• Tartalom

11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosításáról1

2014.04.15.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A rendőrséggel hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy (a továbbiakban: dolgozó) az utasításban foglaltak szerint részesíthető – a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 13. § (1) bekezdésében, valamint a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti-, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 17. § (1) bekezdésében meghatározott – hozzájárulásban (a továbbiakban: hozzájárulás).”
2. A 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A szállóférőhelyet üzemeltető szerv a szállóférőhelyeket – az utasítás 2. melléklete szerinti szempontok alapul vételével – köteles a megfelelő kategóriába sorolni, és arról, valamint a megállapított használati díjról a helyi lakásügyi szervet legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig írásban tájékoztatni. A helyi lakásügyi szerv a tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja az illetékes gazdasági szerveket.”
3. A 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A lakhatási támogatást a szállóférőhelyen elhelyezett dolgozó részére a munkáltató a 4. melléklet szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően a BM rendelet 2. § (6) bekezdése vagy a BM utasítás 6. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján folyósítja.”
4. A 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 4. melléklete helyébe az utasítás melléklete lép.
5. Hatályát veszti a 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 12. pont b) alpontja és a 3. melléklete.
6. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
7. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 11/2014. (IV. 14.) ORFK utasításhoz

NYILATKOZAT
szállóhasználati díj fizetéséről

Név

 

Születési név

 

Születési hely, idő

 

Anyja születési neve

 

Adóazonosító jel

 

Állandó lakhely

 

Családi állapot

 

Munka-, szolgálati hely

 

Munkahelyi telefonszám

 

Állományviszony

 

Beosztás, rendfokozat

 

Nyilatkozom, hogy munka-, szolgálati helyemen, illetve annak vonzáskörzetében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló BM rendeletben meghatározottak szerinti önálló lakással nem rendelkezem, lakhatásomat egyéb módon megoldani nem tudom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a munkáltatónál fennálló hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti vagy munkaviszonyom megszűnik, a szállóhasználati jogom is megszűnik.
Vállalom, hogy a részemre biztosított szállóférőhely – melynek címe: …………………………………………………………………………………. – használatáért az üzemeltető szerv által megállapított mindenkori használati díjat az üzemeltetőnek az illetményemből történő levonással megfizetem.
Az illetményemből történő levonáshoz az alábbi nyilatkozatot teszem:
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy a fent megjelölt és általam igénybe vett szállóférőhely mindenkori használati díját 201…… év …………………… hó …… napjától kezdődően a munkáltató az illetményemből havonta egy összegben levonja.
Jelen nyilatkozatom a szállóhasználati jogviszonyom megszűnéséig érvényes. A szállóhasználati jogviszonyom megszűnéséről az illetékes pénzügyi szervet haladéktalanul írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy a szállóhasználati díj levonását megszüntetni csak a szállóról való kiköltözéskor lehet, a gondnok által kiállított leadási jegyzőkönyv egyidejű bemutatása mellett.

Kelt,

…………………………………………………
szállóhasználó aláírása

A nyilatkozat eredeti példányát átvettem:

Kelt,

…………………………………………………
aláírás

Az illetékes gazdasági szerv záradéka
A szállóhasználó által használt szállóférőhely (lakóegység)

1. használati díja

Ft/hó

2. kategóriába sorolása

kat.

3. a kategóriához rendelt támogatás mértéke

%.

A szálló használóját ………… év ………………… hó ……… napjától havonta bruttó ………………………… Ft lakhatási támogatás illeti meg, amelyből a munkáltató az adó- és járulékterheket a hatályos jogszabályok szerint levonja.

Kelt,

…………………………………………………
aláírás

1

Az utasítás a 7. pont alapján hatályát vesztette 2014. április 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére