• Tartalom

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról1

2014.01.01.

Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 19. § (6) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (7) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosítása

1. § (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a PM1 rendelet

b) 2. § (2) bekezdés c) pontjában és a 14. § (1) bekezdésében az „ , a luxusadóról” szövegrész,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, a 3. § (2) bekezdés b) pontjában és a 13. §-t megelőző címben az „ , a luxusadó” szövegrész,

d) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „luxusadó” szövegrész,

f) 9. § (1) bekezdésében az „a luxusadó befizetésére luxusadó beszedési számlát,” szövegrész,

2. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

3. § (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya:)

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal) által működtetett Központi Okmányirodára (a továbbiakban: okmányiroda),”

(terjed ki.)

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. §-ában és 4. § (1) bekezdésében az „okmányirodánál” szövegrész helyébe az „okmányirodánál, járási hivatalnál” szöveg,

b) 2. §-át megelőző alcímében az „okmányirodáknál” szövegrész helyébe az „okmányirodánál, járási hivataloknál” szöveg,

c) 2. § (3)–(5) bekezdésében az „okmányiroda” szövegrészek helyébe az „okmányiroda és a járási hivatal” szöveg,

d) 4. § (2) és (3) bekezdésében az „okmányiroda” szövegrész helyébe az „okmányiroda és a járási hivatal” szöveg

lép.

3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

4. § (1) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása

5. § Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § a)–b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap benyújtásával vagy elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölésével kezdeményezhető:

b) választható szűkítési lehetőségek:]

bc) ingatlan jellege és altípusa a 4. számú melléklet szerint,”

6. § A PM4 rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § és 8. § szerinti adatszolgáltatás negyedévente történik, az első negyedév a kérelem beérkezésének napját magában foglaló naptári negyedév. Az állami adóhatóság az adatokat a negyedévet követő hónap 20. napjáig adja át. A negyedévre vonatkozó kiegészített adatokat az állami adóhatóság a soron következő adatszolgáltatással egyidejűleg adja át.”

8. § Hatályát veszti a PM4 rendelet 16. § (1) bekezdésében az „a 12. § (2) szerint” szövegrész.

5. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

9. § Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2013-ban és az azt követő években kezdődő adóévekre a 19. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

10. § (1) A PM5 rendelet 1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(7) A PM5 rendelet 15. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(9) A PM5 rendelet 22. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

11. § Hatályát veszti a PM5 rendelet

6. Egyéb módosuló jogszabályok

12. § A fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A díj a Nemzetgazdasági Minisztérium bevételét képezi. A díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, valamint visszatérítésére a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni.”

13. § Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „10032000-01454055-00000000” szövegrész helyébe az „10032000-01460658” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet.

15. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1.    A PM1 rendelet 3. számú mellékletében a „Zárási összesítő II.” című táblázat a 13. sorát követően a következő 14. sorral egészül ki:

 

14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz
(gépjárműadó)

 

 

2. Hatályát veszti a PM1 rendelet 3. számú mellékletében a „Zárási összesítő I.” című táblázat alcímében az „a luxusadó,” szövegrész.
3. Hatályát veszti a PM1 rendelet 3. számú mellékletében a „Zárási összesítő II.” című táblázat 20. sora.

2. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethezÉPÍTMÉNYADÓ
(hasznos alapterület után)
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Jellemző érték

Adó-
megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(m2)

(Ft)

1. Lakás

2. Htv. 13. § a) pontja alapján mentes

 

3. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

L

4. Htv. 13/A. § alapján mentes

A

5. Önkormányzati döntés alapján mentes

K

6. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE [1-(2+3+4+5)]

Á

7. LAKÁS ADÓJA

S

8. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

9. FIZETENDŐ ADÓ [7-8]

 

10. Üdülő

Ü

11. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

D

12. Önkormányzati döntés alapján mentes

Ü

13. ÜDÜLŐ ADÓKÖTELES TERÜLETE [10-(11+12)]

L

14. ÜDÜLŐ ADÓJA

Ő

15. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

16. FIZETENDŐ ADÓ [14-15]

E

17. Gépjárműtároló

G

18. Kereskedelmi egység

Y

19. 18-ból szállásépület

É

20. 18-ból kereskedelmi üzlethelyiség, vendéglátóipari egység

B

21. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

 

22. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

É

24. Htv. 13/A § (1) bekezdése alapján mentes

P

25. Önkormányzati döntés alapján mentes

Ü

26. EGYÉB ÉPÜLET ADÓKÖTELES TERÜLETE

L

[(17+18+21)-(22+23+24+25)]

E

27. EGYÉB ÉPÜLET ADÓJA

T

28. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

29. FIZETENDŐ ADÓ [27-28]

 

31. ÖSSZES TERÜLET (6+13+26)

 

32. ÖSSZES ADÓ (7+14+27)

 

33. ÖSSZES MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY
(2+3+4+5+8+11+12+15+22+23+24+25+28)

 

34. ÖSSZES FIZETENDŐ ADÓ (9+16+29)


3. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethezÉPÍTMÉNYADÓ
(korrigált forgalmi érték után)
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Korrigált forgalmi érték (adóalap)

Adó-
megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(Ft)

(Ft)

1. Lakás

2. Üdülő

3. Nem lakás céljára szolgáló építmény

4. Az építmény összesen (1+2+3)

5. Htv. 13. § a) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

8. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

9. Önkormányzati döntés alapján mentes

10. Adóköteles építmény [4-(5+6+7+8+9)]

11. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

12. KORRIGÁLT FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ [10-11]


4. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethezTELEKADÓ
20... . évi kivetési összesítő
3K90227_0

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Jellemző érték

Adó-

megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(m2, Ft)

(Ft)

1. Ingatlan teljes területe

2. Építménnyel lefedett földterület

T

3. Htv. 19. § a) pontja alapján mentes

E

4. Htv. 19. § b) pontja alapján mentes

R

5. Htv. 19. § c) pontja alapján mentes

Ü

6. Htv. 19. § d) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

L

7. Önkormányzati döntés alapján mentes

E

8. ADÓKÖTELES TERÜLET [1-(2+3+4+5+6+7)]

T

9. TELEK ADÓJA

 

10. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

11. FIZETENDŐ ADÓ [9-10]

 

F

12. Ingatlan

O

13. Korrigált forgalmi érték

R

14. Htv. 19 § a) pontja alapján mentes

G

15. Htv. 19. § b) pontja alapján mentes

A

16. Htv. 19. § c) pontja alapján mentes

L

17. Htv. 19. § d) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

M

18. Önkormányzati döntés alapján mentes

I

19. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK
[12-(13+14+15+16+17+18)]

É

20. TELEK ADÓJA

R

21. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

T

22. FIZETENDŐ ADÓ [20-21]

 

 


5. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethezG É P J Á R M Ű A D Ó II.
20…. évi kivetési összesítő
3K90229_0

Megnevezés

AUTÓBUSZ (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi)

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Mentesség összesen
(6+7+8+9+10+11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) MINDÖSSZESEN (1+2+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K90229_1

Megnevezés

TEHERGÉPJÁRMŰ

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K90229_2

Megnevezés

NYERGESVONTATÓ

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3K90229_3

Megnevezés

ÖSSZESEN

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Mentesség összesen
(8+9+10+11+12+13+14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) MINDÖSSZESEN (1+2+7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Az „összes adó” oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendő adó együttes összegét kell beírni.

6. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez1.    A PM1 rendelet 13. számú mellékletében az „Iparűzési adó feldolgozási összesítő” című táblázat 35. sora helyébe a következő sor lép:

35. A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj (-)


2.    A PM1 rendelet 13. számú mellékletében az „Iparűzési adó feldolgozási összesítő” című táblázat a következő új 44. sorral egészül ki:

44. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által – a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében – vásárolt és továbbértékesített földgáz és villamosenergia beszerzési értékének teljes összege


3.    A PM1 rendelet 13. számú melléklete az „Iparűzési adó feldolgozási összesítő” című táblázatot követően a következő „Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok” címmel és azt követő táblázattal egészül ki:

„Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok

Megnevezés

Összesen
(Ft)

Adózók száma
(fő, db)

1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)

2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)

3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+)

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)

5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)

6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)

7. Biztosítástechnikai eredmény (+)

8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+)

9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)

10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+)

11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+)

12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+)

13. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések (-)

14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-)

15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó (-)

16. Felszolgálási díj árbevétele (-)

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték (-)

18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-)

19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-)

 

 

20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)-(13+14+15+16+17+18+19)]

21. Eladott áruk beszerzési értéke

22. Közvetített szolgáltatások értéke

23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen levonható összege (-)

 

 

24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-)

25. Anyagköltség [a Htv. 39. § (1)] (-)

26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (-)

27. ÖSSZESÍTETT CSOPORTSZINTŰ ADÓALAP
[20-(23+24+25+26)]

7. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethezIdeiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
20..... évi feldolgozási összesítő

Tevékenység megnevezése

Adóköteles napok száma
(A bevallás 5. sora)

Adó összeg
Ft

Adókedvezmény összege
Ft

Fizetendő adó
Ft

1. Építőipari tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása vagy kutatása

 

 

 

 

2. A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alá tartozó tevékenység

 

 

 

 

3. Összesen

 

 

 

 


8. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1. A PM3 rendelet 3. számú melléklet szerinti táblázat B) oszlopában a „gépjármű és egyenes ági mentes” szövegrész helyébe a „gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs” szöveg lép.

2. A PM3 rendelet 3. számú melléklet szerinti táblázat D) oszlopában a „gépjármű” szövegrész helyébe a „gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs” szöveg lép.

9. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1. A PM3 rendelet 5. számú melléklet 1., 6. és 7. számú táblázatában az „Ajándékozási illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe az „Ajándékozási illeték (gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs nélkül)” szöveg lép.

2. A PM3 rendelet 5. számú melléklet 1., 6. és 7. számú táblázatában a „Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül)” szövegrész helyébe a „Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs nélkül)” szöveg lép.

10. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1.    A PM3 rendelet 7. számú melléklet, 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.6. Egyházi jogi személy”

2.    A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pontja a következő 3.4. és 3.5. alpontokkal egészül ki:

„3.4. Az osztalékra vonatkozó követelés elengedése

3.5. A csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja”

3.    A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pont 3.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.11. A magánszeméllyel szemben fennálló, pénzügyi intézmény által elengedett követelés, ha a követelés elengedése – a pénzügyi intézmény által az adósnak kiadott igazolás szerint – az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján történik, azzal, hogy a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elengedés nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti független felek között valósul meg”

4.    A PM3 rendelet 7. számú melléklet 6. pont 6.20. alpontjában a „35. életévét be nem töltött fiatal” szövegrész helyébe a „magánszemély vagyonszerző” szöveg lép.

5.    Hatályát veszti a PM3 rendelet 7. számú melléklet

a)    3. pont 3.7. alpontjában, 3.14. alpontjában és a 4. pont 4.24. alpontjában a „termőföldről szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott” szövegrész,

b)    6. pont 6.19. alpontja.

11. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


I.    Ingatlan jellege: Egylakásos lakóépületben lévő lakás
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Családi ház
1.2.    Ikerház
1.3.    Láncház, sorház
1.4.    Tanya épület

II.    Ingatlan jellege: Többlakásos lakóépületben lévő lakás
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Lakás
1.2.    Többlakásos épület
1.3.    Lakótelepi épület
1.4.    Egyéb lakás

III.    Ingatlan jellege: Garázs
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Egyedi garázs
1.2.    Ikergarázs
1.3.    Teremgarázs
1.4.    Csónakgarázs
1.5.    Sorgarázs
1.6.    Egyéb garázs

IV.    Ingatlan jellege: Telek
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Telek
1.2.    Lakótelek
1.3.    Üdülőtelek
1.4.    Ipari, kereskedelmi telek
1.5.    Beépített telek (technikai kód, a lakás és a hozzá tartozó telek értékének megbontásához)
1.6.    Beépítetlen földterület
1.7.    Egyéb telek

V.    Ingatlan jellege: Termőföld
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Tanya
1.2.    Külterületi termőföld
1.3.    Zártkert
1.4.    Major
1.5.    Gazdasági épület, ól
1.6.    Tó
1.7.    Egyéb mezőgazdasági ingatlan
1.8.    Mocsár
1.9.    Szántó
1.10.    Gyümölcsös
1.11.    Erdő
1.12.    Rét
1.13.    Legelő

VI.    Ingatlan jellege: Iroda
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Iroda
1.2.    Irodaház

VII.    Ingatlan jellege: Szálloda
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Szálloda

VIII.    Ingatlan jellege: Kereskedelmi üzlet
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Kereskedelmi ingatlan
1.2.    Üzlet
1.3.    Áruház, üzletház
1.4.    Egyéb kereskedelmi ingatlan
1.5.    Benzinkút
1.6.    Étterem
1.7.    Eszpresszó
1.8.    Vendéglő

IX.    Ingatlan jellege: Ipari létesítmény
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Ipari ingatlan
1.2.    Üzem, üzemcsarnok
1.3.    Műhely
1.4.    Gyár, iparcsarnok
1.5.    Raktár, tároló
1.6.    Telephely
1.7.    Bánya
1.8.    Egyéb ipari ingatlan

X.    Ingatlan jellege: Mezőgazdasági létesítmény
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Mezőgazdasági ingatlan
1.2.    Tanya
1.3.    Külterületi termőföld
1.4.    Zártkert
1.5.    Major
1.6.    Gazdasági épület, ól
1.7.    Tó
1.8.    Magtár
1.9.    Istálló
1.10.    Mocsár
1.11.    Egyéb mezőgazdasági ingatlan

XI.    Ingatlan jellege: Egyéb nem lakáscélú ingatlan
1.    Ingatlan altípus:

1.1.    Üdülő
1.2.    Társas üdülő
1.3.    Bungaló
1.4.    Hétvégi ház
1.5.    Horgásztanya
1.6.    Vadászház
1.7.    Egyéb üdülő
1.8.    Egészségügyi, kulturális, szociális ingatlan
1.9.    Bölcsőde, óvoda, iskola
1.10.    Kollégium
1.11.    Orvosi rendelő
1.12.    Szociális épület
1.13.    Sportlétesítmény
1.14.    Színház, mozi
1.15.    Műemlék
1.16.    Műterem
1.17.    Egyéb egészségügyi, szociális, kulturális ingatlan
1.18.    Gyógyszertár
1.19.    Sportcélú ingatlan
1.20.    Sporttelep
1.21.    Sportpálya
1.22.    Uszoda
1.23.    Stadion
1.24.    Sportcsarnok
1.25.    Jégpálya
1.26.    Jégcsarnok
1.27.    Tornaterem
1.28.    Tornaszoba
1.29.    Tornaudvar
1.30.    Vízi sporttelep
1.31.    Egyéb ingatlanok és területek
1.32.    Borospince
1.33.    Közterületről nyíló pince
1.34.    Egyéb pince
1.35.    Lovarda
1.36.    Tároló
1.37.    Mosókonyha
1.38.    Tüzelőtároló
1.39.    Út
1.40.    Padlástér
1.41.    Nyári konyha
1.42.    Beépített terület (technikai kód a nem lakáscélú épület és a hozzá tartozó terület értékének megbontásához)
1.43.    Egyéb

12. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

13. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

15. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

16. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

17. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

18. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1.    Hatályát veszti a PM5 rendelet 15. melléklet I. pontjában az „□Épület utáni idegenforgalmi adó” szövegrész.

19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez

20. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez


1.    A PM5 rendelet 22. melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


V. Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó bejelentése

1. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti) adóalap-megállapítást választom     
1.1.Ennek időpontja:    □□□□év □□□□nap
1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam fizetendő adó összege: 2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2    
1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja    □□□□év □□□□nap
2. A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítására vonatkozó jogosultságának megszűnése
2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja     □□□□év □□□□nap
2.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást a … évre már nem kívánom alkalmazni    

2.    A PM5 rendelet 22. melléklet XI. pontjában a nyitó szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„XI. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére