• Tartalom

67/2013. (VII. 29.) VM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis” támogatásról1

2014.11.09.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. árajánlattevő: olyan természetes, vagy jogi személy, amelynek tevékenységi köre kiterjed hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű forgalmazására;

2. beruházás megvalósítása: gép, technológiai berendezés beszerzése esetén, annak üzembe helyezése; hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén annak forgalomba helyezése;

3.2 de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti támogatás;

4. elszámolható költség: gép, technológiai berendezés, illetve hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű számlán szereplő általános forgalmi adóval nem terhelt vételára, amely nem tartalmazza a szállítási költséget, üzembe-, forgalomba helyezés költséget;

4a.3 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

5. gép, technológiai berendezés: olyan első üzembe helyezésű, a sertéshús feldolgozói iparban használt berendezés

a) amely szerepel a gépkatalógusban, és beletartozik az intézkedés vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és

c) amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el;

6.4 gépkatalógus: a Földművelésügyi Minisztérium, és a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet közreműködésével készült, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által közzétett a gépek műszaki és technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely tartalmazza a referenciaárakat is;

7. hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű: olyan első forgalomba helyezésű, hűtő, vagy fagyasztóval felszerelt, beépített erőgéppel hajtott gépjármű,

a) amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja,

b) amelyhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, és

c) amelynek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el;

8.5

9. referenciaár: a gépkatalógusban szereplő ár;

10. üzembe helyezés: a gépekről és a 95/16 EK irányelv módosításáról szóló 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk k) pontjának megfelelő üzembe helyezés;

11. üzemeltetési hely: a gép, technológiai berendezés üzemeltetési, vagy hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye, amelyet az MVH-hoz bejelentettek.

2. A támogatás célja, jellege, mértéke

2. § (1) A támogatás célja a sertéshús feldolgozás helyzetének javítása, a jó minőségű magyar hústermékek fogyasztó részére korszerű úton történő eljuttatásának elősegítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében vissza nem térítendő támogatás nyújtható azon mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: ügyfél) részére, amely

a) tevékenységei között szerepel a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) alapján:

aa)6 a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti igénylés esetén a TEÁOR‘08.10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy TEÁOR'08.10.13 Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység;

ab) a (4) bekezdés c) pont szerinti igénylés esetén a TEÁOR‘08.10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy TEÁOR'08.10.13 Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység;

b) feldolgozói tevékenysége során a KN0203 vagy a KN1601 vagy a KN1602 főcsoportba tartozó terméket állít elő, és a termékek hústartalma 50%-ot meghaladó sertéshús tartalommal rendelkezik, és

c)7 a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan az agrárpolitikáért felelős miniszter által – a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján – elismert sertéstenyésztést és húsfeldolgozást, illetve húskészítménygyártást végző termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik.

(3) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe

a) az 1. mellékletben meghatározott gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,

b) a 2. mellékletben meghatározott hűtő-, légtér szabályozó, hő visszanyerő gép, technológiai berendezés beszerzéséhez,

c) a 3. mellékletben meghatározott feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, illetve

d) a feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez.

(4) A támogatás összege az összes elszámolható költség legfeljebb

a)8 75%-a, amennyiben az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiállított hatósági bizonyítvány alapján 2013. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,

b)9 60%-a, amennyiben az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány alapján 2013. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel,

c)10 40%-a, amennyiben az ügyfél számlával igazoltan 2013. évben 100%-ban vásárolt sertéshúst dolgozott fel, amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.

(5) A támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél rendelkezésére álló szabad általános de minimis keretének megfelelő forintösszeget.

(6) Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 5 millió forint. Nem igényelhető támogatás olyan gép, technológiai berendezés beszerzésére, amelynek számlán szereplő tételenkénti, általános forgalmi adóval nem terhelt vételára nem éri el a kettőszázezer forintot.

(7)11 A gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezés beszerzése esetén a támogatás alapja a gépkatalógusban szereplő referenciaár. Amennyiben a beszerzés költsége meghaladja a gépkatalógusban szereplő referenciaárat, a támogatás alapja – a beszerzés költségétől függetlenül – a gépkatalógusban szereplő ár.

(8)12 A gépkatalógusban nem szereplő hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművek beszerzése árajánlat alapján történik. A támogatás alapja az árajánlatban szereplő ár; amennyiben ezt a beszerzés költsége meghaladja, a támogatás alapja – a beszerzés költségétől függetlenül – az árajánlatban szereplő ár.

(9) Az árajánlatnak legalább tartalmaznia kell az árajánlattevő, valamint az árajánlatot kérő adatait (amelynek azonosnak kell lennie az ügyfél adataival), az e rendelet szerinti hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre vonatkozó adatokat, valamint az árajánlat érvényességét, amely legalább a támogatási kérelem benyújtását követő hatodik hónap végéig érvényes.

(10) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro devizaárfolyam alkalmazandó.

(11)13 A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlat esetén a forintra történő átváltáskor a támogatási kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyam alkalmazandó.

3. A támogatás forrása

3. § (1)14 A támogatás forrása a Földművelésügyi Minisztérium A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

(2)15 A 2014. évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 250 millió forint.

(3)16 A forráskimerülésről az MVH tájékoztatása alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter közleményt ad ki.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § Támogatási kérelmet nyújthat be az ügyfél, amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

c)17

5. § Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe

a) a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye kizárólag Magyarország területén van;

b) a gép, technológiai berendezés, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű a beszerzéssel az ügyfél 100%-os tulajdonába kerül;

c) a gép, technológiai berendezés igazolt üzembe helyezése, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű forgalomba helyezése legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig megtörtént.

5. A támogatási kérelem benyújtása, elbírálása

6. § (1)18 A támogatási kérelmet az MVH részére, az általa rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon lehet 2014. november 10. és 2014. november 18. között benyújtani. Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelmet kizárólag a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő gép, technológiai berendezésre lehet benyújtani.

(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép, technológiai berendezés üzembe helyezésének pontos helyét, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén tárolási helyét.

(4) Az ügyfélnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy

a) nincs adók módjára behajtandó köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

b) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

c)19

d) a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben igénybe vett, az általános de minimis rendelet szerinti de minimis támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatást nyújtó szervről, a támogatási döntés vagy szerződés számáról, továbbá arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben a vállalkozás nem használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200 000 euró összegű keretét.

7. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a gépkatalógusban nem szereplő, hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzése esetén az árajánlatot,

b) a 2. § (2) bekezdés c) pontban meghatározott szervezet által a támogatási kérelem benyújtása évére vonatkozóan kiállított tagsági igazolást, amely tartalmazza a kiállító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett termékpályán, nyitott tagsággal működő szervezet,

c)20 az ügyfél nyilatkozatát a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott KN kód besorolású termékek vonatkozásában a 2013. évi termelési mennyiségéről és a termékek sertéshústartalmáról,

d)21 a 2. § (4) bekezdés a) pontban meghatározott, a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza, hogy a 2013. évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést dolgozott fel,

e)22 a 2. § (4) bekezdés b) pontban meghatározott, a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza, hogy a 2013. évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül vásárolt vágósertést dolgozott fel,

f)23 a 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy nem végez vagy végeztet sertéstenyésztést, nincs saját előállítású sertésállománya és nem végez vágási tevékenységet, valamint arról, hogy a 2013. évben vásárolt és feldolgozott sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik.

(2)24 A NÉBIH az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérésére, az általa benyújtott szerződések, nyilatkozatok alapján állítja ki.

8. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket a 2. § (4) bekezdés a), b), c) pontjai szerinti csoportonkénti sorrendben bírálja el, a csoporton belüli sorrendet a benyújtás dátuma határozza meg.

(2)25 A támogatási keret túligénylése esetén a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek sorrendjét a kérelmekben szereplő támogatási összeg növekvő sorrendje határozza meg.

(3) Az MVH a hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelmet, illetve az általános de minimis rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.

9. § (1) Az ügyfél a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzését – a 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtását követően kezdheti meg.

(2) A támogatási kérelemben szereplő gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a támogatási kérelem módosítására egy alkalommal, a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg van lehetősége.

(3) Kizárólag a támogatási döntésben szereplő géppel, technológiai berendezéssel egyenértékű gép, technológiai berendezés beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban,

b) beletartozik az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoportba, és

c) a támogatási döntésben szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik.

(4) A támogatás összege a módosítást követően sem haladhatja meg a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási döntésben jóváhagyott elszámolható költségek és a jelen rendeletben rögzített mérték alapján meghatározott támogatási összeget.

6. A támogatás kifizetése

10. §26 Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 180 napon belül kell az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon az MVH részére benyújtania.

11. § (1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy vállalja a 13. § (1) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettséget;

b) az elszámolási költséget igazoló, az ügyfél nevére kiállított számla másolatát;

c) a vételár kifizetését igazoló bizonylat másolatát;

d) amennyiben a beszerzéshez hitelszerződés kapcsolódik, úgy annak másolatát;

e) a tárgyi eszköz nyilvántartásba történő bevezetését igazoló számviteli kimutatás másolatát;

f) a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontokban meghatározott gép, technológiai berendezés vásárlása esetén

fa) a gyártási időpontot igazoló dokumentum másolatát,

fb) a jótállási jog érvényesítéséhez szükséges okirat másolatát, és

fc) az üzembe helyezési jegyzőkönyv, továbbá az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát;

g) a 2. § (3) bekezdés d) pontban meghatározott hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlása esetén

ga) az adásvételi szerződés másolatát,

gb) az ügyfél nevére kiállított forgalmi engedély és törzskönyv másolatát;

h) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványának másolatát.

(2) A számla kiállításának időpontja, az adásvételi szerződés, hitelszerződés kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

(3) A számlának tartalmaznia kell a gép, technológiai berendezés pontos megnevezését, típusát, továbbá a számla eredeti példányára rá kell vezetni a gép, technológiai berendezés, illetve a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű KN kódját, egyedi azonosítóját, gyártási évét, az ügyfél Törvény szerinti ügyfél-azonosítóját.

(4) Kizárólag készpénzzel vagy banki átutalással a kifizetési kérelem benyújtásáig 100%-ban kiegyenlített költségek számolhatók el. Lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a jogosult költségek elszámolásának alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethető.

(5)27 A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén, a forintra történő átszámítás átváltási árfolyama a támogatási kérelem benyújtás hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam.

(6) A számla nem képezheti támogatás alapját, ha korábban más támogatáshoz már – részben vagy egészben – elszámolták.

(7) A beruházás megvalósítása az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirattal vagy magánokirattal, továbbá a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal igazolható.

12. § Az MVH a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési döntés meghozatalát követő 30 napon belül folyósítja az ügyfél részére.

7. Üzemeltetési kötelezettség

13. § (1) Az ügyfél köteles a támogatással beszerzett gépet, technológiai berendezést, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjárművet a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig, de legfeljebb az amortizációs időszak végéig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség).

(2) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű nem adható bérbe, nem idegeníthető el, de jótállás alapján felmerülő csere, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon MVH-hoz történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrás terhére – a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai esetében a hatályos gépkatalógusban szereplő – azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező gépre, technológiai berendezésre, illetve hűtőtérrel rendelkező tehergépjárműre kell lecserélni. A csere esetén az üzemen kívül helyezés és az új gép, technológiai berendezés, valamint a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű üzembe helyezése közt eltelt idővel meghosszabbodik az 5 éves üzemeltetési kötelezettség ideje.

(3) A cserét annak megvalósítását követő 5 napon belül be kell jelenteni, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási döntés iratazonosítóját,

c) az üzemeltetési, tárolási helyét,

d) a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés

da) számlájának sorszámát,

db) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti gépekre, technológiai berendezésekre nyújtott támogatások esetében,

dc) gyári számát, egyedi azonosítóját és a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű rendszámát,

e) a pótlás idejét,

f) a cserélni kívánt gép, technológiai berendezés üzemen kívül helyezésének időpontját,

g) a csere okát, indoklását,

h) a cseregép, technológiai berendezés:

ha) számlájának sorszámát,

hb) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti gépekre, technológiai berendezésekre nyújtott támogatások esetében gyári számát, egyedi azonosítóját, és a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű rendszámát.

(4) A bejelentéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumok másolatát:

a) hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű esetén adásvételi szerződés, és amennyiben a beszerzéshez hitel kapcsolódik, úgy a hitelszerződés,

b) az új gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,

c) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához kapcsolódóan a kapcsolódó számla és a kifizetését igazoló bizonylat,

d) az új gép, technológiai berendezés jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirat,

e) az új gép, technológiai berendezés üzembe-helyezési jegyzőkönyve,

f) jótállás alapján történő csere esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről készített dokumentum,

g) lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv,

h) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy selejtezési jegyzőkönyv,

i) az idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói vagy tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítás, valamint a fordítást végző személy szakfordítói vagy tolmácsigazolványa.

(5) Csere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges

a) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását kizárólag a jótállás alapján történő csere, lopás, működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, az ügyfél nevére kiállított számla igazolhatja, amely kiállításának időpontja nem lehet korábbi a kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételének dátumánál;

b) kizárólag a gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű pótlásának időpontjáig 100%-ban kiegyenlített költségek fogadhatók el a csere igazolására, lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a csere-elszámolás alapjául;

c) az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlását igazoló számlán fel kell tüntetni a 11. § (3) bekezdése szerinti adatokat;

d) az ügyfélnek rendelkeznie kell az új gép, technológiai berendezés, valamint hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű vásárlásához kapcsolódó számla teljesítésének időpontjában kezdődő jótállási jogának érvényesítéséhez szükséges okirattal;

e) az új gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helye, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helye Magyarország területe.

14. § (1) Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének, a hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű tárolási helyének megváltoztatása az MVH által rendszeresített nyomtatványon történő bejelentést követően valósítható meg.

(2) Az üzemeltetési hely változtatásának bejelentőlapját az MVH részére kell benyújtani, legalább 10 nappal a gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának megkezdése előtt, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon. A nyomtatványon az ügyfél megadja:

a) az ügyfél-azonosítóját,

b) a támogatási döntés iratazonosítóját,

c) az átszállítani kívánt gép, technológiai berendezés,

ca) megnevezését,

cb) gépkatalógus szerinti azonosítóját a 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti gép, technológiai berendezés esetében,

cc) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,

cd) új üzemeltetési helyét,

d) az üzemeltetési hely változtatásának indoklását,

e) az üzemeltetési hely változtatásának tervezett időpontját.

15. § Az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés bejelentésének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. Nyilvántartás, ellenőrzés

16. § (1)28 E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk (4) bekezdése szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) Az MVH a rendeletben foglaltak betartását a támogatási kérelem benyújtásától az üzemeltetési kötelezettség fennállásáig ellenőrzi, emellett az ügyfelek legalább 5%-ánál a helyszínen is ellenőrzi.

9. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

17/A. §29 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 130/2013. (XII. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontját, valamint 3. § (1) és (2) bekezdését a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

17/B. §31 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 10. §-át a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatálybalépésekor32 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18. §33 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő gépek:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Főcsoport

1410

1430

1490

2030

2040

2090

2120

2410

2490

2. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő berendezések:

 

A

B

Főcsoport

2060

2061

3. melléklet a 67/2013. (VII. 29.) VM rendelethez

A gépkatalógusban szereplő berendezések:

 

A

B

C

D

Főcsoport

6213

6221

6222

6224

1

A rendeletet az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2015. szeptember 27. napjával.

2

Az 1. § 3. pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § 4a. pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 93. §-a iktatta be.

4

Az 1. § 6. pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § 8. pontját a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (7) bekezdése a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (8) bekezdése a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (11) bekezdését a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 3. § (1) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 48. §-ával megállapított, a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdése a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdése a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § c) pontját a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (1) bekezdése a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (4) bekezdés c) pontját a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (1) bekezdés f) pontja a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (2) bekezdése a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (2) bekezdése a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § f) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 10. § a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 42. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 11. § (5) bekezdése a 77/2013. (IX. 10.) VM rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 16. § (1) bekezdése a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 16. § g) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 17/A. §-t a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 49. §-a iktatta be.

30

A hatálybalépés időpontja 2013. december 22.

32

A hatálybalépés időpontja 2014. március 13.

33

A 18. § a 24/2014. (XI. 6.) FM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére