• Tartalom

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

2016.04.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) engedményező: aki a támogatás igénylésekor nyilatkozatot tett,

b) nyilatkozat: a támogatás igénylésekor a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet) szerint az engedményezésről tett nyilatkozat,

c) pénzkövetelés: a Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgép eladójával vagy a Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal szemben fennálló pénzkövetelés, amelynek az állam javára történő átruházásra a támogatás feltételeként az engedményező kötelezettséget vállalt,

d) támogatás: a Támogatási Rendeletben meghatározott számon engedélyezett pénztárgépek forgalmazási engedélyének visszavonására, valamint a Támogatási Rendeletben meghatározott gazdasági társasággal kötött szerződésre tekintettel nyújtott támogatás.

2. §1 Az engedményező pénzkövetelése e rendelet erejénél fogva, a rendelet hatálybalépése napján a nyilatkozatban foglalt mértékben az államra száll. Az állam gyakorolja a pénztárgépek beszerzésére irányuló szerződések módosulását vagy megszűnését eredményező, eredendően az engedményezőt megillető azon jogokat – ideértve az elállási jogot is –, amelyek az államra átszállt pénzkövetelések érvényesítéséhez szükségesek.

3. § (1) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 2014. június 30-ig értesíti a kötelezetteket – a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével – az engedményezett pénzkövetelés összegéről és önkéntes teljesítésének módjáról.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2. § alapján 2014. június 16-ig az államra átszálló követelések érvényesítése érdekében átadja a nyilvántartásában szereplő, engedményezésre vonatkozó adatokat és az engedményezéshez kapcsolódó okiratokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek.

(4)2 Az állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a 2. § szerinti, a pénztárgépek beszerzésére irányuló szerződések módosulását vagy megszűnését eredményező jogokat azon engedményezők szerződései tekintetében gyakorolja, akik nem tesznek az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot.

(5)3 Az engedményező – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését4 követő 15. napig az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett hirdetményében megjelölt címre, a hirdetmény közzétételét követő 30. napig postára adott – írásbeli nyilatkozatot tehet az állam részére arról, hogy nem kívánja a pénztárgép beszerzésére irányuló szerződésének módosulását vagy megszűnését eredményező jog állam általi gyakorlását.

4. § A támogatási kérelmet elutasító vagy annak részben helyt adó döntéssel az engedményezett pénzkövetelés vagy annak támogatással nem fedezett része a döntés jogerőre emelkedésének napján az engedményezőre száll vissza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a 27/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (4) bekezdését a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

3

A 3. § (5) bekezdését a 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2016. április 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére