• Tartalom

82/2013. (XII. 23.) BM rendelet

82/2013. (XII. 23.) BM rendelet

egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról1

2014.01.23.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 2. pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 25. pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdésének d) pontjában,

a 4. alcím, a 3. melléklet és a 4. melléklet tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) és t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

1–10. §2

2. Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

11–15. §3

16. §4

3. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

17. § Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosítása

18–19. §5

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § és a 2. melléklet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 18. §, a 19. §, a 3. melléklet és a 4. melléklet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet 1. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelethez6

2. melléklet a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. mellékletének 1. sorában az „Egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás” szövegrész helyébe a „Számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás” szöveg lép.
2. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. mellékletének 6. sorában a „Radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében nyitott sugárforrás esetében” szövegrész helyébe „A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban” szöveg lép.

3–4. melléklet a 82/2013. (XII. 23.) BM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 24. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezedése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezedése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezedése alapján hatályát vesztette.

7

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére