• Tartalom

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről

2014.01.01.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közvetítő értesítése a közvetítői eljárásra utalásról

1. § (1) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a közvetítői eljárásra utalásról szóló döntését a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 82/D. § (3) bekezdésében meghatározott iratokkal együtt 3 napon belül kézbesíti a közvetítői eljárás lefolytatására illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat). Ha a döntésnek a határidőben történő kézbesítése akadályba ütközik, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság – az iratok postai úton történő megküldését megelőzően – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében értesítőlapot állít ki és azt haladéktalanul, de legfeljebb a döntéstől számított 3 napon belül megküldi a pártfogó felügyelői szolgálatnak.

(2) Az értesítőlap tartalmazza

a) a szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezését, ügyszámát, valamint a döntés meghozatalának napját,

b) a szabálysértésnek a Szabs. tv. szerinti megnevezését,

c) az eljárás alá vont személy és a sértett természetes személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási helyét, egyéb, rendelkezésre álló elérhetőségi adatait, nem természetes személy sértett nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,

d) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló, a közvetítői eljárás lefolytatása szempontjából lényeges más adatot.

(3) Az értesítőlap aláírt példánya elektronikus úton vagy telefaxon is továbbítható a pártfogó felügyelői szolgálat számára.

2. A közvetítő kijelölése

2. § (1) Ha a szabálysértési hatóság vagy a bíróság a pártfogó felügyelői szolgálatot közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője kijelöli az ügyben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelőt (a továbbiakban: közvetítő).

(2) Ha a közvetítői eljárásra utalt ügy körülményei ezt indokolják, egy ügyben több közvetítő is kijelölhető. Ez esetben a vezető közvetítőként kijelölt közvetítő teljesíti a Szabs. tv.-ben és e rendeletben a közvetítő számára előírt feladatokat.

(3) A közvetítő akadályoztatása esetén vagy a megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője más közvetítőt jelölhet ki.

3. A közvetítői megbeszélés

3. § (1) A közvetítői megbeszélést a pártfogó felügyelői szolgálat hivatali helyiségében kell megtartani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a közvetítő döntése alapján a közvetítői megbeszélés a pártfogó felügyelői szolgálat illetékességi területén belül lévő járási, fővárosi kerületi hivatal erre alkalmas hivatali helyiségében is megtartható. A közvetítői eljárás lefolytatásáról a pártfogó felügyelői szolgálat a járási, fővárosi kerületi hivatal vezetőjét a helybiztosítás érdekében a döntést követően haladéktalanul értesíti.

(3) A közvetítő – ha a közvetítői eljárásban részt vevők érdekei indokolják – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő helyszínt is meghatározhat.

(4) A közvetítői megbeszélésre történő idézésben a sértettet, az eljárás alá vont személyt, valamint a törvényes képviselőt a közvetítő röviden tájékoztatja a közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról és kötelezettségeikről.

(5) A közvetítői megbeszélést a közvetítő vezeti, aki meghatározza a közvetítői megbeszélés menetét, valamint a közvetítői megbeszélésen résztvevők felszólalásának rendjét.

4. § (1) A közvetítői megbeszélés kezdetekor a közvetítő megállapítja a sértett és az eljárás alá vont személy személyazonosságát, és megkérdezi őket, hogy a közvetítői eljárás lényegére, jogkövetkezményeire, valamint a jogaikra és kötelezettségeikre történt írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a meg nem értett részt megmagyarázza.

(2) A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt meghallgatja. A közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt egymás jelenlétében is, és egymás távollétében is meghallgathatja. A sértett és az eljárás alá vont személy az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a rendelkezésére álló iratokat is bemutathatja.

(3) Ha a sértett és az eljárás alá vont személy meghallgatására egymás távollétében kerül sor, és lakóhelyük eltérő megyében van, a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője megkereséssel élhet a sértett vagy az eljárás alá vont személy lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálathoz a meghallgatás lefolytatása érdekében.

(4) Ha a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt egymás távollétében hallgatja meg, az így kapott tájékoztatást közölheti a közvetítői eljárásban részt vevő sértettel vagy más sértettel, az eljárás alá vont személlyel vagy más eljárás alá vont személlyel, továbbá a képviselővel azért, hogy a tájékoztatásban foglaltakat álláspontjuk kialakításánál figyelembe vehessék. Ha a tájékoztatást adó sértett úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható más sértett, az eljárás alá vont személy vagy képviselő tudomására, e személyek a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak. Ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont személy úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható a sértett, más eljárás alá vont más személy vagy képviselő tudomására, e személyek a korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak.

(5) Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, őt a közvetítő meghallgatja, az eljárás alá vont személy a nyilatkozatát ebben az esetben is közvetlenül a sértetthez intézi.

(6) A sértettnek – ha a törvényes képviselet kötelező, a törvényes képviselőnek is – és az eljárás alá vont személynek, nem természetes személy sértett esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A jogi képviselő távolmaradása a közvetítői megbeszélés megtartásának nem akadálya.

4. A feljegyzés

5. § (1) A közvetítői megbeszélésről készült feljegyzésben fel kell tüntetni

a) a pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, az ügy számát és az eljárás alá vont személy nevét,

b) annak a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a megnevezését és ügyszámát, amely az ügyet közvetítői eljárásra utalta,

c) a közvetítői megbeszélés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,

d) a közvetítő, a sértett, az eljárás alá vont személy, a képviselők, továbbá a közvetítői megbeszélésen részt vett más személyek nevét,

e) ismételt közvetítői megbeszélés esetén ennek tényét, valamint

f) azt, hogy a közvetítői megbeszélésen létrejött-e megállapodás.

(2) A feljegyzésben röviden ismertetni kell a közvetítői megbeszélés menetét oly módon, hogy a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint az eljárási szabályok megtartása nyomon követhető legyen, azzal, hogy a feljegyzés nem tartalmazhat a sértettre vagy az eljárás alá vont személyre vonatkozó olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyre a közvetítő titoktartási kötelezettsége kiterjed.

5. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság tájékoztatása a szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről

6. § (1) A szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről a közvetítő legkésőbb a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig írásban tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

(2) Ha a tájékoztatás határidőben történő megküldése akadályba ütközik, a közvetítő az írásbeli tájékoztatást megelőzően, a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig elektronikus úton vagy telefaxon tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.

(3) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a szabálysértési eljárás felfüggesztése időtartamának meghosszabbításáról 3 napon belül tájékoztatja a közvetítőt.

6. A jelentés megküldése

7. § A jelentést a közvetítő postai úton továbbítja a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak. A Szabs.tv. 82/F. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a közvetítő elektronikus úton vagy telefaxon is továbbíthatja jelentését a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére