• Tartalom

2014. évi X. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról1

2014.11.02.

1–4. §2

5. § (1)3

(2)4

(3)5

6–18. §6

19. §7 Az MMA tv. a 28. §-t követően a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A NEMZET MŰVÉSZE DÍJ
28/A. § (1) Az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert – megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat (a továbbiakban: díj) alapít.
(2) A díj az alábbi művészeti területeken adományozható:
a) színházművészet,
b) irodalom,
c) zeneművészet,
d) képzőművészet,
e) filmművészet,
f) építőművészet,
g) táncművészet,
h) iparművészet,
i) fotóművészet,
j) népművészet, valamint
k) cirkuszművészet.
(3) A díjazott az adományozásról okiratot kap, jogosult a Nemzet Művésze cím viselésére, és az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban részesül. Az életjáradék összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa.
(4) Ha a díjazott Nemzet Színésze, Magyar Mozgókép Mestere vagy Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím (a továbbiakban együtt: egyéb művészeti elismerés) viselésére is jogosult, a (3) bekezdés szerinti életjáradék igénybevételével egyidejűleg az egyéb művészeti elismerésre tekintettel a központi költségvetés terhére havi juttatásban, életjáradékban vagy egyéb jutalomban nem részesíthető.
28/B. § (1) A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti.
(2) Ha a Nemzet Művésze címet egyidejűleg viselők száma 70 fő alá csökken, az elnökség határozza meg, hogy a megüresedett díjazotti helyen a díj a 28/A. § (2) bekezdésében meghatározott mely művészeti területen adományozható azzal, hogy az egyes művészeti területeken a Nemzet Művésze címet viselők száma lehetőleg ne legyen kevesebb egy főnél.
28/C. § (1) A díj kizárólag egyéni teljesítmény elismeréseként és személyenként egy alkalommal adományozható.
(2) A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.
(3) A díj nem adományozható a köztársasági elnök, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, az Alkotmánybíróság tagja, a Kúria elnöke és elnökhelyettese, a legfőbb ügyész és helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint állami vezető részére.
28/D. § (1) A díjat az MMA elnöke az MMA megalakulásának évfordulója (november 5.) alkalmából adományozza. A díjat az MMA elnöke és a miniszterelnök vagy az általuk kijelölt egy-egy személy adja át.
(2) A díj adományozására tárgyév június 30. napjáig javaslatot tehet
a) a díj birtokosa,
b) a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a tagozat és
c) a kultúráért felelős miniszter.
(3) Az elnökség határozza meg, hogy mely tagozat a 28/A. § (2) bekezdésében meghatározott mely művészeti területen tehet a díj adományozására javaslatot.
(4) A díj adományozását a javaslattételre jogosultnál bárki kezdeményezheti.
(5) Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját és művészeti teljesítménye ismertetését, valamint azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.
28/E. § (1) A díj odaítéléséről a Nemzet Művésze díj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.
(2) A Bizottságot 11 Kossuth-díjjal kitüntetett művész alkotja.
(3) A Bizottság elnöke az MMA elnöke, amennyiben Kossuth-díjjal kitüntetett személy. Ha az MMA elnöke nem Kossuth-díjjal kitüntetett személy, a Bizottság elnökét az elnökség kéri fel az MMA Kossuth-díjjal kitüntetett rendes vagy levelező tagjai közül.
(4) A Bizottság 8 tagját a Bizottság elnöke, 2 tagját a kultúráért felelős miniszter kéri fel legfeljebb 3 évre.
(5) A Bizottság tagjainak felkérése során törekedni kell a 28/A. § (2) bekezdése szerinti egyes művészeti területek lehetőség szerinti reprezentálására, amelynek érdekében a tagok jelölése során a Bizottság elnöke és a kultúráért felelős miniszter együttműködésre köteles.
(6) A Bizottság saját tagjai közül alelnököt választ.
(7) A Bizottság elnökére vagy valamely tagjára vonatkozó díjazási javaslattétel esetén, ha a jelölést az érintett elfogadja, az érintett helyett az arra jogosult a tárgyévi döntésre új elnököt vagy tagot kér fel.
28/F. § A Bizottság a javaslattal érintett személyt tárgyév július 31. napjáig tájékoztatja a jelölésről. Ha a díjra javasolt személy tárgyév szeptember 15. napjáig nyilatkozik arról, hogy a díjat nem fogadja el, részére a Bizottság a díjat nem ítélheti oda. Az így megüresedett díjazotti helyre a tárgyévet követő évben tehető javaslat és ítélhető oda a díj.
28/G. § A díj adományozásával és a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív és titkársági feladatokat az MMA Titkársága látja el.
28/H. § (1) A Nemzet Művésze cím viselésére és a díjjal járó életjáradékra nem jogosult az a személy, akitől a díjat visszavonták vagy aki a díjról lemondott.
(2) A Bizottság érdemtelenség esetén a díj visszavonásáról dönthet. Érdemtelenség esete áll fenn különösen, ha a díjazottat bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól.
(3) A díjazott a díjról – a Bizottsághoz címzett írásbeli nyilatkozat útján – lemondhat.
28/I. § (1) Az MMA Titkársága a díjazottakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a díjazott nevét, születési helyét és időpontját,
b) a díj adományozásának időpontját és rövid indokolását,
c) az egyéb művészeti elismerés adományozásának időpontját,
d) a díj visszavonása esetén a visszavonás időpontját, valamint
e) a díjról való lemondás esetén a lemondás időpontját.
(2) A díj adományozásával és visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok biztosítása céljából a Bizottság tagjai részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. Az MMA Titkárságának a főtitkár által erre felhatalmazott köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.
(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a díj adományozásától – visszavonása esetén a visszavonástól, lemondás esetén a lemondástól – számított harminc évig tartalmazza.
28/J. § A díjjal járó életjáradék összegét és a díj adományozásával járó egyéb költségeket az MMA költségvetése tartalmazza.
28/K. § A díj adományozásával kapcsolatos eljárási szabályokról és a Bizottság működéséről e törvény keretei között az Alapszabály rendelkezik.”

20–22. §8

23. § (1)9

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2014. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. §-nak az MMA tv. 28/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése 2015. november 6-án lép hatályba.

24. §10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. február 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 7. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. §-nak az MMA. tv. 28/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a 23. § (3) bekezdése alapján 2015. november 6-án lép hatályba.

8

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 23. § (1) bekezdése a 2014: XII. törvény 2. §-a alapján nem lép hatályba. A törvény e módosító törvény 1. §-a alapján – a 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – 2014. március 1-jén lép hatályba.

10

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére