• Tartalom

76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

2014.07.01.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1–45. melléklet vonatkozásában a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a)–d), g), i), k), x) pontjában,

a 4. alcím vonatkozásában a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása

1. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása

2. §1

3. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

3–20. §2

21. § A PM rendelet

1.3

2.18. § (2) bekezdés d) pontjában és 18. § (6) bekezdésében a „vámtarifaszám” szövegrész helyébe a „vámtarifaszám és KN-kód”,

3–11. 4

12. 82. § (1) bekezdés a) pontjában, 97. § (3) bekezdés c) pontjában, 104. § (5) bekezdés b) pontjában, 111. § (2) bekezdésében és a 134. §-ban a „vámtarifaszámát” szövegrész helyébe a „KN-kódját”,

13. 98. § (3) bekezdésében a „vámtarifaszámának” szövegrész helyébe a „KN-kódjának”,

14. 5

15. 108. § (4) bekezdésében a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja”,

16. 6

szöveg lép.

22. § (1)7

(6) A PM rendelet 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul

(7)8

(11)9

(29)10

(43)11

23. § Hatályát veszti a PM rendelet

1–10.12

11. 75. § (2) és (4) bekezdésében a „Jöt. szerinti vámtarifaszámát és” szövegrész

12–16.13

4. A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása

24. §14

5. A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet módosítása

25. § A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 7. § (5) bekezdésében a „vámtarifaszámát” szövegrész helyébe a „KN-kódját” szöveg lép.

26. § A PM2 rendelet 4. melléklete a 45. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez15

2. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez16

3. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 1. számú melléklet „II. Adóraktári adatok (adóraktáranként)” pont 5.2., 6.2. és 6.6. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép

4. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 1/A. számú melléklet „III. Adóraktári tevékenység adatai” pont 2. és 4. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

5. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM rendelet 2. számú melléklet „II. Adómentes felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (felhasználó üzemenként, raktáranként)” pont 5.1.2. és 5.2.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.
2. A PM rendelet 2. számú melléklet „II. Adómentes felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (felhasználó üzemenként, raktáranként)” pont 5.1.6. és 5.2.7. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

6. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM rendelet 3. számú melléklet „II. Az egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére és a Jöt. 7. § 1. m) pontja szerinti előállítására, a megfigyelt termék előállítására, felhasználására, kiszerelésére, a denaturált szesz felhasználására, kiszerelésére vonatkozó adatok (felhasználó üzemenként, raktáranként)” pont 4.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.
2. A PM rendelet 3. számú melléklet „II. Az egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére és a Jöt. 7. § 1. m) pontja szerinti előállítására, a megfigyelt termék előállítására, felhasználására, kiszerelésére, a denaturált szesz felhasználására, kiszerelésére vonatkozó adatok (felhasználó üzemenként, raktáranként)” pont 5. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

7. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 4. számú melléklet „III. Fogadóhelyre vonatkozó adatok (fogadóhelyenként)” pont 5.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

8. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez17

9. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 6. számú melléklet „2. Kiszállításra kerülő jövedéki termék” pont 2.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

10. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 7. számú melléklet „II. Adóügyi képviseletre vonatkozó adatok” pont 3.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

11. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM rendelet 8. számú melléklet „II. Telephelyre (raktárhelyiségre, tárolótelephelyre) vonatkozó adatok (raktárhelyiségenként, tárolótelephelyenként)” pont 6.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja (kizárólag ásványolajtermék esetében)” szöveg lép.
2. A PM rendelet 8. számú melléklet „II. Telephelyre (raktárhelyiségre, tárolótelephelyre) vonatkozó adatok (raktárhelyiségenként, tárolótelephelyenként)” pont 7.1.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

12. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez18

13. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM rendelet 9. számú melléklet „II. Betétlap” pont 4.2. pontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.
2. A PM rendelet 9. számú melléklet „II. Betétlap” pont 5. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

14. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 10. számú melléklet „II. Adómentes felhasználás engedélyezése” pont 3.2. és 7.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

15. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az ásványolajok Jöt. 53. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti adómentes beszerzésének és ipari célú felhasználásának folyamatos nyilvántartása (termékenként)
1. Ásványolajtermék
1.1. megnevezése:
1.2. KN-kódja:
1.3. mennyiségi egysége az adó alapjául szolgáló mértékegységben:
2. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján):
3. A beszerzés részletezése (időpont, szállító megnevezése és telephelye szerinti részletezésben):
4. A felhasználás részletezése (jogcím, időpont)
4.1. villamos energia előállításához:
4.2. kapcsolt hő- és villamos energia előállításához:
4.3. nagyolvasztóban kémiai redukciós eljárásban, koksz adalékanyagaként:
4.4. egyéb csökkenés:
5. Visszaszállítás adóraktárba:
6. Zárókészlet (a tárgyhó utolsó napján):”

16. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

Felhasználói engedélyes által vezetett nyilvántartás adattartalma
1. Termék
1.1. megnevezése:
1.2. KN-kódja:
1.3. mennyiségi egysége:
2. Nyitókészlet (tárgyhó első napján)
2.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének feltüntetésével):
2.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban):
2.3 Nyitókészlet összesen:
3. Növekedés
3.1. Betárolás (időpont, tételszám, valódi szeszfok, termékkísérő okmány/egyszerűsített kísérő okmány/szállítási okmány száma, szállító megnevezése, telephelye, címe):
3.1.1. belföldről
3.1.2. tagállamból
3.1.3. harmadik országból
3.2. Technológiából visszanyert (mennyiség, időpont, belső bizonylat száma):
3.2.1. tisztítás nélkül újra felhasználható
3.2.2. újra fel nem használható
3.2.3. regenerált
3.3. Előállítás (mennyiség, időpont, belső bizonylat száma):
3.4. Kiszerelés (kiszerelési egységenként és darabszámban):
3.5. Növekedés összesen:
4. Csökkenés
4.1. Felhasználás (mennyiség, időpont, belső bizonylat száma):
4.1.1. termék-előállításhoz
4.1.2. kiszerelésre
4.1.3. egyéb felhasználás
4.2. Értékesítés [kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban), tételszám, időpont, bizonylat száma, vevő megnevezése, jövedéki száma/nyilvántartási száma és telephelye címe]:
4.2.1. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésben és megfigyelt termék
4.2.1.1. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.1.2. közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek
(értékesítés vámhatósághoz történt bejelentésének időpontja is)
4.2.1.3. exportálónak (értékesítés vámhatósághoz történt bejelentésének időpontja is)
4.2.1.4. adóraktár-engedélyesnek
4.2.1.5. felhasználói engedélyesnek
4.2.2. Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésben
4.2.2.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.2.2. nem jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.2.3. egyéb vevőnek
4.2.3. Denaturált szesz 2 liternél nagyobb kiszerelésben
4.2.3.1. felhasználói engedélyesnek
4.2.3.2. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.4. Denaturált szesz 2 liter vagy annál kisebb kiszerelésben
4.2.4.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.4.2. nem jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.4.3. egyéb vevőnek
4.3. Regenerálásra átadott:
4.4. Egyéb csökkenés:
4.4.1. a csökkenést igazoló irat száma,
4.4.2. a csökkenést igazoló irat kelte,
4.4.3. a csökkenést igazoló iratot kiállító megnevezése:
4.5. Csökkenés összesen:
5. Zárókészlet (tárgyhó utolsó napján)
5.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének feltüntetésével)
5.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban)
5.3. zárókészlet összesen:”

17. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 13. számú melléklet „II. felhasználói engedélyes tevékenység engedélyezése” pont 2.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

18. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

1.    A PM rendelet 14. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

6. Javasolt áruosztályozás:

Vámtarifaszám:

KN-kód:

2.    A PM rendelet 14. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

10. Kiadott KÉV határozatok:

Bizalmas _

 

Van-e tudomása azonos vagy hasonló termék(ek)re vonatkozó KÉV határozat(ok)ról?
Igen _ Nem _ Amennyiben igen, részletezze

 

KÉV azonosító száma:
Kiadás dátuma: ____ év __ hó __ nap
Vámtarifaszám:
KN-kód:

KÉV azonosító száma:
Kiadás dátuma: ____ év __ hó __ nap
Vámtarifaszám:
KN-kód:

19. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 14/A. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő szöveg lép:

6. A termék:
6.1 vámtarifaszám:
6.2 KN-kódja:

20. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 15. számú melléklet „I. Jövedéki termék fogadása (naponta, fogadóhelyenként)” pont 1.1. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

21. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 16. számú melléklet „II. Engedélyezett tevékenység” pont 3.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

22. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 19. számú melléklet „II. Csomagküldő kereskedő tevékenysége” pont 1.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

23. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 20. számú melléklet „I. Szállítások tárgyhóban” pont 1. alpontjában és „II. Tárgyhavi szállítások összesen” pont 1. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

24. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 21. számú melléklet „II. Adóügyi képviselő tevékenysége” pont 2.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

25. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet végző kereskedő jövedéki nyilvántartásának adattartama (jövedéki termékenként)
1. Jövedéki termék
1.1. megnevezése:
1.2. KN-kódja:
1.3. mennyiségi egysége:
2. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján):
3. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye/adóraktára szerinti részletezésben)
3.1. belföldről:
3.2. tagállamból:
3.3. importból:
3.4. visszáru mennyisége:
4. Készletcsökkenés
4.1. belföldre értékesített:
4.2. saját kiskereskedelmi eladóhely részére kiszállított:
4.3. tagállamba értékesített:
4.4. exportra kiszállított:
4.5. légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállított:
5. Zárókészlet (a tárgyhó utolsó napján):
6. A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma (tagállamonként, tagállami kereskedőnként)
6.1. Kivitel/behozatal
6.1.1. A tagállami kereskedő, tagállam megnevezése:
6.1.2. A kiszállított/behozott jövedéki termék megnevezése, mennyisége, számla szerinti értéke:
6.1.3. Az egyszerűsített kísérő okmány és a számla száma, kiállításának ideje:
6.1.4. Adófizetésre, adó-visszaigénylésre vonatkozó adatok:
6.1.4.1. Adófizetési kötelezettség levezetése:
6.1.4.2. Adó-visszaigénylési jogosultság levezetése:
7. 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék készletének alakulása (termékenként)
7.1. Nyitókészlet:
7.2. Növekedés:
7.2.1. Adóraktárból, felhasználói engedélyestől beszerzés (mennyiség, szállító megnevezése, egyszerűsített kísérő okmány száma, adóraktár-engedélyes, felhasználói engedélyes részére a tagállamba, harmadik országba történő kiszállításról adott nyilatkozatának száma):
7.2.2. Tagállamból beszerzés (mennyiség, szállító megnevezése, egyszerűsített kísérő okmány száma, megbízó adóraktár-engedélyes, felhasználói engedélyes, nyilvántartásba vett felhasználó neve, megbízásának kelte, a beszerzés vámhatósághoz történt bejelentésének időpontja):
7.2.3. Harmadik országból beszerzés (mennyiség, szállító megnevezése, vámokmány száma, kelte):
7.3. Csökkenés:
7.3.1. Tagállamba kiszállítás (mennyiség, vevő megnevezése, egyszerűsített kísérő okmány száma, a kiszállítás vámhatósághoz történt bejelentésének időpontja):
7.3.2. Harmadik országba kiszállítás (mennyiség, vevő megnevezése, vámokmány száma/más tagállam területéről történő kiléptetés esetén a raktárból történő kiadás és a vámhatósághoz történt bejelentés időpontja):
7.3.3. Adóraktárnak, felhasználói engedélyesnek értékesítés (mennyiség, megbízó adóraktár-engedélyes, felhasználói engedélyes, nyilvántartásba vett felhasználó neve, megbízásának kelte):
7.4. Zárókészlet:”

26. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 23. számú melléklet „II. Melléklet: telephely (raktárhelyiség, tárolótartály) nyilvántartó lapja” pont 1.2. és 2.2. alpontjában a „vámtarifaszám” szövegrész helyébe a „KN-kód” szöveg lép.

27. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 24. számú melléklet „II. Telephelyre vonatkozó adatok” pont 2.4.3. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

28. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 25. számú mellékletében a „vámtarifaszáma” szövegrészek helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

29. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 26. számú melléklet „III. Felhasználói engedély nélküli beszerzés” pont 2.2. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

30. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez19

31. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 29. számú melléklet „2. A Jöt. 62/A. § szerinti ásványolaj szállítására vonatkozó adatok” pont 2.1.1. alpontjában a „Vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

32. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 31. számú melléklet „III. Bérfőzött párlat származási igazolvány” pont 3. b) alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

33. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 33. számú mellékletében a „vámtarifaszáma” szövegrészek helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

34. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 34. számú mellékletében a „vámtarifaszáma” szövegrészek helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

35. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 36. számú melléklet „I. Jövedéki termék feladása” pont I.2.1. alpontjában a „hatályos és Jöt. szerinti vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

36. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 37. számú mellékletében a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

37. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 40. számú melléklet „I. Az exportáló nyilvántartása a saját és a bizományi konstrukcióban exportált termékek esetén” pont 1. alpontjában és a „II. A bizományos exportáló nyilvántartása” pont 2. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

38. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 41. számú melléklet „I. Importáló nyilvántartása a saját és a bizományi konstrukcióban importált termékek esetén” pont 1. alpontjában és a „II. A bizományos importáló nyilvántartása” 2. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

39. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 43. számú melléklet „I. Repülőgép üzemanyag betöltése” pont 2. alpontjában és a „III. Repülőgép üzemanyag lefejtése és betárolása” pont 2. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

40. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 44. számú melléklet „3. Termék adatok” pont 3.2. alpontjában a „Vámtarifaszám” szövegrész helyébe a „KN-kód” szöveg lép.

41. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 45. számú melléklet 5. pontjában a „vámtarifaszáma, mennyiség” szövegrész helyébe a „KN-kódja, mennyisége” szöveg lép.

42. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 47. számú melléklet „2. Értékesítésre vonatkozó adatok telephelyenként” pont 2.5. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

43. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM rendelet 49. számú melléklet „II. Motorfejlesztésre vonatkozó adatok” pont 6. b) alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.

44. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez20

45. melléklet a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM2 rendelet 4. melléklet „II. GTIN szám bejelentés/módosítás” pont 5. alpontjában és „III. VP termékazonosító-szám igénylés/módosítás” pont 5. alpontjában a „vámtarifaszáma” szövegrész helyébe a „KN-kódja” szöveg lép.
1

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 21. § 1. a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 21. § 3–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 21. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 21. § 16–27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22. § (29) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § (43) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § 1–10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § 11–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 30. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére