• Tartalom

72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet

a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról1

2013.11.27.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) és r) pontjában, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés szakmai tankönyvei és az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely
ea) nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat,
eb) legalább egy, általa lefedett pedagógiai szakaszt átfogó kísérleti program keretében kipróbálásra került,
ec) nyomdai kivitele megfelel az e rendeletben meghatározott, a tartós tankönyvekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és
ed) alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják,”

2. § A tankönyvrendelet 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

f) kísérleti tankönyv: olyan, a miniszter engedélye alapján kiadott, bármely iskolai évfolyam vonatkozásában bármely, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nemzeti alaptanterv) meghatározott műveltségi területre, vagy a miniszter által kiadott kerettantervek bármely tantárgyára vonatkozó, valamint bármely nevelési-oktatási program részeként keletkezett tankönyv, amelynek célja a kísérleti köznevelés-fejlesztési program keretében történő alkalmazása az iskolák önkéntes részvétele alapján, és amelyet térítésmentesen kell a részt vevő iskolák rendelkezésére bocsátani.”

3. § A tankönyvrendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az e paragrafusban foglaltakat nem kell alkalmazni azon tankönyv esetében, amelyet a miniszter adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra a tankönyvtörvény 2. § (7) bekezdése és a 3. § (2a) bekezdése alapján nyilvános pályázati eljárás során választott ki, vagy kísérleti tankönyvként való használatát engedélyezte.”

4. § A tankönyvrendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell, hogy a könyv)

a) a Nemzeti alaptanterv rendelkezéseinek megfelelően alkalmas-e az adott műveltségi terület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására,”

5. § A tankönyvrendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) Azt a könyvet, amelyet adott évfolyamra, műveltségi területre, tantárgyra a miniszter nyilvános pályázati eljárás során választott ki, a tankönyvtörvény 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a hivatal a miniszter döntése alapján tizenöt napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(2) Azt a kísérleti tankönyvet, amelynek a kísérleti program keretében történő kipróbálása a (3) bekezdés szerint pozitív eredménnyel zárult, és amely a 9. § (2)–(8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szakértő által a fejlesztés során készített szakértői vélemény szerint megfelel a 8. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaknak, a hivatal a miniszter döntése alapján tizenöt napon belül tankönyvvé nyilvánítja.
(3) Az a kísérleti tankönyvet kipróbáló eljárás zárulhat pozitív eredménnyel, melynek során
a) a kipróbálás ideje nem rövidebb a tankönyv által lefedett pedagógiai szakasznál,
b) a kipróbálási időszak alatt legalább két alkalommal a reprezentatívnak tekinthető vizsgálati mintában szereplő pedagógusok, tanulók és szülők véleményét felmérték, valamint
c) a kipróbálás tapasztalatait értékelték, és korrekciós javaslat formájában összegezték.”

6. § A tankönyvrendelet 27. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben valamely évfolyamon valamely tantárgyból a miniszter kísérleti tankönyv fejlesztését és kipróbálását engedélyezte, az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján kiadott vagy jóváhagyott kerettanterv követelményeinek megfelelő kísérleti tankönyv választható.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére