• Tartalom

10/2014. (II. 19.) BM rendelet

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról1

2014.02.21.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhetnek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti törlesztési célú támogatásban és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–74. §-a alapján adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok.

2. § (1) Támogatás nyújtható

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) településrendezési tervek készítésére,

d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi

feladatellátást szolgál.

(2) Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel.

3. § (1) A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg)

a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében 1 500 000 forint,

b) 100–300 fő lakosságszám közötti település esetében 2 950 000 forint,

c) 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében 6 500 000 forint,

d) 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében 10 000 000 forint,

e) 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében 20 000 000 forint,

f) 2 001–3 000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint,

g) 3 001–5 000 fő lakosságszám közötti település esetében 112 000 000 forint,

h) 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetében 181 000 000 forint,

i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében 200 000 000 forint.

(2) A település lakosságszámát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2013. január 1-jén fennálló adatai alapján kell meghatározni.

4. § (1) A települési önkormányzat a támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott négy eredeti és egy hitelesített másolati példányának a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 2014. március 7-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az ebr42 rendszerben a támogatási kérelmet 2014. március 6-án 16 óráig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. március 7-én postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

(2) Az Igazgatóság a felülvizsgált támogatási kérelmek négy eredeti példányát 2014. március 14-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A támogatásról a miniszter 2014. március 24-éig, a 3. § (1) bekezdés f)–i) pontja szerinti település esetében a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti településre vonatkozó támogatási kérelmek elbírálását követően, a rendelkezésre álló előirányzat erejéig dönt.

(2) A miniszter a kedvezményezettel a döntéstől számított 14 napon belül támogatási szerződést köt.

(3) A támogatást a támogatási szerződés megkötését követően a miniszter utalványozása alapján a kincstár folyósítja.

6. § (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról

a) az éves költségvetési beszámoló keretében, és

b) az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott szakmai és pénzügyi beszámolónak a miniszter részére a támogatás felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-éig papír alapon történő benyújtásával

számol el.

(3) A támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (3) bekezdésében meghatározott határnapig fel nem használt részét a kedvezményezett a központi költségvetés részére visszafizeti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §2

1. melléklet a 10/2014. (II. 19.) BM rendelethez

Igénylésazonosító:
Igénylő adatlap
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

Önkormányzat neve:

 

 

Polgármester neve:

 

 

Önkormányzat címe:

 

 

KSH kódja:

 

 

Kapcsolattartó neve:

 

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

 

Kapcsolattartó e-mail címe:

 

 

 

 

Sorszám

Fejlesztés helye szerinti önkormányzat

A rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti támogatási cél megnevezése:

Megvalósítandó cél részletezése

Igényelt támogatás (Ft)

Építéssel járó célok bemutatása

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Összesen:

 

 

 

Eszközbeszerzéssel, településrendezési terv készítésével kapcsolatos célok bemutatása

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Szükség esetén további célokkal bővíthető!

 

 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak műszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje, útfelújításnál utcanév, felújítással érintett útszakasz hossza, stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)

 

Építési célra igényelt támogatás összesen:

Ft

 

Eszközbeszerzési, településrendezési terv készítés célra igényelt támogatás összesen:

Ft

 

Igényelt támogatás összesen:

Ft

 

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

 

 

 

Igényelt támogatáshoz kapcsolódó beruházás, fejlesztés részletes indokolása:

 

 

 

 

 

 

 

Az igénylő önkormányzat nyilatkozik, hogy:

 

 

 

 

 

 

 

- a támogatási igényben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek és hitelesek,

 

 

 

 

 

 

 

- az építéssel járó beruházások, fejlesztések önkormnyzati tulajdonon valósulnak meg,

 

 

 

 

 

 

 

- az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében azonos célú támogatásban nem részesült, és azonos céllal támogatási igényt nem nyújt be.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

 

………………………………………………

 

 

jegyző

 

polgármester

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 98. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére