• Tartalom

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról1

2014.12.13.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1–2. §2

3. § (1)3

(2) Az R. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § Ez a rendelet a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4–5. §4

6. § Az R. 38. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése, a 6. § és a 3. melléklet 2014. december 13-án lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkének, és

b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. melléklet a 10/2014. (IX. 18.) FM rendelethez5

3. melléklet a 10/2014. (IX. 18.) FM rendelethez

Az R. 38. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A halászati- és akvakultúra-termékek jelölésén az 1379/2013/EU rendelet 35. cikk (1) bekezdése alapján a fajok tudományos neve és kereskedelmi megnevezése a 2. pontban foglaltak szerint tüntethető fel.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. december 14. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére