• Tartalom

2014. évi CIV. törvény

2014. évi CIV. törvény

egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról1

2021.01.02.

1. A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

1. §2

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

2–21. §3

3. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

22–23. §4

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

24–39. §5

5. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

40–46. §6

7. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

47–57. §7

8. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

58. §8

59–71. §9

72–85. §10

86. §11

87–90. §12

91–92. §13

93–95. §14

96. § (1)15

(2)16

(3)17

(4)18

(5)19

(6)20

97. § Hatályát veszti a Hpt.

a)–c)21

d)–f)22

9. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

98–112. §23

10. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

113–137. §24

138. § Nem lép hatályba a Szantv. 162. §-a.

11. Záró rendelkezések

139. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 96. § (2) és (5) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 96. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 96. § (4) és (6) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

140. § A 47. § és az 51. § az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

141. § (1) Ez a törvény

a) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/73/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d)25

e) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK irányelv és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1–2. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez26

3–4. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez27

5–7. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez28

1

A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2014. december 30.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 24–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 40–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 47–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 59–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 72–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 87–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 93–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 96. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 96. § (4) bekezdése a 139. § (5) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

19

A 96. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 96. § (6) bekezdése a 139. § (3) bekezdése alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

21

A 97. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 97 § d)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 98–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 113–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 141. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 5–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére