• Tartalom

10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról

2021.05.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 29. § (1) bekezdésében, továbbá a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 29. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR).
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság jogállása, feladatai
2. A bizottság az országos rendőrfőkapitány mellett működő véleményező, javaslattevő, illetve döntés-előkészítő testület.
3.2 A bizottság feladata, hogy ügyrendje szerint
a) a lakáscélú munkáltatói kölcsönre irányuló kérelmeket;
b) az üres belügyi rendelkezésű lakások bérletére és az üres szállóférőhelyek, lakóegységek igénybevételére vonatkozó kérelmeket;
c) a lakásbérleti szerződések és a szállóférőhelyek, lakóegységek használatát biztosító megállapodás meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket
véleményezze, és a munkáltató döntésére javaslatot tegyen.
4.3 A bizottság a 3. pont szerinti kérelmekkel kapcsolatos véleményéről – az ülés jegyzőkönyvének egyidejű megküldésével – az ülést követő 5 munkanapon belül köteles az országos rendőrfőkapitányt írásban tájékoztatni.
5.4 A bizottság javaslata alapján a munkáltatói támogatás személy szerinti elosztására vonatkozó előterjesztést – a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) vezetőjének pénzügyi fedezet rendelkezésre állására vonatkozó ellenjegyzése mellett – a KR KIG Igazgatási Osztály Lakásgazdálkodási Alosztálya (a továbbiakban: KR Lakásgazdálkodási Alosztály) készíti el, és a 4. pontban foglaltakkal egyidejűleg – jóváhagyásra – felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére, majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után intézkedik a folyósításra.
5/A.5 A KR KIG a hozzá benyújtott, a 3. pont b)–c) alpontja szerinti kérelmeket a bizottság ülését megelőző 5 munkanappal korábban továbbítja a bizottság elnökének. A bizottság javaslata alapján az üres belügyi rendelkezésű lakások bérlőjének és az üres szállóférőhelyek, lakóegységek használójának személyéről szóló előterjesztést a KR Lakásgazdálkodási Alosztály készíti el, amelyet a bizottsági javaslat kialakításától számított 3 munkanapon belül jóváhagyásra felterjeszt az országos rendőrfőkapitány részére, majd az előterjesztés országos rendőrfőkapitány általi jóváhagyása után soron kívül intézkedik a bérleti szerződés vagy a megállapodás megkötésére vagy a bérlőjelölés elkészítésére.
5/B.6 A KR KIG a lakásbérleti szerződések és a szállóférőhelyek, lakóegységek használatát biztosító megállapodás meghosszabbításával kapcsolatosan a helyi lakásügyi szerv és a bizottság javaslatát tartalmazó külön jegyzőkönyvet a bizottsági javaslat kialakításától számított 3 munkanapon belül megküldi az ORFK Gazdasági Főigazgatóság részére, amely az országos rendőrfőkapitány részére soron kívül felterjesztést készít. Az országos rendőrfőkapitány döntéséről az ORFK Gazdasági Főigazgatóság tájékoztatja a KR KIG igazgatóját, aki soron kívül gondoskodik a bérleti szerződés vagy a megállapodás meghosszabbításáról, illetve a szerződés lejáratát követően a tárgyi lakás, szállóférőhely vagy lakóegység kiürítéséről.
2. A bizottság létrehozása, összetétele, működése
6.7 A bizottság megalakításáért és működtetéséért a KR KIG vezetője felelős.
7. A bizottságba
a) az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek, szervezeti elemenként 1 tagot;
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 4 tagot;
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság 4 tagot;
d) az ORFK Gazdasági Főigazgatóság 4 tagot;
e)8 az ORFK Személyügyi Főigazgatóság 4 tagot
delegál.
8. A bizottság munkájában tagként az ORFK-nál működő érdek-képviseleti szerv vagy szervek közös delegáltjának (1 fő) részvételét biztosítani kell.
9. A bizottságot a 7–8. pont alapján delegált tagok alkotják.
10. A bizottság elnökét, elnökhelyettesét és titkárát a tagok maguk közül választják.
11.9 A bizottság ülésein a KR KIG képviselője kizárólag tanácskozási joggal, valamint a ORFK esélyegyenlőségi referense állandó meghívottként vesz részt.
11/A.10 A bizottsági ülés – Magyarország Alaptörvényében meghatározott különleges jogrend esetén – online is megtartható oly módon, hogy a benyújtott kérelmekről a KR Lakásgazdálkodási Alosztály az ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus úton részletes tájékoztatást küld valamennyi bizottsági tagnak. A bizottsági tagok dokumentált módon, a levelező rendszer e-mail üzenet szavazógombjának használatával fejezik ki támogató vagy nem támogató véleményüket.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
13.11
14–15.12
16.13
1

Az 1. pont b) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 124. pontjával megállapított szöveg.

2

A 3. pont a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. pont a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 4. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 15. pontjával megállapított, a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 4. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5/A. pontot a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

6

Az 5/B. pontot a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

7

A 6. pont a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 16. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. pont e) alpontját a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 76. pontja iktatta be.

9

A 11. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 126. pontjával megállapított, a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 16. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11/A. pontot a 13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

11

A 13. pontot a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 128. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 14–15. pontot a 27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás 17. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére