• Tartalom

93/2013. (X. 10.) VM rendelet

93/2013. (X. 10.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról1

2013.10.11.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a 15. § vonatkozásában 81. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában:
1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3.1. szerinti szlogen, az Európai Unió zászlajának logója, LEADER logó, Darányi Ignác Terv logó, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója, valamint a LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) logója;
2. együttműködési intézkedés: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 65. cikke szerint meghatározott intézkedés;
3. együttműködési megállapodás: az együttműködés feltételeit szabályozó jogi formába foglalt és az összes együttműködő fél által aláírt dokumentum, amely tartalmazza az e rendelet keretében megvalósítani tervezett nemzetközi együttműködési projekt címét, tartalmát és az együttműködésben résztvevők elérhetőségeit;
4. együttműködési projekt: együttműködési intézkedés keretében az ügyfél által megszabott, megvalósítani kívánt tevékenységek összessége;
5. előadóművész: a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy a népművészet kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátsszák, tolmácsolják vagy más módon előadják;
6. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetű kistérségek, valamint a 4. mellékletében szereplő természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott települések;
7. helyi partner: az együttműködésben ügyfélként résztvevő LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a 4. melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötésekor, illetve az együttműködés megvalósítása folyamán működő vagy induló mikro-, kis- és középvállalkozás, működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
8. helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER HACS által helyi termékként meghatározott hagyományos termék;
9. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;
10. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom;
11. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;
12. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: HVS) fogalmaz meg;
13. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;
14. önálló tevékenységet végző magánszemély: a művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tevékenységet végző magánszemély, és a mezőgazdasági őstermelő;
15. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;
16. ügyfél: magyarországi LEADER HACS, valamint magyarországi LEADER HACS illetékességi területén
a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő vagy induló mikro-, kis- és középvállalkozás;
b) működő települési önkormányzat;
c) működő települési nemzetiségi önkormányzat;
d) működő önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás;
e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet;
f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy;
g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
amely e rendelet keretében nemzetközi együttműködési projektet valósít meg.”

2. § Az R1. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a 2. § a következő (2a) és (2b) bekezdésekkel egészül ki:

„(1) Támogatási kérelem benyújtására az ügyfél jogosult, amely az együttműködési projekt végrehajtásához helyi partnereket vonhat be. Amennyiben az ügyfél nem LEADER HACS, abban az esetben a nemzetközi együttműködési projektbe legalább egy magyarországi LEADER HACS helyi partnerként való bevonása szükséges.
(2) Amennyiben az ügyfél magyarországi LEADER HACS illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, pályázat benyújtására abban az esetben jogosult, ha:
a) vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé, vagy
b) mezőgazdasági őstermelőként benyújtott pályázatában meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.
(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.
(2b) Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető igénybe támogatás:
a) az Európai Unión belül: legalább egy ügyfél és legalább egy, más európai uniós tagállamban működő LEADER HACS között megvalósuló együttműködési projekt,
b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy ügyfél és legalább egy Európai Unión kívüli LEADER-megközelítés szerint szerveződött, jogi személyiséggel rendelkező csoport részvételével megvalósuló együttműködési projekt.”

3. § Az R1. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre:]

h) projektmenedzsment,”

4. § (1) Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása az EMVA. Az ÚMVP alapján a támogatás és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet szerinti támogatás nyújtására fordítható együttes keretösszeg 7 milliárd forint.”

(2) Az R1. 6. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadások legfeljebb az összes elszámolható kiadás projektmenedzsment és 3. melléklet szerinti kiadások nélkül számított összegének 15%-áig számolhatóak el. Azon TESZOR számú kiadások, amelyek projektmenedzsmentként kerülnek elszámolásra, a Vhr. 3. számú mellékletében meghatározott egyéb elszámolható kiadásként nem támogathatók.
(10) A 3. melléklet szerint elszámolható kiadások legfeljebb az összes elszámolható kiadás projektmenedzsment és 3. melléklet szerinti kiadások nélkül számított összegének 15%-áig számolhatóak el.”

(3) Az R1. 6. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A támogatás mértéke, ha az ügyfél:
a) természetes személy, mikro, kis- és középvállalkozás és a fejlesztést
aa) hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;
ab) egyéb területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a;
b) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a;
c) egyházi jogi személy, nonprofit szervezet, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a.”

5. § (1) Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2013. október 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. november 15-ig lehet benyújtani postai úton, papír alapon az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az ügyfél székhelye szerinti illetékes MVH regionális kirendeltségéhez.”

(2) Az R1. 9. § (3) bekezdése a következő e)–g) pontokkal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]

e) a települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;
f) az egyház nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;
g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát.”

(3) Az R1. 9. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – mellékelni kell a következő dokumentumok egyszerű másolatát:
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolása az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket), vagy
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat,
c) a tervezett fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészlet, és
d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okirat.
(3b) A támogatási kérelemhez engedélyköteles vízi létesítmények létrehozása esetén a Vhr. 30/A. § c) pontjától eltérően mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat formájában kiállított igazolását az eljárás megindításáról.”

6. § Az R1. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 11. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 17. § (2) bekezdése és 24. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.
(3) Természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.”

7. § Az R1. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról szóló 93/2013. (X. 10.) VM rendelettel [a továbbiakban: 93/2013. (X. 10.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés h) pontját a 93/2013. (X. 10.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Az R1. 8. § (6) bekezdés b) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

9. § (1) Az R1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R1. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R1. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R1. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosítása

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA). Az ÚMVP alapján a támogatás és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet szerinti támogatás nyújtására fordítható együttes keretösszeg 7 milliárd forint.”

11. § Az R2. 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A támogatási kérelemhez engedélyköteles vízi létesítmények létrehozása esetén a Vhr. 30/A. § c) pontjától eltérően mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat formájában kiállított igazolását az eljárás megindításáról.”

12. § Az R2. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 17. § (2) bekezdése és 24. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.”

13. § Az R2. 1. § (1) bekezdés 16. pont f) alpontjában, 2. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint 6. § (10) bekezdés c) pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R2. 1. § (1) bekezdés 2. pontja.

15. § A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet

a) 1. § 2. pont d) alpontjában az „élőállat-beszállítói szerződésből” szövegrész helyébe az „élőállat-beszállítói szerződésből, vagy élőállat-beszállító jogviszonyból” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „élőállat-beszállítói szerződéssel rendelkezett” szövegrész helyébe az „élőállat-beszállítói szerződéssel rendelkezett, vagy élőállat-beszállítói jogviszonyban állt” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „élőállat-beszállítói szerződése” szövegrész helyébe az „élőállat-beszállítói szerződése vagy jogviszonya” szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az „október 15-éig” szövegrész helyébe az „október 25-éig” szöveg,

e) 2. § (6) bekezdés a) pontjában az „élőállat-beszállítói szerződés” szövegrész helyébe az „élőállat-beszállítói szerződés, vagy az élőállat-beszállítói jogviszonyt igazoló egyéb dokumentum” szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „november 8-áig” szöveg

lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

Útiköltségek fogalma, mértéke
Az ügyfél, vagy az ügyfélnél közvetlenül alkalmazásban álló munkavállalók, a LEADER HACS elnökségi tagok, a LEADER HACS-nál alkalmazásban álló munkavállalók, a projekt végrehajtásához igénybe vett szakértők, tolmács és a helyi partnerek részére utazási költség és napidíj számolható el.
1. Utazási költségek:
Kizárólag olyan távolsági (települések közötti) utazás költség támogatható, amely az együttműködéshez szervesen kapcsolódik.
Az utazáshoz bármilyen közlekedési eszköz igénybe vehető. A felsorolt közlekedési eszközök esetén azonban az alábbi megkötések betartása kötelező:
a) Saját autóval történő utazás esetén:
Üzemanyagköltség címén a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség.
b) Vonattal történő utazás esetén:
Vonattal történő utazás esetén II. osztályú menetjegy és helyjegy igénybevételére valamennyi utazó jogosult.
c) Repülővel történő utazás esetén:
Repülőjegy esetében az utazó turista jegy (economic) vásárlására jogosult.
2. Napidíj:
A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket (Current per diems rates – http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).
A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott település közigazgatási határain belüli) költségeit. A szállás díja számla alapján kerülhet elszámolásra. A napidíj fennmaradó része után a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott módon személyi jövedelemadót kell fizetni. A napidíjból fizetett étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell igazolni.”

2. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

Helyi partnerekkel való együttműködési megállapodás formanyomtatványa
Az együttműködési projekt címe:
Az együttműködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):
Nyilatkozat:
Alulírott, az ügyfél, valamint, mint helyi partner képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok az együttműködési projekt végrehajtására.
Az ügyfél neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:
Az 1. helyi partner neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:
Az „n” helyi partner neve:
A képviselő neve:
Beosztás:
Dátum: Hely:
Aláírás:”

3. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

Az együttműködési megállapodás formanyomtatványa
Az együttműködési projekt címe:
Az együttműködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):
Nyilatkozat:
Alulírott, az ügyfél és a LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet partnerek képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok az együttműködési projekt végrehajtására, valamint tanúsítom, hogy az abban szereplő információk a valóságnak megfelelnek.
Irányadó jog és illetékes bíróság
A megállapodásra a ………… jog vonatkozik.
1. A felek között a megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő minden olyan jogvitát, amelyet békés úton nem lehet rendezni, …………… bíróságai előtt kell peres úton érvényesíteni.
2. Az új partnerek csatlakozását lehetővé tevő záradék („LEADER vagy más Helyi Akciócsoportok – amennyiben erre irányuló szándékukat jelzik – a projektbe e megállapodás módosításával kapcsolódhatnak be”):
3. Más módosításokat lehetővé tevő záradék:
Az ügyfél neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az 1. LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az „n” LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerűen szerveződött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselő neve:
Beosztása:
Telefonszám:    Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum: Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:

4. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

MODEL COOPERATION AGREEMENT
Title of cooperation project:
Content of the cooperation project (maximum 2000 characters including spaces):
Declaration:
The undersigned, representing the Client and LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries, hereby undertake to implement the cooperation project and also certify the veracity of the information contained therein.
Applicable law and competent court
The agreement is governed by …………… law.
1. Any dispute between the parties resulting from the interpretation or application of the agreement which cannot be settled amicably shall be brought before the courts of ……………
2. Clause permitting the inclusion of new partners („LEADER or other Local Action Groups may be included by an amendment to this agreement should they express the wish”)
3. Clause permitting other amendments
Name of the Client:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries 1:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries „n”:
Name of representative:
Position:
Telephone:    Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:

5. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

MUSTER-KOOPERATIONSVEREINBARUNG
Titel des Projekts der Zusammenarbeit:
Inhalt des Kooperationsprojekts (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen):
Erklärung:
Die Unterzeichner verpflichten sich als Vertreter des Klientes und der Lokalen Aktionsgruppen/ LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands dazu, das Projekt der Zusammenarbeit durchzuführen, und versichert, dass die diesbezüglichen Angaben der Wahrheit entsprechen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Vereinbarung unterliegt …………… Recht.
1. Jeder Streit zwischen den beteiligten Parteien, der sich aus der Auslegung oder Anwendung der Vereinbarung ergibt, und die nicht einvernehmlich beigelegt werden kann, wird gerichtlich in ... entschieden.
2. Klausel, welche die Aufnahme von neuen Partnern zulässt („LEADER- oder andere Lokale Aktionsgruppen können auf ihren Wunsch durch eine Änderung dieser Vereinbarung einbezogen werden„)
3. Klausel, welche andere Änderungen zulässt
Name vomKlient:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe / LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands 1:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe/ LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands „n„:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Adresse, einschließlich Land):
Unterschrift:

6. melléklet a 93/2013. (X. 10.) VM rendelethez

ACCORD DE COOPÉRATION TYPE
Intitulé du projet de coopération:
Contenu du projet de coopération (maximum 2000 caractères, espaces y compris)
Déclaration:
Le soussigné, représentant du Client et du LEADER Groupe d’Action Locale/ d’Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers, s’engage à mettre en œuvre le projet de coopération et certifie la véracité des informations qu’il contient.
Droit applicable et juridiction compétente
L’accord est régi par …………… loi.
1. Tout litige entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application de l’accord ne pouvant être réglé à l’amiable est porté devant les tribunaux de ………………
2. Clause permettant l’inclusion de nouveaux partenaires («les groupes LEADER ou les autres Groupes d’Action Locale qui le désirent peuvent être inclus au présent accord au moyen d’un avenant à celui-ci»)
3. Clause permettant d’autres avenants
Nom du Client:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers 1:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers „n”:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone :
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére