• Tartalom

102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról1

2014.04.10.

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésben, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. mellékletének a Pénzforgalmi beszámoló az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához című táblázat 9. sora a következő szöveggel lép hatályba:

„A Számla ZÁRÓEGYENLEGE (1+2–8)”

5. A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 410. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére