységár: az átvételre kötelezett mérlegkör felelősök részére szétosztott, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia adott hónapra megállapított elszámolási egységára;

7. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a Befogadó;

8. KÁT szétosztási aránytényező: az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére vonatkozó, az átvételre kötelezett mérlegkör felelősre meghatározott részesedési mérték;

9. kereskedelmi menetrend: a kereskedelmi szabályzatban meghatározott jellemzőkkel rendelkező menetrend, amely két magyarországi bejegyzésű mérlegkör közötti szállítás elszámolására szolgál;

10.2 korrekciós kamat: a tervezett és a tény értékesítési adat közötti eltérés után számított, az adott havi KÁT átadási menetrend utolsó szállítási napján érvényes jegybanki alapkamat az eltérés minden napjára;

11. összesített KÁT termelés: a havi termelési menetrendek alapján meghatározott összesített villamosenergia-mennyiség;

12. szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend: az Értékesítők adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számított órás menetrendjei és a KÁT átadási menetrendek különbsége alapján meghatározott, a Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszak vonatkozásában értékesíteni tervezett villamos energia benyújtott menetrendje;

13. technikai költség: a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei;

14.3 tervezett értékesítési adat: az átvételre kötelezett mérlegkör felelős által megadott, a mérlegkörére vonatkozó, a következő hónapra prognosztizált értékesítési adat, amely a VET 13. §-a szerinti mennyiségeket és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza;

15.4 tény értékesítési adat: az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. § (2) bekezdése szerinti mennyiségeket, valamint a kereskedelmi szabályzat szerinti termelői saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza;

16.5 KÁT pénzeszköz: a VET 9. § (2) bekezdése szerinti kötelező átvételi rendszer működtetéséhez szükséges, mérlegkör-felelősök által viselendő költségek összege;

17.6 napi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott, az Értékesítőnek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend;

18.7 tárgyhónap: az a havi elszámolási időszak, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. Az Értékesítő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. § (1)8 Az Értékesítő köteles minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet adni a Befogadó részére a következő 12 hónapra vonatkozóan havi és zónaidőnkénti bontásban.

(2) Amennyiben az Értékesítő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.

(3)9

(4) Az Értékesítő jogosult a havi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából

a) minden naptári hónap 8. munkanapjától minden nap 10.00 óráig a következő hónap végéig terjedő időszakra vonatkozóan bármely következő napra napi,

b) a bejelentés napján a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a bejelentés napjának hátralévő részéről napon belüli

termelési menetrendet adni a Befogadó részére.

(5) A Befogadó minden hónap 8. munkanapjáig megállapítja az Értékesítőkre vonatkozó előző havi mérési-elszámolási tényadatokat, majd kiszámítja a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott szabályozási pótdíj és módosítási pótdíj értékeket.

3. Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

3. §10 Az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős köteles a Befogadó részére bejelenteni minden naptári hónap 8. munkanapjáig a VET 13. § (2) bekezdése szerinti előző hónapban mentesített értékesítési adatát (a továbbiakban: tény mentességi adat), és a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidőig a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

4. A Befogadó kötelezettségei

4. §11 (1) A Befogadó a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok és az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősök 3. §-ban meghatározott adatszolgáltatása alapján összesíti az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősök tény értékesítési adatait (a továbbiakban: összesített tény értékesítési adat).

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti számítások során a tény mentességi adatot nulla értékkel veszi figyelembe azon átvételre kötelezett mérlegkör-felelős esetében, aki azt a Befogadó részére nem a 3. § szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

(3) A Befogadó minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör-felelős tekintetében korrekciós hozzájárulást és korrekciós kamatot számol el úgy, hogy a korábbiakban átvett villamos energia vonatkozásában minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör-felelős a tény értékesítési adata szerinti KÁT szétosztási aránytényező alapján kiszámított terhet viselje.

(4) A korrekciós hozzájárulás kiszámításának részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

5. §12 A Befogadó a korrekciós hozzájárulás vonatkozásában a tárgyhónapra irányadó KÁT szétosztási aránytényezőt minden egyes átvételre kötelezett mérlegkör-felelős esetében

a) a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok és a 3. § szerinti adatszolgáltatás alapján megadott tény mentességi adatok alapján számított tény értékesítési adatok, és

b) a 4. § (1) bekezdése szerinti összesített tény értékesítési adatok

arányában állapítja meg.

6. §13 A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős által kötelezően fizetendő korrekciós hozzájárulás ráeső összegét

a) az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősre vonatkozó, 5. § (1) bekezdése alapján meghatározott szétosztási aránytényező és a 8. § (2) bekezdése szerinti tételek előjelhelyes összege szorzatának és

b) a 2016. február tárgyhóig terjedő termelési időszakban az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős tervezett és tény értékesítési adatainak eltérése, illetve a korábbi tény értékesítési adatainak módosulása miatti, az adott átvételre kötelezett mérlegkör-felelős által korábban, kötelező átvétellel kapcsolatban megfizetett összegeinek még figyelembe nem vett módosulásainak, továbbá

c) a b) pont szerinti módosulásokhoz tartozó korrekciós kamatoknak

a kereskedelmi szabályzatban meghatározott összegeként határozza meg.

7. § (1)14 A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősre eső tárgyhónapra érvényes korrekciós hozzájárulás összegét,

b) az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősökre vonatkozó, a korrekciós hozzájárulással kapcsolatos szétosztási aránytényezőket,

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a korrekciós hozzájárulás kiszámítása során felhasznált, a 8. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat,

d) az Értékesítőknek a következő 12 hónapra várható, összesített kötelező átvételi értékesítését havi és zónaidőnkénti bontásban, és

e) a KÁT pénzeszköz várható mértékét, valamint az ebből fakadó várható összesített fizetési kötelezettséget, továbbá a KÁT pénzeszköz várható mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési adatokat a következő 12 hónapra havi bontásban.

(2)15 A Befogadó az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(3)16

(4) A Befogadó köteles minden naptári napon honlapján nyilvánosságra hozni az általa az előző napon a szervezett villamosenergia-piacon ténylegesen értékesített villamos energia mennyiségét órás bontásban.

5. 17 A korrekciós hozzájárulás meghatározása

8. § (1) A korrekciós hozzájárulás meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi:

a) az Értékesítőkkel, a szervezett villamosenergia-piaccal és az átvételre kötelezett mérlegkör-felelősökkel való, a KÁT átvétellel kapcsolatos elszámolásait,

b) a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait, és

c) a KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A korrekciós hozzájárulás meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe venni:

a) 2016. február tárgyhóra az Értékesítő adott havi termelési menetrendje szerint tervezett termelés és az Értékesítő adott havi tény termelésének a különbözete zónaidőnkénti bontásban, és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott, az Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b) 2016. február tárgyhóban az Értékesítőtől adott hónapban befolyt pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegét;

c) 2016. február tárgyhóban a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során igénybe vett szabályozási energia költségét;

d) 2016. február tárgyhóra a KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi jellegű adott havi bevételeket és költségeket;

e) a KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Hivatal által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített költségeit;

f) a 2016. február tárgyhót megelőző termelési időszakra vonatkozó, a) és c) pont szerint meghatározott összegek még figyelembe nem vett módosulásait;

g) 2016. február tárgyhóra a szervezett villamosenergia-piacon történő, tervezett és tényleges értékesítésből származó összegek különbözetét, valamint a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéshez kapcsolódó tervezett és tény technikai költségek összegének különbözetét a Befogadó által a konverziós ügyletek megkötésekor elért tényleges árfolyamon.

6. 18 A menetrendkezelés és a szervezett villamosenergia-piacon történő villamosenergia-értékesítés

9. §19

10. § (1) A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör felelősökre szét nem osztott villamos energiát a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti.

(2) A Befogadó az Értékesítők adott napra érvényes menetrendjei és a KÁT átadási menetrend alapján megállapítja a KÁT szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjét.

(3) A Befogadó – a KÁT mérlegkör költségei csökkentése érdekében – jogosult limitárat meghatározni arra az esetre, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energia szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéséből származó hátrány meghaladná az értékesítésből származó előnyöket. A limitár mértékét a kereskedelmi szabályzat határozza meg.

(4) A KÁT hatálya alá tartozó villamos energia szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítésének részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

(5)20

7. A számlázási és fizetési kötelezettségek teljesítésének szabályai

11. § (1)21 A Befogadó az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős részére havonta egy számlát állít ki az átadott villamos energiáról.

(2)22 A Befogadó vagy az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős havonta egy számlát állít ki a Befogadó által meghatározott korrekciós hozzájárulás ráeső összegéről.

(3) A Befogadó jogosult az adott hónapra az átadott villamos energiára vonatkozó számláját a teljesítést követő hónap első munkanapján az átvételre kötelezett mérlegkör felelős részére benyújtani.

(3a)23 A Befogadó vagy az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős jogosult az adott hónapra a korrekciós hozzájárulás ráeső összegére vonatkozó számláját a tárgyhónapot követő hónap tizedik munkanapjától benyújtani.

(4)24 A számlázás során a számla kiállítására jogosult köteles a számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább 3 munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(5)25 A számla szerinti ellenérték megfizetésére kötelezett a számlával, a számviteli bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számla vagy számviteli bizonylat kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(6)26 A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

8. Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős felelőssége a KÁT allokálás folyamata során, a mérlegköri szerződés

12. § (1)27 Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős felel a mérlegköre tekintetében a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, az allokált villamos energia átvételéért, továbbá a kiszámlázott díjak megfizetéséért.

(2) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a mérlegkör tagjaival a mérlegkör tagsági szerződésük, vagy azzal egyenértékű megállapodásuk alapján, szerződéses megállapodásuk szerint számol el.

(3) A Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős közötti jogviszonyt a Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős között létrejött mérlegköri szerződés tartalmazza. A mérlegköri szerződés a Befogadó üzletszabályzatának részét képezi.

(4) Az átvételre kötelezett mérlegkör felelős a Befogadó részére a mérlegköri szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult az átvételre kötelezett mérlegkör felelős lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

(5)28 A Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör-felelős a mérlegkör-felelősi jogviszony megszűnésekor köteles a mérlegköri szerződés szerint elszámolni.

9. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A

4. 5. §,

5. 6. §,

7. 8. §,

8. 12. §,

9. 14. §,

10. 15. § (1) bekezdése

2013. december 1-jén lép hatályba.

(3) A

2. 15. § (2) bekezdése

2013. december 31-én lép hatályba.

(4) A

3. 15. § (3) bekezdése

2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A

3. 11. §,

2014. február 1-jén lép hatályba.

14. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a Befogadó és az átvételre kötelezett mérlegkör felelős közötti jogviszonyban, abban az esetben is, ha köztük e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött mérlegköri szerződés megfelelő módosítására nem kerül sor.

(2)29

15. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

1

A rendeletet az 1/2016. (I. 27.) NFM rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2016. április 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 10. pontja a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés 14. pontja a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés 15. pontja a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés 16. pontját a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (1) bekezdés 17. pontját a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (1) bekezdés 18. pontját a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdését a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (1) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (2) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7. § (3) bekezdését a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. alcím (8. §) a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

[A 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 6. alcím címében a „menetrend és a” szövegrész, nem vezethető át.]

19

A 9. §-t a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 10. § (5) bekezdését a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 11. § (1) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 11. § (2) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. § (3a) bekezdését a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 11. § (4) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 11. § (5) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 11. § (6) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 12. § (1) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 12. § (5) bekezdése a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

29

A 14. § (2) bekezdését a 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet 11. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 15. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére