• Tartalom

89/2013. (X. 4.) VM rendelet

89/2013. (X. 4.) VM rendelet

a Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról1

2013.11.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű (de minimis) támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szerinti támogatás;

2. kérelmező: az

a) a mezőgazdasági termelő,

b) a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint elismert termelői csoport,

c) a mezőgazdasági termékek forgalmazási tevékenységét végző vállalkozás (a továbbiakban: forgalmazó),

d)2 akire az a)–c) alpont szerinti élőállat-beszállító az élőállat-beszállítói szerződésből, vagy élőállat-beszállító jogviszonyból eredő követelését engedményezte, valamint

e) az engedményező a 2. § (2) bekezdése szerinti esetben,

aki vagy amely a PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pápai Hús 1913 Kft.) élőállat-beszállítójaként e rendelet alapján igazolt követeléssel rendelkezik;

3. mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;

4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozás.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint vissza nem térítendő általános vagy mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást vehet igénybe az az 1. § 2. pont a)–c) alpontja szerinti kérelmező, aki vagy amely

a)3 e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtását megelőzően a Pápai Hús 1913 Kft.-vel érvényes élőállat-beszállítói szerződéssel rendelkezett, vagy élőállat-beszállítói jogviszonyban állt, és

b)4 az élőállat-beszállítói szerződése vagy jogviszonya alapján keletkezett lejárt követelését a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott módon bejelentette, amely bejelentést a vagyonfelügyelő a Cstv. 12. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott elismert vagy nem vitatott követelésként nyilvántartásba vette.

(2) Az 1. § 2. pont d) alpontja szerinti engedményezés esetén a támogatást az engedményezett követelés erejéig az engedményes vagy amennyiben az engedményes az engedményezett követelés e rendelet szerinti érvényesítéséről írásos nyilatkozatával az engedményező támogatási kérelmének benyújtását megelőzően lemondott, az engedményező veheti igénybe.

(3) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja szerint nyilvántartásba vett összeg, de legfeljebb

a) mezőgazdasági termelő esetében – mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásként – a mezőgazdasági termelő rendelkezésre álló szabad, egyéni mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének megfelelő forintösszeg;

b) termelői csoport vagy forgalmazó esetében – általános csekély összegű (de minimis) támogatásként – a termelői csoport vagy forgalmazó rendelkezésre álló szabad, általános csekély összegű (de minimis) keretének megfelelő forintösszeg.

(4) A támogatást az a kérelmező igényelheti, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, és

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:

ba) nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(5)5 A kérelmező a támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon 2013. október 25-éig nyújthatja be az MVH részére.

(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a)6 az (1) bekezdés a) pontja szerinti élőállat-beszállítói szerződés, vagy az élőállat-beszállítói jogviszonyt igazoló egyéb dokumentum másolatát,

b) a vagyonfelügyelő igazolásának másolatát a követelés kérelmező általi bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről,

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ca) nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

cb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

cc) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cd) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek;

d) az általános csekély összegű (de minimis) támogatás igénylése esetén a kérelmező nyilatkozatát az igénylőlap benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben igénybe vett általános csekély összegű (de minimis) támogatás összegéről.

(7) A 2. § (2) bekezdése szerinti engedményezés esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell továbbá az engedményezési szerződés egy másolati példányát, valamint amennyiben az engedményező igényli a támogatást, az engedményes írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az engedményezett követelés e rendelet szerinti érvényesítéséről az engedményező támogatási kérelmének benyújtását megelőzően lemondott.

3. §7 A támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium Fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport. A támogatásra rendelkezésre álló forrás 500 millió forint.

4. § (1)8 Az MVH a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) keretének figyelembevételével – megállapítja a támogatásra való jogosultságot, a jogos támogatási összeget és a hiánytalanul beérkezett kérelmek esetén legkésőbb 2013. november 8-áig döntést hoz a támogatási kérelemről.

(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a kérelmezőt tíz napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(3) Ha az összes jogos, az egyéni szabad csekély összegű (de minimis) támogatási keretek figyelembevételével megállapított támogatási igény meghaladja a 3. § szerinti keretösszeget, akkor minden kérelmező esetében a támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

(4) Az MVH által vezetett mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatások nyilvántartási rendszerében rögzített szabad egyéni támogatási keret, vagy a kérelmező 2. § (6) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata alapján, az általános csekély összegű de minimis támogatási keret túllépése esetén az MVH a támogatás összegét a túllépés mértékével megegyezően csökkenti.

(5) Az MVH a támogatás összegének euróra történő átváltásánál a 2013. október 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott forint/euró devizaárfolyamot alkalmazza.

5. § Az MVH a támogatás összegét – a forrás rendelkezésre állása esetén – a döntés meghozatalától számított tíz napon belül folyósítja a kérelmező részére.

6. § E rendelet vonatkozásában az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint

b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 60. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 2. pont d) alpontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (5) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdés a) pontja a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet 15. § f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére