• Tartalom

92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.04.05.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 109. § (1) bekezdés 37. pontjában, a 8. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása.”

2. § A Rendelet 2. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„15. katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés: a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában ár- és belvíz által sújtott területet érintő védekezéshez kapcsolódó, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján – jóváhagyott, légi úton, belterületen az adott költségvetési évben végzett szúnyoggyérítés.”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat támogatást igényelhet
a) az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló, indokolt védekezés kiadásainak részbeni vagy teljes támogatására,
b) – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – az önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tulajdonban lévő építményt (kötelező önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi vízi létesítményt, közművet és annak műtárgyait) sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására, valamint
c) – ha a szúnyogok által okozott ártalom óránkénti mértéke a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének nyilatkozata szerint csípésszámban kifejezve személyenként meghaladja az 50 csípést – katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés többletkiadásainak részbeni támogatására
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: vis maior esemény].
(2) A támogatás
a) a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében akkor vehető igénybe, ha
aa) a helyi önkormányzat a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában és területén ár- és belvízi védekezéssel kapcsolatban a költségvetési évben bejelentett és 2. melléklettel igazolt vis maior pályázattal rendelkezik és
ab) a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés legkésőbb a költségvetési év augusztus 31-éig lezárul,
b) belvízi védekezés esetében akkor vehető igénybe, ha a legalább másodfokú védekezési fokozat elrendelése megtörtént,
c) utak, hidak, kompok esetében akkor vehető igénybe, ha a károsodás a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(3) A helyi önkormányzat
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül az 1. melléklet A) része szerinti adatlapnak,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kár bekövetkezésétől számított 7 napon belül az 1. melléklet A) része szerinti adatlapnak,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés befejezésétől számított 7 napon belül a 9. melléklet szerinti adatlapnak
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által működtetett ebr42 rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) elektronikus úton történő kitöltésével és faxon történő jelzéssel bejelenti a vis maior eseményt. A bejelentés időpontja az ebr42 rendszerben elektronikusan kitöltött adatlap lezárásának dátuma. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) Ha a védekezés nem fejeződik be a pályázat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtásának időpontjáig, a helyi önkormányzat új bejelentést tehet a védekezést megszüntető határozat időpontjáig felmerülő újabb védekezési költségek részbeni vagy teljes támogatása érdekében.”

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében a bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve – az ebr42 rendszerben – kiállítja a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot.”

(3) A Rendelet 3. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez előleg nem igényelhető.”

(4) A Rendelet 3. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A miniszter jogosult az előleg folyósítását felfüggeszteni, ha a folyósítás időpontjáig ismertté válik, hogy a helyi önkormányzat a 4. § (1) bekezdése szerinti jogvesztő határidőig a pályázatot nem nyújtotta be, vagy a pályázat kincstári elutasításáról született döntés, és így fennáll a jogosulatlan igénybevétel feltétele.”

4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat
szerinti adatlapon rögzített és lezárt támogatási kérelmét – a (3) bekezdés szerinti kötelező mellékletek csatolásával – a 3. § (3) bekezdése szerinti bejelentést követő 40 napon belül nyújtja be papír alapon egy eredeti és két másolati példányban a kincstárnak, továbbá egy másolati példányban a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A pályázat benyújtási időpontja postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén a pályázat kincstár általi átvételének napja. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelem kötelező mellékletei:)

a) az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített, kitöltött és lezárást követően kinyomtatott pályázati adatlap, továbbá ha a helyi önkormányzat már elvégzett védekezési munkálatokhoz, katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez vagy helyreállítási munkálatokhoz igényel támogatást,
aa) a vis maior eseményhez kapcsolódó költségeket alátámasztó, a számvitelről szóló törvénynek alakilag és tartalmilag megfelelő, a helyi önkormányzat nevére és címére kiállított számlák, számviteli bizonylatok, – katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetén a gyérített terület nagyságának, a gyérítés egységköltségének és időpontjának megjelölésével ellátott – vállalkozói vagy megbízási szerződések, megrendelések hiteles másolata,
ab) a helyi önkormányzat belső szabályzatában meghatározott módon igazolt teljesítésigazolások hiteles másolata,
ac) a vis maior eseményhez kapcsolódóan elvégzett munkálatok esetén a számlához, számviteli bizonylathoz kapcsolódó, a munkálatok elvégzéstől számított 24 órán belül kiállított gépjármű menetlevél, fuvarlevél, mázsajegy, gépüzemnapló, szállítólevél vagy más alapbizonylat másolata,
ad) egyéni vállalkozó által személyi jellegű kiadásra vonatkozóan kiállított számla, számviteli bizonylat esetében a bér és járulékok számfejtését vagy kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív, óranyilvántartó lap másolata,
ae) a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendelet alapján előírt védekezési napló hiteles másolata és a védekezési költségek elszámolására – így különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybe vett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartására – vonatkozó adatok, ezek hiányában a helyi önkormányzat által vezetett védekezési napló másolata,
af) védelmi készültség elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozat hiteles másolata,
ag) az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlaösszesítő,
ah) a település, településrész térképe helyrajzi számmal és a vis maior eseménnyel érintett helyszín feltüntetésével,
ai) katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján – kiállított jóváhagyó dokumentum a szúnyoggyérítés engedélyezéséről,”

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelem kötelező mellékletei:)

o) katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében
oa) a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiállított 10. melléklet szerinti nyilatkozat és
ob) a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a szúnyoggyérítés megkezdését megelőzően bejelentett és 2. melléklettel igazolt ár- és belvízi védekezésre irányuló pályázattal rendelkezik.”

(4) A Rendelet 4. §-a következő (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A védekezési költségek elszámolásával kapcsolatos kérelmek esetén – kizárólag a védekezési költségek vonatkozásában – a (3) bekezdés b) pontjában, c) pont ca)–ce) alpontjában, d), h) és o) pontjában, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés költségeinek elszámolásával kapcsolatos pályázathoz a (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontjában, b) pontjában, c) pont ca)–ce) alpontjában, d)–j) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell csatolni. A kincstár részére megküldött másolati példányokhoz kizárólag a (3) bekezdés a)–e), h,) l) és o) pontjában megjelölt dokumentumok csatolása szükséges.”

5. § (1) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A védekezéssel összefüggő, elismerhető költségekhez a helyi önkormányzat részére 100%-os támogatás nyújtható, ha azok a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában keletkeztek. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező feladatot ellátó épületet ért károk helyreállítására 100%-os támogatás adható. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény melléklete szerinti kötelező feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú építmények helyreállításához és a védekezéssel összefüggő, elismerhető költségekhez 100%-os támogatás nyújtható, ha a helyi önkormányzat a vis maior esemény időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll.”

(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségek között nem számolhatók el:)

d) – a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés kivételével – a rovar- és kártevőirtás költségei,”

(3) A Rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az érintett helyi önkormányzat részére katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújtható támogatás.”

6. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a pályázati adatlapon a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben – a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ véleményének figyelembevételével – a szakértői nyilatkozatok alapján a pályázat benyújtását követő 14 napon belül észrevételt tesz a vis maior eseménnyel kapcsolatos költségek és az igényelt támogatás segítségével megvalósítandó feladatok megalapozottságáról.”

7. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatról a miniszter a pályázat beérkezésétől – tartalmi hiányosság esetén a 4. § (3) bekezdés m) pontja szerint megküldött dokumentumtól – számított 90 napon belül dönt, a fővárosi és megyei kormányhivatal 6. § szerinti véleményének figyelembevételével, az államháztartásért felelős miniszter véleményének, valamint indokolt esetben a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szerv vezetője szakmai javaslatának kikérésével. A támogatott tevékenységre vonatkozóan a miniszter támogatói okiratot ad ki. A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a 6. melléklet szerinti döntési adatlap, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetében a 12. melléklet szerinti döntési adatlap a támogatói okirat mellékletét képezi.”

(2) A Rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyreállításhoz kapcsolódó támogatást a kincstár folyósítja azzal, hogy)

c) a támogatást a kincstár a miniszter utalványozása alapján utalja át a Támogatott fizetési számlájára,”

(3) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a Támogatottnak a korábbi támogatási kérelméhez kapcsolódóan, ugyanarra a költségvetési évre vonatkozó támogatási döntésből eredően visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig az újonnan megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A miniszter a pályázat elbírálását felfüggesztheti, ha a pályázatban szereplő védekezési vagy helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban valamely hatóság szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hatáskörében eljárást indít.”

8. § (1) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról – legkésőbb a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül, a 3. § (10) bekezdés szerinti esetben a Kormány által meghatározott időpontig – a 8. melléklet szerinti adatlap, továbbá
a) a helyreállításhoz, védekezéshez és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó, Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezők,
b) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások esetén a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív,
c) a helyreállításhoz, védekezéshez kapcsolódó saját kivitelezésben végzett helyreállítás esetén belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről (pl. géphasználat, üzemanyag),
d) a helyreállításhoz, védekezéshez és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó vállalkozói szerződések, megbízási szerződések, megrendelők, árajánlatok,
e) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (építéssel történő helyreállítás esetén),
f) építmény helyreállításához nem kapcsolódó vis maior esemény esetén teljesítésigazolás a munka teljesítéséről,
g) építési napló (építéssel történő helyreállítás esetén),
h) az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről szóló bankbizonylatok,
i) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat,
j) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről,
k) építmény esetén tárgyi eszköz karton,
l) helyreállítás, védekezés befejezése utáni fotódokumentáció (elektronikusan CD lemezen vagy színes nyomtatásként),
m) biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai (amennyiben az igénylés során nem csatolta, vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel),
n) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok, továbbá
o) az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély.
Támogatott által hitelesített másolatának becsatolásával köteles a kincstár és a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal felé – papír alapon és a 8. melléklet szerinti adatlapon elektronikus úton is az ebr42 rendszerben – elszámolni.
(2) Az elszámolás benyújtásának időpontja postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes átvétel esetén az elszámolás kincstár általi átvételének napja. Az elszámolási határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A kincstár az elszámolási határidő elmulasztása esetén – az annak lejártát követő 15 napon belül – a 8/A. § (3) bekezdése szerinti végzésben kötelezi a Támogatottat a támogatásnak az Áht. 57/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogosulatlanul igénybe vétele miatti visszafizetésére.
(3) Az elszámolásra meghatározott határidő módosítására egy alkalommal, legfeljebb az elszámolási határidő 24 hónapra történő megváltoztatásával van lehetőség, ha a határidő betartását időjárási körülmények vagy az államháztartás alrendszerébe nem tartozó szervezet tevékenysége akadályozza. A kérelmet az elszámolási határidő lejártáig lehet benyújtani a kincstárnak.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a határidő módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben megjelöli a munkálatok megkezdését, a helyreállítás befejezésének várható új időpontját, és részletezi az elszámolást akadályozó körülményeket. Hiányosság esetén a kincstár a helyi önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a helyi önkormányzat – a felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül – pótolja. A hiánypótlás nem vagy hiányos teljesítése esetén, a kincstár a kérelmet nem továbbítja a miniszter részére, és erről tájékoztatja a minisztert és a helyi önkormányzatot.
(5) A (3) bekezdés szerinti kérelemről – a kincstár javaslatának figyelembevételével – a miniszter dönt. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztásával szemben igazolási kérelemnek nincs helye, az ilyen kérelmek esetében az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási határidőt kell figyelembe venni. A határidő lejártáig benyújtott, de elutasított kérelmek esetében az új elszámolási határidő a döntés kézhezvételét követő hetedik nap.”

(2) A Rendelet 5. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) Az elszámolás elbírálására és a visszafizetési kötelezettség előírására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101. §-át, 103. §-át, 104. § (2)–(4) és (7) bekezdését, 105. §-át és 107. § (2) bekezdését, 110. § (1) bekezdését és 111. §-át nem kell alkalmazni.
(2) A kincstár az elszámolási határidő lejártát megelőző 30 napon belül írásban felszólítja a Támogatottat az elszámolás határidőben történő benyújtására. A határidőben benyújtott és tartalmilag hiányos elszámolás hiányosságainak pótlására a kincstár – határidő kitűzésével – írásban hívja fel a Támogatottat, az elszámolás benyújtását követő 10 napon belül.
(3) Az elszámolás elfogadásáról a kincstár az elszámolás hiánytalan benyújtását követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a Támogatottat. A visszafizetési kötelezettség előírásáról (ideértve a támogatás jogosulatlan igénybevételére tekintettel történő visszafizetési kötelezettség előírását is) a kincstár az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti végzésben rendelkezik, a végzésre az Ávr. 110. § (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a támogatásról való lemondás helyett visszafizetési kötelezettséget kell meghatározni. A végzést a kincstár az elszámolás hiánytalan benyújtását követő 15 napon belül hozza meg. A kincstár a visszafizetési kötelezettség előírásáról tájékoztatja a minisztert.
(4) A kincstár Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti határozata tartalmazza
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét,
b) a Támogatott nevét és székhelyét,
c) az ügy tárgyának megjelölését,
d) a rendelkező részben
da) a miniszter által megállapított, illetve folyósított támogatás összegét,
db) a kincstár által szabályszerűnek tartott támogatás összegét, a helyi önkormányzat által a támogatásból visszafizetendő összeget,
dc) az Ávr. 106. § (1) bekezdése szerinti kamat mértékét és napi összegét,
dd) a db)–dc) alpontban meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejét, illetve a kötelezettség teljesítéséhez megjelölt fizetési számlák számát,
de) az eljárás illeték, illetve költségigényét,
df) a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást,
e) az indokolásban
ea) a visszafizetési kötelezettség megállapításának részletes indokát,
eb) a d) pont dc) alpontja szerinti kamat, a d) pont df) alpontja szerinti jogorvoslati szabályok, valamint a kincstár hatáskörének és a határozat meghozatalának jogszabályi alapját.
(5) Az elsőfokú és másodfokú döntés tekintetében az Áht. 60. § (11) bekezdését alkalmazni kell.
(6) A helyi önkormányzat a központi költségvetést megillető összeget a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.
(7) A kincstár a támogatásnak az Áht. 59. § (3) bekezdése szerinti visszavonása során az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájával szemben, ha a kötelezett a fizetési kötelezettségét a határozat jogerőre emelkedését követő 35 napon belül nem teljesítette.
(8) A 3. § (12) bekezdése szerinti előlegben részesített, kincstár által elutasított támogatási kérelmek, illetve a 4. § (1) bekezdése szerint pályázatot be nem nyújtó helyi önkormányzat esetében a visszafizetési kötelezettség előírásáról a kincstár gondoskodik az Áht. 59. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint, az elutasítást, illetve a pályázat benyújtásának elmaradását követő 30 napon belül.”

(3) A Rendelet 5. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § (1) A támogatás felhasználását a miniszter, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.
(2) A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője a helyreállítás során annak befejezéséig a támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti.
(3) Helyreállítás esetében az elszámolás elfogadását megelőzően a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint – a káresemény jellegétől függően szükség szerint – a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes vízügyi igazgatóság, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és a Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság képviselőiből álló bizottság – az (1) bekezdés szerinti elszámolás benyújtását követő 30 napon belül – a helyszínen ellenőrzést folytat, amelyről – intézkedési javaslatok megtételével – 7 napon belül értesíti a kincstárt.”

9. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

10. § A Rendelet a 7–10. melléklet szerinti 9–12. melléklettel egészül ki.

11. § A Rendelet

1. 1. § (1) bekezdésében a „vis maior támogatásának” szövegrész helyébe a „vis maior támogatásának (a továbbiakban: támogatás)” szöveg,

2. 1. § (4) bekezdésében az „az önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban együtt: önkormányzat)” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatnak” szöveg,

3. 1. § (4) bekezdés a) pontjában a „benyújtott támogatási kérelemben” szövegrész helyébe a „pályázatban” szöveg,

4. 2. § 1. és 3. pontjában a „meghatározott” szövegrész helyébe az „ekként meghatározott” szöveg,

5. 2. § 4. pontjában, 4. § (3) bekezdés j) és l) pontjában és (6) bekezdés a) és b) pontjában, 5. § (2), (9) és (11) bekezdésében az „az önkormányzat” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzat” szöveg,

6. 2. § 14. pontjában az „igazgatási” szövegrész helyébe az „igazgatási, valamint egyéb kötelező” szöveg,

7. 3. alcímének címében a „Támogatási alapelvek” szövegrész helyébe az „A vis maior esemény bejelentése” szöveg,

8. 3. § (5) bekezdésében a „szerinti esetben a minisztérium” szövegrész helyébe a „szerinti esetben a miniszter” szöveg,

9. 3. § (6) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrészek helyébe a „helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes” szöveg,

10. 3. § (8) bekezdésében az „az önkormányzatot” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatot” szöveg,

11. 3. § (10) bekezdésében a „kötelező önkormányzati feladatot szolgáló épület” szövegrész helyébe a „kötelező önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati feladatot szolgáló vagy önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épület” szöveg,

12. 3. § (10) bekezdésében, 5. § (11) és (12) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,

13. 3. § (11) bekezdésében a „csapás” szövegrész helyébe a „károk” szöveg,

14. 3. § (12) bekezdésében „Kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: kincstár)” szöveg,

16. 3. § (13) bekezdésében az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzat” szöveg,

17. 3. § (13) bekezdésében a „minisztérium” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,

18. 3. § (13) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében a „támogatási kérelem” szövegrész helyébe a „pályázat” szöveg,

19. 4. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés m) pontjában, 7. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

20. 4. § (2) bekezdésében az „Az önkormányzatnak” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatnak” szöveg, a „Kincstár” szövegrészek helyébe a „kincstár” szöveg, a „területileg illetékes” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes” szöveg,

21. 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelős miniszter” szöveg,

22. 4. § (3) bekezdés d) pont db) pontjában az „amennyiben a kötelező feladatot ellátó épület” szövegrész helyébe a „ha az önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tulajdonban lévő – oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló – épületre” szöveg,

23. 4. § (3) bekezdés h) pontjában és 5. § (11) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „helyi nemzetiségi” szöveg,

24. 4. § (3) bekezdés i) pontjában az „amennyiben az önkormányzat” szövegrész helyébe a „ha a helyi önkormányzat” szöveg,

25. 4. § (3) bekezdés k) pontjában, 4. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (12) és (13) bekezdésében az „az önkormányzat” szövegrészek helyébe az „a helyi önkormányzat” szöveg,

26. 5. § (12) bekezdésében a „Kincstár” szövegrészek helyébe a „kincstár” szöveg,

27. 4. § (3) bekezdés l) pontjában a „támogatási igényt” szövegrész helyébe a „pályázatot” szöveg,

28. 4. § (4) bekezdésében az „önkormányzattól” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzattól” szöveg,

29. 4. § (6) bekezdésében a „támogatási kérelemhez” szövegrész helyébe a „pályázathoz” szöveg,

30. 4. § (6) bekezdés a) pontjában a „támogatási kérelemben” szövegrész helyébe a „pályázatban” szöveg, az „önkormányzattal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzattal” szöveg,

31. 5. § (1) bekezdésében a „védekezési költségek és” szövegrész helyébe a „védekezési költségek, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés és” szöveg,

32. 5. § (2) bekezdésében az „Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzat – a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítést kivéve – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb” szöveg,

33. 5. § (6) bekezdésében az „amennyiben” szövegrész helyébe a „ha” szöveg,

34. 5. § (8) bekezdésében a „védekezési költségek” szövegrész helyébe a „védekezési, katasztrófavédelmi szúnyoggyérítési költségek” szöveg, az „az önkormányzattól” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzattól” szöveg,

35. 5. § (12) bekezdésében az „A helyi önkormányzatnak a 8. § (1) bekezdése szerinti elszámolással” szövegrész helyébe az „A helyi önkormányzatnak a kötelező feladatot ellátó épület helyreállítása esetében a 8. § (1) bekezdése szerinti elszámolással” szöveg,

36. 5. § (12) bekezdésében a „Kincstárt” szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg,

37. 5. § (12) bekezdésében a „költségvetés” szövegrész helyébe a „központi költségvetés” szöveg,

38. 5. § (13) bekezdésben az „adott kötelező önkormányzati feladatot ellátó épületre” szövegrész helyébe az „önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tulajdonban lévő – oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló – épületre” szöveg,

39. 6. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes” szöveg,

40. 6. § (3) bekezdésében a „minisztérium szükség szerint” szövegrész helyébe a „miniszter indokolt esetben” szöveg, a „minisztériumnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

41. 7. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a „védekezési költségekhez” szövegrész helyébe a „védekezési és katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó költségekhez” szöveg,

42. 7. § (3) bekezdésében az „önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat” szöveg, a „támogatási igényhez” szövegrész helyébe a „pályázathoz” szöveg,

43. 7. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés a) pontjában a „Kincstárhoz” szövegrész helyébe a „kincstárhoz” szöveg,

44. 7. § (4) bekezdés b) pontjában a „minisztériumnál” szövegrész helyébe a „miniszternél” szöveg,

45. 12. § (1) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatot” szöveg,

lép.

12. § (1) Hatályát veszti a Rendelet

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § 4. pontjában az „a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok egyéb központi forrásból meg nem térülő túlóraköltsége és” szövegrész

b) 2. § 10. pontjában a „ , többcélú kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatával” szövegrész,

c) 3. § (9) bekezdésében az „a vis maior keretből” szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdésében az „A támogatási kérelmek vizsgálatakor a Kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése szerint jár el.” szövegrész,

e) 4. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy társulási tanács” szövegrész

f) 4. § (3) bekezdés h) pontjában az „és a társulási” szövegrész,

g) 4. § (6) bekezdés a) pontjában a „társulás vagy együttműködés útján” szövegrész,

h) 5. § (11) bekezdésében a „vagy a társulási tanács” szövegrész.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL
Igénylésazonosító:

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat címe:

 

3.

Kapcsolattartó neve:

 

4.

Telefon:

 

5.

E-mail:

 

6.

Fax:

 

7.

Vis maior esemény megnevezése (több is választható):

(az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés, önkormányzati épület helyreállítása, út helyreállítása, híd helyreállítása, komp helyreállítása, ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény helyreállítása, közmű- és műtárgyainak helyreállítása, pince-, partfal helyreállítása, földcsuszamlás helyreállítása)

8.

Vis maior esemény pontos időpontja:

 

9.

Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével
(ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is szükséges):

 

10.

Védekezés előzetesen becsült költségigénye:

 

11.

Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:

 

12.

Becsült költségigény összesen:

 

13.

Helyreállítás várható kezdési határideje:

 

14.

Helyreállítás várható befejezési határideje:

 

15.

Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:

 

a)

Saját forrás:

Ft

%

b)

Egyéb források:

Ft

%

c)

Előzetesen becsült igény:

Ft

%

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12–15. a)–15. b) eredményével.
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.

.........................................................

.....................................................................

polgármester/elnök

(kör)jegyző

B) ELŐLEG IRÁNTI KÉRELEM ADATLAPJA
Igénylésazonosító:

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat címe:

 

3.

Kapcsolattartó neve:

 

4.

Telefon:

 

5.

E-mail:

 

6.

Fax:

 

7.

Előzetesen becsült védekezési költségek összesen:

 

8.

Előzetesen becsült helyreállítási költségek összesen:

 

9.

Ha a 7. és 8. pontban jelzett költségek eltérnek az 1. melléklet A) rész 10. és 11. pontjától, úgy ennek indoklása szükséges:

 

10.

Azonnali segítségnyújtásra igényel előleget (igen/nem):

 

a)

Védekezési költségekre igényelt előleg összesen:

 

b)

Helyreállítási költségekre igényelt előleg összesen:

 

c)

Igényelt előleg összesen:

 

Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul igénybe vett előleg összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.

.........................................................

.....................................................................

polgármester/elnök

(kör)jegyző

C) KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG JAVASLATA AZ ELŐLEG KÉRELEMHEZ
Igénylésazonosító:

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Védekezési költségekre igényelt előleg összesen:

 

3.

Helyreállítási költségekre igényelt előleg összesen:

 

4.

Igényelt előleg összesen:

 

5.

Az előleg kérelem megalapozott (igen/nem)

 

a)

Indoklása:

 

b)

Védekezési költségekre javasolt előleg összesen:

 

c)

Helyreállítási költségekre javasolt előleg összesen:

 

d)

Javasolt előleg összesen:

 

Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.
.............................................................................
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:
Név:
Beosztás:
Telefon:

2. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
ADATLAP
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójához, helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvéhez

1. Önkormányzat neve:

 

2. Bejelentett vis maior esemény megnevezése:

 

3. Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása a 3. § (5) bekezdés alapján a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről és a védekezési munkálatok szükségességéről:

a) A bejelentés valódisága:

 

b) A vis maior esemény jellege:

 

c) A védekezési munkálatok szükségessége:

 

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve

Helyszíni ellenőrzéssel [kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti védekezés esetében] kapcsolatos adatok:

Helyszíni ellenőrzés időpontja:

 

Helyszíni ellenőrzés megállapításai:

 

Kelt: ........................................, 20 ..... év ................... hó ..... nap
P. H.

 

..................................................................

.......................................

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

Önkormányzat részéről:

 

Név:

Név:

 

Beosztás:

Beosztás:

 

Telefon:

Telefon:

3. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE
Igénylésazonosító:

Az ellenőrzés tárgya:

 

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:

 

A jegyzőkönyv felvételének időpontja:

 

Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:

 

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:

 

A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részéről:

 

Beosztás:

 

Beosztás:

 

Telefon:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

P. H.

P. H.

.........................................

.........................................

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

 

Vízügyi Igazgatóság részéről:

 

Beosztás:

 

Beosztás:

 

Telefon:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

P. H.

P. H.

.........................................

.........................................

Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ részéről:

 

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási
Szakértői Bizottság részéről:

 

Beosztás:

 

Beosztás:

 

Telefon:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

P. H.

P. H.

.........................................

.........................................

Belügyminisztérium részéről:

 

Egyéb felkért szerv:

 

Beosztás:

 

Beosztás:

 

Telefon:

 

Telefon:

 

Fax:

 

Fax:

 

E-mail:

 

E-mail:

 

P. H.

P. H.

.........................................

.........................................

Vis maior esemény adatai    

Vis maior esemény leírása:

 

 

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése

Település

Utca

Házszám

Hrsz.

Érintett alapterület

Mérték-
egység
(m2, m3, fm)

Megállapí-
tások (károsodás mértéke, tulajdon-
jogviszony)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Védekezési fokozat mértéke:

 

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

 

Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:

 

Védekezés kezdési ideje:

 

Védekezés befejezési ideje:

 

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):

 

A káreseményt az önkormányzat időben – 7 napon belül – bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):

 

A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem):

 

Indokolás:

 

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:

 

Záradék:

 

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.
B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Igénylésazonosító:

Kategória

Kategória leírása/Szöveges értékelés

Besorolás

1. kategória

A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyezteti, hatására a közintézmények működtetése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; belterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomlezárás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülőútként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírású út.

 

2. kategória

Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé.
Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.

 

3. kategória

Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóövezeti utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.

 

4. kategória

4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.

 

5. kategória

A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.

 

Szakértői vélemény:

 

 

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

Kelt: ..................., 20 ..... év ................... hó ..... nap

P. H

...........................................

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság részéről:

 

Beosztás:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

4. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Vis maior pályázati adatlap

A kérelmező önkormányzat adatai:

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat címe:

 

2.a.

Település

 

2.b.

Irányítószám

 

2.c.

Utca

 

2.d.

Házszám

 

3.

Kapcsolattartó személy/pályázatkészítő:

 

3.a.

Telefon

 

3.b.

Fax

 

3.c.

E-mail

 

4.

Kérelemhez kapcsolódó adatok:

 

4.a.

Káresemény időpontja:

 

4.b.

A káresemény rövid leírása
(maximum 200 karakter):

 

5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése:
adatok forintban

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése
(az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés, önkormányzati épület, út, híd, komp, ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény, pince-, partfal stb.)

Rövid leírás

Település

Utca, házszám

Hrsz.

Érintett alapterület (m2, fm)

A szakértői nyilatkozat szerinti megvalósítandó munkafeladat

Mennyiség

Egységár

Nettó

Bruttó

Számlával eddig alátámasztva összesen bruttó

Számla sorszáma

A helyi önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal észrevétele

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatban maximum 10 sor vehető fel. Azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.

6.

Káresemény bejelentésének időpontja:

 

7.

A 3. § (6) bek. szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja:

 

8.

A helyreállítás megkezdésének időpontja:

 

9.

A helyreállítás tervezett befejezési időpontja:

 

10.

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

 

11.

Védekezési fokozat mértéke:

 

12.

Védekezés megszüntetésének időpontja:

 

A 10–12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendők ki

13.

Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:

 

13.a.

Tárgyi eszközökben keletkezett kár helyreállítása:

 

13.b.

Védekezési költség:

 

14.

Egyéb költségek összesen (a–d. pontok összesen):

 

14.a.

szakértői díj:

 

14.b.

tervezési költségek:

 

14.c.

műszaki ellenőrzési díj:

 

14.d.

egyéb költségek:

 

A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése szerinti táblában (5. pont) vis maior eseményenként rögzített költségekből az egyéb költségeket a fenti bontásban szükséges megadni (Az 5. pontban valamennyi egyéb költséget is tartalmaznia kell a költségeknek!)

15.

Nettó költségek összesen:

 

16.

Vissza nem igényelhető áfa:

 

17.

Bruttó költségek összesen:

 

18.

A helyreállítás/védekezés pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül)

 

18.a.

Önerő:

 

18.b.

Hitel:

 

18.c.

Biztosító kártérítése:

 

18.d.

Egyéb támogatás:

 

18.e.

Források összesen (vis maior támogatás nélkül):

 

19.

Vis maior támogatás igénylésének jogcímei

 

20.

Az 5. § (2) bek. a) pontjának megfelel (igen/nem)

 

21.

 

 

22.

Az 5. § (2) bek. c) pontjának megfelel (igen/nem)

 

23.

Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem)

 

24.

Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése esetén

 

25.

Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül

 

26.

Védekezésre igényelt támogatás összesen (24.+25. sorok összege):

 

27.

Igényelt támogatás utak, hidak, kompok károsodása esetén:

 

28.

Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén:

 

29.

Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épület károsodása esetén:

 

30.

Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épület károsodása esetén:

 

31.

Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű- és műtárgyai károsodása esetén:

 

32.

Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27.+28.+29.+30.+31. sorok összege):

 

33.

Vis maior támogatási igény összesen (26.+32. sorok összege):

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.
Kelt:
P. H.

...........................................

................................................................

polgármester/elnök

jegyző

5. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Adatlap a helyreállítási költségekhez kapcsolódó vis maior támogatás lehívásához

1.

Helyreállításra nyújtott támogatás összege vis maior eseményenként

 

1.a.

Út, híd, komp esetében (Ft)

 

1.b.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében (Ft)

 

1.c.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében (Ft)

 

1.d.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében (Ft)

 

1.e.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében (Ft)

 

1.f.

Helyreállításra jóváhagyott támogatás összesen

 

2.

Támogatási mérték a helyreállítási költségek esetében vis maior eseményenként

 

2.a.

Út, híd, komp esetében (%)

 

2.b.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében (%)

 

2.c.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében (%)

 

2.d.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében (%)

 

2.e.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében (%)

 

3.

Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból előlegként utalt támogatás

 

4.

Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból eddig utalt támogatás

 

5.

A helyreállítási költségekhez kapcsolódó – le nem hívott – vis maior támogatás összege (1.f.-3.-4.; első lehívást követően: megelőző lehívó adatlap 7. pontja)

 

Önkormányzat által benyújtott, támogatás lehívását igazoló – a pályázat alapján vis maior támogatással elismerhető – bizonylatok részletezése

Sorszám

Vis maior esemény megnevezése

Számla sorszáma

Nettó összeg

Bruttó összeg

A számlához kapcsolódó támoga-
tás a támogatási intenzitás alapján

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Összesen:

A táblázat újabb sorokkal bővíthető.

 

 

6.

Utalandó támogatás

 

 

 

7.

Utalást követően a helyreállítási költségekhez kapcsolódó – le nem hívott – vis maior támogatás összege (5.–6.)

 

6. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Adatlap a vis maior támogatás elszámolásához

1.

Támogatott Önkormányzat

 

2.

Vis maior esemény rövid leírása

 

3.

Tervezett kezdési időpont

 

4.

Tervezett befejezési időpont

 

5.

Tényleges kezdési időpont

 

6.

Tényleges befejezési időpont

 

7.

Vis maior esemény bekövetkezésének időpontja

 

8.

Miniszteri döntés időpontja

 

9.

Folyósított támogatás (9.a.+9.b.+9.c.+9.d.+9.e.+9.f.)

 

9.a.

Védekezés esetében

 

9.b.

Út, híd, komp esetében

 

9.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

 

9.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében

 

9.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében

 

9.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

 

10.

Támogatási mértékek

 

10.a.

Védekezés esetében

 

10.b.

Út, híd, komp esetében

 

10.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

 

10.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében

 

10.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében

 

10.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

 

11.

Védekezés és helyreállítás tényleges bruttó költsége vis maior eseményenként

 

11.a.

Védekezés esetében

 

11.b.

Út, híd, komp esetében

 

11.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

 

11.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében

 

11.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében

 

11.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

 

12.

Védekezéshez és helyreállításhoz felhasznált támogatás a bruttó költségek és a támogatási mértékek alapján (vis maior eseményenként)

 

12.a.

Védekezés esetében

 

12.b.

Út, híd, komp esetében

 

12.c.

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

 

12.d.

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények épülete esetében

 

12.e.

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épülete esetében

 

12.f.

Ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű és műtárgyai esetében

 

12.g.

Felhasznált támogatás összesen

 

13.

Visszafizetendő támogatás (12. és 9. pontok szerinti vis maior eseményenként részletezettek alapján)

 

Számlaösszesítő a vis maior támogatás elszámolásához

Sorszám

Vis maior esemény

Számla kiállítója

Számla sorszáma/
egyéb bizonylatok

Számla/egyéb bizonylatok kelte

Teljesítés dátuma

Nettó összeg

Áfa

Bruttó összeg

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

P. H.

P. H.

.......................................

...........................................................

polgármester/elnök

jegyző

7. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

BEJELENTŐ ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó vis maior eseményhez
Igénylésazonosító:

1

Önkormányzat neve:

 

2

Önkormányzat címe:

 

3

Kapcsolattartó neve:

 

4

Telefon:

 

5

E-mail:

 

6

Fax:

 

7

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában tett vis maior bejelentés időpontja

 

8

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában tett vis maior bejelentés igénylésazonosító száma

 

9

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés pontos időpontja:

 

10

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés rövid leírása a helyszín megjelölésével:

 

11

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés költségigénye:

 

12

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés várható pénzügyi forrásösszetétele:

 

a)

Saját forrás:

Ft

%

b)

Egyéb források:

Ft

%

c)

Előzetesen becsült igény:

Ft

%

A 12. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 11–12. a)–12. b) eredményével.
Kelt: ........................................, 20..... év ................... hó ..... nap
P. H.

...............................................

...............................................

polgármester

jegyző

8. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó megállapításáról
Igénylésazonosító:

1

Önkormányzat neve:

 

2

A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének tájékoztatása a 3. §
(6) bekezdés alapján a bejelentés valódiságáról, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés szükségességéről:

a)

a szúnyogártalom óránkénti csípésszámban kifejezett mértéke:

 

b)

elviselhetetlen mértéknek történő megfelelés:

 

c)

a szúnyogártalom területi kiterjedése:

 

d)

a szúnyoggyérítés szükségessége:

 

Egyéb szakmai megállapítások:
Kelt: ........................................, 20..... év ................... hó ..... nap
P. H.
..............................................................................
A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve részéről:
Név:
Beosztás:
Telefon:

9. melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez

A kérelmező önkormányzat adatai:

1.

Önkormányzat neve:

 

2.

Önkormányzat címe:

 

2.a.

Település

 

2.b.

Irányítószám

 

2.c.

Utca

 

2.d.

Házszám

 

3.

Kapcsolattartó személy/pályázatkészítő:

 

3.a.

Telefon

 

3.b.

Fax

 

3.c.

E-mail

 

4.

Kérelemhez kapcsolódó adatok:

 

4.a.

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés időpontja:

 

4.b.

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés rövid leírása (maximum 200 karakter):

 

5. Számlaösszesítő a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésről

Sorszám

Munka-
folyamat megneve-
zése

Számla kiállítója

Számla sorszáma/
egyéb bizonylatok

Számla/
egyéb bizonylatok kelte

Teljesítés dátuma

Nettó összeg (Ft)

Áfa (Ft)

Bruttó összeg (Ft)

A helyi önkormányzat székhelye szerinti területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal észrevétele

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

6.

A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez igényelt támogatás

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.

Kelt:

P. H.

............................................

............................................

polgármester

jegyző

10 melléklet a 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelethez

DÖNTÉSI ADATLAP
a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez
Igénylésazonosító:

1

Támogatott neve:

 

2

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás (Ft)

 

3

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez nyújtott támogatás mértéke (%)

 

4

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó elismert költségek összesen (Ft)

 

Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez kapcsolódó elismert költségek

Sorszám

Munkafolyamat megnevezése

Számla kiállítója

Számla sorszáma/egyéb bizonylatok

Elismert bruttó összeg (Ft)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. április 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére