• Tartalom

7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról1

2013.07.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom,

2. ERA rendszer: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer.

2. § E rendelet hatálya a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) V. fejezetének hatálya alá tartozó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójára (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett személy) terjed ki.

3. § (1) A bejelentésre kötelezett személynek

a) a kibocsátó elérhetőségével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 4. melléklet 1.17. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét az 1. mellékletben,

b) a könyvvizsgáló adataival kapcsolatos – a Tpt. 391. § (1) bekezdés s) pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 2. mellékletben,

c) a kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változással és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő értékpapír mennyiségével kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben,

d) a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a tulajdonukban álló értékpapírokra vonatkozó tulajdoni változással kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben,

e) a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változással kapcsolatos – a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét az 5. mellékletben,

f) a kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogokkal, a saját részvény állományokkal, valamint az alaptőke nagyságával kapcsolatos – a Tpt. 54. § (9) bekezdésén és 56. § (4) bekezdésén alapuló – bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben,

g) a Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a kibocsátóhoz érkező tájékoztatással kapcsolatos – a Tpt. 55. § (2) bekezdésén alapuló – bejelentési kötelezettségét a 7. mellékletben,

h) a kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésével, kivezetésével, átvezetésével kapcsolatos – a Tpt. 63. § (3) bekezdésén, valamint a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.3. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 8. mellékletben,

i) a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának késleltetésével kapcsolatos – a Tpt. 203. § (4) bekezdés b) pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 9. mellékletben,

j) az értékpapír forgalomba hozatalának eredményével kapcsolatos – a Tpt. 48. § (4) bekezdésén, valamint a Tpt. 56. § (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.2. pontján alapuló – bejelentési kötelezettségét a 10. mellékletben

meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet rendelkezései szerint az ERA rendszeren keresztül.

(2) A bejelentésre kötelezett személy a Tpt.-ben előírt, az (1) bekezdésben nem megjelölt bejelentési kötelezettségét a PM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren keresztül történő közzététellel teljesíti.

4. § (1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel, ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő alátámasztását is, a Felügyelet a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését a 3. §-ban meghatározottak szerint az elektronikus űrlap ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak is tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét.

(2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben meghatározott megismételt bejelentést megtennie.

5. § Azon bejelentésre kötelezett személy tekintetében, aki legalább az 1–10. mellékletben megjelölt adattartalommal, a Tpt.-ben megjelölt határidőben a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet szerint bejelentést teljesített a Felügyelet részére, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettség is teljesítettnek tekintendő.

6. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Kibocsátó elérhetőségének bejelentése a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 1.17. pontja alapján
1. Kibocsátó neve
2. Adószám
3. Levelezési cím
4. Telefon
5. Telefax
6. E-mail
7. Weblap

2. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A könyvvizsgáló adatainak bejelentése a Tpt. 391. § (1) bekezdés s) pontja alapján
1. Könyvvizsgáló társaság adatai
1.1. könyvvizsgáló társaság neve
1.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
1.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
1.4. adószám
1.5. székhely
1.6. telefon
1.7. telefax
1.8. e-mail
1.9. weblap
1.10. kamarai tagság száma
1.11. kamarai státusz
1.12. pénzügyi intézményi minősítés száma
1.13. befektetési vállalkozási minősítés száma
1.14. IFRS minősítés száma
1.15. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
2. Könyvvizsgáló személy adatai
2.1. könyvvizsgáló személy neve
2.2. megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
2.3. megbízás vége (éééé.hh.nn.)
2.4. születési név
2.5. anyja neve
2.6. születési hely
2.7. születési idő (éééé.hh.nn.)
2.8. lakcím
2.9. kamarai tagság száma
2.10. kamarai státusz
2.11. pénzügyi intézményi minősítés száma
2.12. befektetési vállalkozási minősítés száma
2.13. IFRS minősítés száma
2.14. kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn.)
3. Egyéb információ

3. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változásnak és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiségnek a bejelentése a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja alapján
1. Név
2. Születési név
3. Anyja neve
4. Születési hely
5. Születési idő (éééé.hh.nn.)
6. Lakcím
7. Tisztség megnevezése
8. Vezetői megbízás kezdete (éééé.hh.nn.)
9. Vezetői megbízás vége (éééé.hh.nn.)
10. Első számú vezető (igen/nem)
11. Kibocsátó alkalmazottja (igen/nem)
12. Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok
12.1. az értékpapír megnevezése
12.2. az értékpapír ISIN azonosítója
12.3. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
13. Egyéb információ

4. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A kibocsátó vezető állású személyei értékpapír-tulajdona változásának bejelentése a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontja alapján
1. Név
2. Születési név
3. Anyja neve
4. Születési hely
5. Születési idő (éééé.hh.nn.)
6. Részvény kibocsátója esetén a kibocsátó által kibocsátott, a vezető állású személy tulajdonában álló bármely értékpapírra vonatkozó adatok
6.1. az értékpapír megnevezése
6.2. az értékpapír ISIN azonosítója
6.3. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás
6.3.1. a változás időpontja (éééé.hh.nn.)
6.3.2. mennyiség
6.3.3. árfolyam
6.3.4. az ügylet pénzneme
6.3.5. az igénybe vett befektetési vállalkozás
6.3.5.1. neve
6.3.5.2. adószáma
6.4. a vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően
7. Egyéb információ

5. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás bejelentése a Tpt. 56. § (4) bekezdése és a PM rendelet 4. melléklet 1.13. pontja alapján
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
3. A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás
3.1. az ügyletkötés jellege
3.2. az ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)
3.3. mennyiség
3.4. ár/átlagár
3.5. az ügylet pénzneme
3.6. az ügyletkötés helye
4. Az ügyletet követően birtokolt összmennyiség
5. Egyéb információ

6. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok, a saját részvény állományok, valamint az alaptőke nagyságának bejelentése a Tpt. 54. § (9) és 56. § (4) bekezdése alapján
1. Vonatkozási idő (éééé.hh.nn.)
2. Az alaptőke összetétele
2.1. részvénysorozat
2.1.1. az értékpapír ISIN azonosítója
2.1.2. névérték
2.1.3. kibocsátott darabszám
2.1.4. össznévérték
3. Az alaptőke nagysága
4. A részvényekhez fűződő szavazati jogok száma
4.1. részvénysorozat
4.1.1. az értékpapír ISIN azonosítója
4.1.2. kibocsátott darabszám
4.1.3. szavazati jogra jogosító részvények darabszáma
4.1.4. részvényenkénti szavazati joga
4.1.5. részvénysorozathoz tartozó összes szavazati jog
4.1.6. saját részvények száma
5. Összes szavazati jog
6. Egyéb információ

7. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a kibocsátóhoz érkező tájékoztatás bejelentése a Tpt. 55. § (2) bekezdése alapján
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
2. A bejelentés oka
2.1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
2.2. pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
2.3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3. A bejelentésre kötelezett személy neve
4. A részvényes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték, illetve küszöbértékek
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
7.1. értékpapír adatok
7.1.1. ISIN azonosító
7.1.2. részvények osztálya/típusa
7.2. kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában
7.2.1. részvények száma osztályonként/típusonként
7.2.2. részvények száma összesen
7.2.3. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.2.4. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3. a kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában
7.3.1. közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
7.3.2. közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
7.3.3. közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.4. közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
7.3.5. közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
7.3.6. közvetlen szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.7. közvetett szavazati jogok %-a osztályonként/típusonként
7.3.8. közvetlen és közvetett szavazati jogok %-a összesen
8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
8.1. a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
8.2. a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)
8.3. felhasználási/átváltási időszak/határidő
8.4. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
8.5. szavazati jogok %-a
8.6. az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
8.7. szavazati jogok %-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
9. Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után (7.3.5. + 8.6.)
10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet után (7.3.8. + 8.7.)
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
11.1. az ellenőrzött vállalkozás neve
11.2. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
11.3. az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
12.1. meghatalmazott neve
12.2. részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
12.3. szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
13. Egyéb információ

8. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésének, kivezetésének és átvezetésének bejelentése a Tpt. 56. § (4) és 63. § (3) bekezdése, valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.3. pontja alapján
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
3. A döntéssel kapcsolatos információk
3.1. kivezetés/átvezetés
3.2. azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve
3.3. azon szabályozott piac, illetve piacok megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve
3.4. kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)
3.5. a döntést tartalmazó határozat (csatolmány)
4. Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése
4.1. a szabályozott piac, illetve piacok megnevezése
4.2. a szabályozott piacra történő bevezetés dátuma
4.3. a szabályozott piacról történő kivezetés dátuma
5. Egyéb információ

9. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Bennfentes információk nyilvánosságra hozatala késleltetésének bejelentése a Tpt. 203. § (4) bekezdés b) pontja alapján
A kibocsátó által késleltetni kívánt bennfentes információ rövid leírása

10. melléklet a 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelethez

Értékpapír forgalomba hozatala eredményének bejelentése a Tpt. 48. § (4) és 56. § (4) bekezdése, valamint a PM rendelet 4. melléklet 1.2. pontja alapján
1. Az értékpapír megnevezése
2. Az értékpapír ISIN azonosítója
2.1. sorozatrészlet megnevezése
3. A forgalomba hozatal össznévértéke
4. Kibocsátás dátuma (forgalomba hozatal utolsó napja)
5. Kibocsátási (átlag)árfolyam
6. Kibocsátási program, alaptájékoztató készítése esetén
6.1. a kibocsátási program megnevezése
6.2. az alaptájékoztató engedély száma
7. Nem kibocsátási programban történő forgalomba hozatal esetén
7.1. részvény esetén az egy részvényhez fűződő szavazati jogok száma
7.2. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén
7.2.1. kamatszámítási alap
7.2.2. kamat mértéke
7.2.3. futamidő kezdete (éééé.hh.nn.)
7.2.4. futamidő vége (éééé.hh.nn.)
8. Amennyiben sem alaptájékoztató, sem tájékoztató nem készült, akkor a tájékoztató-készítés alóli mentesülés indoka
9. Egyéb információ
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére