• Tartalom

2013. évi XCIII. törvény

2013. évi XCIII. törvény

az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról1

2014.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. évi IV. törvény módosítása

3–7. §3

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

8. §4

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. §5

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

10. § (1)6

(2)7

11–12. §8

13–15. §9

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16–18. §10

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

19. §11

8. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

20–23. §12

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

24. §13

10. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

25–32. §14

11. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

33–36. §15

12. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

37–38. §16

13. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

39. §17

14. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

40. §18

15. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

41–43. §19

16. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

44–45. §20

17. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

46–48. §21

18. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

49–51. §22

19. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

52. §23

20. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

53–54. §24

55. §25

56. §26

21. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

57. § (1)27

(2)28

58–62. §29

63. §30

64–68. §31

69. § (1)32

(2)33

70. §34

71–74. §35

75. §36

76. §37

77. §38

78. §39

79. § (1)40

(2)41

(3)42

80–81. §43

82. §44

83. §45

a)46

b)47

22. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

84–92. §48

93. §49

94–95. §50

96. §51

97–105. §52

106. §53

107–111. §54

23. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

112–114. §55

24. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

115–116. §56

25. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

117. §57

26. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

118–119. §58

27. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

120–188. §59

28. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

189–192. §60

29. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XVIII. törvény hatályon kívül helyezése

193. §61

30. Záró rendelkezések

194. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) 2013. szeptember 1-jén lép hatályba

a) az 1–2. §

b) a 9. §,

c) a 19. §,

d) a 24. §,

e) a 40. §,

f) az 52. §,

g) az 55. §,

i) a 70. §,

j) a 77. §,

l) a 115–116. §, valamint

(3) 2013. október 15-én lép hatályba a 189–192. §.

(4) 2014. január 1-jén lép hatályba

a) a 3–7. §,

b)62 a 10. § és a 13–15. §,

g) a 63. §,

h) a 75. §,

l) a 93. §,

m) a 96. §,

n) a 106. §, valamint

195. § E törvény 16. §-a, 18. § a) pontja, valamint 20–23. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

196. § (1) E törvény

a) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről szóló, 2001. június 28-i, 2001/51/EK tanácsi irányelvnek,

b) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i, 2004/114/EK tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i, 2009/50/EK tanácsi irányelv 2. cikk c) és g) pontjában, 15. cikk (5) bekezdésében és 16. cikk (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek,

d) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Az 53. § és az 58. § a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 25–32. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 20. A törvényt a 2016: LXVII. törvény 236. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2016. október 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (2) bekezdése a 2013: CCII. törvény 12. §-a alapján nem lép hatályba.

8

A 11–12. § a 2013: CLVIII. törvény 14. §-a alapján nem lép hatályba.

9

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 16–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 33–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 41–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 44–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 46–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 49–51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 53–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 64–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 71–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 79. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 83. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 83. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 83. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 84–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 96. § a 2013: CXCVIII. törvény 24. §-a alapján nem lép hatályba.

52

A 97–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 107–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 112–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 120–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 189–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 194. § (4) bekezdés b) pontja a 2013: CLVIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére