• Tartalom

1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2014. évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

2014.09.04.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás 8. §-ára, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya választható béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség), annak teljes személyi állományára – a közfoglalkoztatásban részt vevők és „a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében foglalkoztatottak kivételével – (a továbbiakban együtt: jogosult).
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A választható béren kívüli juttatások fajtái, mértéke
2. A választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: cafetéria-juttatás) 2014. évre irányadó éves keretösszege egységesen bruttó 200 000 forint/fő/év. Év közben létesített jogviszony esetén a cafetéria-juttatás időarányos részét kell biztosítani. A prémiumévek programban részt vevő jogosultat – a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (5) bekezdésére figyelemmel – a cafetéria-juttatás 30%-a illeti meg.
3. Az utasítás alkalmazása során a jogosult részére a 2. pontban meghatározott keretösszeg figyelembevételével, az alábbi juttatások közül történő választás lehetőségét kell biztosítani az egyes juttatásoknál meghatározott mérték figyelembevételével:
a) Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla (egy összegben, legfeljebb 147 380 forint + 35,7% adó/fő/év mértékig);
b) Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámla (egy összegben, legfeljebb 75 000 forint + 35,7% adó/fő/év mértékig);
c) Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámla (egy összegben, legfeljebb 147 380 forint + 35,7% adó/fő/év mértékig);
d) Erzsébet-utalvány (legalább 1000 forinttól legfeljebb 8000 forint + 35,7% adó/hó mértékig, minimum 300 forintos címletekben, fogyasztásra kész étel vásárlására és vendéglátó helyen történő étkezésre, a legkisebb rendelhető összeg 1000 forint);
e) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül, 2014. november hónapig, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagok számára legfeljebb 50 750 forint + 35,7% adó/hó mértékig; azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor);
f) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül 2014. november hónapig, önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagok számára, legfeljebb 30 450 forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor);
g) önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás (2014. március hónaptól kezdődően, 9 hónapon keresztül 2014. november hónapig, önkéntes kölcsönös önsegélyező tagok számára, legfeljebb 30 450 forint + 35,7% adó/hó mértékig azzal, hogy az így juttatott támogatás igénylésére havi azonos összegben kerülhet sor);
h) munkahelyi étkezés (legfeljebb 12 500 forint + 35,7% adó/hó mértékig, kizárólag a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásra felhasználható, a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott utalvány vagy kártya formájában);
i) iskolakezdési támogatás papíralapú utalvány formájában [legfeljebb 30 450 forint + 35,7% adó/gyermek/év mértékig, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 9–14. §-ai alapján családi pótlékra vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) 3. § 78. pontjában meghatározott bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs jogán, amennyiben a gyermek a 2014/2015. tanévben közoktatásban vesz részt];
j) helyi utazásra szolgáló bérlet (a bérlet ára + 35,7% adó mértékig a munkáltató nevére és címére szóló, számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában);
k) „kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet” sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc- cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb 50 000 forintig igényelhető, adómentes);
l) „sportrendezvényre szóló belépő/bérlet” a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy papíralapú utalvány formájában (legalább 1000 forinttól legfeljebb 200 000 forintig, adómentes);
m)1 lakáscélú munkáltatói támogatás az Szja. törvény 1. melléklet 2.7. pontja alapján (a havi törlesztőrészlet tizenkétszereséig, de legfeljebb 200 000 forintig adómentes).
4. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyző pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30%-áig (legfeljebb 30 450 forint + 35,7% adó/hó) fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Csak az egyik juttatási elem választása esetén a juttatás mértéke kiteheti a 30%-ot.
5. A cafetéria-juttatásból – ide nem értve a 3. pont k) és l) alpontjaiban szereplő juttatást – 1000 forint lehívása – a juttatások adóvonzata miatt – a cafetériakeret 1357 forinttal történő csökkentését jelenti.
2. A cafetéria-juttatás kiválasztásának folyamata
6. A 2. pontban meghatározott cafetéria-juttatás bruttó érték, ami a juttatások adóvonzatát is tartalmazza. A cafetéria-juttatás összege nem léphető túl. A jogosult részére a cafetéria-juttatás teljes igénybevételét biztosítani kell.
7. A jogosult részére az őt megillető cafetéria-juttatás erejéig a 3. pontban meghatározott juttatások köréből szabad választási lehetőséget kell biztosítani.
8. A jogosult a cafetéria-juttatás felhasználására vonatkozó nyilatkozatát a saját vagy az anyagi-pénzügyi felelősök számítógépére telepített, az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozatnak megfelelő adattartalommal – az 5. melléklet egyidejű kitöltésével – elkészített program segítségével állíthatja ki 2014. február 10. napjától 2014. február 21. napjáig. Saját számítógépre telepített nyilatkozat kitöltésének hitelesítését, nyomtatását és aláírását az anyagi felelősöknél 2014. február 21. napjáig kell végrehajtani. Az ORFK rendelkezési állományába tartozó jogosultak cafetéria-juttatásával összefüggő adminisztratív feladatokat – az ORFK Humánigazgatási Szolgálat által biztosított adatok (lista) alapján – a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság látja el.
9. A Széchenyi Pihenő Kártya igénybevétele esetén – a 8. pontban foglaltakon kívül – a 2. mellékletben meghatározott nyilatkozat, valamint a 3. mellékletben meghatározott adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat, míg az iskolakezdési támogatás igénybevételéhez a 4. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltéséről is gondoskodni kell.
10. A Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése a jogosult igénylése alapján a munkáltató feladata.
11. Ha a jogosult már rendelkezik Széchenyi Pihenő Kártyával, akkor új kártyát nem kell igényelnie, az igényelt összeg a meglévő kártyára utalható.
12. A jogosultat terheli a Széchenyi Pihenő Kártya előállításának és kézbesítésének a költsége az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása, valamint társkártya igénylése esetén.
13. Az anyagi-pénzügyi felelősöknek a kitöltött, kinyomtatott és aláírt nyilatkozatokat az illetékes gazdasági vezetőhöz (a továbbiakban együtt: gazdasági igazgatók) kell továbbítani legkésőbb 2014. február 25. napjáig.
14. Cafetéria-juttatásként a helyben választható munkahelyi étkeztetés igénybevételének lehetőségéről a gazdasági igazgatók kötelesek 2014. február 10. napjáig írásban tájékoztatni az érintett állományt.
15. Az év közben az 1. pont szerinti foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult esetében a nyilatkozat kitöltését a jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül kell biztosítani, és a kitöltéstől számított 5 napon belül kell megküldeni az illetékes gazdasági igazgatóknak. Év közben foglalkoztatási jogviszonyba lépő jogosult részére az adott időpontban még választható cafetéria-juttatások tekintetében kell biztosítani a választás lehetőségét.
16. Amennyiben a jogosult nyilatkozattételi kötelezettségének hibásan vagy neki fel nem róható ok miatt, határidőben nem tesz eleget, biztosítani kell részére annak lehetőségét, hogy az akadályoztatás megszűnésétől, illetve a hibás nyilatkozattételtől számított 5 munkanapon belül nyilatkozatot tegyen az illetékes gazdasági igazgató által erre kijelölt munkatársnál. Ebben az esetben a jogosult a cafetéria-juttatást oly módon igényelheti, hogy csak az adott időpontban még választható juttatásokra nyújthat be kérelmet.
17. A kitöltött és leadott nyilatkozat egy alkalommal, az illetékes gazdasági igazgatóhoz benyújtott kérelemmel módosítható. A módosítás nem irányulhat a Széchenyi Pihenő Kártya egyik alszámlájáról a másik alszámlára történő átvezetésre. A nem pénzben biztosított juttatások jogosult részére történő átadását követően nincs lehetőség a nyilatkozat módosítására.
17/A.2 A jogosult az éves helyi utazásra szolgáló bérlet kivételével az igényelt cafetéria-juttatások kifizetését – saját kezűleg 2014. március 17-éig tett írásbeli kérelmével – 2014. szeptember 30-áig felfüggesztheti.
18. Az 1. mellékletben meghatározott nyilatkozat kitöltését elmulasztó jogosult részére a saját keretösszege mértékéig, a 3. pont a) alpontjában meghatározott mértékben, a munkáltató a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlára utalt juttatást biztosítja.
19. Az utasítás alapján biztosított cafetéria-juttatásokról a gazdasági igazgatóknak részletes nyilvántartást kell vezetniük. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból egyénenként és szervezeti egységenként megállapítható legyen:
a) a cafetéria-juttatás felhasználható keretösszege;
b) a választott cafetéria-juttatás, jogcímenkénti bontásban;
c) a megvalósult cafetéria-juttatás jogcímenként;
d) a még felhasználható keret összege.
20. A jogosult által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
20/A.3 Nem jogosult cafetéria-juttatásra a hivatásos, a kormánytisztviselői, valamint az igazságügyi alkalmazotti állomány tagja a jogállására irányadó törvényben meghatározott esetben, továbbá a közalkalmazotti és munkavállalói állomány tartós külszolgálaton lévő, illetve a nemzeti szakértőként foglalkoztatott tagja, továbbá a közalkalmazott és a munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
3. Eljárás az év közben keletkezett vagy megszűnt jogosultság esetén
21. Áthelyezés esetén a jogosult cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal időarányosan jogosult. Ha a Rendőrség szervei közötti áthelyezés esetén a jogosult a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó mértékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás mértékét csökkenteni kell.
22. A nem rendőri szervekhez – így különösen a Belügyminisztériumhoz, a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, a Terrorelhárítási Központhoz – áthelyezett jogosultak esetében az elszámolási kötelezettséget a szervek közötti megállapodás alapján előirányzat átadás-átvétellel (bruttó) kell rendezni.
23. Abban az esetben, ha a jogosult jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, valamint ha a jogosult meghal, a Rendőrség, utasítás hatálya alá tartozó, nem hivatásos állományú tagjaira a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4. A cafetéria-juttatás kifizetésének szabályozása
24. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári, egészségpénztári, illetve önsegélyező pénztári befizetések 2014. március hónaptól kezdődően, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kerülnek átutalásra a jogosult pénztári számlájára, amennyiben az érintett pénztárakkal van érvényes munkáltatói szerződés. Az átutalás feltétele a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat vagy tagsági okirat benyújtása a gazdasági igazgatóság felé.
25. Azon jogosult esetében, akinek a számára a választása szerint a munkáltató a 2014. évre – az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés f) pontja alapján a cafetéria-juttatások közé tartozó – a helyi utazásra szolgáló éves bérletet biztosított, a cafetéria-juttatások maximális összege túllépésének elkerülése érdekében a cafetéria-keret még felhasználható összegét a helyi utazási bérlet vételárának 35,7% adóval megnövelt összegével csökkenteni kell. Erre figyelemmel az ebbe a körbe tartozó jogosult az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban köteles nyilatkozni a helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéről és a további juttatások kiválasztását a csökkentett összegű cafetériakeret figyelembevételével kell számára biztosítani.
26. Az a jogosult, aki a cafetéria-juttatás terhére, helyi utazásra szolgáló bérletet választ, azt a munkáltató nevére és címére kiállított számla ellenében vásárolhatja meg. A bérlet árának ellentételezését az illetékes gazdasági szervnél történő számlaleadást követően, utólagos folyószámlára utalással – első alkalommal 2014. januárig visszamenőlegesen – a számla leadását követő 30 napon belül kapja meg.
27. A gazdasági igazgatók a választott juttatások figyelembevételével soron kívül intézkednek a szükséges szerződések megkötésére és a beszerzések végrehajtására. Az utalványokat és az átvételt igazoló íveket az anyagi-pénzügyi felelősök veszik át, akik gondoskodnak a jogosultak részére történő kiosztásáról.
28. Az Erzsébet-utalványokat az első alkalommal 2014. januárig visszamenőlegesen, majd ezt követően minden hónapban, a fizetési jegyzékkel egyidejűleg kell kiosztani a jogosultak részére. A jogosult – tartós akadályoztatása esetére – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az utalvány átvételére.
29. Az állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató a 2014. november havi illetmény (munkabér) kifizetésével egyidejűleg fizet meg. Ha a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár.
5.4 A lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó külön szabályok
29/A. A lakáscélú munkáltatói támogatás igényléséhez az utasítás 6. mellékletében meghatározott nyilatkozatot is ki kell tölteni a 7. mellékletben meghatározott útmutató alapján. Az igénylést a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet szerinti helyi lakásügyi szervhez (a továbbiakban: helyi lakásügyi szerv) kell benyújtani 2014. szeptember 19-ig.
29/B. A lakáscélú munkáltatói támogatásra való jogosultságot a helyi lakásügyi szerv bírálja el. A helyi lakásügyi szerv az igénylőt hiánypótlásra hívhatja fel, amelynek teljesítési határideje 2014. szeptember 30.
29/C. A helyi lakásügyi szerv az elbíráláshoz szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja az igénylőt arról, hogy jogosult-e a lakáscélú munkáltató támogatás igénybevételére. Az igénylő 2014. november 5-ig – az utasítás 1. melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével – nyilatkozik a felfüggesztett cafetéria-juttatás felhasználásáról. Amennyiben a helyi lakásügyi szerv azt állapítja meg, hogy az igénylő nem jogosult, vagy nem az általa igényelt teljes összegben jogosult a lakáscélú munkáltatói támogatásra, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, akkor az igénylő – a tudomásra jutástól számított – 15 napon belül másik cafetéria-juttatást választhat. A jogosult a cafetéria-juttatást oly módon igényelheti, hogy csak az adott időpontban még választható juttatásokra nyújthat be kérelmet.
29/D. A lakáscélú munkáltatói támogatást a helyi lakásügyi szerv által záradékkal ellátott igénylés alapján az illetékes számfejtő hely a 29/C. pont szerinti nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül fizeti meg a jogosult részére.
29/E. A jogosult 2015. január 15-ig az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdésében felsorolt iratok – az illetékes számfejtő helyhez történő – benyújtásával köteles igazolni a lakáscélú munkáltatói támogatás rendeltetésszerű felhasználását. A határidő elmulasztása esetén a lakáscélú munkáltatói támogatás adókötelessé válik, amelynek adóvonzata a jogosultat terheli.
29/F. Az illetékes számfejtő hely 2015. március 31-ig a munkáltatói lakástámogatást igénylő jogosult részére adóigazolást állít ki. Az adóigazolás kiállításának tényét az illetékes számfejtő hely a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben rögzíti.
29/G. Az a jogosult, aki a 2015. évi cafetéria-juttatások közül várhatóan a lakáscélú munkáltatói támogatást kívánja választani, a jogosultság előzetes elbírálása érdekében az utasítás 6. melléklete szerinti nyilatkozatot 2014. december 1. és 2015. január 31. napja között nyújthatja be a helyi lakásügyi szervhez. A helyi lakásügyi szerv az igénylőt az igénylés hiánytalan benyújtását követően tájékoztatja arról, hogy jogosult-e a lakáscélú munkáltatói támogatás igénybevételére.5
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. Az Országos Rendőr-főkapitányság mint középirányító szerv által a rendészeti középiskolák által foglalkoztatott jogosultak cafetéria-juttatásokra biztosított fedezet felhasználásához szükséges munkáltatói intézkedéseket – az utasítás figyelembevételével – a rendészeti szakközépiskolák hajtják végre.
31.6
32. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
33.7
34.8

1. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz9

NYILATKOZAT CAFETÉRIA-JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRA

Név

Jogviszony megnevezése

Adóazonosító jel

TAJ szám

Születési év, hónap, nap

Szervezeti egység

BM szám

a Rendőrség, rendészeti szakközépiskola munkavállalója kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül a 2014. évre az alábbiakat kívánom igénybe venni (az éves keretösszeg: bruttó 200 000 Ft):

Juttatás elemei

Adózási jogszabályok

Igényelt összeg [egyszeri juttatás esetén
csak a „Felhasznált (Ft)” oszlop kitöltése kötelező]

Havi
(Ft)

Hónapok száma

Felhasznált (Ft)

bruttó

nettó

Széchenyi Pihenő Kártya – vendéglátás alszámla

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb 147 380 Ft mértékben


Széchenyi Pihenő Kártya – szabadidő alszámla

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb 75 000 Ft mértékben

 

 

 

 

Széchenyi Pihenő Kártya – szálláshely alszámla

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb 147 380 Ft mértékben

 

 

 

 

Erzsébet-utalvány

35,7% adóterhet viselő juttatás, legalább
1000 Ft legfeljebb 8000 Ft/hó mértékben

Munkahelyi étkezés

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb
12 500 Ft/hó mértékben

 

 

 

 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb
50 750 Ft/hó mértékben

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás*

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb
30 450 Ft/hó mértékben


Önkéntes kölcsönös önsegélyező munkáltatói hozzájárulás*

35,7% adóterhet viselő juttatás, legfeljebb
30 450 Ft/hó mértékben

 

 

 

 

Iskolakezdési támogatás utalvány formájában

35,7% adóterhet viselő juttatás, legalább 1000 Ft, legfeljebb 30 450 Ft/gyermek/év mértékben

Helyi utazásra szolgáló bérlet (amennyiben a jogosult
a jövőben kívánja megvásárolni azt)

35,7% adóterhet viselő juttatás

Kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet papíralapú utalvány formájában

legalább 1000 Ft, legfeljebb
50 000 Ft, adómentes

 

 

 

 

Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet papíralapú utalvány formájában

legalább 1000 Ft, legfeljebb 200 000 Ft, adómentes

Lakáscélú munkáltatói támogatás

a havi törlesztőrészlet 12-szereséig, legfeljebb 200 000 Ft, adómentes

 

 

 

 

Összesen:

* Önkéntes kölcsönös egészségpénztári és önsegélyző pénztárba együtt a munkáltató a minimálbér 30 százalékáig (30 450 Ft + 35,7% adó/hó) fizethet havonta pénztári hozzájárulást kedvezményes adózással. Csak az egyik választása esetén a juttatás mértéke kiteheti a 30%-ot.

Kelt, ………………………… 2014. ………… hónap ……… nap

……………………………………
nyilatkozó aláírása

1. Alulírott …………………………………………………… elismerem, hogy az éves, helyi utazásra szolgáló bérletet ……………… Ft értékben 2014-ben korábban már megkaptam, illetve az összeg a részemre kifizetésre került.

2. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem:

Igen / Nem

(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

3. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem:

Igen / Nem

(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

4. Kijelentem, hogy más kifizetőtől Önkéntes kölcsönös önsegélyező munkáltatói hozzájárulás juttatásban részesültem:

Igen / Nem

(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

Kelt, ………………………… 2014. ………… hónap ……… nap

………………………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte a Rendőrség részéről:

………………………………………………
anyagi-pénzügyi felelős aláírása

A nyilatkozat átvételének dátuma: 2014. ………… hónap ……… nap

2. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz

NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya igénybevételéhez 2014. évre
(kitöltendő minden kedvezményezett részéről)

Előtag:

Kártyabirtokos vezetékneve:

Kártyabirtokos utóneve:

Kártyán szereplő név:

Adóazonosító jel:

Személyazonosító igazolvány száma:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési idő:

 

Állandó lakcím

irányítószám: …………… település: ……………………………………………. közterület név: …………………………közterület jelleg: ………………. házszám: ……. emelet ………… ajtó ………………

 

Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől

irányítószám: …………… település: ……………………………………………. közterület név: …………………………közterület jelleg: ………………. házszám: ……. emelet ………… ajtó ………………

 

Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban részesültem:

Igen / Nem

(A megfelelő válasz aláhúzandó.)

 

 

Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya juttatás értéke:

vendéglátás alszámla:

………………………………… Ft

szabadidő alszámla:

………………………………… Ft

szálláshely alszámla:

………………………………… Ft

Megfizetett ellenérték:

………………………………… Ft

 

Széchenyi Pihenő Kártyával rendelkezem – nem rendelkezem. (A megfelelő rész aláhúzandó.)

 

A kártya száma: …………………………………………………………

 

 

Kelt, ………………………… 2014. ………… hónap ……… nap

 

        ……………………………………………………
        nyilatkozó aláírása

3. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Munkavállaló neve:

Lakcíme:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:

a(z) …………………………………………………………………………………………… (cím: ……………………
…………………………………………………………………………………………) munkavállalójaként hozzájárulok, hogy saját és az általam megadott közeli hozzátartozóim adatait Munkáltatóm átadja a vele az OTP Széchenyi Pihenő Kártya megrendelése kapcsán szerződésben álló OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) részére, aki a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez szükséges mértékben a személyes adatokat tárolja és kezeli.

 

Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni, kivételt képez ez alól a szerződés teljesítésének körében történő alvállalkozó igénybevétele.

 

 

 

Kelt, ……………………….. 2014. ………… hónap ……… nap

 

 

        ……………………………………………………
        nyilatkozó aláírása

4. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz

NYILATKOZAT
iskolakezdési támogatás igénybevételéhez

Jogosult neve:

Szolgálati helye:

Adóazonosító jele:

TAJ száma:

Saját háztartásban eltartott gyermek neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

lakóhelye:

adóazonosító jele:

TAJ száma:

oktatási intézménye:

Saját háztartásban eltartott gyermek neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

lakóhelye:

adóazonosító jele:

TAJ száma:

oktatási intézménye:

Saját háztartásban eltartott gyermek neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

lakóhelye:

adóazonosító jele:

TAJ száma:

oktatási intézménye:

 

 

Kelt, ……………………….. 2014. ………… hónap ……… nap

 

        …………………………………………………
        nyilatkozó aláírása

5. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz10

NYILATKOZAT
a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához

Név:

 

Születési hely, idő:

 

Adóazonosító jel:

 

Szolgálati hely:

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatónál fennálló jogviszonyom/a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria-keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön.
Kelt, ………………………… 2014. ………… hónap ……… nap
………………………………………………
nyilatkozó aláírása
A nyilatkozatot átvettem:
Kelt, ………………………… 2014. ………… hónap ……… nap
………………………………………………
munkáltató aláírása

6. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz11

NYILATKOZAT
az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatáshoz

1. Személyes adatok

1.1. Foglalkoztatott családi és utóneve

 

1.2. Foglalkoztatott születési neve

 

1.3. Adóazonosító jele

 

1.4. Születési helye, ideje

 

1.5. Anyja születési családi és utóneve

 

1.6. Szolgálati helye/szervezeti egysége

 

1.7. Lakcíme

 

1.8. Telefonszám/Mobilszám

 

1.9. E-mail címe

 

2. Az igényelt cafetéria-juttatás összege

2.1. A cafetéria terhére igényelt, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás éves összege

Ft

3. A hitellel érintett lakás adatai

A méltányolható lakásigénynek való megfelelést a hitelintézet* vagy a Magyar Államkincstár* vagy a munkáltató* ……… év ……………… hónap ………… napján már felmérte.

(Amennyiben ilyen felmérés korábban már volt, a 3.1.–3.6. pontok kitöltése nem szükséges, de a felmérésről készült iratot mellékelni kell.)

3.1. Lakás vételára vagy építési, bővítési, korszerűsítési költsége
(a telekár nélkül számított vételár – amennyiben rendelkezésre áll)

Ft

3.2. A 3.1. pont 30%-a

Ft

3.3. Igénylés minősége

tulajdonos
haszonélvező

3.4. Tulajdon esetén a tulajdoni hányad aránya

 

3.5. Lakás szobaszáma

……… db egész ……… db fél

Szoba1: ……… nm
Szoba2: ……… nm
Szoba3: ……… nm
Szoba4: ……… nm
Szoba5: ……… nm
Szoba6: ……… nm

3.6. Együttlakók száma
(a Nyilatkozat kitöltésének időpontjában)

4. A hitelszerződés adatai

4.1. Hitelcél

Megszerzés, építés, építtetés, bővítés, korszerűsítés, lakáscélú hitel*

4.2. Hitelszerződés száma

 

4.3. Felvett hitel összege

CHF/EUR/JPY/HUF*

4.4. Havi törlesztőrészlet összege
(a Nyilatkozat kitöltésének időpontjában)

Ft

4.5. Áthidaló hitel szerződés száma

 

4.6. Áthidaló hitellel kiváltott lakáscélú hitelszerződés száma

 

5. Támogatás folyósítására vonatkozó adatok

5.1. Pénzügyi intézmény megnevezése

 

5.2. Számlaszám
(ahová a cafetéria-juttatás folyósítását kéri)

 

5.3. Számlaszám tulajdonosának neve
(ha nem az igénylő a számlaszám tulajdonosa)

 

6. Korábbi lakáscélú támogatásra vonatkozó adatok

Nyilatkozom, hogy a folyósítás évében és az azt megelőző 4 évben az alábbi összegű adómentes munkáltatói lakáscélú támogatásban részesültem:

Év

Munkáltató megnevezése

Szerződés száma

A folyósított összeg
(Ft)

A folyósított kölcsön elengedett összege (Ft)

20…

 

 

 

 

20…

 

 

 

 

20…

 

 

 

 

20…

 

 

 

 

20…

 

 

 

 

Összesen:

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatok közlése miatt az adómentesség feltételei nem állnak fenn, úgy a támogatás 20%-kal megnövelt összege munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, és ez esetben viselem a levonásokat és a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó megfizetését is.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Az adatkezelés célja az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelem esetén a támogatási feltételek meglétének ellenőrzése, a támogatás folyósítása és a folyósítás során a támogatást igénylők beazonosítása. Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdése alapján kezeli az érintett által megadott, az adatkezelési cél teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. A fenti adatokkal kapcsolatban adatkezelőnek minősülnek a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek, továbbá a Magyar Államkincstár. Az adatok a Központi Illetményszámfejtő Rendszerben, továbbá az adatkezelő által vezetett, elkülönített analitikus nyilvántartásban kerülnek rögzítésre.

Az adatokat az adatkezelők az adatok felvételétől számított 5 évig kezelik, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Az Infotv. 14. §-a alapján kérelmezheti az adatkezelőnél: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-a szerint élhet tiltakozási jogával, továbbá az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat.

Fenti adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt, ………… 2014. ……………… hónap … nap

…………………………………………….
nyilatkozó aláírása

Nyilatkozatomhoz csatolt mellékletek

(lakáscélú munkáltatói kölcsön esetén melléklet nem szükséges!)

 

Csatolt dokumentum megnevezése

Lapok száma
(db)

1.

30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap (teljes másolat)

 

2.

Adásvételi szerződés másolata

 

3.

Hitelszerződés/Áthidaló hitelszerződés másolata

 

4.

Korábbi munkáltatótól kapott hitelszerződés másolata

 

5.

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

 

6.

A méltányolható lakásigény felméréséről korábban készült iratok másolata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi lakásügyi szerv záradéka:

Az adómentesség feltételei fennállnak.*

Az adómentesség feltételei nem állnak fenn.*

 

 

Kelt, ………… 2014. ……. hónap … nap


……………………………………………
aláírás

___________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.

7. melléklet az 1/2014. (II. 7.) ORFK utasításhoz12

ÚTMUTATÓ az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatásáról szóló Nyilatkozat kitöltéséhez

Kapcsolódó jogszabály:

1) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet];

2) az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet).

Az 1. pontban a foglalkoztatott személyes adatait szükséges kitölteni. Olyan telefonszámot célszerű megadni, ahol az igénylő elérhető, ezzel az ügyintézés folyamata felgyorsítható.

A 2. pont: az igényelt cafetéria-juttatás összege

A támogatás maximális összege évi 200 000 Ft, de a juttatásra a 2014 júniusáig már kifizetésre került cafetéria-összeg nem használható fel. A juttatás rögzítése a cafetéria szabályzatban meghatározott egyszeri módosítás keretében történhet.

A 3. pont: a hitellel érintett lakás adatai

Az NGM rendelet 3. § (5) bekezdése szerint, ha a méltányolható lakásigénynek való megfelelést a hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár vagy a munkáltató bármely oknál fogva korábbi időpontban, az akkor hatályos rendelkezések alapján már megvizsgálta és megállapította, akkor e feltétel fennállása a korábbi vizsgálatról készült okirat másolatával vagy a hitelintézet erről szóló igazolásával is igazolható. Ebben az esetben a 3.1.–3.6. pontok kitöltése nem szükséges.

3.1. Lakás vételára vagy építési, bővítési, korszerűsítési költségvetése

A hitelcél összegét kell megjelölni, amelyre a pénzintézettel kötött szerződés vonatkozik, és amelyre a foglalkoztatott a támogatást kéri. Amennyiben rendelkezésre áll, úgy a telekár nélküli vételárat kell feltüntetni.

3.2. pontban szükséges feltüntetni a 3.1. pontban foglalt összeg 30%-át az adómentesség feltételének való megfelelés vizsgálatához.

3.3. Igénylés minősége, 3.4.: Tulajdon esetén a tulajdoni hányad aránya

A hitellel érintett lakásban a foglalkoztatott minősége, tulajdon esetén a tulajdoni hányad tulajdoni lapon szereplő aránya.

3.5. Lakás szobaszáma

Az egyes lakószobák alapterületének nagyságára vonatkozik.

A 6–12 m2 közötti szoba fél lakószobának, a 12 m2 fölött 30 m2-ig terjedő nagyságú szoba egy lakószobának, míg a 30 m2 feletti szoba két lakószobának minősül.

Az amerikai konyhás nappalit (azaz nappali, étkező és konyha egy légtérben) akkor kell két szobának számítani, ha az a 60 m2-t meghaladja.

3.6. Együttlakók száma

A méltányolható lakásigény megfelelőségénél – a Nyilatkozat kitöltéskori állapotnak megfelelően – az együttlakók számát kell figyelembe venni.

A hitellel érintett lakásban az együttlakó személyek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként feltüntető érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata szükséges. A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti, az együttlakó gyermektelen vagy egygyermekes házaspár esetében meghatározott méltányolható lakásigény esetében figyelembe veendő születendő gyermeket vagy gyermekeket a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti megelőlegező kölcsön igénybevételére vonatkozó szerződés alapján a megelőlegező kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított okirat igazolja, amelyet csatolni szükséges.

A 4. pont: a hitelszerződés adatai

4.1. Hitelcél

Azt a hitelcélt kell aláhúzni, amelyre vonatkozóan a pénzintézet a hitelszerződés alapján a hitelt folyósította.

4.2. Hitelszerződés száma

A folyósított hitel érdekében a pénzintézettel megkötött szerződés száma.

4.3. Felvett hitel összege

A hitelcél érdekében folyósított, hitelszerződés szerinti hitel összege. A pénznemet alá kell húzni.

4.4. Havi törlesztőrészlet összege

A hitel visszafizetése érdekében fizetendő havi törlesztés összege forintban, a Nyilatkozat kitöltéskori állapotnak megfelelően.

4.5. Áthidaló hitelszerződés

A korábbi, lakáscélú hitel kiváltására szolgáló áthidaló hitel szerződésének számát kell feltüntetni, valamint csatolni szükséges a szerződés másolatát is.

4.6. Áthidaló hitellel kiváltott lakáscélú hitelszerződés

Az áthidaló hitel esetében a kiváltott lakáscélú hitel szerződésének számát kell feltüntetni, továbbá csatolni szükséges a lakáscélú hitelszerződés másolatát is.

Az 5. pont: a támogatás folyósítására vonatkozó adatok

5.1. Pénzügyi intézmény megnevezése

A pénzintézetet neve, amelynél vezetett bankszámla számlára a foglalkoztatott a támogatás folyósítását kéri.

5.2. Pénzügyi intézmény számlaszáma

A foglalkoztatott saját, giro-képes bankszámlaszámát (tipikusan azt, ahova az illetményét utalják) kell feltüntetni.

5.3. Pénzügyi intézmény számlaszám tulajdonosa

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben nem a foglalkoztatott a számlaszám tulajdonosa.

A 6. pont: a korábbi lakáscélú támogatásra vonatkozó adatok

Az Szja. törvény értelmében abban az esetben adómentes a támogatás, amennyiben a folyósítást megelőző 4 évben lakáscélú támogatásra korábbi és jelenlegi munkáltatók által ilyen címen nyújtott támogatás együttes összege 5 év alatt nem éri el az 5 millió forintot. Ennek megállapítása érdekében szükséges a megelőző 4 évben, a munkáltató(k) által nyújtott lakáscélú támogatás összegéről szóló nyilatkozat, valamint igazolás.

6.1. Munkáltató(k) által korábban nyújtott támogatás összege

A munkáltató(k) által lakáscélú támogatásra a folyósítást megelőző 4 évben nyújtott összeg.

6.2. Folyósítás éve

A munkáltató(k) által lakáscélú támogatás nyújtásának éve(i).

6.3. Szerződés száma

A munkáltató(k) által nyújtott lakáscélú hitel szerződésének száma, továbbá a szerződés másolatának csatolása szükséges.

6.4. A folyósított összeg

A munkáltató(k) által lakáscélú támogatás címén folyósított összeg.

6.5. A folyósított kölcsön elengedett összege

A kölcsön egyösszegű, a törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése esetén a munkáltató által nyújtott engedmény (tőke elengedett része), illetve a folyamatosan eltöltött szolgálati jogviszony alapján a kölcsön összegéből jóváírt kedvezmény összege.

Benyújtandó iratok

Az alábbi iratokat lakáscélú munkáltatói kölcsön esetén NEM szükséges benyújtatni, tekintettel arra, hogy azok a helyi lakásügyi szerv rendelkezésére állnak:

a) a hitellel érintett ingatlan adatait tartalmazó tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi, nem hiteles, teljes másolat);

b) adásvételi szerződés másolata;

c) a hitellel érintett lakásban együttlakó személyek esetében a lakást lakóhelyként vagy tartózkodási helyként feltüntető, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatok;

d) hitelszerződések másolatai;

e) a méltányolható lakásigény felméréséről korábban készült iratok másolata (ha korábban készült ilyen felmérés).

1

A 3. pont m) alpontját a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

2

A 17/A. pontot a 8/2014. (III. 13.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

3

A 20/A. pontot a 8/2014. (III. 13.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

4

Az 5. alcímet (29/A–29/G. pont) a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

6

A 31. pontot a 34. pont hatályon kívül helyezte.

7

A 33. pontot a 34. pont hatályon kívül helyezte.

8

A 34. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

11

A 6. mellékletet a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be.

12

A 7. mellékletet a 33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás 6. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére