• Tartalom

74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet

74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. és a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosítása

1–2. §2

3. § Az R1. III. Fejezete helyébe a következő III. Fejezet lép:

„III. FEJEZET
AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
9. A kollégium által kiírt pályázat
11. § (1) A kollégium a pályázati kiírásról való döntésével egy időben dönt a pályázatok elbírálásának módjáról.
(2) A támogatási igény kizárólag az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, elektronikusan nyújtható be.
(3) Az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg tíz százaléka. A kollégium a pályázati kiírásban ennél magasabb mértéket is meghatározhat. A Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célra támogatás önrész nélkül biztosítható. A szükséges önrész biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka – vagy készpénzben. E rendelet alkalmazásában önrésznek minősül minden, az Alapból folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 76. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.
(4) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg ötven százalékánál. Ha a kollégium a pályázatot csak kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot részletes indokolás mellett el kell utasítani.
(5) A támogatási igény bírálata során figyelembe kell venni a 13. § (3) bekezdés szerinti támogatást.
(6) A kollégium az általa hozott támogatási döntések adatait az internetes támogatáskezelő rendszerben rögzíti.
10. A működési célú pályázatokra vonatkozó különös szabályok
12. § (1) A működési támogatásra vonatkozó pályázati kiírásokat az Alapkezelő készíti elő és a kollégiumok hagyják jóvá.
(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, egységes tartalommal és feltételekkel kell megjelentetni.
(3) Ha a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatáshoz a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban részesült, a civil szervezet a pályázatok beérkezési sorrendjében, az erre vonatkozó keret kimerüléséig jogosult az adományhoz kapcsolódóan, a Civil tv. szerinti mértékben működési támogatásra. Ennek keretében legfeljebb ötszázezer forint támogatás nyújtható.
(4) Civil szervezet működéséhez támogatás akkor biztosítható, ha
a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás eléri a tízezer forintot;
b) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra kiírt pályázat keretében nyújtott támogatás meghaladja a kettőszázötvenezer forintot.
11. Az egyedi támogatási kérelemre vonatkozó különös szabályok
13. § (1) A Civil tv. 56. § (2) bekezdés c) pontja szerinti egyedi támogatási kérelmet a miniszter részére postai úton kell benyújtani.
(2) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdés szerinti adatokat.
(3) A miniszter az (2) bekezdés szerinti adatok alapján a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forrás figyelembevételével minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig az adott negyedévben a (2) bekezdés szerinti előírásnak megfelelően benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában
a) dönt a támogatási kérelem befogadásáról és a döntésről, valamint a benyújtott kérelemről tájékoztatja az Alapkezelőt, vagy
b) a támogatási igény elutasításáról dönt, amelyet indoklással lát el és értesíti a támogatási kérelem benyújtóját.
(4) Az Alapkezelő a (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül intézkedik a támogatási szerződés megkötéséhez e rendelet szerint szükséges további adatok és dokumentumok beszerzéséről, amelyeket az Alapkezelő formai szempontból megvizsgál. Alapkezelő a támogatási szerződést haladéktalanul – az Alapkezelő részéről a kötelezettségvállaláshoz szükséges aláírásokkal ellátva – előterjeszti a miniszter vagy az általa kijelölt állami vezető részére ellenjegyzés céljából.
(5) A (3) bekezdés szerinti döntés keretében a támogatási összeg megállapítása során figyelembe kell venni a 11. § szerinti támogatást.
(6) Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos támogatási döntés meghozatala során a 4. §-ban meghatározott eljárást nem kell alkalmazni.
12. Visszatérítendő támogatásra vonatkozó különös szabályok
14. § (1) A Civil tv. 57. § (1) bekezdése alapján azon közhasznú jogállású civil szervezetnek, amelynek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy meghaladja az ötvenmillió forintot, csak működési támogatás nyújtható, visszafizetési kötelezettség mellett.
(2) A visszafizetés végső határideje nem lehet későbbi azon költségvetési évet követő második év utolsó napjánál, amelyben a működési támogatás kifizetésre került.
(3) Az e § rendelkezései szerint tárgyévben visszatérített összeg további felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített összeghez kapcsolódó támogatási szerződés alapjául szolgáló döntést meghozta.
(4) Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási szerződés alapján visszatérítendő összeg megegyezik a nyújtott támogatással.
(5) Visszatérítendő támogatás visszafizetése esetén az elszámolással érintett bizonylatok záradékainak feloldását az Alapkezelő az elszámolás elfogadásával egyidejűleg, a bizonylat sorszámát feltüntetve, egyoldalú jognyilatkozattal végzi.”

4. § (1) Az R1. 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. melléklet tartalmazza:)

d) az átvett központi költségvetési előirányzatok kivételével az Alap támogatási forrásainak kollégiumok és támogatási cél, valamint forma szerinti megosztását.”

(2) Az R1. 24. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az átvett központi költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos kollégiumi pályázati döntések meghozatalára az átadó fejezet irányító szerve döntését kell alkalmazni:
a) a kollégium elnevezésére, szükség szerint új kollégium létrehozására irányuló javaslatra,
b) ha új kollégium létrehozására tesz javaslatot
ba) a támogatható és választásra jogosult civil szervezetek tevékenységi körére (NSZOR alapján),
bb) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint tagokat delegáló miniszterre,
c) a kollégium által nyújtható támogatás Civil tv. 56. § (1) bekezdés szerinti céljára,
d) az átadásra kerülő előirányzat jogszabályban meghatározott felhasználási céljára vonatkozóan.
(4) Az átadott előirányzatnak biztosítania kell az arányos kezelési költséget.”

5–6. §3

7. § Az R1.

a) 17. § (2) bekezdésében a „pályázatok” szövegrész helyébe a „támogatási igények”,

b) 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „közreműködő személy” szövegrész helyébe a „közreműködő személy (adatfelelős)”,

c) 18. § (3) bekezdés b) pontjában az „adatfelelős” szövegrész helyébe a „közzétételért felelős”,

d) 26. § (3) bekezdésében a „negyedét” szövegrész helyébe a „harmadát”,

e) 28. § (1) bekezdés d) pontjában az „a kedvezményezettekkel;” szövegrész helyébe az „a kedvezményezettekkel, támogatói okirat kibocsátása;”,

f) 30. § (7) bekezdésében az „elektronikus levélcímre is meg kell küldeni” szövegrész helyébe az „elektronikus levélcímre is meg kell küldeni, valamint mobiltelefonos elérhetőség rendelkezésre állása esetén a megküldésre vonatkozó lényeges adatot tartalmazó SMS üzenetet is továbbítani kell”

szöveg lép.

8. §4

9. § (1) Az R1. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti az R1. 6. melléklete.

2. A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosítása

11. § (1) A civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. közzétételre kötelezett: az a civil- vagy közhasznú szervezet, továbbá testület, költségvetési szerv, amelyre nézve jogszabály a Civil Információs Portálon történő közzétételi kötelezettséget ír elő;”

(2) Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közzétételre kötelezett a közzéteendő adatot a Civil Információs Portál e célra kialakított felületén keresztül elektronikusan továbbítja a közzétételért felelőshöz. Az Alappal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott közzéteendő adatokat a közzétételért felelős jóváhagyása után a közzétételre kötelezett teszi közzé.”

(3) Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közzétételért felelős a Civil Információs Portálhoz a közzétételre kötelezett részére hozzáférést biztosít.”

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 7. § és a 9–11. §, az 1. és 2. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

13. § Az 1. alcím a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez

Nyilatkozat a költségtérítés, költségátalány érvényesítéséről, annak módjáról
A nyilatkozatot adó testületi tag
neve:    
adóazonosító jele:    
testületének megnevezése:    
......... évben
a)    költségtérítést kívánok igénybe venni*
b)    költségátalányt kívánok igénybe venni*
c)    a testületi tagsághoz kapcsolódó juttatást nem kívánok igénybe venni*
Kelt: ............................................................
...........................................................
a testületi tag aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
1. Tanú:    2. Tanú:
Név:    Név:
Lakcím:    Lakcím:
Aláírás:    Aláírás:

2. melléklet a 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez

Költségvetési terv
I. Bevételek

 

A

B

1.

ADATOK

ÖSSZEG (Ft)

2.

Támogatási összeg:

Ft

3.

Önrész:

Ft

4.

– Saját forrás:

Ft

5.

– Egyéb forrás:

Ft

6.

ÖSSZESEN

Ft

II. Kiadások

 

A

B

C

D

E

F

1.

A költség/kiadásnem megnevezése

Eredeti támogatási igény szerinti tétel részletezése

Támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)

Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)

Összesen
(Ft-ban)

Elszámolható költségek

2.

DOLOGI KIADÁSOK (2=3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

3.

Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

 

 

 

 

Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, javítás, karbantartás költségei, üzemeltetés költsége, biztosítás, üzemanyag, parkolási, úthasználati díj, számítástechnikai fogyóeszközök, egyéb.

4.

Adminisztráció költségei

 

 

 

 

Nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs szolgáltatások, jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások díja, hatósági díjak, illetékek, kamat, egyéb.

5.

PR, marketing, kommunikációs költségek

 

 

 

 

PR, marketing költségek, hirdetés, reklámköltségek, PR, marketing kiadványok, arculati elemek, PR, marketingszolgáltatások, Postaköltség, telefon költség, internet költsége, honlap fenntartás, üzemeltetés költsége, belső kommunikációs kiadványok, egyéb.

6.

Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei

 

 

 

 

Oktatás, továbbképzés költsége, konferenciák, szemináriumok, szakmai találkozók részvételi díja, szervezet munkatársainak /önkénteseinek szervezett saját képzés költségei, szakkönyvek, előfizetési díjak,komplex szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, vezetés, irányítás fejlesztése, belső-, külső kommunikáció fejlesztése, minőségirányítási rendszer, egyéb.

7.

Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei

 

 

 

 

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés, személyszállítás, fuvarozás, raktározás, logisztikai szolgáltatások, egyéb

8.

Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei

 

 

 

 

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás, karbantartás, készítés költségei, egyéb.

9.

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

 

 

 

 

Egyéb anyagok, tagdíjak, nevezési díjak, közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei, egyéb anyagjellegű szolgáltatások, biztosítási díjak, reprezentáció, vállalkozási szerződés alkalmi feladatok ellátására, egyéb nem magánszeméllyel kötött megbízási és vállalkozási szerződés díja, egyéb.

10.

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (10=11+12+13+14+15)

 

 

 

 

 

11.

Bérköltség

 

 

 

 

Munkavállaló bére, betegszabadság, járulékok, táppénz-hozzájárulás, munkavállaló munkába járásának költsége, béren kívüli juttatások, egyéb.

12.

Ösztöndíj

 

 

 

 

Ösztöndíj (2004. évi CXXIII. törvény III/A. fejezet szerint), járulékok, egyéb.

13.

Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

 

 

 

 

Egyszerűsített foglalkoztatás díja, egyszerűsített foglalkoztatás járulékai, egyéb.

14.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

 

 

 

Magánszeméllyel kötött megbízási szerződés szakmai feladat ellátására, magánszeméllyel kötött vállalkozási szerződés szakmai feladatok ellátására, járulékok, egyéb.

15.

Önkéntes foglalkoztatott költségei
(A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása közben/érdekében felmerült költségek)

 

 

 

 

Önkéntes foglalkoztatott költségei, étkezés,egészségügyi szolgáltatás, használt saját eszközök költségének megtérítése, élet-, egészség- és balesetbiztosítás díja, napidíj, egyéb.

16.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (16=17+18+19)

 

 

 

 

 

17.

Tárgyi eszköz beszerzés

 

 

 

 

Igazgatási eszköz, berendezés, célszerinti tevékenység eszközei, berendezései, egyéb.

18.

Immateriális javak beszerzése

 

 

 

 

Immateriális javak beszerzése, szellemi termék, vagyoni értékű jogok, egyéb.

19.

Saját tulajdonú ingatlan felújítása

 

 

 

 

Vállalkozási és megbízási szerződés díja, engedélyek beszerzésének díja, fuvarozási, szállítmányozási díj, raktározás, egyéb.

20.

TÉRÍTÉSMENTES HOZZÁJÁRULÁS

 

 

 

 

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti munka, dologi feltételek, szolgáltatások ellentételezés nélküli biztosításának értéke.

21.

ÖSSZESEN (21=2+10+16+20)

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére