• Tartalom

1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet

1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról1

2014.02.12.

Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosítása

1. § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. egyéni előfizetők száma: a szolgáltatóval előfizetői szerződéses jogviszonyban lévő, az Eht. 188. § 10. pontja szerinti egyéni előfizetők száma e rendeletben meghatározott szolgáltatásonként, az erre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapot szerint;”

2. § Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket a szolgáltató akkor köteles vállalni, ha az egyéni előfizetők száma meghaladja az ezer főt. Amennyiben az egyéni előfizetők száma már a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor meghaladja az ezer főt, akkor a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejűleg, egyéb esetben pedig azon évet követő első év január 1-jével köteles hálózati szolgáltatásminőségi követelményekre vonatkozó célértékeket vállalni, amelyben az egyéni előfizetők száma meghaladta az ezer főt.”

3. § Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A szolgáltató köteles a Hatóság számára – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – az adatszolgáltatás benyújtását megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatot szolgáltatni:
a) az Eht. 188. § 22. pontja szerinti előfizetők teljes számáról, valamint
b) az egyéni előfizetők számáról.”

4. § Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § A szolgáltatók az e rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüknek minden naptári év február 28-ig kötelesek eleget tenni.”

5. § Az R1. 1. § (4) bekezdésében a „hatálya” szövegrész helyébe „hatálya – a 4. §-ban foglaltak kivételével – ” szöveg, a 9. § (1) bekezdésében az „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „felülvizsgálati jelentéssel” szövegrész helyébe a „tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel” szöveg, a 10. § (1) bekezdésében az „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a 10. § (2) bekezdésében az „előfizetői szám” szövegrész helyébe „egyéni előfizetők száma” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében a „b–c) pontjaiban” szövegrész helyébe „b) pontjában” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében a „b–c) pontjában” szövegrész helyébe „b) pontjában” szöveg, a 11. § (1) bekezdésében a „9. § a) és b) pontja” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a) és b) pontja” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R1. 10. § (1) bekezdésében a „minden tárgyév február 28-ig” szövegrész és a 10. § (2) bekezdésében az „a tárgyévben március 31-ig” szövegrész.

2. Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosítása

7. § Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Hivatal az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 90. § és 107. §-ban szabályozott közös eszközhasználat és helymegosztás előmozdítása érdekében a (2) és (3) bekezdés alapján bejelentett adatokról az Eht. 52. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hatáskörében nyilvántartást vezet.
(2) Amennyiben az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltató az Eht. 90. §-a, illetve a 107. §-a alapján közös eszközhasználatról arra jogosult szolgáltatóval megállapodást köt, e megállapodást, az Eht. 52. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt nyilvántartásba vétel céljából, annak megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelentenie a Hivatalnak.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az építmény földrajzi elhelyezkedését (cím, helyrajzi szám),
b) az építmény megnevezését,
c) az építmény jellegét,
d) a közös eszközhasználatra jogosult szolgáltató vagy szolgáltatók nevét és székhelyét vagy lakcímét,
e) a megállapodás időbeli hatályának kezdő és lejárati időpontját.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés alapján bejelentett adatokban változás következik be, ezt az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltató 30 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti bejelentést a Hivatal által rendelkezésre bocsátott űrlapon kell megtenni.
(6) A Hivatal az érintett létesítmények tekintetében a létesítmény jellegére, hozzáférhetőségére, földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan az Eht. 47. §-a szerinti eljárásban és szabályok alapján felhívhatja, teljesítés hiányában pedig határozatával adatszolgáltatásra kötelezheti az elektronikus hírközlési építmény tulajdon- vagy használati jogával rendelkező szolgáltatót.
(7) A Hivatal az érdekelt szolgáltatónak az Eht. 90. § (1) bekezdése szerinti okokból benyújtott, indokolt kérelmére biztosítja a (6) bekezdés szerinti adatokba történő betekintést.”

8. § Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) „A Hivatal a 4. § (5) bekezdése szerinti űrlapot az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül köteles elkészíteni és internetes honlapján, valamint ügyfélszolgálatain elérhetővé tenni.”

9. § Az R2. 6. § (1) bekezdésében a „4. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe „4. § (5) bekezdése” szöveg, a 6. § (2) bekezdésében a „4. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe „4. § (2) bekezdése” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2014. február 12. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére